Πρῶτα μᾶς ψεκάζουν καὶ μᾶς μπολιάζουν καὶ μετὰ μᾶς … χακάρουν!

Ὁ Γ.Ν.Χαράρι ἀναφέρει: «Μία νέα ἐξωγήινη νοημοσύνη ἔχει εἰσβάλει στην  ζωή μας, ὄχι ἀπὸ ἕναν μακρινὸ πλανήτη ἀλλὰ ἀπὸ τὰ ἐργαστήρια τῆς τεχνητῆς νοημοσύνης, ποὺ μπορεῖ νὰ πάρει ἀποφάσεις μόνη της μπορεῖ νὰ μᾶς ἀναλύσει, μπορεῖ νὰ μᾶς χακάρει». Ξαναδιαβάστε το: Μπορεῖ νὰ μᾶς χακάρει!

Πῶς ὁ διάολος ἐξαπατᾶ τὸν ἄνθρωπο ἀνά τοὺς αἰῶνες!  Τώρα μᾶς ἔφερε τὴν Τεχνητὴ Νοημοσύνη νὰ σκέφτεται (ἐκεῖνος) ἀντί ἐμεῖς

Ὁ ὑλικὸς καὶ ὁ ἄυλος κόσμος βιώνουν μία ὅλο καὶ πιὸ αὐξανόμενη, πολυδιάστατη καὶ πολυεπίπεδη ἐπίθεση ἀπὸ τὸν ἐκπεσόντα ἄγγελο ὅσο ὁμοίως καὶ ἀπὸ τὰ ὑπόλοιπα πονηρὰ πνεύματα. Σᾶς θυμίζω ὅτι τὶς ἄυλες ἀγγελικὲς δυνάμεις τὶς δημιούργησε ὁ Τριαδικὸς Θεὸς πρὶν τὴν ὑλική, κτιστὴ καὶ ὁρατὴ Θεία δημιουργία (Ἰώβ.38). Οἱ ἄυλες πνευματικὲς δυνάμεις ἢ τὰ δέκα ἀγγελικὰ τάγματα προϋπάρχουν τῆς ὑλικῆς κτίσης.

Τὸ μεγαλύτερο ἀριθμητικὰ ἀπὸ ὅλα τὰ ἀγγελικὰ τάγματα, τὸ τάγμα τοῦ πρωτοκορυφαίου ἀρχαγγέλου Ἑωσφόρου, στασίασε κατὰ τοῦ ἴδιου τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ καὶ ὁ ἀρχηγός του, κυριευμένος ἀπὸ οἴηση, ἐγωισμὸ καὶ ἀρχομανία, θέλησε νὰ γίνει «ὅμοιος τῷ Ὑψίστω» (Ἤσ.14,14) καὶ νὰ λατρεύεται αὐτὸς ὡς Θεός. Δηλαδή, τὰ ἄυλα καὶ ἀσώματα κτίσματα-πνεύματα τὰ ἔβαλαν μὲ τὸν ἴδιο τὸν Κτίστη καὶ Δημιουργό τους.

Καί, ἀκριβῶς πάνω σὲ αὐτὸ τὸ σημεῖο ἔρχεται καὶ ἡ πρώτη καὶ διπλὴ ἐξαπάτηση ἀπὸ καταβολῆς κόσμου: Πάραυτα, πρῶτον, ὁ αὐτο-ἀπατώμενος ἑωσφόρος κατακρημνίστηκε στὴν ἄβυσσο. Καί, δεύτερον, οἱ ἐξαπατηθέντες ἅγιοι ἄγγελοι ποὺ εἶχαν συναριθμήσει καὶ συμμαχήσει μαζί του, πῆραν καὶ αὐτοὶ τὸν ἴδιο δρόμο ποὺ πῆρε ὁ Ἀρχέκακος, ἀποτελώντας στὴ συνέχεια μία καινούργια ὁμάδα ἀσώματων ὑπάρξεων, «τοῦ διαβόλου καὶ τῶν ἀγγέλων αὐτοῦ» (Ματθ.25,41), τῶν ὁποίων ἡ φύση καὶ ἡ τάση διαστράφηκε μονίμως στὸ κακό.

