Βαρύ τό τίμημα τῆς ἀποστασίας μας

Ἂν καὶ οἱ πολεμικὲς ἰαχὲς στὴν Εὐρώπη , στὴν Μ. Ἀνατολὴ καὶ στὴν Ἄπω Ἀνατολὴ πληθαίνουν ἐν τούτοις ἕνα μεγάλο τμῆμα τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ ἀρνεῖται νὰ συνειδητοποιήσει ὅτι πλέον βρισκόμαστε ὄχι στὴν ἀρχὴ ἀλλὰ στὴν καρδιὰ τῶν ὅσων ἔχουν προφητεύσει παλιότεροι καὶ σύγχρονοι Ἅγιοι. Ὁ κόσμος θὰ ἀλλάξει πολύ γρήγορα καὶ ἀπότομα. Πολὺ σύντομα τίποτε δὲν θὰ θυμίζει αὐτὰ ποὺ μέχρι τώρα γνωρίζουμε, ἀνέφερε ἀπὸ τὸ 2010 ὁ γέροντας Βασίλειος Καυσοκαλυβίτης. Ἡ προφητεία του αὐτὴ ἔχει πάρει σάρκα καὶ ὀστᾶ στὶς ἡμέρες μας. Χάθηκαν οἱ ἀξίες καὶ τὸ ἦθος ποὺ κρατοῦσαν τὰ θεμέλια τῆς οἰκουμένης. Καὶ μαζὶ μ’ αὐτὰ χάθηκε καὶ ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ.

Ἡ ἀπώλεια τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ προμηνύει τὰ ἄσχημα, τὰ δεινὰ ποὺ μὲ πόνο ψυχῆς περιγράφουν οἱ Ἅγιοί μας. Βρισκόμαστε ἤδη στὴν ὥρα μηδέν. Ἡ ψήφιση τοῦ κατάπτυστου νόμου περὶ γάμου καὶ τεκνοθεσίας τῶν ὁμοφυλοφίλων ἀπὸ τὸ ἑλληνικὸ κοινοβούλιο ἄνοιξε τὸν ἀσκὸ τοῦ Αἰόλου! Ἡ χώρα μας θὰ πληρώσει βαρὺ τίμημα γιὰ τὴν ἀποστασία της ἀπὸ τὶς εὐαγγελικὲς διδαχές. Τὸ χωραφάκι τοῦ Θεοῦ ποὺ λέγεται Ἑλλάδα ὁ οὐρανὸς τὸ θέλει καθαρό. Τὸ νυστέρι θὰ μπεῖ βαθιὰ καὶ σὲ κλῆρο ποὺ ἔμεινε ἀδρανὴς ἀλλὰ καὶ στὸν λαὸ ποὺ ἀνέχεται ὡς τρόπο ζωῆς τὴν κάθε εἴδους ἀνωμαλία καὶ μεγάλο μέρος αὐτοῦ πέφτει στὰ παρά φύσιν ἁμαρτήματα.

Σύντομα τὸ ΝΑΤΟ εἴτε ἐξ ἀφορμῆς τοῦ Ἰρὰν, εἴτε τῆς Οὐκρανίας θὰ κηρύξει τὸν πόλεμο κατὰ τῆς Ρωσίας. Ἡ Οὐάσιγκτον, ὡς νέα Βαβυλώνα, κατάφερε νὰ παρασύρει στὸν ὀλισθηρό της δρόμο καὶ τὶς εὐρωπαϊκὲς χῶρες.

Μὲ τὸν πόλεμο ποὺ προετοίμαζε ἀπὸ τὸ 1990 καὶ ἐντεῦθεν στὴν Οὐκρανία κατάφερε ὄχι μόνο νὰ καταστρέψει τὶς εὐρωπαϊκὲς οἰκονομίες, οἱ ὁποῖες εἶχαν ἀνάπτυξη λόγω τοῦ φθηνοῦ φυσικοῦ ἀερίου ἀπό τὴ Μόσχα ἀλλὰ καὶ νὰ καταστήσει τὴ Ρωσία ὡς βασικὸ ἐχθρό. Κι αὐτὸ γιατί ὁ Πούτιν ἀποτελεῖ τὸ τελευταῖο ἐμπόδιο στὰ σχέδια τῆς Νέας Τάξης γιὰ Παγκοσμιοποίηση.

