ΟΗΕ: Ὀργανισμὸς Ἡνωμένων Ἐωσφοριστῶν

Ἰδού ὁ πραγματικός ρόλος του, ἡ προετοιμασία γιὰ μία παγκόσμια κυβέρνηση

 

Στὸ παρὸν ἄρθρο θὰ προσπαθήσω νὰ ἀποκαλύψω τὸ ποιὸς πράγματι εἶναι ὁ Ὀργανισμὸς Ἡνωμένων Ἐθνῶν (ΟΗΕ), τὴν πραγματική του ταυτότητα, τὸ ποιοὶ εἶναι οἱ φανεροὶ ὅσο καὶ οἱ κρυφοὶ καὶ οἱ ἀνομολόγητοι στόχοι αὐτῶν ποὺ ἀοράτως, ἄτεγκτα καὶ μὲ σιδηρὰ ράβδο διευθύνουν τὸν διεθνῆ ὀργανισμὸ μέσα ἀπὸ τὰ σκοτεινὰ λαγούμια καὶ τὶς ἄφωτες στοές, ποιανῶν ἐν τοῖς πράγμασι ἐργαλεῖο εἶναι, ποιοὺς ὑπηρετεῖ καὶ ποιὸς εἶναι ὁ ρόλος ποὺ θὰ ἔχει ὁ ΟΗΕ στὰ τελικὰ ἔσχατα μὲ τὸν Ἑβραῖο ἀντίχριστο.

Δυστυχῶς, ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τῶν ἀνθρώπων θεωρεῖ, νομίζει καὶ κατανοεῖ τὸν ΟΗΕ ὡς τὸν καλοκάγαθο καὶ εἰρηνοποιὸ διεθνῆ ὀργανισμὸ ποὺ ἔχει ὡς σκοπὸ τὴν «διατήρηση τῆς διεθνοῦς εἰρήνης καὶ ἀσφάλειας, τὴν ἀνάπτυξη φιλικῶν σχέσεων μεταξὺ τῶν ἐθνῶν, τὴν ἐπίτευξη διεθνοῦς συνεργασίας γιὰ τὴν ἐπίλυση διεθνῶν προβλημάτων καὶ εἶναι τὸ κέντρο ἐναρμόνισης τῶν ἐνεργειῶν τῶν ἐθνῶν γιὰ τὴν ἐπίτευξη κοινῶν σκοπῶν» (Βικιπαίδεια).

Παραταῦτα, ἡ πραγματικότητα εἶναι πάρα πολὺ διαφορετική. Ὁ ΟΗΕ θυμίζει τὴν Γαλλικὴ Ἐπανάσταση ὡς πρὸς τὸ ἀκόλουθο. Ἐνῶ ὁ Γαλλικὸς λαὸς φανερά, πρακτικὰ καὶ ἐξωτερικὰ ἐπαναστάτησε κυρίως γιὰ τὴν κατάργηση τῆς γαλλικῆς μοναρχίας καὶ γιὰ τὴν ριζικὴ κοινωνικὴ ἀλλαγὴ μὲ βάση τὶς ἀρχὲς τοῦ Διαφωτισμοῦ, ἐν τούτοις, οἱ «πεφωτισμένοι» ἡγέτες ποὺ κατεύθυναν τὴν ἐξέγερση τῶν Γάλλων κρυφίως καὶ μέσα ἀπὸ σκοτεινὲς τεκτονικὲς στοὲς εἶχαν ὡς κεντρικό τους στόχο τὴν ἐξαφάνιση τοῦ κλήρου, τῶν ἐκκλησιῶν, τῶν εἰκόνων καὶ ἐν γένει τοῦ Χριστιανισμοῦ.

