5G: Ἡ μεγάλη ἀπειλή γιὰ τὸν ἄνθρωπο καὶ τόν πλανήτη

Ἕνα στρατιωτικὸ Ο.Μ.Κ. (ὅπλο μαζικῆς καταστροφῆς)  στὴν ὑπηρεσία τῆς Νέας Τάξεως

 

Τὰ σχέδια τῆς 5G ἀπειλοῦν νὰ προκαλέσουν μὴ ἀναστρέψιμες ἐπιπτώσεις στὸν ἄνθρωπο, καθὼς καὶ μία μόνιμη ζημία σὲ ὅλα τὰ οἰκοσυστήματα τοῦ πλανήτη. Πρέπει νὰ ληφθοῦν ἀμέσως μέτρα γιὰ τὴν προστασία τῆς ἀνθρωπότητος καὶ τοῦ περιβάλλοντος, συμφώνως μὲ τὶς ἠθικὲς δομὲς καὶ τὶς διεθνεῖς συμφωνίες.

 

Γράφει ὁ Ἄγγελος Κ.  Βασιλειάδης, χημικὸς μηχανικὸς

ΜΕΡΟΣ Α*

Οἱ ἑταιρεῖες τηλεπικοινωνιῶν ἑτοιμάζονται μὲ τὴν ὑποστήριξι τῶν Κυβερνήσεών τους νὰ ἐγκαταστήσουν μέσα στὰ ἑπόμενα δύο χρόνια τὰ ἀσύρματα δίκτυα 5ης γενεᾶς (5G) σὲ ὅλον τὸν κόσμο. Εἶναι ἤδη γνωστό ὅτι ἡ κίνησις αὐτὴ θὰ ἐπιφέρη πρωτοφανεῖς κοινωνικὲς ἀλλαγὲς σὲ παγκόσμια κλίμακα. Θὰ ἔχουμε «ἔξυπνα» σπίτια, «ἔξυπνες» ἐπιχειρήσεις, «ἔξυπνους» αὐτοκινητοδρόμους, «ἔξυπνες» πόλεις καὶ αὐτόνομα αὐτοκίνητα. Σχεδὸν ὅ,τι ἔχουμε καὶ ὅ,τι θὰ ἀγοράζουμε, ἀπὸ ψυγεῖα, πλυντήρια, μέχρι συσκευασίες γάλακτος, βοῦρτσες μαλλιῶν καὶ παιδικὲς πάνες, θὰ εἶναι ἐξωπλισμένο μὲ κεραία καὶ μικροκύκλωμα, γιὰ νὰ συνδέεται ἀσύρματα μὲ τὸ διαδίκτυο. Κάθε ἄνθρωπος πάνω στὴν γῆ θὰ ἔχη ἄμεση πρόσβασι σὲ ἀσύρματη ἐπικοινωνία ὑψηλῶν ταχυτήτων ἀπὸ κάθε σημεῖο τοῦ πλανήτη, ἀκόμη καὶ σὲ τροπικὰ δάση, στὴ μέση τῶν ὠκεανῶν καὶ στὴν Ἀνταρκτική.

Αὐτό, ποὺ δὲν γίνεται εὐρέως γνωστό, εἶναι ὅτι ἡ συγκεκριμένη κατάστασις θὰ ἐπιφέρη μία μὴ ἀναμενομένη περιβαλλοντικὴ ἀλλαγὴ σὲ παγκόσμια κλίμακα. Εἶναι ἀδύνατον νὰ προβλέψουμε τὸ ἀναμενόμενο πλῆθος τῶν σημείων, ποὺ θὰ ἐκπέμπουν αὐτὲς τὶς ραδιοσυχνότητες,. Πλέον τῶν νέων, ἑκατομμυρίων σταθμῶν-κεραιῶν 5G πάνω στὴν γῆ καὶ τῶν 20.000 δορυφορικῶν πομπῶν στὸ διάστημα, 200 δισεκατομμύρια ἀντικείμενα θὰ ἐκπέμπουν σῆμα καὶ συμφώνως μὲ τοὺς ὑπολογισμοὺς θὰ περιλαμβάνωνται στὸ διαδίκτυο τῶν Πραγμάτων (Internet of Things) μέχρι τὸ 2020 καὶ ἴσως ἕως ἕνα τρισεκατομμύριο ἀντικειμένων μερικὰ χρόνια ἀργότερα. Ἐμπορικὲς συχνότητες 5G σὲ χαμηλότερες ταχύτητες ἔχουν ἤδη χρησιμοποιηθῆ στὸ Qatar, στὴν Φιλανδία καὶ στὴν Ἐσθονία στὰ μέσα τοῦ 2018.

