Στὸ Σχέδιο Καλέργκι ἡ διάλυση τῆς Εὐρώπης!

Ἀλλοίωση τῶν πληθυσμῶν μὲ εἰσροὴ ἐξ Ἀνατολῶν “ἐπενδυτῶν”,  ἡ ἀπάλειψη τῆς ἱστορίας τῶν λαῶν, ἡ διάλυση τῆς οἰκογένειας καὶ  τῆς χριστιανικῆς πίστης, ἡ καταστροφή τῶν πολιτιστικῶν στοιχείων της στόχος τοῦ χρηματοδοτούμενου ἐκ τῶν Σιωνιστῶν σχεδίου…

 

Ἡ ἀνθρωπότητα συνεχίζει νὰ δέχεται μία πρωτόγνωρη, σφοδρὴ καὶ γενικὴ ἐπίθεση ἀπὸ τοὺς σιωνιστὲς Ἑβραίους τῆς Νέας Ἐποχῆς ποὺ ἔχουν θέσει ὡς κεντρικό τους στόχο τὸ τέλος τοῦ παρόντος κόσμου καὶ πολιτισμοῦ. Γιὰ τὰ σιωνιστικὰ τέκνα κατάρας, ἡ ἵδρυση ἑνὸς νέου κόσμου σημαίνει καὶ ἐπιβάλει τὴν ὁλοσχερῆ καταστροφὴ τοῦ σημερινοῦ ἢ παλαιοῦ κόσμου. Γιὰ τοὺς σιωνιστὲς ἀπογόνους τοῦ Ἰούδα, ἡ παγκόσμια κοινωνικὴ πολτοποίηση καὶ ἡ γενοκτονία εἶναι τὰ δύο βασικὰ «ἐργαλεῖα» πρὸς αὐτὴ τὴν φρικτὴ πορεία καὶ ἀσύλληπτη κατεύθυνση.

Οἱ ἐχέφρονες ἄνθρωποι ἔχουν σοκαρισθεῖ ἀπ’ αὐτὴ τὴν φανερή, σκληρή, ξεκάθαρη, μαζικὴ καὶ γιγαντιαία ἐπίθεση τῶν διεθνῶν ἐλὶτ ἐναντίον τους τόσο ὡς φυσικὰ πρόσωπα ὅσο εἰσέτι καὶ ὡς κάθε μορφῆς καὶ μεγέθους ὁμάδα καὶ κοινότητα. Ἐπίσης, οἱ ἐχέφρονες βρίσκονται σὲ μία κατάσταση σὸκ  ἀπὸ τὴν παράλληλη καὶ σφοδρὴ πολεμικὴ τῶν ἴδιων ἐλὶτ ἐνάντια σὲ ὅλες τὶς παραδοσιακὲς κοινωνικὲς καὶ οἰκογενειακὲς δομὲς καὶ ἱστορικὲς κανονικότητες. Ὅλοι αὐτοὶ οἱ ἐχέφρονες ἄνθρωποι ψάχνονται διαρκῶς, ἀγωνιοῦν, γνωρίζουν ἀρκετὰ καλὰ τὸ τί λαμβάνει χώρα ἐπὶ τῆς οὐσίας καὶ κινοῦνται μὲ ἁπλότητα, ὑπομονή, σύνεση, σιωπὴ καὶ προετοιμάζονται.

Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, ὑπάρχει καὶ ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τῶν ἀνθρώπων πού, ναὶ μὲν ἔχουν καὶ αὐτοὶ καταλάβει καὶ νιώθουν μέσα τους ὅτι κάτι τὸ περίεργο καὶ τὸ πρωτόφαντο συμβαίνει, ἀλλά, ἐντούτοις, οἱ ἴδιοι συνεχίζουν νὰ ζοῦν σὲ μία κατάσταση ἑνὸς μικροῦ, ἁπαλοῦ καὶ παρατεταμένου σόκ. Διότι, οἱ ἴδιοι δὲν μποροῦν νὰ ἑρμηνεύσουν γιὰ ποιὸ λόγο καὶ αἰτία λαμβάνουν χώρα τόσα πολλὰ καὶ ἀνεξήγητα γεγονότα, παράξενες καταστάσεις, ἀτομικὲς σαλότητες, κοινωνικὲς ἀνωμαλίες, ὁμαδικὴ χυλοποίηση καὶ δαιμονικὴ τρέλα.

