Ἐμβολιάζουν μέσω τῶν τροφίμων μὲ mRNA καὶ τούς ἀνεμβολίαστους

Γονιδιακὰ ἐμβόλια mRNA καὶ τὸ τέλος τῆς ἀνθρωπότητας

Φοβερές καταγγελίες γιὰ τούς “φιλάνθρωπους” ποὺ ἐξοντώνουν τούς ἀνθρώπους…

Μετὰ ἀπὸ τόσους ξαφνικοὺς καὶ «ἀνεξήγητους» θανάτους, πρέπει νὰ μὴν μᾶς διαφεύγει οὔτε στιγμὴ ἀπὸ τὸ νοῦ ὅτι οἱ ἐνέσεις τοῦ Μπὶλ Γκέιτς δὲν ἔχουν ἀκόμη ὁριστικὴ ἔγκριση κυκλοφορίας, ὅτι οἱ κυβερνητικοὶ καὶ οἱ ὑγειονομικοὶ ἔχουν ἐν πλήρη ἰσχὺ τὴν νομοθετικὴ ἀσφάλεια τοῦ ἀκαταδίωκτου ἀναφορικὰ μὲ τὰ ἐμβόλια καὶ τὶς παρενέργειές τους καὶ ὅτι οἱ κλινικὲς ἔρευνες τῶν ἐνέσιμων κορωνο-σκευασμάτων θὰ χρειάζονταν περίπου 9 μὲ 10 χρόνια ἐπιπλέον γιὰ νὰ ὁλοκληρωθοῦν σύμφωνα μὲ τὴν ἰατρικὴ ἐπιστήμη καὶ τὴν πάγια κλινικὴ ἐμπειρία.

Καὶ τὸ κυριότερο στοιχεῖο ποὺ ἀφορᾶ τὶς γονιδιακοῦ τύπου ἐνέσεις: Καμία ἀπολύτως κρατικὴ ἢ ἄλλη διεθνικὴ ἀρχὴ παγκοσμίως δὲν γνωρίζει, ὅπως αὐτὲς ὄφειλαν νομοθετικῶς, ἠθικῶς καὶ κατὰ τὸ μέγιστο μέρος τοῦ περιεχομένου, τὸ τί, πόσα καὶ ποιὰ κύρια συστατικὰ καὶ χημικὲς οὐσίες περιέχουν τὰ «ΑΤΙΑ-φιαλίδια» τῶν γενετικῶν mRNA «ἐμβολίων». Οἱ ἄνθρωποι κάνουν ἔνεση μετὰ τὴν ἔνεση καὶ οἱ διεθνικὲς καὶ κρατικὲς ἐξουσίες καὶ οἱ ἐλεγκτικὲς ἀρχὲς δὲν ξέρουν ἀκόμη τὸ τί ἀκριβῶς βάζουν στὰ σώματα τῶν ἀνθρώπων οἱ φαρμακευτικὲς ἑταιρεῖες.

Καὶ ἐνῶ ἡ ὑπερθνησιμότητα τοῦ «ξαφνικὰ» καλπάζει, οἱ διάφορες ἀρρώστιες καὶ οἱ παρενέργειες τῶν ἐμβολίων αὐξήθηκαν κατακόρυφα, τὰ αὐτοάνοσα ἔχουν αὐξηθεῖ σὲ πρωτόγνωρα ἐπίπεδα, οἱ καρκίνοι εἴτε γίνονται «τοῦρμπο» εἴτε πολλαπλασιάζονται εἴτε «ξυπνᾶνε» καὶ ἐνῶ προηγουμένως αὐτοὶ εἶχαν ἰαθεῖ, καὶ πάει λέγοντας, οἱ γνωστοὶ κορωνο-τελάληδες καὶ τηλε-«εἰδικοὶ» βγῆκαν καὶ πάλι στὰ παράθυρα τῶν συστημικῶν ΜΜΕ γιὰ νὰ προωθήσουν τὰ ἐπικαιροποιημένα τώρα καὶ γονιδιακοῦ τύπου mRNA καὶ «UFO-φιαλίδια» τοῦ Μπὶλ Γκέιτς.