Πίστευαν πὼς μία ἥττα τῆς Ρωσίας στὴν Οὐκρανία θὰ διευκόλυνε τὰ μοχθηρὰ σχέδιά της. Καὶ γι’ αὐτὸ ἔριξε δισεκατομμύρια γιὰ νὰ ἐνισχύσει τὸν στρατὸ τοῦ Κιέβου. Οἱ συνεχεῖς ὡστόσο νίκες τῆς Ρωσίας ἐνεργοποίησαν τὸ plan b (Β’ σχέδιο) ποὺ ἔχει νὰ κάνει μὲ τὴν ἄμεση ἐμπλοκὴ τῆς Ἀτλαντικῆς Συμμαχίας στὸν πόλεμο. Ἤδη χῶρες τοῦ ΝΑΤΟ μὲ τὸ πρόσχημα διμερῶν στρατιωτικῶν συμφωνιῶν μὲ τὸ καθεστὼς Ζελένσκι προετοιμάζονται νὰ ἀποστείλουν στρατεύματα στὴν Οὐκρανία. Στὴν οὐσία θὰ κηρύξουν τὸν πόλεμο στὴ Ρωσία, ὥστε ἡ τελευταία νὰ ἀντιδράσει στρατιωτικὰ ἐναντίον τους καὶ νὰ φανεῖ ὅτι ἐπιτίθεται σὲ χώρα τοῦ ΝΑΤΟ γιὰ νὰ ἐνεργοποιηθεῖ τὸ ἄρθρο 5 τῆς Συμμαχίας.

Στὸ σχέδιο αὐτὸ σημαντικὸ ρόλο θὰ παίξει ἡ Τουρκία, ἡ ὁποία διαθέτει τὸ δεύτερο ἀριθμητικὰ στρατὸ τῆς Συμμαχίας. Ἡ ἡγεσία τῆς Τουρκίας σήμερα ἐπιβεβαιώνει τὴν προφητεία τοῦ Ἁγίου Παϊσίου, ποὺ τὴν παρομοίαζε σὰν τὴν ἀλεποῦ, ποὺ ἐπιχειρώντας νὰ ἀποφύγει τὶς παγίδες πηδᾶ καὶ μὲ τὰ τέσσερα πόδια της. Στὸ τέλος ὡστόσο θὰ αἰχμαλωτισθεῖ καὶ μὲ τὰ τέσσερα πόδια της.

Οἱ ΗΠΑ εἶναι ἀλήθεια ὅτι δὲν ἐμπιστεύονται τὸν Ταγὶπ Ἐρντογὰν. Θὰ προτιμοῦσαν στὴν ὑλοποίηση τοῦ plan b νὰ ἔχουν στὴν Ἄγκυρα ὡς κυβέρνηση τοὺς φιλοδυτικοὺς καὶ ἐλεγχόμενους πλήρως Κεμαλιστές.