Ἡ ἀπάντηση εἶναι ἁπλή:

Ἐδῶ καὶ περίπου δέκα χρόνια, οἱ Ἑβραῖοι σιωνιστὲς τῆς Νέας Τάξης καὶ Ἐποχῆς ἔχουν ἐνεργοποιήσει καὶ ὑλοποιοῦν στὸν μέγιστο δυνατὸ βαθμό, ἔκταση καὶ ἔνταση τὸ προαιώνιο σχέδιό τους γιὰ τὴν ἀνατροπὴ τοῦ παρόντος κόσμου καὶ πολιτισμοῦ καὶ τὴν μετέπειτα ἵδρυση τῆς δικῆς τους παγκόσμιας κυβέρνησης μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν Ἑβραῖο μεσσία (γιὰ πλήρη ἀνάλυση καὶ παρουσίαση, δεῖτε τὰ βιβλία μου ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις Ἀγαθὸς Λόγος).

Αὐτὴ ἡ ὑπὲρ-γιγάντια, προσχεδιασμένη καὶ τελικὴ «ἐπίθεση» τῶν σιωνιστῶν Ἑβραίων κατὰ τοῦ ἀνθρώπινου γένους καὶ τοῦ παγκόσμιου πολιτισμοῦ εἶναι σὲ ἐξέλιξη αὐτὴν τὴ στιγμή. Τὸ παγκόσμιο, φρικτὸ καὶ ἀνθρωποκτόνο σχέδιό τους ξεκίνησε φανερὰ καὶ φάνηκε καὶ ἀπὸ πρακτικῆς πλευρᾶς μὲ τὸν πρῶτο ἐγκλεισμὸ γιὰ τὸν κόβιντ τὸν Μάρτιο τοῦ 2020. Ἔκτοτε, ἡ «Μεγάλη Ἐπανεκκίνηση» γιὰ τὴν παγκόσμια ἀνατροπὴ τῶν πάντων ὅλων, τοῦ Κλάους Σβάμπ, τρέχει, μέχρι νὰ φτάσουμε στὸ σημεῖο νὰ πατηθοῦν καὶ τὰ «κόκκινα» κουμπιά.

Ἡ θηριώδης, μαζικὴ καὶ φρικτὴ ἐπίθεση κατὰ τῆς ἀνθρωπότητας ἀπὸ τὶς σκοτεινὲς δυνάμεις εἶναι προσχεδιασμένη, γενική, ἀνέκκλητη, σὲ ἐξέλιξη καὶ ἔχει πολλὲς βάσεις, στοές, ἕδρες, ἐπίπεδα, διαστάσεις, δρῶντες, πλατφόρμες καὶ μηχανισμοὺς στὴν ἀνθρωποκτόνα ὑπηρεσία της. Ἀνάμεσα σὲ αὐτοὺς τοὺς διάφορους μηχανισμοὺς καὶ πολλαπλὰ κοινωνικὰ «ἐργαλεῖα» βρίσκονται τὰ «Πρωτοκόλλα τῶν Σοφῶν τῆς Σιὼν», ἡ διάσημη Σχολὴ τῆς Φραγκφούρτης, ἡ Ἔκθεση Λούνατσεκ καὶ πάει λέγοντας.