Διαμέσου τοῦ ἐγωισμοῦ, τοῦ φθόνου καὶ τῆς ἐξαπάτησης τοῦ πρωτοστάτη ἑωσφόρου, οἱ ἀγαθοὶ ἄγγελοι ἔγιναν πονηροὶ ἄγγελοι, διάβολοι, ἐφευρέτες καὶ φορεῖς τοῦ κακοῦ, ἔχοντας πλέον ὡς ἔργο τους νὰ ἀντιστρατεύονται τὸ Θεὸ καὶ νὰ καταστρέφουν τὰ ἔργα Του. Τὸ πλέον μισητὸ πλάσμα κατ’ αὐτοὺς εἶναι ὁ ἄνθρωπος, ὡς τὸ ἐκλεκτότερο δημιούργημα τοῦ Θεοῦ. Οἱ συντριπτικὰ περισσότεροι ἄνθρωποι δὲν πιστεύουν κἄν ὅτι ὑπάρχει ὁ Σατανᾶς, γεγονὸς ποὺ ἀποτελεῖ τὸ μεγαλύτερο «κόλπο» καὶ παγίδα τοῦ Ἔξω ἀπὸ ἐδῶ ἀνὰ τοὺς αἰῶνες. Τραγικό!

Μετὰ τὴν πτώση τοῦ ἑωσφόρου καὶ τοῦ τάγματός του, ἦρθε στὴ συνέχεια ἡ ἐξαπάτηση καὶ ἡ πτώση τῶν πρωτοπλάστων Ἀδὰμ καὶ Εὔας. «Ἡ γυνὴ ἀπατηθεῖσα ἐν παραβάσει γέγονε» (ἡ γυναίκα ἐξαπατήθηκε καὶ ἔπεσε στὴν παράβαση) (Α΄ Τιμ. 2, 14). Ἡ Εὔα στὸν Παράδεισο παρασύρθηκε ἀπὸ τὴν ἐξαπάτηση τοῦ Ἀρχεκάκου ὄφεως. Δὲν μπόρεσε νὰ ἀντισταθεῖ στὴν σατανικὴ ὑποβολή του «θὰ γίνετε θεοὶ» καὶ ἔτσι ἦρθε μετέπειτα καὶ ἡ ἐξαπάτηση τοῦ Ἀδὰμ καὶ ἡ πτώση ὁλόκληρου τοῦ ἀνθρωπίνου γένους ὅσο καὶ ἡ πεπτωκυΐα φύση ὅλων μας.

Μετὰ τὸν ἑωσφόρο καὶ τοὺς πρωτοπλάστους ἦρθε στὴ συνέχεια ἡ νέα ἐξαπάτηση τοῦ ἀνθρώπινου γένους διαμέσου τῶν εἰδώλων. Ἡ κυριαρχία τῶν κάθε λογῆς καὶ μορφῆς εἰδώλων ἀνὰ τοὺς αἰῶνες ἀποτελεῖ ἕνα ἐξέχων χαρακτηριστικό τοῦ παρόντος κόσμου. Τὸ ἄψυχο εἴδωλο ἀποτελεῖ κάποιες ὄψεις καὶ ἀπόρροιες ἔννοιες τοῦ πνευματικοῦ θανάτου, μὲ τὸν ὁποῖο ζεῖ ὁ πεπτωκὼς ἄνθρωπος ἀπὸ τὴν ὥρα ποὺ ὑπάχθηκε στὴν ἐξαπάτηση τοῦ ὄφεως.

Ἡ ἑπόμενη στὴ σειρὰ ὑπέρτατη ἐξαπάτηση τοῦ ἔξω ἀπὸ ἐδῶ πρὸς τὸ ἀνθρώπινο γένος ἔρχεται καὶ μὲ αὐτὴ ἀκόμα τὴν ἄρνηση περὶ τῆς ὕπαρξης τοῦ Κυρίου. Δηλαδή, περὶ τοῦ ἐὰν ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς ἦταν ὄντως ὑπαρκτὸ ἱστορικὸ πρόσωπο. Αὐτὴ τὴν δυσθεώρητη ἐξαπάτηση τὴν ἀποδίδει ἔξοχα ὁ διάσημος Βρετανὸς φιλόσοφος Μπέρτραντ Ράσελ λέγοντας: «Ἱστορικά, εἶναι πολὺ ἀμφίβολο ὅτι ὁ Ἰησοῦς ὑπῆρξε. Ἀλλὰ καὶ νὰ ὑπῆρξε, τὸ σίγουρο εἶναι ὅτι δὲν ξέρουμε σχεδὸν τίποτα γι’ αὐτόν».