Μὲ ἄλλα λόγια, ἐνῶ ἀπὸ τὴν μία πλευρὰ οἱ Γάλλοι ἐξεγέρθηκαν γιὰ νὰ ἀνατρέψουν τὸ φεουδαρχικὸ σύστημα, νὰ ἐνισχύσουν τὴν ἀστικὴ τάξη καὶ νὰ καταπολεμήσουν τὴν ἀκρίβεια καὶ τὴν οἰκονομικὴ κρίση τῆς τότε ἐποχῆς, ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, ἀδήλωτα, ἀνομολόγητα καὶ παράλληλα, οἱ τεκτονικὲς καὶ οἱ λοιπὲς παγανιστικὲς στοὲς τῶν «ἰλλουμινάτων» συνέτριβαν τὸν Χριστιανισμὸ καὶ στὴ θέση του ἀθεάτως καὶ ὑπογείως τοποθετοῦσαν τὸν Ἰουδαϊκὸ ταλμουδισμό, τὴν Ἑβραϊκὴ καμπάλα καὶ τὸν διαφωτιστικὸ ἀθεϊσμό.

Αὐτὴ εἶναι ἡ ἴδια σατανικὴ προσέγγιση, ὁ ἴδιος δίστομος τρόπος λειτουργίας καὶ τὸ ἴδιο διπλὸ ἐπίπεδο δράσης τοῦ μεγαλύτερου καὶ ἀνομολόγητου σιωνιστικοῦ ἐργαλείου τῆς γῆς ποὺ λέγεται «ΟΗΕ». Γιὰ μία ἀκόμη φορὰ, οἱ σημερινοὶ ἀπόγονοι τῶν τέκνων τῆς κατάρας ἐφαρμόζουν ξανὰ καὶ πάλι τὴν πατρογονικὴ πεπατημένη: Ἐξωτερικὰ καὶ γιὰ τὰ μάτια τοῦ κόσμου «φιλανθρωπία», «ἀγάπη», «ἀντὶ-ρατσισμός», «κλιματικὴ ἐγρήγορση» καὶ «παγκόσμια εἰρήνη» καὶ ἐσωτερικὰ καὶ στὴν πραγματικότητα ἀνθρωποκτονίες, θανάσιμο μίσος, ρατσισμός, στημένοι πόλεμοι καὶ χρήση πυρηνικῶν γιὰ ὅλα τὰ γκόιμ (μὴ Ἑβραίους),

Αὐτὸς εἶναι ὁ κύριος λόγος ποὺ μὲ ὑποχρεώνει νὰ μιλήσω καὶ νὰ γράψω γιὰ τὸν «ΟΗΕ» ἢ γιὰ τὸν «Ὀργανισμὸ Ἡνωμένων Ἐωσφοριστῶν». Διότι, τὸ παγκόσμιο «σοῦπερ μάρκετ» ποὺ ὀνομάζεται «ΟΗΕ» ἔχει γνωστοὺς-ἀγνώστους σατανολάτρες ἰδιοκτῆτες, ἀθέατα ἀφεντικὰ καὶ πολλοὺς σαρδελοφόρους ἐπιλοχίες ἀρχηγοὺς κρατῶν καὶ κυβερνήσεων πού, ὅλοι τους, μπροστὰ στὰ μάτια καὶ τὶς διαθέσεις τῶν κοσμοκρατόρων Ρότσιλντ δὲν ξεχωρίζουν καθόλου ἀπὸ τὶς ἀντίστοιχες διάσημες «οἰκιακὲς βοηθοὺς» μὲ καταγωγὴ ἀπὸ τὶς Φιλιππίνες.

Εἶναι σημαντικὸ νὰ γνωρίζουν οἱ ἄνθρωποι τὸν ἄγραφο, βαθύτερο, ἀποκρυφιστικὸ καὶ πραγματικὸ χαρακτήρα τοῦ παγκόσμιου σιωνιστικοῦ κέντρου, στρατηγείου, ἱμάντα καὶ διεθνικοῦ ὀργάνου ποὺ ὀνομάζεται Ὀργανισμὸς Ἡνωμένων Ἐωσφοριστῶν (καὶ ὄχι Ἐθνῶν). Αὐτὴ εἶναι ἡ ἄγνωστη, ἀόρατη, δόλια, ἐπιμελῶς κρυμμένη καὶ φρικτὴ ἀλήθεια. Γιὰ τοὺς ἁπανταχοῦ σιωνιστὲς ἡγέτες, ὁ ΟΗΕ εἶναι ἡ μαγιά, ὁ προθάλαμος, τὸ ὄχημα, ὁ δούρειος ἵππος, ἡ πλατφόρμα καὶ ἡ καθέδρα μετεξέλιξης σὲ παγκόσμια κυβέρνηση τοῦ Ἑβραίου ἀντιχρίστου ὅταν φτάσουμε στὰ τελικὰ ἔσχατα.