Ἕνα ἀκόμη ἀντίστοιχο κοινωνικὸ «ἐργαλεῖο», τροχιοδεικτικὸς καὶ ὑπαρκτὸς μηχανισμὸς ἄλεσης, μετάλλαξης, μαζικῆς χυλοποίησης καὶ καταστροφῆς τῶν κοινωνιῶν εἶναι καὶ τὸ Σχέδιο Καλέργκι. Πρόκειται γιὰ ἕνα ἀκόμη σιωνιστικὸ κοινωνικὸ «ἐργαλεῖο» συστηματικῆς καὶ διαχρονικῆς καταστροφῆς τῶν δομῶν τοῦ παρόντος κόσμου. Πρόκειται γιὰ ἕνα γιγάντιο σιωνιστικὸ καὶ κοινωνικὸ «μύλο» ποὺ ἀλέθει ἀνθρώπους καὶ κοινωνίες στὸν ἑξαφανισμό τους.

Στόχος τοῦ Σχεδίου Καλέργκι εἶναι ἡ σταδιακὴ συντριβὴ καὶ ὁ πλήρης ἑξαφανισμὸς τῆς μέχρι σήμερα ἱστορικῆς πορείας καὶ παράδοσης τοῦ παρόντος πολιτισμοῦ, μὲ ὑπόγειους τρόπους, ραδιοῦργες μεθόδους καὶ γιὰ τάχα «φιλανθρωπικοὺς» λόγους-φερετζέδες. Σὲ αὐτὴν τὴν σιωνιστικὴ καταστρεπτικὴ «ἀποστολὴ» ἀρχηγοὶ καὶ ἐκτελεστὲς εἶναι οἱ κατὰ τόπους ἡγέτες-πιόνια, τὰ κυβερνητικά τους ὄργανα, μαζὶ μὲ τὰ νομοθετικὰ σώματα. Σ’ αὐτὸν τὸν ἀόρατο πόλεμο κατὰ τῆς ἀνθρωπότητας τὰ δευτερεῖα ἔχουν τὰ διάφορα θεσμικὰ ὄργανα τῶν κρατῶν ποὺ ἐνεργοῦν, ὅπως καὶ οἱ ἀρχηγοί τους, κὰθ΄ ὑποβολὴ καὶ μέσα ἀπὸ τὰ παρασκήνια.

Σ’ αὐτὸ τὸ σημεῖο βρίσκεται ἡ ἀνθρωπότητα σὲ αὐτὴν τὴν χρονικὴ συγκυρία καὶ περίοδο. Ὅλα ὅσα «ἀνεξήγητα» καὶ «τρελὰ» καὶ «παλαβὰ» καὶ «ἀνώμαλα» λαμβάνουν χώρα στὶς ἡμέρες μας, ἀπορρέουν ἀπὸ τὸν ὑπεραιώνιο στόχο τῶν «πεφωτισμένων» σιωνιστῶν νὰ τελειώσουν τὸν παρόντα πολιτισμὸ καὶ κόσμο καὶ νὰ τὸν ἀντικαταστήσουν στὴ συνέχεια μὲ ὑπεργιγάντια στρατόπεδα ἐλέγχου καὶ συγκέντρωσης. Να μετατραπεῖ, δηλαδή, ὁλόκληρη ἡ γῆ σὲ ἕνα ὑπεργιγάντιο ἐκτροφεῖο σωμάτων καὶ ψυχῶν, τύπου «πόλεις τῶν 15 λεπτῶν».