Ἡ ἑπόμενη ἐξαπάτηση τοῦ γένους τῶν ἀνθρώπων ἀπὸ τὸν ἑωσφόρο εἶναι ἡ Σταύρωση τοῦ Κυρίου. Καὶ ἐνῶ ὑπάρχουν ἀμέτρητες μαρτυρίες αὐτοπτῶν μαρτύρων ποὺ ἔζησαν στὰ χρόνια τοῦ Ἰησοῦ, ἀδιάσειστες ἐπιστημονικὲς ἀποδείξεις, ἀτράνταχτες ἀποδείξεις καὶ πάρα πολλὰ καὶ ἀκλόνητα ἐρευνητικὰ ἀποτελέσματα γιὰ τὴν Ταφὴ καὶ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, παραταῦτα, μεγάλο μέρος τῆς ἐξαπατηθεῖσας καὶ σχολάζουσας ἀνθρωπότητας ἔχει μαῦρα μεσάνυχτα γιὰ τὴν Ταφὴ καὶ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου.

Τὸ ἴδιο μοτίβο, χαλασμένη κασέτα, ἀντίληψη καὶ ρεπερτόριο ὑπάρχει καὶ ἐπαναλαμβάνεται ἔκτοτε μέσα στοὺς αἰῶνες, μὲ τὸν ἐκπεσόντα ἑωσφόρο νὰ συνεχίζει ἀσταμάτητα νὰ πλανᾶ, κοροϊδεύει, χλευάζει καὶ νὰ ἀξιοποιεῖ τὸ κενό τῆς ἀγνωσίας καὶ τὴν ἀπονήρευτη ἀνοησία ποὺ ὑπάρχει καὶ κατακλύζει τὴν πορεία καὶ τὶς ζωὲς τῶν  ἀνθρώπων ἀνὰ τὴν ὑφήλιο.

Ὁ πονηρὸς κάνει «χοντρὴ» πλάκα καὶ σατανικὸ «πάρτι» μὲ τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ ἄνθρωποι πιστεύουν μόνον ὅτι βλέπουν, μὲ τὸ ὅτι λέει ἡ ἐπιστήμη, μὲ τὸ ὅτι ἀποδεικνύεται στὸ ἐρευνητικὸ ἐργαστήριο, κλπ. Καὶ ἐδῶ πάνω ἀκριβῶς ἐντοπίζεται ἕνα φοβερό, θανατηφόρο καὶ κατακλυσμιαῖο γεγονός, φρικτὴ ἀλήθεια καὶ ὑπαρκτὸς καὶ τραγικὸς διπλὸς δυϊσμὸς καὶ πνευματικὴ καὶ κοσμικὴ διχοστασία καὶ δύο κατέναντι ὄψεις καὶ ἀπόψεις.

Τὸ πρῶτο καὶ τὸ πιὸ σπουδαῖο στοιχεῖο ποὺ ἀφορᾶ τὸν ἑωσφόρο εἶναι ὅτι, ἐνῶ αὐτὸς ὑπάρχει, ἀμέτρητοι ἄνθρωποι δὲν ἔχουν κἄν ἰδέα καὶ οὔτε καὶ κἄν πιστεύουν σὲ αὐτὴ τὴν τάχα ἀνοησία καὶ συγγνωστὴ πλάνη, διότι οἱ ἴδιοι δὲν βλέπουν μὲ τὰ μάτια τους τὸν ἔξω ἀπὸ ἐδῶ, ἡ ἐπιστήμη δὲν τὸν ἔχει βρεῖ στὶς μελέτες της καὶ τὰ ἐρευνητικὰ ἐργαστήρια ἀκόμα ψάχνουν νὰ τὸν ἐντοπίσουν.