Οἱ πολὺ ὑψηλὲς συχνότητες (μῆκος κύματος χιλιοστοῦ) εἶχαν προγραμματισθῆ νὰ ξεκινήσουν στὸ τέλος τοῦ 2018.

Παρὰ τὴν γενικώτερη ἀπόρριψι, ἡ παραδοχὴ ὅτι ἡ ἀκτινοβολία τῶν ραδιοσυχνοτήτων βλάπτει τὴν ὑγεία, εἶναι ἤδη ἀποδεκτή. Οἱ συσσωρευμένες κλινικὲς ἀναφορὲς σὲ ἀνθρώπους, ποὺ ἔχουν ὑποστῆ ἐπιπτώσεις στὴν ὑγεία τους, τὰ πειραματικὰ ἀποτελέσματα γιὰ βλάβες τοῦ DNA, τῶν κυττάρων καὶ τῶν ὀργάνων σὲ ἕνα μεγάλο δεῖγμα ζώων καὶ φυτῶν καὶ οἱ ἐπιδημιολογικὲς ἀποκαλύψεις ὅτι πολλὲς σοβαρὲς ἀσθένειες τοῦ συγχρόνου πολιτισμοῦ μας, ὅπως ὁ καρκῖνος, οἱ καρδιοπάθειες καὶ  ὁ σακχαρώδης διαβήτης, προκαλοῦνται κατὰ κύριον λόγον ἐξ αἰτίας τῆς ἠλεκτρομαγνητικῆς ρυπάνσεως, ἀποτελοῦν μέρος μιᾶς σοβαρῆς βιβλιογραφίας μὲ περισσότερες ἀπὸ 10.000 ἠλεγμένες μελέτες-δημοσιεύσεις.

Ἐὰν τὸ σχέδιο τῆς βιομηχανίας τηλεπικοινωνιῶν γιὰ τὴν 5G τελεσφορήση, τότε κανένας ἄνθρωπος, κανένα ζῶο, πουλί, ἔντομο ἢ φυτὸ δὲν θὰ ἔχη τὴν δυνατότητα νὰ ἀποφύγη τὴν ἔκθεσί του 24 ὧρες τὴν ἡμέρα, 365 ἡμέρες τὸν χρόνο καὶ σὲ επίπεδα ἀκτινοβολίας ἴσως καὶ ἑκατοντάδες φορὲς πάνω ἀπὸ αὐτήν, ποὺ ὑπάρχει σήμερα. Ἐπὶ πλέον, δὲν θὰ ὑπάρχη ἡ παραμικρὴ πιθανότης νὰ γλυτώση κανείς, σὲ ὁποιοδήποτε σημεῖο τοῦ Πλανήτη καὶ ἂν εὑρίσκεται.

Τὰ σχέδια τῆς 5G ἀπειλοῦν νὰ προκαλέσουν μὴ ἀναστρέψιμες ἐπιπτώσεις στὸν ἄνθρωπο, καθὼς καὶ μία μόνιμη ζημία σὲ ὅλα τὰ οἰκοσυστήματα τοῦ πλανήτη. Πρέπει νὰ ληφθοῦν ἀμέσως μέτρα γιὰ τὴν προστασία τῆς ἀνθρωπότητος καὶ τοῦ περιβάλλοντος, συμφώνως μὲ τὶς ἠθικὲς δομὲς καὶ τὶς διεθνεῖς συμφωνίες. Ἡ 5G θὰ ὁδηγήση σὲ μία μαζική, ἀνεπιθύμητη καὶ ἀναπόφευκτη αὔξησι τῆς ἐκθέσεως στὴν ἀσύρματη ἀκτινοβολία.