Τὸ Σχέδιο Καλέργκι αὐτὸν τὸν σκοτεινὸ δρόμο δείχνει καὶ αὐτὴ τὴν τεχνητὴ καὶ μαζικὴ χυλοποίηση τῶν κοινωνιῶν ὑπηρετεῖ τροχιοδεικτικὰ καὶ πρακτικά. Οἱ σιωνιστικὲς ἐλὶτ ἐργάζονται μὲ πρόγραμμα, ἡμέρα καὶ νύχτα καὶ χωρὶς δεύτερες σκέψεις καὶ οἶκτο, γιὰ νὰ φέρουν τὸ τέλος τοῦ παρόντος κόσμου καὶ μὲ τὴν ἐπιπρόσθετη βοήθεια τοῦ «ἐργαλείου» καὶ «συνταγῆς» Καλέργκι. Ἡ Βικιπαίδεια τῶν σιωνιστῶν χαρακτηρίζει τὸ Σχέδιο Καλέργκι ὡς μία ἀκόμη «θεωρία συνομωσίας». Δηλαδή, μᾶς τὸ «πιστοποιοῦν» καὶ οἱ ἴδιοι οἱ ἄνθρωπο-φονιάδες ὅτι πολὺ σωστὰ σκεπτόμαστε!

Τὸ σκοτεινὸ φόντο καὶ ἡ ραδιούργα ἔμπνευση τοῦ Σχεδίου Καλέργκι ἀποτελεῖ μία πολὺ δόλια «ἔμπνευση-πατέντα» καὶ ἕναν δολοπλόκο «μηχανισμὸ» γιὰ τὴν καταστροφὴ τῆς Εὐρώπης, ἀρχικά. Ὁ φανερὸς πατέρας, ὁ κὰθ΄ ὑποβολὴ ἐμπνευστὴς καὶ ὁ ἀναγνωρισμένος συγγραφέας τοῦ σκοτεινοῦ σιωνιστικοῦ σχεδίου τῆς σταδιακῆς μεταβολῆς καὶ τῆς ἐν τέλει ὁλοσχεροῦς καταστροφῆς τῆς Γηραιᾶς Ἠπείρου εἶναι ὁ Richard N. Coudenhove-Kalergi. Πρόκειται γιὰ τὸν «Κλάους Σβάμπ» τῆς τότε περιόδου καὶ ἐποχῆς.

Ὁ Ρίχαρντ Κουντενχόβε-Καλέργκι (1894-1972) ἦταν Αὐστριακός, πολιτικός, φιλόσοφος καὶ κόμης. Ὁ πατέρας του, Χάινριχ Κουντενχόβε, ἦταν Αὐστρο-Οὖγγρος διπλωμάτης καὶ ἡ μητέρα του, ἡ Μιτσοῦκο Ἁγιοάμα, καταγόταν ἀπὸ τὴν Ἰαπωνία. Ὑπῆρξε πρωτοπόρος τῆς εὐρωπαϊκῆς ὁλοκλήρωσης καὶ ὑπηρέτησε ὡς ἰδρυτικὸς πρόεδρος τῆς Πανευρωπαϊκῆς Ἕνωσης γιὰ περίπου μισὸ αἰώνα. Ὁ ἴδιος πρότεινε τὸ ἔργο τοῦ Μπετόβεν, Ὠδὴ στὴ Χαρά, ὡς τὸν ὕμνο τῆς Εὐρώπης. Ὑπῆρξε ὁ πρῶτος παραλήπτης τοῦ Βραβείου Καρλομάγνου τὸ 1950.

Ὁ Ρίχαρντ Καλέργκι ὑπῆρξε ἔνθερμος ὑποστηρικτὴς τῶν ἰδεῶν τοῦ Kurt Hiller (1885-1972), Γερμανοῦ δημοσιογράφου ἑβραϊκῆς καταγωγῆς, ἀνοιχτὰ ὁμοφυλόφιλου καὶ κομμουνιστή, ὁ ὁποῖος ἀγωνίστηκε γιὰ τὰ δικαιώματα τῶν ὁμοφυλόφιλων τὶς πρῶτες δεκαετίες τοῦ 20ου αἰώνα. Ἐπίσης, ὁ Ρίχαρντ προσχώρησε στὴν Τεκτονικὴ Στοὰ «Humanitas», στὴ Βιέννη, τὸ 1921. Μαζὶ μὲ τὸν ἀρχιδούκα Otto von Habsburg ἵδρυσε τὴν «Πανευρωπαϊκὴ Ἕνωση», τὸ 1922, ποὺ θεωροῦσε ὅτι ἦταν ὁ μόνος τρόπος δράσης ἐναντίον τῆς Ρωσίαςκαὶ προστασίας ἀπὸ αὐτὴν.