Οἱ σκεπτόμενοι ἄνθρωποι βλέπουν καθημερινὰ νέα, τρομακτικὰ στοιχεῖα καὶ εἰδήσεις νὰ κατακλύζουν τὸν παγκόσμιο ἱστό, ὅπως: Ἑτοιμάζεται νέα ἔνεση-«ἐμβόλιο» γιὰ μία «ἄγνωστη πανδημία»! Τί εἶναι ἡ «νόσος Χ» ποὺ θὰ μᾶς κάνει νὰ ξεχάσουμε τὸν Covid-19; Ὁ Ἀμερικανὸς γερουσιαστὴς τοῦ Οὐισκόνσιν Ron Johnson στὸ Fox News: «Ἡ πανδημία Covid19 ἦταν προσχεδιασμένη ἀπὸ μία μικρὴ ἀλλὰ πανίσχυρη ἐλὶτ γιὰ νὰ ἐλέγξει ἀπόλυτα τὶς ζωές μας».

Ὁ ἐκπρόσωπος τῆς Pfizer παραδέχτηκε ὅτι οἱ ὑπάλληλοι τῆς ἑταιρείας ἔλαβαν μία «εἰδικὴ παρτίδα» τοῦ ἐμβολίου, οὐσιωδῶς διαφορετικὴ ἀπὸ τὸ «ἐμβόλιο» ποὺ διανεμήθηκε στὸν ὑπόλοιπο πληθυσμό.

Ὁ Edward Dowd τῆς Blackrock τόνισε: «Ἂν κάποιος ρίξει μία ματιὰ στὶς αἱματολογικὲς διαταραχὲς οἱ ὁποῖες ἀφοροῦν στὸ αἷμα, ὑπάρχει αὔξηση 522%! Καὶ ὅλοι μας γνωρίζουμε τί συμβαίνει μὲ τὸ ἐμβόλιο». Στὶς ΗΠΑ, ὁ γερουσιαστὴς Rand Paul παρέπεμψε τὸν Dr. Anthony Fauci στὸ Ὑπ. Δικαιοσύνης γιὰ τὴ διάπραξη «ἐγκλημάτων κατὰ τῆς ἀνθρωπότητας». Ὁ καθηγητὴς K. Beck ἀναφέρει: «Ἡ αὔξηση ἀποβολῶν συνδέεται ἄμεσα μὲ ἐμβόλια COVID». Ὁ Dr. Peter McCullough λέει: «Τὰ ἐμβόλια ἡ κορυφαία αἰτία τῶν ἀνεξήγητων θανάτων.. Ἐπίσημη πολιτικὴ τῶν ΗΠΑ ἡ μείωση τοῦ πληθυσμοῦ. Ἔχουμε μία σειρὰ ἐγγράφων». Καὶ πάει λέγοντας.

Στὶς 20 Αὐγούστου 2023, ὁ διάσημος καθηγητὴς Σουκαρὶτ Μπαγκτὶ ἀνέβασε ἕνα δικό του βίντεο ὅπου ὁ ἴδιος κάνει δημόσια ἔκκληση λέγοντας: «Ἀκοῦστε καὶ ἔχετε τὰ μάτια σας ὀρθάνοικτα. Ἤδη ἔχει στρωθεῖ ὁ δρόμος ὥστε νὰ δοθεῖ ἄμεσα πλήρης ἔγκριση γιὰ γονιδιακὰ (mRNA) ἐνέσιμα καθὼς θὰ γίνονται διαθέσιμα, γιὰ ὅλα τὰ συμβατικὰ ἐμβόλια παγκοσμίως, τῆς γρίπης, τῆς ἱλαρᾶς, τῆς ἡπατίτιδας, κλπ, ποὺ ποτὲ τους δὲν ἔχουν ἐγκριθεῖ γιὰ χρήση σὲ ἀνθρώπους». Μιλώντας γιὰ τὴν «μεγαλύτερη φτιαγμένη ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο καταστροφὴ ὅλων τῶν ἐποχῶν»,

ὁ Δρ. Σ. Μπακντὶ προειδοποιεῖ ὅτι οἱ γιατροὶ τοῦ κόσμου «θὰ εἶναι ἔνοχοι γιὰ συνενοχὴ σὲ μαζικὴ δολοφονία».

