«Καθ’ ὁδὸν πρὸς τὴ Βασιλεύουσα»

Τὸ νέο βιβλίο τοῦ Ἠλία Δ. Καλλιώρα

μὲ τίτλο «Καθ’ ὁδὸν πρὸς τὴ Βασιλεύουσα»

βρίσκεται ἐπὶ τοῦ πιεστηρίου.

Τὸ νέο αὐτὸ συγγραφικὸ πόνημα ἔχει μέγεθος 18 x 24, περιλαμβάνει 346 σελίδες καὶ θὰ εἶναι διαθέσιμο στὸν ἐκδότη (Ἀγαθὸς Λόγος) σὲ μία περίπου ἑβδομάδα.

Διαβάστε ἕνα μικρὸ ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸν πρόλογο τοῦ νέου βιβλίου:

Τὸ ἀνὰ χεῖρας σας βιβλίο ἀποτελεῖ μία προσπάθεια νὰ ταξινομηθῇ, νὰ ἀναλυθῇ, νὰ ἑρμηνευθῇ, νὰ ἀναδειχθῇ καὶ νὰ καταγραφῇ ἡ πορεία, οἱ καταστάσεις, τὰ γεγονότα καὶ οἱ σημαντικώτερες ἐξελίξεις ποὺ ἔλαβαν χώρα πάνῳ στὸν πλανήτη κατὰ τὰ τελευταῖα χρόνια. Τὸ παρὸν πόνημα ἀποτελεῖ ἕνα ἀνασυνθετικὸ ἔργο καὶ ἀποτέλεσμα ἀπὸ τὸ προσωπικὸ συγγραφικὸ «ἐργαστήριο» ἔρευνας καὶ ἀνάλυσης, ὅπου, στὶς ἐδῶ σελίδες γίνεται ὁ μετασχηματισμὸς καὶ ἡ μετατροπὴ τῶν ἐπιφανειακῶν ἐξελίξεων καὶ τῶν εἰκονικῶν καταστάσεων καὶ γεγονότων, σε αὐτὰ ποὺ εἶναι ἡ ὄντως γνήσια ἀλήθεια, ἡ αὐθεντικὴ κατάσταση καὶ ἡ ἁπτὴ πραγματικότητα σε ὅλα ὅσα συμβαίνουν γύρω μας.

Στὰ χρόνια ποὺ ζοῦμε, δυστυχῶς οἱ σκοτεινὲς δυνάμεις ποὺ κυβερνοῦν τὸν πλανήτη μέσα ἀπὸ τὰ ἄφωτα παρασκήνια, ἔχουν δώσει ἕνα μοναδικὸ ῥεσιτὰλ ἐξαπάτησης, μία πρωτοφανῆ σπουδὴ πανουργίας, ἕνα ἀριστοτεχνικὸ ὑπερτέχνασμα καὶ ἕνα ἀσύλληπτο στρατήγημα ἀληθοφανείας τοῦ ψεύδους, ποὺ δὲν ἔχει συναπάντημα ἢ ἀνάλογο ὅμοιό του μέσα στὴν ἀνθρώπινη ἱστορία. Ζοῦμε ὄντως μοναδικὰ χρόνια καὶ πρωτόφαντες καταστάσεις. Ποτὲ στὴν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητας δὲν ἔχει γίνει κάτι τὸ ἀνάλογο. Ποτέ.

Ἐπειδὴ κεντρικὸς σκοπὸς καὶ ἀνέκκλητος στόχος τῶν τυφλοποντικῶν τῆς Νέας Τάξῃς εἶναι ἡ ῥαγδαία μείωση τοῦ παγκοσμίου πληθυσμοῦ καὶ ἡ ἵδρυση τῆς παγκόσμιας κυβέρνησης τοῦ Ἑβραίου μεσσία (Ἀντιχρίστου), οἱ ἁπανταχοῦ σιωνιστές ἡγέτες ἔχουν ἀγκαλιάσει μὲ ἐπιστημονικὸ τρόπο καὶ ἀκαδημαϊκὴ προσέγγιση τὴν ἀπάτη, τὴν ῥαδιουργία, τὴν πανουργία, τὰ ψεύδη καὶ τὴν παροιμιώδη δολιότητα γιὰ τὴν ὑλοποίηση τῶν σκοτεινῶν σχεδίων τους.

Τὸ επιστημονικὸ ψέμα, ἡ συστημικὴ παραπλάνηση, ὁ ἐπιστημονικοφανὴς δόλος καὶ ἡ μαζικὴ ἐξαπάτηση, ἔχουν χτυπήσει «κόκκινο» στὴν χρήση τους κατὰ τὰ τελευταῖα χρόνια.