Μέσα στὸ πλαίσιο αὐτὸ προσπάθησαν τὸ 2016 νὰ δολοφονήσουν τὸν Ταγὶπ Ἐρντογὰν ἀλλὰ δὲν τὰ κατάφεραν.  Τότε τὸν γλύτωσαν οἱ Ρῶσοι… Ὁ γέροντας ἀσκητὴς τοῦ Παγγαίου Ὄρους τόνισε πὼς τὸν προστάτευσε ὁ οὐρανὸς γιατί δὲν εἶχε ἀκόμη ὁλοκληρώσει τὴν ἀποστολή του. Ἡ ἀποστολὴ του-πρόσθεσε-χωρὶς νὰ μᾶς δώσει περαιτέρω ἑρμηνεία ὁλοκληρώθηκε ἀμέσως μετὰ τὴν ψήφιση τοῦ νομοσχεδίου γιὰ τὸ γάμο τῶν ὁμοφυλοφίλων ἀπό τὸ ἑλληνικὸ Κοινοβούλιο… Ὡς ἐκ τούτου πλησιάζει σύντομα τὸ τέλος του. Δὲν ἀποκλείεται νὰ σημειωθεῖ μία νέα δολοφονικὴ ἀπόπειρα σὲ βάρος του γιατί ἤδη πέραν τοῦ Ἀτλαντικοῦ ἔχουν δρομολογηθεῖ οἱ πολιτικὲς ἀλλαγὲς στὴν γείτονα χώρα!

Οἱ προφητικὲς ἀπροκάλυπτες πλέον καὶ καθαρὲς ἀποκαλύψεις τῶν ἁγίων γερόντων γιὰ τὰ δύσκολα ποὺ θὰ ἀκολουθήσουν δὲν ἀποβλέπουν στὴ δημιουργία φόβου ἀλλὰ στὴ μετάνοια καὶ τὴν τάχιστη προετοιμασία τῶν Χριστιανῶν. Ὁ γέροντας τῶν Ἀγράφων π. Παναγιώτης Τσιώλης ἔδωσε ξεκάθαρα ἀπὸ τὸ 2011 τὸν χρόνο τοῦ πολέμου ποὺ θὰ μᾶς κηρύξει ἡ Τουρκία. Μετὰ τὴν παράδοση τοῦ ὁδικοῦ ἄξονα Δομοκοῦ Λαμίας θὰ τρέξει ὁ πόλεμος. Σημειωτέον παραδίδεται λίγο πρὶν ἀπὸ τὸ Πάσχα (23/4). Ὁ γέροντας τοῦ Παγγαίου ἐπαναλαμβάνει τὸ ἴδιο μὲ περισσότερες λεπτομέρειες, οἱ ὁποῖες δὲν εἶναι τοῦ παρόντος.

Ὁ γέροντας ἀπευθύνεται στοὺς εὐαισθητοποιημένους καὶ συνειδητοποιημένους χριστιανοὺς ἱκετεύοντας τους πρωτίστως νὰ θωρακιστοῦν μὲ τὰ μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας, καθαρὴ Θεία Ἐξομολόγηση καὶ Θεία Κοινωνία. Νὰ ζευτοῦν καὶ νὰ πορευτοῦν ἀγκαλιὰ μὲ τὴ μετάνοια γιὰ νὰ ἔχουν τὴν πανοπλία τοῦ Χριστοῦ καὶ νὰ ἀντέξουν στὰ δύσκολα ποὺ εἶναι πλέον πρὸ τῶν πυλῶν. Νὰ ἀφουγκραστοῦν τὰ λόγια τοῦ Ἁγίου Παϊσίου καὶ ἄλλων σύγχρονων γερόντων, νὰ καλλιεργήσουν ὅσοι ἔχουν, τὰ χωράφια τους καὶ νὰ ἑτοιμάσουν τὰ σπίτια τους στὰ χωριά τους. Κι ὅσοι μένουν στὰ χωριὰ καὶ μποροῦν νὰ φροντίσουν νὰ ἐξασφαλίσουν τὰ πρὸς τὸ ζῆν, ὄχι ἀπὸ τὰ σοῦπερ μάρκετ ἀποκλειστικὰ ἀλλὰ ἀκολουθώντας τὸ παράδειγμα τῶν γονιῶν καὶ τῶν παππούδων τους. Ἕνα μικρὸ μπαξέ, λίγα ζῶα, λίγες κότες, κουνέλια κ.οκ. Αὐτὰ θὰ βοηθήσουν νὰ ἀντιμετωπίσουμε τὴν μεγάλη πείνα, ποὺ πλέον διαλαλεῖται καὶ ἐπισήμως ἀπὸ πολιτικοὺς ἄνδρες, ὅπως λ.χ. εἶπε σὲ πρόσφατη ὁμιλία του στὴ Βουλὴ ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς.  Ἡ ἐπισιτιστικὴ κρίση τοῦ 1940, ἤτοι τοῦ Β’ Παγκοσμίου Πολέμου λέγει ὁ γέροντας Βασίλειος Καυσοκαλυβίτης θὰ εἶναι παιχνιδάκι σ’ αὐτὴν ποὺ πρόκειται λίαν συντόμως νὰ βιώσουμε. Γιὰ τὴ μεγάλη πείνα ποὺ θὰ ζήσουμε ἔχουν μιλήσει καὶ ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς καὶ ὁ Ἅγιος Παΐσιος.