Ὁ ΟΗΕ ιδρύθηκε στὶς 24 Ὀκτωβρίου 1945. Σήμερα ἀριθμεῖ 193 μέλη, ὑπάρχουν 2 κράτη ὡς παρατηρητὲς καὶ ἔχει τὴν ἕδρα του στὴ Νέα Ὑόρκη. Ὅλως τυχαίως καὶ συμπτωματικῶς, τὸ οἰκόπεδο ὅπου στεγάζονται σήμερα τὰ κτίρια τῆς ἕδρας τοῦ ΟΗΕ εἶναι «φιλανθρωπικὴ» δωρεὰ τῆς σιωνιστικῆς δυναστείας Ροκφέλλερ ἀπὸ τὸ ἔτος 1945.

Τὸ Διεθνὲς Δικαστήριο στὴ Χάγη τῆς Ὀλλανδίας εἶναι τὸ κύριο δικαστικὸ ὄργανο τῶν σιωνιστῶν τοῦ ΟΗΕ. Ὑπάρχουν ἐπίσης δεκαπέντε ἐξειδικευμένοι φορεῖς, οἱ ὁποῖοι ἐκτελοῦν διάφορες λειτουργίες ὅπως εἶναι ἡ διευκόλυνση διεθνῶν ταξιδιῶν, ἡ πρόληψη καὶ ἡ ἀντιμετώπιση ..πανδημιῶν, ἡ προώθηση τῆς οἰκονομικῆς ἀνάπτυξης, κλπ. Ἀνάμεσα στοὺς ἐν λόγω δεκαπέντε ἐξειδικευμένους φορεῖς τοῦ ΟΗΕ βρίσκουμε τὸ ΔΝΤ, τὴν Παγκόσμια Τράπεζα, τὸν ΠΟΥ, κλπ.

Ρότσιλντ καὶ Ροκφέλλερ εἶναι διάσημοι συνοδοιπόροι καὶ φημισμένοι «φιλάνθρωποι» καὶ ἀρχηγικοὶ συνοδηγοὶ στὴν προσπάθεια τῶν διεθνῶν σιωνιστῶν τόσο γιὰ τὴν ἵδρυση τῆς παγκόσμιας κυβέρνησης ὅσο ἐπίσης καὶ γιὰ τὴν τοποθέτηση ὡς ἐπικεφαλῆς της τοῦ Ἑβραίου δικτάτορα ἢ ἀντίχριστου ἐν εὐθέτω χρόνο. Δὲν εἶναι καθόλου τυχαῖο ὅτι ὁ ΟΗΕ ἔχει σήμερα ὡς ἐπικεφαλῆς Γενικὸ Γραμματέα. Ἡ θέση τοῦ προέδρου τῶν Ἡνωμένων Ἐωσφοριστῶν εἶναι «φυλαγμένη» καὶ παραμένει αὐστηρῶς «ἄδεια» γιὰ νὰ τὴν καταλάβει ὁ Ἑβραῖος ἀντίχριστος στὴν ..ὥρα του!