Τὸ ἄκρως τρομακτικὸ εἶναι ὅτι ἡ μεγαλύτερη καταστροφὴ ὅλων τῶν ἐποχῶν ἔχει ἤδη ξεκινήσει πολὺ ἐνωρίτερα καὶ ἤδη σαρώνει αὐξητικά. Στὶς 17 Ἀπριλίου τοῦ 2023, ὁ παγκοσμίως γνωστὸς δικηγόρος καὶ ἀκτιβιστὴς Thomas Renz εἶπε κατὰ λέξη στὸ Real America’s Voice: «Ἐπιβεβαιώσαμε ὅτι τὸ ὑλικὸ mRNA βρίσκεται στὰ τρόφιμα. Γνωρίζουμε ὅτι ἡ ἑταιρεία παραγωγῆς ἐμβολίων Merck ἔχει ἕνα προϊὸν ποὺ ὀνομάζεται Sequivity. Κάνουν ἐνέσεις mRNA σὲ χοίρους ἀπὸ τὸ 2018. Μετὰ ἀπὸ αὐτὸ εἶναι ἡ σειρὰ τῶν ἀγελάδων καὶ τῶν κοτόπουλων».

Ἀπὸ τοὺς πλέον γνωστοὺς παγκοσμίως εἰδικὸς στὰ ἰατρικὰ θέματα δικηγόρος Τόμας Ρέντς τόνισε ἐπίσης ὅτι γνωρίζουμε ὅτι «μποροῦν νὰ κάνουν τὸ λεγόμενο μεταβιβάσιμο mRNA». Μποροῦν δηλαδὴ νὰ «περάσουν τὸ mRNA ὑλικὸ σὲ ἕνα ζῶο», ὥστε νὰ μεταδοθεῖ στὸ ἄτομο ποὺ τὸ τρώει, τὸ ὁποῖο στὴ συνέχεια …ἐμβολιάζεται. Ἐὰν δὲν ἀντισταθοῦμε σὲ αὐτό, «ὅλοι ἐκεῖνοι ποὺ εἶναι σκληρὰ κατὰ τῶν ἐμβολίων mRNA θὰ ἐξακολουθήσουν νὰ ἐμβολιάζονται μέσω τῶν τροφίμων», τόνισε ὁ Τ. Renz.

Ἐνωρίτερα, σὲ συνέντευξή του στὴ δημοσιογράφο Ναόμι Γούλφ, ὁ Τόμας Ρέντς εἶπε ὅτι: «Ἔχω ἔγγραφά τοῦ NIH τοῦ 2002 σχετικὰ μὲ τὴν ἐνσωμάτωση ἐμβολίων στὰ τρόφιμα. Ἐργάζονται γιὰ τὴν ἐνσωμάτωση ἐμβολίων στὸ φαγητό μας. Ἐργάζονται πάνω σὲ αὐτὸ γιὰ τουλάχιστον δύο δεκαετίες. Τὰ κυβερνητικὰ ἔγγραφα ἀποδεικνύουν ὅτι αὐτὸ ἦταν στὰ σκαριὰ γιὰ τουλάχιστον 20 χρόνια». Μὲ μία φράση, οἱ «mRNA ἀσκοὶ» τοῦ δι-Αιόλου ἤδη ἄνοιξαν μὲ ὅτι αὐτὸ συνεπάγεται.

Στὶς 6 Μαΐου 2023, σὲ νέα του παρέμβαση ὁ Thomas Renz δήλωσε: «Δημοσιεύτηκε μία μελέτη ἀπὸ τὴν Κίνα. Χορήγησαν σὲ μία ἀγελάδα ἕνα ἐμβόλιο mRNA. Τὸ γάλα αὐτῆς τῆς ἀγελάδας ἔπειτα ἐμβολίασε τὰ ποντίκια ποὺ περιλαμβάνονταν στὴ μελέτη. Συνεπῶς, πρόκειται γιὰ ἕνα μεταδόσιμο ἐμβόλιο μέσω τοῦ ἀγελαδινοῦ γάλακτος, τὸ ὁποῖο ἀντέχει στὴν πέψη καὶ εἶναι mRNA. Δημιούργησαν μία πατάτα τὴν ὁποία ἂν φᾶς, λαμβάνεις τὸ ἐμβόλιο γιὰ τὴν ἡπατίτιδα Β. Τρῶς αὐτὰ τὰ τρόφιμα καὶ παίρνεις τὸ “ἐμβόλιο” μέσα σου».