Στὶς ἀρχὲς τοῦ 1924, ὁ φίλος του κυλιόμενος κοσμοκράτορας καὶ βαρόνος Λούις ντὲ Ρότσιλντ σύστησε τὸν Καλέργκι στὸν διάσημο «μπροστινό» του Max Warburg, ὁ ὁποῖος «δέχτηκε» νὰ τὸν χρηματοδοτήσει γιὰ τὰ ἑπόμενα τρία χρόνια μὲ 60.000 χρυσὰ μάρκα (φυσικὰ μὲ τὰ χρήματα τῶν ὑποβολέων καὶ πατρόνων Ρότσιλντ). Παράλληλα, ὁ Warburg σύστησε μὲ τὴ σειρὰ του τὸν Καλέργκι καὶ σὲ ἄλλους ἰσχυροὺς χρηματοδότες ὅσο καὶ ἐπίσης καὶ ἐναλλακτικοὺς «μπροστινοὺς» τῶν Ρότσιλντ ὅπως ἦταν, λόγου χάρη, καὶ ὁ διαβόητος Bernard Baruch. Τί δὲν καταλαβαίνετε ἴσως;

Ὁ Ρίχαρντ Καλέργκι μὲ τὰ χρήματα τῶν μεγιστάνων καὶ ἀνοιχτὰ ἐωσφορόφιλων Ρότσιλντ ἵδρυσε τὴν κίνηση «Πανευρώπη», μὲ ἕδρα τὴ Βιέννη, τὸ 1926. Καὶ εἶναι αὐτὸς ὁ κύριος λόγος ποὺ ὁ ἴδιος ἀναγνωρίζεται ὡς ὁ πατέρας τῆς σημερινῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης. Ἡ νέα αὐτὴ πολιτικὴ κίνηση γιὰ τὴν συν-ἕνωση τῆς Εὐρώπης εἶχε ἕδρα της τὸ παλάτι Hofburg, ἀπὸ ὅπου ἀρχίζει νὰ συγγράφει καὶ νὰ διαχέει τὶς ἰδέες καὶ τὶς προτάσεις του ὁ Καλέργκι μὲ τὴν μασονικὴ παρέα του, μέσω τοῦ περιοδικοῦ «Πανευρώπη».

Εἶναι σημαντικὸ ἐδῶ νὰ ὑπογραμμιστεῖ ὅτι τὸ «πεφωτισμένο» σχέδιο «Πανευρώπη» τοῦ Καλέργκι εἶναι μία σατανικὴ πλατφόρμα τῶν ἐπιμελῶς «κρυμμένων» ἀπὸ πίσω Ρότσιλντ γιὰ τὴν δημιουργία τῆς ἑνωμένης Εὐρώπης, ἡ ὁποία θὰ βρίσκεται ὑπὸ τὸν πλήρη, ἀόρατο  καὶ παρασκηνιακὸ ἔλεγχο καὶ ὑποταγὴ στὰ σχέδια τῶν Ρότσιλντ. Οἱ μεγιστάνες Ρότσιλντ ἤθελαν τὴν Εὐρώπη πρῶτα ἑνωμένη καὶ μετὰ διαλυμένη καὶ ἐξαφανισμένη. Ἤθελαν πρῶτα νὰ ἔχουν μία Εὐρώπη ἰσχυρὴ δύναμη, ποὺ θὰ τὴν «ἄρμεγαν» οἱ μεγιστάνες πολλαπλῶς καὶ ἀπὸ τὰ παρασκήνια, καὶ μετὰ μία Εὐρώπη μιγαδικό, γενοκτονικὸ καὶ βυθισμένο ναυάγιο.