Τὸ ἑπόμενο διάστημα προδιαγράφεται ἰδιαίτερα κρίσιμο καὶ δύσκολο. Μακάρι, εἰλικρινὰ τὸ εὔχομαι νὰ διαψευστοῦμε γιατί πραγματικὰ ἐὰν ζήσουμε τὰ ὅσα μὲ σαφήνεια μᾶς περιέγραψε ὁ γέροντας ἀσκητής, πολλοὶ δὲν θὰ ἀντέξουμε. «Θὰ πεθάνουμε ἀπὸ τὸ φόβο μας» εἶχε πεῖ χαρακτηριστικὰ ὁ Ἅγιος Παΐσιος.

Στὰ 25 χρόνια κυκλοφορίας τῆς παρούσης ἐφημερίδος εἴχαμε προβεῖ σὲ ἀρκετὲς προβλέψεις, ποὺ προκαλοῦνταν κυρίως  ἀπὸ προσωπικὲς προσεγγίσεις μας. Ἄλλες ἐπιβεβαιώθηκαν κι ἄλλες ὄχι. Ἡ διαφορὰ τώρα ἔχει νὰ κάνει ὅτι αὐτὰ τὰ λένε οἱ ἅγιοι καὶ ὄχι ἐμεῖς. Ἐκεῖνοι ἀγωνιοῦν νὰ μᾶς προετοιμάσουν κυρίως πνευματικὰ γιὰ νὰ ἀντεπεξέλθουμε στὰ δεινὰ ποὺ προκάλεσε ἡ ἀποστασία μας ἀπὸ τὸν εὐαγγελικὸ λόγο.  Ὁ ἀείμνηστος Μητροπολίτης Φλωρίνης Αὐγουστίνος Καντιώτης προφητικὰ εἶχε μιλήσει γιὰ τὸ σήμερα «ὁ κόσμος σήμερα καυχᾶται γιὰ τὰ ἐπιτεύγματά του. Ἐπληθύνθη ἡ γνῶσις καὶ ἡ ἐπιστήμη. Καὶ ὅμως ὁ κόσμος σήμερα εἶναι δυστυχέστερος. Μιὰ προφητεία λέει, ὅτι θ’  ἀραιώση ὁ κόσμος τόσο, ποῦ θὰ περπατᾶς 100 χιλιόμετρα καὶ ἄνθρωπο δὲν θὰ βλέπης». Ὁ Θεὸς νὰ βάλει τὸ χέρι Του.

Τὸ παρήγορο εἶναι ὅτι οἱ γέροντες κάνουν λόγο για λίγο διάστημα τῶν δεινῶν ἕξι μὲ ἐννέα μῆνες. Μετά θὰ ἀλλάξουν τὰ πράγματα παντελῶς καὶ ἡ Ἑλλάδα θὰ ἔχει ἄλλη πρωτεύουσα…

Σ.Ο.

ΠΗΓΗ: ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΤΕΥΧ ΜΑΡΤΙΟΥ 2024 ΣΕΛ 3

Συντάκτης

Σχολιάστε

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί.Τα απαραίτητα πεδία είναι μαρκαρισμένα *