Ἡ Kim Iversen ἔθεσε στὸν γνωστὸ Δρ. Peter McCullough τὴν ἐρώτηση: «Ἂν ἐμβολιάσεις μία ἀγελάδα, τὸ ἐμβόλιο καταλήγει στὸ γάλα;». Ὁ Dr. McCullough ἀπάντησε ὅτι, «ναὶ» τὸ mRNA μπορεῖ νὰ περάσει μέσω τοῦ γαστρεντερικοῦ σωλήνα στὸν ὀργανισμό μας καὶ πρὶν κἄν ἐμεῖς τὸ καταλάβουμε τὸ mRNA θὰ μποροῦσε νὰ ὑπάρχει ἤδη στὰ τρόφιμα. Δυστυχῶς, ὅπως ἡ παιδεραστία εἶναι φυσιολογικὴ γιὰ τοὺς εὐγονιστές, ἔτσι καὶ ἡ εἰσαγωγὴ mRNA σὲ ἕνα φυτὸ ἢ σὲ ἕνα ζῶο ποὺ θὰ καταναλωθοῦν ἀπὸ ἀνυποψίαστες οἰκογένειες εἶναι καὶ αὐτὸ μία φυσικὴ διαδικασία.

Ὁ μέγας “φιλάνθρωπος” μαζεύει σπόρους γιὰ νά ταΐζει τούς ἀνθρώπους

Γνωρίζοντας ἐκ τῶν προτέρων ὅτι ἕνα σημαντικὸ ποσοστὸ τοῦ παγκόσμιου πληθυσμοῦ ἐπρόκειτο νὰ ἀρνηθεῖ νὰ ἐξαναγκαστεῖ νὰ ἐμβολιαστεῖ, ἡ σατανικὴ ἐλὶτ ἄρχισε ἀπὸ ἐκείνη ἀκόμη τὴν ἐποχὴ νὰ ἐπεξεργάζεται ἐναλλακτικὲς μεθόδους, δόλιες προσεγγίσεις καὶ ὕπουλους τρόπους γιὰ νὰ μᾶς ἐπιβάλει κρυφίως τὰ ἔμμεσα καὶ θανατηφόρα «τρυπήματα», προκειμένου νὰ «ἐμβολιαστεῖ» καὶ ὁ μὴ ἐμβολιασμένος πληθυσμός. Καὶ ἤδη τὰ ἔχουν καταφέρει αὐτὰ πάρα πολὺ καλὰ οἱ διεθνεῖς γενοκτόνοι.

Ἡ ἑωσφορικὴ ἐλὶτ δὲν σταματᾶ τὶς εὐγονικές της ἐπιχειρήσεις γιὰ νὰ ἐξαναγκάσει τοὺς ἀνεμβολίαστους νὰ πάρουν καὶ αὐτοὶ τὸ «μαγικό τους φίλτρο», μέσω τῆς διατροφικῆς ἁλυσίδας. Τυχαίνει δὲ μόνον τὰ ζῶα ποὺ ἐνδιαφέρεται ἡ ἐλὶτ νὰ ποτίσει μὲ «νανοσκουπίδια mRNA” νὰ εἶναι ἐκεῖνα τὰ ζῶα ποὺ θὰ καταλήξουν στὰ πιάτα τῶν ἀνθρώπων. Σύμπτωση. Ἴσως αὐτὸ νὰ ἐξηγεῖ καὶ τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ Δρ. Ana M. Mihalcea, χρησιμοποιώντας μικροσκόπιο σκοτεινοῦ πεδίου, βρῆκε προϊόντα νανοτεχνολογίας ἢ Quantum Dots τόσο σὲ ἐμβολιασμένους, ὅσο ἐπίσης καὶ σὲ ἀνεμβολίαστους».

Περὶ τὰ μέσα Ἀπριλίου τοῦ 2023, κυκλοφόρησε ἡ σεκταριστικὴ εἴδηση διεθνῶς ὅτι θὰ τρῶμε χοιρινὸ κρέας μὲ ἐμβόλιο mRNA μέσα του δημιουργώντας ἕναν ἀκόμη σεισμό. Ἡ εἴδηση ἔλεγε ὅτι οἱ βιομήχανοι παραγωγοὶ χοιρινοῦ κρέατος χρησιμοποιοῦν ἀπὸ τὸ 2018 εἰδικῆς γονιδιακῆς μεθοδολογίας προσαρμόσιμα «ἐμβόλια» στὰ κοπάδια τους μὲ βάση τὸ mRNA. Σύμφωνα δὲ μὲ τὴ γνωστὴ φαρμακοβιομηχανία Merck, τὰ «ἐμβόλια» στοχεύουν «ὑπάρχοντα καὶ ἐξελισσόμενα παθογόνα τῶν χοίρων, συμπεριλαμβανομένων ἀσθενειῶν ποὺ δὲν καλύπτονται ἀπὸ τὰ συμβατικὰ ἐμβόλια γιὰ τοὺς χοίρους».