Τὸ 1926 πραγματοποιήθηκε στὴ Βιέννη τὸ πρῶτο συνέδριο τῆς Πανευρωπαϊκῆς Ἕνωσης καὶ οἱ 2.000 ἐκπρόσωποι ἐξέλεξαν τὸν Καλέργκι ὡς πρόεδρο τοῦ Κεντρικοῦ Συμβουλίου, μία θέση ποὺ ὁ ἴδιος κατεῖχε ὡς τὸν θάνατό του, τὸ 1972. Ὁ Καλέργκι ἐπηρέασε σημαντικὰ τὸν Γάλλο πρωτοπόρο τῆς εὐρωπαϊκῆς ἰδέας Aristide Brian. Ἡ μετέπειτα ἄνοδος τοῦ Χίτλερ στὴν ἐξουσία ἀποτέλεσε ἕνα μεγάλο πλῆγμα γιὰ τὸν Καλέργκι, ἀφοῦ ὁ Ἀδόλφος τὸν ἀποκαλοῦσε κάθαρμα καὶ ἀποκάλυψε τὴν συμμετοχὴ τοῦ Καλέργκι στὴν Τεκτονικὴ Στοά.

Τὸ Σχέδιο Καλέργκι τὸ βιώνουμε στὸ πετσί μας τὴν κάθε φορὰ ποὺ περπατᾶμε στὸ δρόμο, ὅταν βλέπουμε τοὺς «ἐπενδυτὲς» ἐξ Ἀνατολῆς νὰ λιάζονται στὶς πλατεῖες, ὅταν ταξιδεύουμε, ὅταν ἀνοίξουμε τὶς ὀθόνες τῶν τηλεοράσεων καὶ τῶν ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν μας, κλπ. Τὸ Σχέδιο Καλέργκι τὸ βιώνουμε τὴν κάθε φορὰ ποὺ διαβάζουμε γιὰ βιασμοὺς γυναικῶν, γιὰ ἐπιθέσεις μὲ μαχαίρια, γιὰ δολοφονίες καὶ γιὰ κλοπὲς στὰ σπίτια μας. Τὸ Σχέδιο Καλέργκι τὸ «πιστοποιοῦμε» τὴν κάθε φορὰ ποὺ βλέπουμε τοὺς «ἐπενδυτὲς» νὰ βρίσκονται σὲ μεγάλες οὐρὲς στὰ ΑΤΜ γιὰ νὰ εἰσπράξουν τὰ δικά μας χρήματα. Καὶ πάει λέγοντας.

Ἡ καρδιὰ τῆς σιωνιστικῆς λογικῆς, ὁ «ἐργαλειακὸς» πυρήνας καὶ ὁ δημοσίως δηλωμένος τελικὸς στόχος τοῦ Σχεδίου Καλέργκι γιὰ τὴν δημιουργία πρῶτα καὶ τὴν μετέπειτα ἐσκεμμένη καὶ σταδιακὴ αὐτοκαταστροφὴ τῆς «φυλετικὰ ἐμβολιασμένης» Εὐρώπης, καταγράφεται ἐκτενῶς στὸ βιβλίο του «Praktischer Idealismus» ἢ «Πρακτικὸς Ἰδεαλισμός». Τὸ βιβλίο αὐτὸ ἐκδόθηκε γιὰ πρώτη φορὰ στὴν Βιέννη τὸ 1925, ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις τῆς «Πανευρώπης» καὶ εἶναι ἕνας τόμος ποὺ περιεῖχε τρία δοκίμια τοῦ Ρίχαρντ Καλέργκι.