Τὸ βιβλίο ποὺ κρατᾶτε στὰ χέρια σας ἔχει ὡς κεντρικὸ στόχο νὰ «σπάσῃ» σὲ κομμάτια τὰ πρωτόφαντα ψεύδη, τὶς πρωτόγνωρες ἀπᾶτες καὶ τὶς θανάσιμες δολιότητες τῆς Πενταρχίας τοῦ σκότους, καὶ στὴν συνέχεια νὰ ἀνασυνθέσῃ αὐτὰ τὰ σπασμένα κομμάτια-ψηφῖδες, ὥστε νὰ ἔλθῃ στὸ φῶς ἡ ἀλήθεια, τὸ γνήσιο, τὸ αὐθεντικὸ καὶ αὐτὸ ποὺ ὄντως εἶναι ἢ συμβαίνει στὴν πραγματικότητα. Κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπο, ὅλα αὐτὰ ποὺ μὲ θανατηφόρα πρόθεση, σχέδιο, δόλο καὶ σκοπὸ  ὑλοποιοῦν οἱ ἀόρατες ἀρχὲς τῶν ἀνὰ τὸν κόσμο «πεφωτισμένων» ἀναταξινομοῦνται, ἀνατοποθετοῦνται καὶ ἐπανεμφανίζονται στὶς πραγματικές τους διαστάσεις, φόντο, εἰκόνα, ὀντότητα καὶ περιγραφή.

Στὶς σελίδες τοῦ παρόντος συγγραφικοῦ ἔργου θὰ βρεῖτε μία σειρὰ ἀπὸ ἀσυνήθιστες τοποθετήσεις, μὴ συμβατικὲς θέσεις καὶ ἀναφορές, ἐπαναστατικὲς γιὰ κάποιους ἀναλύσεις, ἀναπάντεχες ἀπαντήσεις, ἀνατρεπτικὰ εὑρήματα καὶ σοκαριστικὰ γιὰ τοὺς συντριπτικὰ πολλοὺς συμπεράσματα καὶ ἑρμηνεῖες. Ἡ δική μου συγγραφικὴ προσέγγιση πράγματι ξεφεύγει ἀπὸ τὶς ἀντίστοιχες καὶ ἀνάλογες συστημικὲς προσεγγίσεις, ποὺ εἴτε ἀπὸ ἄγνοια εἴτε ἀπὸ δόλο εἴτε ἀπὸ ὄφελος, παρουσιάζουν οἱ ἐξαγορασμένες πέννες καὶ τὰ καλοαγορασμένα πληκτρολόγια τῶν τάχα «δημοσιογράφων» καὶ τῶν δῆθεν λοιπῶν «εἰδικῶν».

Τὸ ἀνὰ χεῖρας πόνημα ἀποτελεῖ μία ἀκόμη συγγραφικὴ «κραυγὴ» κατὰ τῆς σιωνιστικῆς Πενταρχίας τοῦ Σκότους καὶ τῆς ἐξ αὐτῆς ἀποῤῥέουσας, κατευθυνομένης, χορηγουμένης καὶ ἔμμισθης προσπαθείας τῶν ἐλεγχομένων Μέσων Μαζικῆς Ἐξόντωσης καὶ τῶν λοιπῶν συστημικῶν «εἰδικῶν», νὰ ἐξαφανίσουν τὸν παρόντα πολιτισμό. Ὁ σημερινὸς κόσμος βρίσκεται μπροστὰ σὲ ἕναν θανάσιμο καὶ γενοκτονικὸ κίνδυνο. Οἱ σελῖδες τοῦ ἀνὰ χεῖρας σας βιβλίου ἐγράφησαν καὶ δημοσιεύονται, γιατὶ πράγματι ἀπειλεῖται μέχρι καὶ αὐτὴ ἀκόμη ἡ διαιώνιση τοῦ ἀνθρωπίνου εἴδους…

 

Δεῖτε στὴ συνέχεια τὸν «Πίνακα Περιεχομένων» τοῦ νέου συγγραφικοῦ τόμου:

Πρόλογος

ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΤΡΙΤΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

Ντόναλντ Τράμπ: Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος

Βλαντίμιρ Πούτιν: «Δὲν εἶναι μπλόφα»!

Τζὸ Μπάιντεν: «Ναί, εἶμαι σιωνιστής!»

Σὶ Τζινπίνγκ καὶ τὰ ἀσύλληπτα ἐπερχόμενα

Οἱ Σιωνιστὲς θέλουν τὴν Κίνα γιὰ νέα Ἀμερική

Βαρῶνος Ἰάκωβος Ῥότσιλντ: Ὁ πραγματικὸς πλανητάρχης

Ποιά Ἀμερική; Οἱ σιωνιστὲς εἶναι ἡ Ἀμερική!