Τὸ The Defender γράφει: «Τὸ πρῶτο ἐμβόλιο ζωικοῦ κεφαλαίου μὲ βάση τὸ RNA, ἕνα ἐμβόλιο RNA κατὰ τῆς γρίπης τῶν χοίρων (H3N2) μὲ ἄδεια χρήσης τὸ 2012, ἀναπτύχθηκε ἀπὸ τὴν Harrisvaccines. Ἡ ἑταιρεία ἀνέπτυξε ἕνα ἐμβόλιο mRNA τῆς γρίπης τῶν πτηνῶν τὸ 2015. ἩCureVac ἀνέπτυξε ἕνα ἐμβόλιο λύσσας μὲ βάση τὸ mRNA γιὰ χοίρους τὸ 2016. Ἡ πλατφόρμα ἐμβολίων χοίρων Sequivity, ποὺ παρουσιάστηκε τὸ 2018, ἀναπτύχθηκε ἀπὸ τὴν Merck σὲ συνεργασία μὲ τὴ Moderna (τοῦ μέγα «φιλάνθρωπου» Bill Gates).. Οἱ Ἀμερικανοὶ τρῶνε χοιρινὸ κρέας ποὺ ἔχει ὑποβληθεῖ σὲ γονιδιακὴ θεραπεία γιὰ σχεδὸν πέντε χρόνια»!

Πέραν τῶν ΗΠΑ, καὶ ἡ Κίνα φέρεται νὰ «ἀνοσοποίησε» ἐπιτυχῶς ποντίκια μὲ ἀγελαδινὸ γάλα ποὺ περιεῖχε πειραματικὸ προϊὸν τύπου mRNA παρόμοιο μὲ αὐτὸ ποὺ βρέθηκε στὰ ἐμβόλιο COVID-19, ὅπως ἰσχυρίζονται πολλὰ διεθνῆ μέσα ἐνημέρωσης. Πολλὰ ρεπορτὰζ κάνουν ἀναφορὲς γιὰ τὴν πειραματικὴ γενετικὴ τροποποίηση φυτῶν, ὥστε αὐτὰ νὰ περιέχουν ἐδώδιμα ἐμβόλια. Πολλὲς ἑταιρεῖες, ὅπως ἡ Medicago, ἐργάζονται πειραματικὰ μὲ μπανάνες, πατάτες, ντομάτες, μαρούλια, ρύζι, σιτάρι, σόγια καὶ καλαμπόκι. Ἡ βιομηχανικὴ μονάδα τῆς Medicago μοιάζει μὲ φυτώριο, ἀλλὰ μέσα σὲ αὐτὰ τὰ φυτὰ ἀναπτύσσουν ἕνα νέο εἶδος ἐμβολίου.

Στὴν Ἀγγλία ἔχουν ἤδη ἀνοίξει τὸν γενετικὸ ἀσκὸ τοῦ Αἰόλου, ἀφοῦ εἶναι πλέον νόμιμη ἡ ἐμπορικὴ ἀνάπτυξη καὶ πώληση τροφίμων μὲ γονιδιακὴ ἐπεξεργασία. Πιά,  τὰ προϊόντα ποὺ περιέχουν γονιδιακὰ ἐπεξεργασμένα συστατικὰ δὲν θὰ χρειάζεται νὰ ἔχουν τὴν γνωστὴ εἰδικὴ σήμανση στὰ σοῦπερ μάρκετ. Ὁ νόμος περὶ γενετικῆς τεχνολογίας (ἀναπαραγωγὴ ἀκριβείας) ψηφίστηκε στὴν Ἀγγλία στὶς 23 Μαρτίου 2023, ἐπιτρέποντας τὴν ἀνάπτυξη καὶ τὴν ἐμπορία καλλιεργειῶν μὲ γονιδιακὴ ἐπεξεργασία.