Τὸ δεύτερο καὶ ἄκρως ἐντυπωσιακὸ στοιχεῖο εἶναι ὅτι ἡ οἰκογένεια τῶν κοσμοκρατόρων Ρότσιλντ, ἡ Ἑβραϊκὴ Πενταρχία τοῦ σκότους καὶ οἱ 300-400 οἰκογένειες τῶν πρωτοστατῶν σιωνιστῶν παγκοσμίως, ὅλοι τους αὐτοὶ πιστεύουν, λατρεύουν, προσκυνοῦν, ὑμνοῦν καὶ συνεργάζονται μόνον μὲ τὸν ἑωσφόρο. Αὐτὸν μόνον ξέρουν! Αὐτὸν μόνον γνωρίζουν, ὡς τὸν ἄρχοντα τοῦ παρόντος κόσμου.

Δηλαδή, ἐνῶ ἀπὸ τὴν μία πλευρὰ ἄνθρωποι πιστεύουν ὅτι δὲν ὑπάρχει κἄν ὁ ἑωσφόρος καὶ οἱ ἴδιοι ταυτόχρονα κρυφογελοῦν σκωπτικά, περιγελοῦν, «λυποῦνται» καὶ κουνοῦν μὲ ἀρνητικὸ νόημα τὸ κεφάλι γιὰ ὅλους ὅσους ἔχουν ἀντίθετη ἄποψη καὶ οἱ ὁποῖοι βρίσκονται τάχα ἢ δῆθεν σὲ πλάνη, ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, οἱ Ἑβραῖοι σιωνιστές, μαζὶ μὲ τὰ ὑποζύγιά τους, πιστεύουν ὅτι δὲν ὑπάρχει τίποτε ἄλλο στὸν ἀόρατο κόσμο πλὴν τοῦ ἑωσφόρου.

Ναί, πολὺ σωστὰ τὸ καταλάβατε: Ἄνθρωποι δὲν ξέρουν καὶ οὔτε πιστεύουν ὅτι ὑπάρχει κἄν ὁ ἑωσφόρος καὶ οἱ Ἑβραῖοι σιωνιστὲς δὲν ξέρουν καὶ οὔτε πιστεύουν ἄλλον ἐκτὸς ἀπὸ τὸν Ἑωσφόρο! Ὑπάρχουν δύο μεγάλοι κόσμοι μακριὰ καὶ πέρα ἀπὸ τὸν Κύριο: Ὁ ἕνας κόσμος εἶναι αὐτὸς τῶν ἄθεων, τῶν ἀγνωστικιστῶν καὶ τῶν «ἄνθρωπο-θεῶν» καὶ ὁ ἄλλος κόσμος εἶναι αὐτὸς τῶν σατανολατρῶν ποὺ δοξολογοῦν τὸν ἑωσφόρο μὲ ὕμνους, θυσίες, λατρεῖες, εἰδωλόθυτα καὶ ἀνθρωποθυσίες.

Λέει ὁ Ψαλμὸς 105 τοῦ Δαυίδ: «36 καὶ ἐδούλευσαν τοῖς γλυπτοῖς αὐτῶν, καὶ ἐγενήθη αὐτοῖς εἰς σκάνδαλον· 37 καὶ ἔθυσαν τοὺς υἱοὺς αὐτῶν καὶ τὰς θυγατέρας αὐτῶν τοῖς δαιμονίοις 38 καὶ ἐξέχεαν αἷμα ἀθῶον, αἷμα υἱῶν αὐτῶν καὶ θυγατέρων, ὧν ἔθυσαν τοῖς γλυπτοῖς Χαναᾶν καὶ ἐφονοκτονήθη ἡ γῆ ἐν τοῖς αἵμασι 39 καὶ ἐμιάνθη ἐν τοῖς ἔργοις αὐτῶν, καὶ ἐπόρνευσαν ἐν τοῖς ἐπιτηδεύμασιν αὐτῶν».

Ἕνα παράδειγμα σύγχρονης δράσης-ἐξαπάτησης τοῦ ἀρχεκάκου, διαμέσου τῶν σύγχρονων σιωνιστικῶν του τέκνων, μᾶς τὸ περιγράφει ὁ μοναχὸς Ἀβραὰμ ὁ ἁγιορείτης στὸ βιβλίο του: «Ἡ πτώση τοῦ Ἑωσφόρου καὶ ἡ ἐξαπάτηση τῆς ἀνθρωπότητας διὰ μέσου τῶν αἰώνων» (Ποιμενικὸς Αὐλός, 2008).