Τὸ φρέαρ τῆς Ἀβύσσου ἀνοίγει!

ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ο ΚΟΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΦΛΟΓΕΣ

BRICS: Ἡ γεωπολιτικὴ πυρηνικὴ βόμβα κατὰ τῆς Δύσης

Ῥωσσία: Ἱστορικὴ Ἀναδρομὴ καὶ Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος

Ῥωσσία – Κίνα: «Δρακοφιλία» με ἡμερομηνία λήξης

Ἐρντογάν: Ὁ καρκῖνος ἢ ἡ σφαίρα θὰ γράψουν τὸ τέλος του

ΟΗΕ: Ὀργανισμὸς Ἡνωμένων Ἑωσφοριστῶν

Ἡ ἀγαπολογία τῆς Νέας Τάξης καὶ Ἐποχῆς

ΤΡΙΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΙΑΧΕΣ ΠΟΛΕΜΟΥ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

Ἄνοιξαν οἱ πῦλες τῆς κόλασης στὴν Μέση Ἀνατολὴ

Οἱ ἀκήρυκτοι πόλεμοι σὲ Ἀνατολικὴ Μεσόγειο καὶ Μέση Ἀνατολὴ

Συρία: Ἡ χώρα «αὐλαία» τοῦ Γ΄ Παγκοσμίου Πολέμου

Οἱ ἀκήρυκτοι πόλεμοι σὲ Ἀνατολικὴ Μεσόγειο καὶ Μέση Ἀνατολὴ

Συρία, Ἰσραὴλ καὶ ὁ βομβαρδισμὸς τοῦ Ἰρὰν

Ἰσραήλ, Χαμάς, Ἰρὰν καὶ ὁ ἐπίγειος ἁρμαγεδδῶνας

Ἰσραηλινὸς Ὑπουργὸς: Ῥίξτε πυρηνικὴ βόμβα στὴν Γάζα

ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΤΑ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΑ ΤΕΚΝΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΑΣ

Κλάους Σβάμπ: Ἡ ἀπόλυτη ἐνσάρκωση τοῦ κακοῦ

Ἴλον Μάσκ: Ὁ μπροστινὸς τῶν Ῥότσιλντ!

Γιουβὰλ Νῶε Χαράρι: Καὶ μὴ χειρότερα!

Σὰμ Ἄλτμαν, Τεχνητὴ Νοημοσύνη καὶ ChatGPT

Ἡ ἐξαπάτηση ἐν μέσῳ τῶν αἰώνων καὶ Τεχνητὴ Νοημοσύνη

Τὸ χακάρισμα ἀνθρώπων εἶναι γεγονός!

Μετατρέπουν τοὺς ἀνθρώπους σὲ κινούμενα ῥοῦτερ

ΠΕΜΠΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΑΝΟΗΣΙΕΣ!

Ἔλεγχος καὶ τροποποίηση τοῦ καιροῦ

Ἡ σιωνιστικὴ ἀπάτη τῆς κλιματικῆς ἀλλαγῆς

Ἀεροψεκασμοί: Θεωρία συνωμοτῶν καὶ ὄχι συνομωσίας!

Γρύλοι, ἀλευροσκουλήκια, ἀκρῖδες, σκαθαράκια στὸ πιάτο μας

Σεισμοὶ στὴν Ἑλλάδα: Ἱστορικὸ καὶ γεωμηχανική

ΕΚΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Γ’ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

Γονιδιακὰ ἐμβόλια mRNA καὶ τὸ τέλος τῆς ἀνθρωπότητας

Γραφένιο, σύγχρονη εὐγονικὴ καὶ τρανσανθρωπισμός

Ἐμβόλια mRNA: Ταξίδι πρὸς τὸ σκοτάδι

Ἐμβόλια: Οἱ κυβερνήσεις μᾶς ἐξαπάτησαν!

Ξαφνικοὶ θάνατοι: Ἄνθρωποι πέφτουν σὰν τὰ κοτόπουλα!

Ῥόμπερτ Κέννεντυ Τζ.: Ὁ διάσημος «συνωμοσιολόγος»

Ἀντὶ Ἐπιλόγου: Ὁ Ἅγιος Βασιλέας Ἰωάννης ὁ ἐκ Πενίας

Ἐνδεικτικὴ Βιβλιογραφία

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100000270536476

 

Συντάκτης

Σχολιάστε

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί.Τα απαραίτητα πεδία είναι μαρκαρισμένα *