Γράφει καθαρὰ καὶ ξάστερα ὁ «μπροστινὸς» τῶν Ρότσιλντ Ρίχαρντ Καλέργκι: «Ὁ ἄνθρωπος τοῦ μέλλοντος θὰ εἶναι μικτῆς φυλῆς. Οἱ σημερινὲς φυλὲς καὶ τάξεις θὰ ἐξαφανιστοῦν σταδιακὰ ὡς ἀποτέλεσμα τῆς ἐξαφάνισης τοῦ χώρου, τοῦ χρόνου καὶ τῶν προκαταλήψεων. Ἡ Εὐρασιατικὴ-Νεγροειδὴς φυλὴ τοῦ μέλλοντος, παρόμοια στὴν ἐμφάνιση μὲ τοὺς ἀρχαίους Αἰγυπτίους, θὰ ἀντικαταστήσει τὴν ποικιλομορφία τῶν λαῶν μὲ τὴν ποικιλομορφία τῶν ἀτόμων».

Μάλιστα δέ, στὸ ἐν λόγω βιβλίο του, ὁ Καλέργκι ἀναφέρει καὶ ἀναλύει ὅτι οἱ κάτοικοι τῶν μελλοντικῶν «Ἡνωμένων Πολιτειῶν τῆς Εὐρώπης», δὲν θὰ εἶναι οἱ παλιοὶ καὶ οἱ ἱστορικὰ γνωστοὶ λαοὶ τῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ ἕνα εἶδος ὑπανθρώπων ἀπὸ ἐπιμειξία (γκρίζα φυλή). Ὁ Καλέργκι γράφει καὶ μιλάει ξεκάθαρα ὅτι στὸ μέλλον οἱ λαοὶ τῆς Εὐρώπης θὰ πρέπει νὰ διασταυρωθοῦν καὶ νὰ «ἐμβολιασθοῦν» μὲ ἀσιατικὲς καὶ ἔγχρωμες φυλές, ὥστε νὰ δημιουργηθεῖ ἕνα πολυεθνικὸ μεῖγμα χωρὶς κληρονομικότητα, ποιότητα, ἱστορία, μνήμη, πολιτισμό. Ὁ ἴδιος προλέγει καὶ τὴν μικτὴ ράτσα ποὺ θὰ ἐμφανιστεῖ στὴν Εὐρώπη.

Δηλαδή, ὁ χρηματοδοτούμενος ἀπὸ τοὺς Ρότσιλντ καὶ «προφήτης» Καλέργκι ἔβλεπε καὶ πρόρρησε ὑπὲρ-θαυμαστὰ ὅλα αὐτὰ ποὺ ἤδη συμβαίνουν καὶ λαμβάνουν χώρα στὶς ἡμέρες μας ἐδῶ καὶ ἕναν περίπου αἰώνα πίσω στὸν χρόνο. Ὁ ἴδιος ἔβλεπε ἕναν μελλοντικὸ κόσμο ποὺ θὰ χειραγωγεῖται ἀοράτως, πλήρως καὶ εὔκολα ἀπὸ τὶς ἑκάστοτε ἐλὶτ καὶ ὑπηρέτες τῶν «ἀφανῶν» Ρότσιλντ, οἱ ὁποῖοι συνεχίζουν νὰ παραμένουν ἀριστοτεχνικὰ καὶ ἐπιμελῶς «κρυμμένοι» πίσω ἀπὸ τὶς ἀνὰ τὴν οἰκουμένη σκοτεινὲς μασονικὲς στοές, «πεφωτισμένες» ἑταιρεῖες καὶ «φιλανθρωπικὲς» ἀδελφότητες.