Ἐπίγειοι Σταθμοὶ 5G

Γιὰ τὴν μετάδοσι μεγάλου ὄγκου δεδομένων, συμφώνως μὲ τὶς ἀπαιτήσεις τοῦ (IoT) Διαδικτύου τῶν Πραγμάτων, ἡ τεχνολογία 5G σὲ μία πλήρη ἀνάπτυξι θὰ χρησιμοποιῆ ὑψηλὲς συχνότητες, οἱ ὁποῖες δὲν διαπερνοῦν εὔκολα τὰ συμπαγῆ ἀντικείμενα. Γιὰ αὐτὸν ἀκριβῶς τὸν λόγο ἀπαιτεῖται ὅπως κάθε πάροχος ἐγκαταστήση σταθμούς-βάσεις κάθε 100 μέτρα, σὲ κάθε ἀστικὴ περιοχή, σὲ ὅλον τὸν κόσμο. Ἐν ἀντιθέσει μὲ τὶς προηγούμενες γενιὲς τῆς ἀσύρματης τεχνολογίας, ὅπου κάθε κεραία ἐκπέμπει σὲ μία εὐρεῖα ἔκτασι, οἱ σταθμοὶ 5G καὶ τὰ ἀντικείμενα μὲ τεχνολογία 5G θὰ ἔχουν πολλαπλὲς κεραῖες σὲ φασματικὴ διάταξι καὶ θὰ συνεργάζωνται, ὥστε νὰ ἐκπέμπουν ἑστιακῶς κατευθυνομένη δέσμη, ὅπως μία ἀκτίνα λέηζερ, ποὺ ἀκολουθεῖ ἡ μία τὴν ἄλλη.

Κάθε συσκευὴ τηλεφώνου 5G θὰ περιλαμβάνη δεκάδες μικροσκοπικὲς κεραῖες, οἱ ὁποῖες, ὅλες μαζί, σὰν μία δέσμη λέηζερ, θὰ παρακολουθοῦν καὶ θὰ ἑστιάζουν στὴν πλησιέστερη κεραία. Ἡ Ἀμερικανική FCC ἔχει ἀποδεχθῆ νέους κανόνες, συμφώνως μὲ τοὺς ὁποίους ἡ ἰσχὺς αὐτῆς τῆς δέσμης θὰ φθάνη μέχρι τὰ 20 watt, δηλαδὴ 10 φορὲς πάνω ἀπὸ τὰ ὅρια, ποὺ ἐπιτρέπονται στὰ σημερινὰ τηλέφωνα.

Κάθε σταθμὸς βάσεως 5G θὰ περιέχη ἑκατοντάδες ἢ καὶ χιλιάδες κεραῖες, μὲ πολλαπλὲς ἀκτῖνες τύπου λέηζερ, ποὺ θὰ στοχεύουν μαζὶ σὲ ὅλα τὰ φορητὰ τηλέφωνα καὶ ἄλλες συσκευές χρηστῶν στὴν περιοχή, ὅπου θὰ ἐνεργοποιῆται. Αὐτὴ ἡ τεχνολογία ὀνομάζεται πολλαπλῆ εἴσοδος-πολλαπλῆ ἔξοδος ἢ MIMO. Οἱ κανόνες καὶ τὰ ὅρια τῆς FCC θὰ ἐπιτρέπουν στὸν σταθμὸ βάσεως 5G νὰ ἀκτινοβολῆ μὲ ἰσχὺ μέχρι 30.000 watts ἀνὰ φάσμα 100 MΗz ἢ ἀντιστοίχως 300.000 watt ἀνὰ GHz, ἐπίπεδα, ποὺ εἶναι δέκα ἕως 100 φορὲς πιὸ ἰσχυρὰ ἀπὸ αὐτά, ποὺ ἐπιτρέπονται σήμερα σὲ σταθμούς βάσεως.

Σταθμοὶ 5G ἀπὸ τὸ Διάστημα

Τοὐλάχιστον πέντε ἑταιρεῖες προτείνουν τὴν παροχή σήματος 5G ἀπὸ τὸ Διάστημα μὲ ἕνα σύστημα 20.000 δορυφόρων σὲ χαμηλὴ καὶ μέση τροχιὰ γύρω ἀπὸ τὴν γῆ. Αὐτό τὸ σύστημα θὰ σκεπάση τὴν γῆ μὲ δυνατές, ἑστιακὲς καὶ κατευθυνόμενες δέσμες.

Κάθε δορυφόρος θὰ στέλνη ὑψηλὲς συχνότητες (MMW) μὲ ἰσχὺ μέχρι 5 ἑκατομμύρια Watt ἀπὸ τὶς χιλιάδες τοποθετημένες κεραῖες σὲ φασματικὴ διάταξι. Βεβαίως, ἡ ἐνέργεια, ποὺ θὰ φθάνη μέχρι τὴν ἐπιφάνεια τῆς γῆς θὰ εἶναι ἀρκετὰ πιὸ ἀδύνατη ἀπὸ αὐτὴν τῶν ἐπιγείων κεραιῶν, ἐν τούτοις θὰ καλύπτη τὰ σημεῖα τῆς γῆς, ποὺ δὲν θὰ ἔχουν σῆμα ἀπὸ ἄλλους ἐπιγείους σταθμοὺς καὶ συνεπῶς ἡ ἀκτινοβολία αὐτὴ θὰ εἶναι προσθετικὴ στὴν ἐπίγεια ἀκτινοβολία τῆς 5G, πλέον τῆς ἀκτινοβολίας ἀπὸ τὰ δισεκατομμύρια ἀντικείμενα τοῦ IoT.