Ὁ μοναχὸς Ἀβραὰμ γράφει: «Οἱ σκοτεινοὶ ἡγέτες τῆς Νέας Ἐποχῆς δὲν σταματοῦν νὰ συνωμοτοῦν κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος μὲ ὅλα τὰ σύγχρονα μέσα, ποὺ ἀφθόνως διαθέτουν. Ἔτσι προσφάτως ἀνακάλυψαν ἔνα είδικὸ ἐμβόλιον, τὸ ὁποῖο περιέχει χιλιάδες νανορομπότ (biofleshrobot), ἀόρατα ἀπὸ γυμνὸ μάτι ἀφοῦ εἶναι μικρότερα ἀπὸ τὰ βακτηρίδια!».

Στὴ συνέχεια ὁ ἁγιορείτης πατέρας ἀναφέρει: «Ὅταν εἰσαχθεῖ εἰς τὸν ὀργανισμὸν τὸ ἐμβόλιον αὐτὸ τότε οἱ νανοτρανζίστορ ἐγκέφαλοι ἐνεργοποιοῦνται διὰ εἰδικῶν κυμάτων, ποὺ ἐκπέμπονται ἀπὸ γιγαντιαῖες κεραῖες, εὐρισκόμενες σὲ εἰδικῶς κατασκευασθέντα τεράστια στάδια. Ήδη ὑπάρχουν 40 τέτοια στάδια εἰς ὅλον τὸν κόσμον. Τὸ ἀποτέλεσμα τῆς ἐνεργοποιήσεως θα εἶναι ὁ ξαφνικὸς θάνατος λόγω καρδιακοῦ ἐπεισοδίου τοῦ ἐμβολιασθέντος ἀτόμου!».

Καὶ τέλος ὁ μοναχὸς Ἀβραὰμ προσθέτει: «Ὑπάρχει ἀκόμη ἡ δυνατότης, νὰ προκαλέσει ἀντὶ θανάτου τὴν ψυχολογικὴν ἀλλαγὴν τοῦ ἀτόμου κατὰ τὴν βούληση τοῦ χειριστοῦ των εἰδικῶν αὐτῶν κυμάτων EIF, ποὺ θὰ ἐκπέμπονται ἀπὸ τὰ ἐν λόγω στάδια. Τὰ ἀνωτέρω τὰ εἶχε ἐκφράσει ἤδη ἀπὸ τὸ 1974 ὁ διευθυντὴς τῆς Νευροψυχιατρικῆς τοῦ Πανεπιστημίου Yale τῶν Ἡνωμένων Πολιτειών Dr. Zose Delgado».

Γιὰ τὶς ἀκριβῶς ἀνωτέρω τρεῖς παραγράφους ποὺ παραθέτω τοῦ ἁγιορείτη μοναχοῦ, οἱ ἔμμισθοι καὶ «εἰδικοὶ ἐπιστήμονες» καὶ «χοαξάδες» ἔσκισαν τὰ πτυχία τους καὶ τὰ ..ἱμάτιά τους, λέγοντας ὅτι ὅλα αὐτὰ ποὺ ἔγραψε ὁ μοναχὸς Ἀβραὰμ πρὶν ἀπὸ 15 χρόνια εἶναι «fake news» καὶ παραπληροφόρηση.

Ἀλλά, ἐρωτῶ: Εἶναι ψευδεῖς εἰδήσεις τὰ ἐπίσημα στοιχεῖα τῶν κρατῶν ποὺ παρουσιάζουν αὐξανόμενη ὑπερθνησιμότητα τοῦ «ξαφνικὰ» μετὰ τὶς ἐνέσεις; Εἶναι διάδοση χαλκευμένων εἰδήσεων οἱ χιλιάδες μελέτες καὶ ἔρευνες ἀπὸ διάσημα πανεπιστήμια καὶ ἀπὸ κορυφαίους καθηγητὲς καὶ εἰδικοὺς ποὺ συνδέουν ἐπιστημονικά, μὲ ἐργαστηριακὲς ἀποδείξεις, αἰτιατὰ καὶ ἐπισήμως τὰ ἐμβόλια τοῦ Γκέιτς μὲ τοὺς τοῦρμπο καρκίνους, τὰ ἀμέτρητα αὐτοάνοσα, τὶς ψυχολογικὲς ἀρρώστιες, κλπ;