Ὁ ΟΗΕ εἶναι ἕνα παγκόσμιο «ὑπερκατάστημα» ποὺ ἡ πίσω σκηνή, τὸ ἀθέατο, τὸ οὐσιῶδες καὶ τὸ ἐκτελεστικὸ μέρος του ἐργάζεται καὶ στηρίζεται αὐστηρῶς στὴν Ἑβραϊκὴ καμπάλα, στὸν ταλμουδισμό, στὸν σατανισμὸ καὶ σὲ μία ἀράδα ἀπὸ διάφορα παγανιστικὰ σύμβολα. Κύριο μέρος τοῦ τυπικοῦ τους εἶναι ὁ ἀποκρυφισμός, οἱ παγανιστικὲς τελετές, οἱ ἀνθρωποθυσίες καὶ οἱ βαβυλωνιακὲς δοξασίες ποὺ ἀκολουθοῦν ὅλες οἱ ἀνὰ τὸν κόσμο στοές, ἑταιρεῖες καὶ ἀδελφότητες.

Τὸν ΟΗΕ τὸν κυβερνοῦν, τὸν μεταχειρίζονται καὶ τὸν καθοδηγοῦν μὲ σιδηρὰ ράβδο καὶ γιὰ δικό τους ὄφελος οἱ Ἑβραῖοι σιωνιστές.

Ὅλοι ἀνεξαιρέτως οἱ ἡγέτες τῆς συλλογικῆς Δύσης εἶναι ἁπλὰ ἐνεργούμενα, μαριονέτες καὶ διάσημοι παλιάτσοι καὶ πιόνια τῶν ἐωσφοριστῶν κοσμοκρατόρων Ρότσιλντ. Αὐτὸ ποὺ μπερδεύει τὴ συντριπτικὴ πλειοψηφία τῶν ἀνθρώπων εἶναι τὸ νὰ καταλάβουν ὅτι ὁ ΟΗΕ ἄλλο δείχνει καὶ ἄλλο εἶναι ἀπὸ ἔξω καὶ ἄλλο εἶναι καὶ παντελῶς διαφορετικὸ αὐτὸ ποὺ ἀπεργάζεται ἡ πραγματικὴ ἡγεσία του ἀπὸ μέσα στὰ παρασκήνια.

Ο Raanan Gissin, ἐκπρόσωπος τοῦ πρώην πρωθυπουργοῦ τοῦ Ἰσραὴλ Ariel Sharon, εἶπε κατὰ λέξη καὶ ἀφοπλιστικὰ πρὶν ἀπὸ μία περίπου εἰκοσαετία: «Οἱ τρομοκρατικὲς ἐπιθέσεις τῆς 11ης Σεπτεμβρίου καὶ ἡ ἀκραία ἀναταραχὴ στὴ Μέση Ἀνατολὴ στοχεύουν σὲ ἕνα πράγμα, στὸν 3ο Παγκόσμιο Πόλεμο». Καὶ πρόσθεσε: «Πολεμᾶμε ἕνα πόλεμο για 18 μῆνες, ποὺ εἶναι προάγγελος τοῦ 3ου Παγκοσμίου Πολέμου. Ὁ κόσμος πρόκειται νὰ πολεμήσει, ἀσχέτως ἄν τοὺς ἀρέσει ἢ ὄχι! Εἶμαι σίγουρος» (Arizona Daily Star, Tucson, 27-4-2002).

Καὶ ἡ παγκοσμίως διάσημη θεοσοφίστρια Alice Ann Bailey (1880-1949) καὶ ἱδρύτρια τῆς «Lucis Trust», ἔγραφε μὲ νόημα, χαρακτηριστικὰ καὶ τροχιοδεικτικά: «Μέσα στὸν ΟΗΕ βρίσκεται ὁ σπόρος καὶ τὸ σπέρμα μίας μεγάλης διεθνοῦς καὶ διαλογιζόμενης ὁμάδας σκεπτόμενων καὶ πληροφορημένων ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν, στὰ χέρια τῶν ὁποίων βρίσκεται τὸ πεπρωμένο τῆς ἀνθρωπότητας».