Ἴσως πιὸ σημαντικὸ εἶναι τὸ γεγονός, ὅτι οἱ δορυφορικοὶ σταθμοὶ θὰ τοποθετηθοῦν στὴν μαγνητικὴ σφαῖρα τῆς γῆς, ποὺ ἐπηρεάζει σημαντικῶς τὰ ἠλεκτρικὰ πεδία τῆς ἀτμοοσφαίρας. Ἡ ἀλλαγὴ τοῦ ἠλεκτρομαγνητικοῦ περιβάλλοντος τῆς γῆς ἴσως εἶναι μεγαλύτερη ἀπειλὴ γιὰ τὴν ζωὴ στὸν πλανήτη, περισσότερο καὶ ἀπὸ αὐτὴν τὴν ἀκτινοβολία τῶν ἐπιγείων σταθμῶν-κεραιῶν.

Ἐπιβαρυντικὰ στοιχεῖα ἀπὸ τὴν ἀκτινοβολία τῶν ραδιοσυχνοτήτων,

ποὺ ἤδη ἔχουν τεκμηριωθῆ

Ἀκόμη καὶ πρὶν ὑπάρξη ἡ ἰδέα τῆς 5G, δεκάδες διαμαρτυρίες καὶ ἐκκλήσεις ἀπὸ διεθνῶς ἀνεγνωρισμένους ἐπιστήμονες, περιλαμβανομένης καὶ τῆς ἐκκλήσεως τοῦ Freiburg μὲ τὶς ὑπογραφὲς 3.000 ἰατρῶν καὶ πλέον, ζητοῦσαν τὴν ἀναστολὴ τῆς ἐπεκτάσεως τῆς ἀσύρματης ἀκτινοβολίας καὶ μία συμφωνία παγώματος-ἀνακωχῆς γιὰ τοὺς νέους σταθμοὺς βάσεως.

Τὸ 2015, 215 ἐπιστήμονες ἀπὸ 41 χῶρες μετέφεραν τὶς ἀνησυχίες τους στὸν Ὀργανισμὸ Ἡνωμένων Ἐθνῶν (UN) καὶ στὸν Παγκόσμιο Ὀργανισμὸ Ὑγείας (WHO). Στὴν ἐπιστολή τους ἀναφέρουν ὅτι ἕνα πλῆθος ἀπὸ πρόσφατα ἐπιστημονικὰ συγγράμματα ἐπισημαίνει ὅτι τὰ Ἡλεκτρομαγνητικὰ Πεδία (EMF), ἀκόμη καὶ σὲ ἐπίπεδα πολὺ χαμηλότερα ἀπὸ τὰ γνωστὰ διεθνῆ καὶ ἐθνικὰ ὅρια, ἐπηρεάζουν κάθε ζῶντα ὀργανισμό.

Περισσότερες ἀπὸ 10.000 ἠλεγμένες καὶ δημοσιευμένες ἐργασίες δίδουν ἔμφασι στὶς βλάβες, οἱ ὁποῖες προκαλοῦνται στὴν ὑγεία τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὴν ἠλεκτρομαγνητικὴ ἀκτινοβολία. Αὐτὰ τὰ συμπτώματα περιλαμβάνουν:

 • Καρδιακὴ Ἀρρυθμία
 • Ἀλλαγὲς στὰ γονίδια
 • Ἀλλαγὲς τοῦ μεταβολισμοῦ
 • Ἀλλαγὲς στὴν ἀνάπτυξι τῶν κυττάρων
 • Καρκῖνο
 • Καρδιαγγειακὲς παθήσεις
 • Πνευματικὲς βλάβες
 • Καταστροφὴ τοῦ DNA

 

Γενικὲς ἐπιπτώσεις στὴν ὑγεία

 

 • Αὔξησις τῶν ἐλευθέρων ριζῶν
 • Προβλήματα μαθήσεως καὶ μνήμης
 • Βλάβες τοῦ σπέρματος (ποιότης καὶ κίνησις)
 • Ἀποβολές
 • Νευρολογικὲς παθήσεις
 • Παχυσαρκία καὶ σάκχαρο
 • Ὀξειδωτικὸ στρές

 

Οἱ ἐπιπτώσεις στὰ παιδιὰ περιλαμβάνουν αὐτισμό, προβλήματα προσοχῆς, ὑπερκινητικότητα (ADHD) καὶ ἆσθμα.