Ὁ νόμος αὐτὸς ἰσχύει γιὰ ὅλα τὰ σπονδυλωτὰ ζῶα, καὶ ὄχι μόνο γιὰ τὰ ἐκτρεφόμενα ζῶα. Σύμφωνα μὲ τὸ ΒΒC oι ὑποστηρικτὲς τῆς γονιδιακῆς τεχνολογίας λένε ὅτι θὰ ἐπιταχύνει τὴν ἀνάπτυξη πιὸ ἀνθεκτικῶν καλλιεργειῶν ποὺ θὰ χρειαστοῦν λόγω τῆς ..κλιματικῆς ἀλλαγῆς. Οἱ ἐπικριτὲς λένε ὅτι ἡ ἀλλαγὴ θὰ μποροῦσε νὰ φέρει ὁλοκληρωτικὴ «καταστροφὴ» στὴν παραγωγὴ τροφίμων καὶ στὸ γενικότερο περιβάλλον, λόγω τῶν ἄγνωστων καὶ ἀνεξέλεγκτων ἀλλαγῶν στὸ DNA τῶν ὀργανισμῶν, περιλαμβανομένων τῶν ἀνθρώπων.

Σὲ ὁλόκληρη αὐτὴ τὴν προσπάθεια τῆς συγκεκαλυμμένης εὐγονικῆς, κεντρικὸ παγκόσμιο ρόλο κατέχει καὶ παίζει ὁ μέγας «φιλάνθρωπος» Μπὶλ Γκέιτς. Τὸ σχέδιο-ἐγχείρημα τῆς ἀγροδιατροφικῆς τεχνολογίας ποὺ εἰσήγαγαν ἐδῶ καὶ χρόνια οἱ ἁπανταχοῦ σιωνιστὲς τῆς «Μεγάλης Ἐπανεκκίνησης», σύντομα καὶ νόμιμα πλέον θὰ ἔρθει νὰ ἀντικαταστήσει τὴν παραδοσιακὴ συμβατικὴ διατροφὴ καὶ οἱ ἄνθρωποι θὰ καταναλώνουν ἐργαστηριακὰ προϊόντα τύπου «Φρανκενστάιν»!

Ἐδῶ καὶ δεκαετίες τὸ «φιλάνθρωπο»  Ἴδρυμα Βill και Μelinda Gates ἔχει ἀναλάβει τὸν ἔλεγχο τῆς παγκόσμιας ἀποθήκευσης σπόρων, κάτι δηλαδὴ σὰν «Παγκόσμια Τράπεζα σπόρων», γιὰ νὰ ὑπάρχει ἀπόλυτη δικτατορία καὶ ἔλεγχος στὴν καλλιέργεια καὶ τὴν παραγωγὴ τῆς γῆς. Σὲ λιγότερο ἀπὸ μία δεκαετία, ὁ Γκέιτς ἔχει γίνει ὁ μεγαλύτερος ἰδιώτης ἰδιοκτήτης γῆς στὶς ΗΠΑ, μὲ πάνω ἀπὸ 270.000 στρέμματα γῆς, καὶ εἶναι ἐπίσης ὁ ἴδιος ὁ μοναδικὸς ἑταῖρος ποὺ προμηθεύει τὶς γονιδιακὰ «καθαρὲς» πατάτες του στὸν παγκόσμιο γίγαντα τῶν ταχυφαγείων McDonald’s. Τί δὲν καταλαβαίνετε ἴσως;

Ὁ Δρ. Robert Malone, ὁ ἐφευρέτης τῶν ἐμβολίων mRNA, ἀποκάλυψε τὸν Ἰανουάριο τοῦ 2023 ὅτι ἡ BioNTech καὶ ἡ Bayer ἐργάζονται σὲ «νέα» ἐμβόλια ἀγγελιαφόρου RNA (mRNA) γιὰ ζῶα τὰ τελευταῖα ἔξι χρόνια. Ὁ ἐρευνητὴς Alex Berenson ἀνέλυσε καὶ ἔγραψε ὅτι οἱ χημικὲς τροποποιήσεις ποὺ ἔγιναν τόσο ἀπὸ τὴν Pfizer ὅσο καὶ ἀπὸ τὴ Moderna μὲ τὶς λήψεις mRNA φαίνεται νὰ προκαλοῦν τὴ συνεχῆ παραγωγὴ πρωτεΐνης ἀκίδας.