Σήμερα ὅλα ὅσα ζοῦμε μὲ τὰ ἑκατομμύρια τῶν εἰσαγόμενων προσφύγων καὶ τῶν κάθε λογῆς καὶ φυλῆς λαθρομεταναστῶν στὴν Εὐρώπη καὶ στὴν Ἑλλάδα, εἶναι ὅλα τους ἕνα μέρος ἑνὸς γενικότερου καὶ συνολικότερου σχεδίου, τύπου «μάστερ Καλέργκι», ποὺ ἤδη ἐξυφαίνεται μεθοδικά, ἐπιστημονικὰ καὶ ὑλοποιεῖται διαχρονικὰ ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια. Μὲ τὴν πλειοψηφία τοῦ κόσμου νὰ πιστεύει τὶς τάχα ἢ δῆθεν «θεωρίες συνωμοσίας» σὲ σχέση μὲ ὅλους αὐτοὺς ποὺ ἦρθαν «τυχαία» καὶ «συμπτωματικὰ» στὴν Ἑλλάδα καὶ ποὺ τώρα οἱ ἴδιοι λιάζονται στὶς πλατεῖες.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100000270536476

Συντάκτης

2 σχόλια για “Στὸ Σχέδιο Καλέργκι ἡ διάλυση τῆς Εὐρώπης!

 1. Κάποτε σε μια πολιτεία, οι κάτοικοι της, διαμαρτύρονταν για έναν ανοξτο- φαρφαρωνο Επίσκοπο,που επέτρεψε Ο ΠΑΝΆΓΑΘΟΣ ΘΕΟΣ,να έχουν.
  Παρουσιάστηκε Άγγελος Κυρίου και τους είπε: Τέτοιοι είστε , αυτός σας αξίζει.
  Έτσι ακριβώς και η ΔΑΙΜΟΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ
  Ευρώπη. Αγωνίστηκε για πολλά χρόνια,να εξαλείψει από Τον ΘΕΆΝΘΡΩΠΟ,
  Τον Θεό, ώστε να δημιουργήσει έτσι τον υπέρ+ ΆΝΘΡΩΠΟ.
  ΙΔΈ: ΠΑΠΑΣ,με το αλάθητο , των Καθολικών.
  Είναι γνωστές οι διάφορες θεωρίες , εναντίον ΤΟΥ ΠΑΝΆΓΑΘΟΥ ΙΗΣΟΎ ΧΡΙΣΤΟΎ ΜΑΣ. Τα αναλύει άριστα Ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς,στα βιβλία του:
  Άνθρωπος και Θεάνθρωπος και
  Ορθόδοξη Εκκλησία και Οικουμενισμός.
  Άρα λοιπόν να μη μας φαίνεται παράξενο.
  ΤΈΤΟΙΟΙ ΕΊΜΑΣΤΕ, ΈΤΣΙ ΜΑΣ ΑΞΊΖΕΙ.
  Επισκέφτηκα κάποια σπίτια, γνωστών εδώ στην Αγγλία. ΠΟΥΘΕΝΆ έστω και μια εικόνα Της Γλυκιάς Μας Παναγίας ή Του ΠΑΝΆΓΑΘΟΥ ΙΗΣΟΎ ΧΡΙΣΤΟΎ ΜΑΣ.
  Πολύ πολύ εύκολα διεπίστωσαν και οι ίδιοι οι ΝΕΟΤΑΞΙΤΕΣ, ότι οι άνθρωποι, χειραγωγούνται, χωρίς κόπο.
  Αρκεί να σπείρουν τον φόβο για την υγεία μας. Με το περίφημο σλόγκαν:
  Μένουμε σπίτι, λόγω COVID,
  κουβαλούσαν χιλιάδες, εκατομμύρια ,
  ΜΙΣΘΟΦΌΡΟΥΣ ΝΈΟΥΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΆΝΟΥΣ, ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΆΣΤΕΣ.
  Μαύρους, κίτρινους Ερυθροδερμους, αρκεί να γεμίσουν την Ευρώπη, αλλά κυρίως την ΕΛΛΆΔΑ ΜΑΣ.

 2. Δίκής του έμπνευσης και η λεγόμενη Μπουγκράβια που θα δημιουργηθεί στην βόρειο Ελλάδα και ο διαμελισμός γενικότερα και συρρίκνωση της Ελλάδος….

Σχολιάστε

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί.Τα απαραίτητα πεδία είναι μαρκαρισμένα *