Πληροφορήθηκαν μήπως οἱ ὑπάλληλοι «χοαξάδες» ὅτι, ἀνάμεσα στὰ πολλὰ ἄλλα, ὑπάρχει καὶ τὸ Πανελλήνιο Κίνημα «Ἐμβολιασμένοι Ἐξαπατηθέντες Ἕλληνες», ποὺ ἔχουν ὡς μότο τους τὸ «εἴμαστε ἄνθρωποι καὶ ὄχι πειραματόζωα», ἔχουν ἐπίσης δική τους ἰστοσελίδα (kemexel.gr) καὶ ἔχουν ἤδη ἀρχίσει τὶς ὁμαδικὲς ἀγωγὲς «ἐναντίον παντὸς ὑπευθύνου γιὰ τὶς σοβαρὲς παρενέργειες/βλάβες ἤ καὶ θανάτους, ποὺ προῆλθαν ἀπὸ τὸ ἐμβολιασμό μὲ τὰ θανατηφόρα ἐμβόλια Covid-19», ὅπως οἱ ἴδιοι κατὰ λέξη ἀναφέρουν;

Ἡ ἐξαπάτηση-χειραγώγηση τοῦ ἔξω ἀπὸ ἐδῶ ἐν μέσω τῶν αἰώνων συνεχίζεται πλέον μὲ ἐκθετικὰ αὐξανόμενες ταχύτητες, μορφές, ἔννοιες καὶ διαστάσεις ἀπὸ τὴν ὥρα ποὺ ἀναπτύχθηκε ἡ Τεχνητὴ Νοημοσύνη. Ὁ βασικὸς σύμβουλος τοῦ Κλάους Σβάμπ, ὁ Γιουβὰλ Νῶε Χαράρι, συγγραφέας τοῦ βιβλίου «Ἄνθρωπος θεός», εἶπε γιὰ τὸν Κύριο καὶ Δημιουργό μας: «Ἦταν οὐσιαστικὰ αὐτὸς ὁ κατὰ κάποιο τρόπο χίπης γκουροὺ σ’ αὐτὴν τὴν μικρὴ ἐπαρχία τῆς Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας, ὁ σέξι μαραγκός»!!!

Ὁ ἀρχιερέας τῆς παγανιστικῆς «Μεγάλης Ἐπανεκκίνησης» Γιουβὰλ Χαράρι ἔχει δώσει παγκόσμια καὶ ἑκατοντάδες ρεσιτὰλ μὲ φονικὲς ἀτάκες καὶ ἀφορισμοὺς τοῦ τύπου: «Ἡ τεχνητὴ νοημοσύνη θὰ ἐπιλέγει ποιὸν θὰ σκοτώνει καὶ ποῦ θὰ ἐπιτίθεται! Ἡ τεχνητὴ νοημοσύνη ἀντικαθιστᾶ τὸ Θεό, ἐμεῖς θὰ ἀποφασίζουμε ποιὸς θὰ πεθαίνει καὶ ποιὸς θὰ ζεῖ.. Δὲν χρειαζόμαστε τὴ συντριπτικὴ πλειοψηφία τοῦ πληθυσμοῦ.. Νὰ ἀντικατασταθοῦν τὰ ἀνθρώπινα ὄντα ἀπὸ μηχανές, κλπ».