Οἱ ἐπιπτώσεις ἐπεκτείνονται πέραν τοῦ ἀνθρώπου καὶ ὑπάρχουν ἀρκετὲς μαρτυρίες γιὰ τὶς ἀρνητικὲς ἐπιπτώσεις στὰ διάφορα φυτά, στὴν ἄγρια ζωὴ καὶ στὰ ζῶα τῶν ἐργαστηρίων, περιλαμβανομένων τῶν κάτωθι:

 • Μυρμήγκια
 • Πουλιά
 • Δάση
 • Βάτραχοι
 • Μυῖγες
 • Μέλισσες
 • Ἔντομα
 • Θηλαστικά
 • Ποντίκια
 • Φυτά
 • Ἀρουραῖοι
 • Δένδρα

 

Ἀρνητικὰ μικροβιολογικὰ συμπτώματα ἔχουν ἐπίσης παρατηρηθῆ.

Ἡ διεθνὴς ὀργάνωσις γιὰ τὴν ἔρευνα τοῦ καρκίνου (IARC), τοῦ Παγκοσμίου Ὀργανισμοῦ Ὑγείας (WHO) συμφώνησε τὸ 2011 ὅτι ἡ ἀκτινοβολία τῶν ραδιοσυχνοτήτων ἀπὸ 30 kHz – 300 kHz πιθανὸν νὰ προκαλῆ καρκινογενέσεις στὸν ἄνθρωπο (Group 2B). Βεβαίως, οἱ ἀποδείξεις, ποὺ ἔχουμε σήμερα, περιλαμβανομένων καὶ τῶν τελευταίων μελετῶν γιὰ τὴν χρῆσι κινητῶν τηλεφώνων μὲ τοὺς κινδύνους ἐμφανίσεως καρκινικῶν ὄγκων στὸν ἐγκέφαλο, προδίδουν ὅτι ἡ ἀκτινοβολία τῶν ραδιοσυχνοτήτων εἶναι ἀποδεδειγμένως καρκινογόνος γιὰ τὸν ἄνθρωπο καὶ ἑπομένως θὰ πρέπη νὰ ἀλλάξη κατηγορία ὡς «Group 1 καρκινογόνος», ὅπως εἶναι γιὰ τὸ κάπνισμα καὶ τὸν ἀμίαντο.

Τὰ σύγχρονα ἀσύρματα σήματα ἔχουν παλμικὴ κίνησι. Ἡ ζημιὰ προκαλεῖται καὶ μὲ τὶς ὑψηλὲς συχνότητες καὶ μὲ τὶς παλμικὲς δονήσεις τῶν χαμηλῶν συχνοτήτων. Ἡ ανάπτυξις τῶν δορυφορικῶν κεραιῶν 5G θὰ πρέπη νὰ ἀπαγορευθῆ.

Ἡ γῆ, ἡ ἰονόσφαιρα καὶ ἡ χαμηλὴ ἀτμόσφαιρα δημιουργοῦν τὸ γήϊνο ἠλεκτρικὸ κύκλωμα, μέσα στὸ ὁποῖο ζοῦμε. Ἔχει πιὰ ὁρισθῆ ὅτι οἱ βιολογικοὶ ρυθμοὶ τοῦ ἀνθρώπου, τῶν πουλιῶν, τῶν ποντικῶν καὶ τῶν ἀραχνῶν ρυθμίζονται ἀπὸ τὸ ἠλεκτρομαγνητικὸ φυσικὸ περιβάλλον τῆς γῆς καὶ ὅτι ἡ καλὴ φυσικὴ κατάστασις ὅλων τῶν ὀργανισμῶν ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν σταθερότητα αὐτοῦ τοῦ περιβάλλοντος, περιλαμβανομένων καὶ τῶν ἠλεκτρικῶν ἰδιοτήτων τῆς ἀτμοσφαίρας. Ὁ Ν. Cherry, σὲ ἕνα πρωτοποριακὸ ἄρθρο του, ἐξηγεῖ τὴν σημασία τῆς συχνότητος Schumann καὶ γιατί οἱ διαταραχὲς τῆς ἰονοσφαίρας μποροῦν νὰ προκαλέσουν ἀλλαγὲς στὴν ἀρτηριακὴ πίεσι καὶ στὴν μελατονίνη καὶ νὰ προκαλέσουν καρκῖνο, προβλήματα ἀναπαραγωγῆς, καρδιολογικὲς καὶ νευρολογικὲς ἀσθένειες ἢ καὶ θάνατο.