Διαβάστε στὴ συνέχεια ὁρισμένους τίτλους ἀπὸ σχετικὰ δημοσιεύμτατα: «Μελέτη-σόκ: Τὸ γενετικὸ χάος ὁδηγεῖ σὲ ταχέως ἀναπτυσσόμενους καρκίνους.. Πῶς ἐκτοξεύθηκαν λόγω τῶν ἐμβολίων mRNA».. «Ὡρολογιακὴ βόμβα: Βρέθηκε DNA τοῦ ἰοῦ τοῦ πιθήκου στὰ ἐμβόλια Covid τῶν Pfizer, Moderna: Ὁ SV40 προκαλεῖ καρκίνο σὲ ἐγκέφαλο, ὀστᾶ: Οἱ λήψεις mRNΑ γιὰ τὸν κορωνοϊὸ μπορεῖ νὰ ἔχουν τὴν ἱκανότητα νὰ ἀλλάζουν τὸ ἀνθρώπινο γονιδίωμα». Φοβερὴ ἀποκάλυψη: Κορωνοϊὸς καὶ ἐμβόλια mRNA ἦταν ἡ «πρόβα τζενεράλε» του νέου «Ἔργου Βιοασφάλειας Manhattan».

«Joseph Fraiman: Ὁ κύριος συγγραφέας τῆς ἔρευνας ποὺ ἀναλύει ἐκ νέου τὶς δοκιμὲς «ἐμβόλια» mRNA τῆς Pfizer καὶ τῆς Moderna ζήτησε τὴν ἄμεση ἀναστολὴ τῶν ἐμβολίων γιὰ τὸν COVID λόγω τῆς σοβαρῆς βλάβης ποὺ προκαλοῦν στὸ ἀνθρώπινο σῶμα». «Ἐξέχων καρδιολόγος Ἡνωμένου Βασιλείου, Δρ, Aseem Malhotra: Σταματῆστε τώρα τὰ ἐμβόλια mRNA γιὰ τὸν covid: Προκαλοῦν ἀνεπανόρθωτες βλάβες».. Ἀποκάλυψη-βόμβα ἀπὸ τὴν ἴδια τὴν Pfizer: Τὰ ἐμβόλια Covid-19 περιέχουν ἐπικίνδυνα «τροποποιημένο» RNA, ὄχι mRNA. Σὲ ἀντίθεση μὲ τὸ mRNA, τὸ modRNA τροποποιεῖ μία ἀπὸ τὶς τέσσερις ἑνώσεις τοῦ RNA πού τὸ κάνουν να διαρκεῖ περισσότερο στὸ σῶμα».

Θὰ κλείσω μὲ τὰ λόγια τοῦ παγκοσμίου φήμης καθ. Σουκαρὶτ Μπακντὶ (βίντεο, 20-8-2023): «Πάνω ἀπὸ ἕνα χρόνο προσπαθοῦμε νὰ προειδοποιήσουμε τὸν κόσμο γιὰ τοὺς τρομεροὺς κινδύνους ἀπὸ τὶς γονιδιακὲς ἐνέσεις γιὰ τὸν κορωνοϊό. Τονίσαμε ὅτι τὸ ἀνοσοποιητικό μας σύστημα σίγουρα θὰ ἀντιδροῦσε ἐναντίον τῶν κυττάρων ποὺ παράγουν τὴν πρωτεΐνη τοῦ ἰοῦ. Ἐπιπλέον, ἡ ἴδια ἡ ἀκίδα πρωτεΐνης ἔχει τοξικὲς ἰδιότητες. Ἡ ἔνταση τῆς ἐπίθεσης στὸν ὀργανισμὸ μας αὐξάνεται μὲ τὴν κάθε ἐνισχυτικὴ δόση. Ἡ εἰσαγωγὴ γονιδιακῶν ἐμβολίων στὴν πάγια ἰατρικὴ πρακτικὴ θὰ ἐπιφέρει τὴν καταστροφὴ τοῦ ἀνθρώπου καὶ τῆς ἀνθρωπότητας».

https://www.facebook.com/profile.php?id=100000270536476

 

Συντάκτης

Σχολιάστε

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί.Τα απαραίτητα πεδία είναι μαρκαρισμένα *