Κατὰ τὸ «ἀναβαθμίζουμε τοὺς ἀνθρώπους σὲ θεοὺς» μὲ τὴν Τεχνητὴ Νοημοσύνη ποὺ εἶπε ὁ Κλάους Σβάμπ, ἔτσι καὶ ὁ Γιουβὰλ Νῶε Χαράρι ἤδη μᾶς παρουσίασε τὸν νέο, τεχνητὸ καὶ ψηφιακὸ «θεό»: «Οἱ ἄνθρωποι θὰ χάσουν τὸν ἔλεγχο τῶν ζωῶν τους. Θὰ εἶναι πολὺ εὐκολότερο νὰ χειραγωγήσεις τοὺς ἀνθρώπους. Ἡ ἴδια ἡ ἔννοια τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς εἶναι πιθανὸ νὰ ἀλλάξει. Μὲ τί μοιάζει ἡ ἀνθρώπινη ζωὴ ὅταν ὅλες οἱ σημαντικὲς ἀποφάσεις λαμβάνονται ἀπὸ τὴν Google; Λὲς ἁπλῶς: ”Google, τί πρέπει νὰ κάνω; Ἐσὺ μὲ ξέρεις καλύτερα».

Ὁ πληροφορημένος ἐκ τῶν ἔνδον καὶ στημένος σιωνιστὴς «προφήτης τῆς ἐξαπάτησης» Yuval Noah Harari δημοσίευσε δικό του βίντεο, ὅπου κάνει λόγο γιὰ ἕναν καινούργιο καὶ διαφορετικὸ κόσμο. Ὁ Γ.Ν.Χαράρι ἀναφέρει: «Μία νέα ἐξωγήινη νοημοσύνη ἔχει εἰσβάλει στην  ζωή μας, ὄχι ἀπὸ ἕναν μακρινὸ πλανήτη ἀλλὰ ἀπὸ τὰ ἐργαστήρια τῆς τεχνητῆς νοημοσύνης, ποὺ μπορεῖ νὰ πάρει ἀποφάσεις μόνη της μπορεῖ νὰ μᾶς ἀναλύσει, μπορεῖ νὰ μᾶς χακάρει». Ξαναδιαβάστε το: Μπορεῖ νὰ μᾶς χακάρει!

Αὐτὸ εἶναι τὸ πλέον τρομακτικό, ἀσύλληπτο καὶ ὑπαρκτὸ γεγονὸς μέχρι τὸ σήμερα: Τὸ χακάρισμα καὶ ἡ πλήρης ἐξαπάτηση καὶ ποδηγέτηση τῶν ἀνθρώπων μέσω τῆς Τεχνητῆς Νοημοσύνης. Ὅπως παρουσιάστηκε ἐπίσημα μὲ βίντεο στὸ Παγκόσμιο Οἰκονομικὸ Φόρουμ τοῦ 2023, ἡ Τεχνητὴ Νοημοσύνη μπορεῖ πλέον νὰ διαβάσει τὶς σκέψεις μας, τὰ ὄνειρά μας, κλπ! Ἐπίσης, σὲ ἄλλο βίντεο ποὺ παρουσίασαν στὸ Νταβὸς ἔδειχναν καὶ ἐξηγοῦσαν τὸ πῶς τὸ δικό μας WiFi μᾶς «βλέπει», μᾶς παρακολουθεῖ, κόκ.

Σᾶς θυμίζω, τέλος, τὴν συνομιλία ποὺ εἶχε ὁ Γ. Ν. Χαράρι μὲ τὸν Κυριάκο Μητσοτάκη, τὸν Μάρτιο τοῦ 2023, στὸν ὁποῖο ἐξηγοῦσε πὼς θὰ γίνει τὸ «χακάρισμα τῶν ἀνθρώπων» καὶ δὲν θὰ χρειάζεται πλέον νὰ ἀντιμετωπίζουν οἱ κυβερνήσεις τὴν ἐλεύθερη θέληση τῶν ἀτόμων. «Ἡ μεγάλη ἐπανάσταση εἶναι ἡ ἀναδυόμενη ἱκανότητα νὰ χακάρουμε ἀνθρώπους νὰ ἔχουμε ἀρκετὰ δεδομένα γιὰ τοὺς ἀνθρώπους καὶ νὰ τοὺς ἐλέγξουμε καὶ νὰ τοὺς καταλάβουμε τοὺς ἀνθρώπους καλύτερα ἀπ’ ὅτι αὐτοὶ τὸν ἴδιο τὸν ἑαυτὸ τους» εἶπε ὁ Χαράρι.

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100000270536476

ΠΗΓΗ ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ www.orthodoxia.gr

Συντάκτης

Σχολιάστε

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί.Τα απαραίτητα πεδία είναι μαρκαρισμένα *