Αὐτὰ τὰ στοιχεῖα τοῦ ἠλεκτρομαγνητικοῦ μας περιβάλλοντος ἔχουν ἤδη ἀλλοιωθῆ ἀπὸ τὴν ἀκτινοβολία τῶν ἠλεκτρικῶν γραμμῶν. Ἡ ἁρμονική ἀκτινοβολία τῶν ἠλεκτρικῶν γραμμῶν φθάνει μέχρι τὴν ἰονόσφαιρα τῆς γῆς καὶ τὴν μαγνητικὴ σφαῖρα της, στὴν ὁποία ἐκτονώνεται μὲ τὴν μορφὴ διαδραστικῶν κυματικῶν σωματίδιων. Τὸ 1985, ὁ Dr. Robert O. Becker προειδοποίησε ὅτι ἡ ἁρμονικὴ ἀκτινοβολία τῶν ἠλεκτρικῶν γραμμῶν ἔχει ἀλλοιώσει τὴν μαγνητικὴ σφαῖρα τῆς γῆς καὶ ὡς ἐκ τούτου ἡ συνεχιζομένη ἐξέλιξις αὐτοῦ τοῦ φαινομένου τείνει νὰ διαταράξη τὴν ἰσορροπία κάθε ζωῆς στὸν πλανήτη.

Ἡ τοποθέτησις σὲ τροχιά, χιλιάδων δορυφόρων στὴν ἰονόσφαιρα καὶ τὴν μαγνητικὴ σφαῖρα τῆς γῆς, μὲ ἀκτινοβολία κυμαινομένου σήματος σὲ ἑκατομμύρια Watt καὶ ἑκατομμύρια συχνότητες εἶναι δυνατόν νὰ ἀλλοιώση τὰ ἠλεκτρομαγνητικὰ χαρακτηριστικὰ τοῦ περιβάλλοντος σὲ τέτοιο βαθμό, ποὺ θὰ εἶναι ἀδύνατον νὰ προσαρμοσθοῦμε.

Ἡ περιστασιακὴ παρακολούθησις μᾶς ἔχει ἤδη δώσει ἀποδείξεις γιὰ σοβαρὲς ἐπιπτώσεις στὸν ἄνθρωπο καὶ τὰ ζῶα ἀπὸ τοὺς 100 περίπου δορυφόρους, πού παρέχουν σῆμα σὲ 2G καὶ 3G σὲ χαμηλὴ τροχιὰ ἀπὸ τὸ 1998. Τέτοιες ἐπιδράσεις δὲν μποροῦν νὰ γίνουν κατανοητὲς μόνο ἀπὸ τὴν χαμηλὴ ἀκτινοβολία ἐπὶ τοῦ ἐδάφους. Ἡ γνῶσις ἀπὸ τὶς ἄλλες σχετικὲς ἐπιστῆμες εἶναι ἀναγκαία, περιλαμβανομένης καὶ τῆς ἀτμοσφαιρικῆς φυσικῆς. Μὲ τὴν προσθήκη 20.000 δορυφόρων θὰ ρυπάνουμε περαιτέρω τὸ ἠλεκτρικὸ κύκλωμα γύρω ἀπὸ τὴν γῆ καὶ θὰ ἀλλάξουμε τὴν συχνότητα Schumann, μὲ τὴν ὁποία ὅλη ἡ ζωὴ στὸν πλανήτη εἶναι ἀρρήκτως συνδεδεμένη. Τὰ ἀποτελέσματα θὰ εἶναι παγκόσμια καὶ ἐνδεχομένως ἰδιαιτέρως καταστροφικά.

*Τὸ Β’ ΜΕΡΟΣ τῆς ἔρευνας δημοσιεύεται στὸν ἀποκαλυπτικὸ Στῦλο Ὀρθοδοξίας ποὺ κυκλοφορεὶ ἀπὸ τὸ Σάββατο 11 Ἰουλίου

 

Συντάκτης

Σχολιάστε

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί.Τα απαραίτητα πεδία είναι μαρκαρισμένα *