Ἡ δική μου ἐλεύθερη ἀπόδοση τῶν ὅσων λέει ἱστορικὰ ἡ διαβόητη σατανίστρια Ἄλις Ἂν Μπέιλι: Ἀπὸ τὴν ἵδρυσή του, ὁ πρωταρχικὸς στόχος καὶ ὁ κεντρικὸς ρόλος τοῦ ΟΗΕ εἶναι νὰ ἐξοικειώσει, νὰ συνηθίσει καὶ νὰ τροχιοδρομήσει φαινομενικά τοὺς ἀνθρώπους στὴν ἰδέα μίας ἀγαθοεργοῦς κυβέρνησης. Ὕπουλα, πανοῦργα, γλυκά, ἀνάλαφρα καὶ νὰ μᾶς πείσουν ὅτι τάχα ὁ ΟΗΕ ἐργάζεται γιὰ τὴν παγκόσμια εἰρήνη καὶ εὐημερία. Ἄσχετα ἂν πλησίασε ἡ ὥρα οἱ καμπαλιστὲς ἡγέτες τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν νὰ γεμίσουν τὴ γῆ μὲ πυρηνικά.

Μὲ φιλάνθρωπες δωρεὲς ἀπὸ τὰ πραγματικὰ ἀφεντικὰ τοῦ ΟΗΕ καὶ μὲ δόλιους στόχους καὶ μιαρὰ καὶ παρελκυστικῆς φύσης προγράμματα, ἡ περιλάλητη σατανίστρια Ἄλις Μπέιλι ἵδρυσε, ἀνάμεσα στὰ ἄλλα, καὶ τὴν ὀργάνωση της «Παγκόσμιας Καλῆς Θέλησης» ἢ World Goodwill.  Μία ἐπίσημη ΜΚΟ καὶ παγκόσμιο ἐργαλεῖο τοῦ ΟΗΕ ποὺ ἔχει τοποθετήσει καὶ συνεργάζεται μὲ πολλοὺς πρέσβεις καὶ πρέσβειρες «Καλῆς Θέλησης» ἀνὰ τὸν κόσμο.

Ὁ ρητῶς ἐπίσημος στόχος τῆς ὀργάνωσης World Goodwill εἶναι: «Νὰ ἐξυπηρετήσει τὴν προετοιμασία τῆς ἀνθρωπότητας γιὰ τὴν ἐμφάνιση τοῦ Μεσσία..». Προσέξτε τώρα καὶ τὸ ἑπόμενο. Ἡ ἑταιρεία «Lucis Trust», ποὺ ἀναγνωρίσθηκε ἀρχικὰ ὡς «Lucifer Publishing Company» ἤ, δηλαδή, «Ἐκδοτικὴ Ἑταιρεία ὁ Ἑωσφόρος», μὲ ἕδρα τὴ Νέα Ὑόρκη, εἶναι μία ἐπίσημη, διάσημη καὶ θεσμικὴ ΜΚΟ τοῦ ΟΗΕ. Ἀποτελεῖ ἕναν βασικὸ ἄξονα, μοχλό, ἱμάντα καὶ θεσμικὸ παράγοντα στὶς καθημερινὲς ἐργασίες ὅσο καὶ στὶς συναντήσεις κορυφῆς τοῦ ἐν λόγω διεθνοῦς ὀργανισμοῦ.

Καὶ γιὰ νὰ σᾶς φύγουν οἱ ὅποιες ἀρχικὲς ἀπορίες, ἐρωτήματα καὶ ἀμφιβολίες περὶ τῆς ὄντως ἑωσφορικῆς καὶ παγανιστικῆς βάσης ΟΗΕ, ὁ τότε βοηθὸς Γ.Γ. τοῦ ΟΗΕ, Robert Muller, ἐπικύρωσε ἐπισήμως καὶ μὲ ὑπογραφὴ τὴ δημιουργία τοῦ World Core Curriculum τοῦ ἐν λόγω παγκόσμιου ὀργανισμοῦ: Γιὰ τὴν μύηση στὶς διδασκαλίες καὶ τὸ τυπικό του «Θιβετιανοῦ Διδάσκαλου» Djwahl Kuhl, μέσω τῶν γραπτῶν, τῶν κανόνων καὶ τῶν διδαχῶν τῆς διαβόητης θεοσοφίστριας Ἄλις Μπέιλι.

Ἀκόμη καὶ ὁ Πάπας Φραγκίσκος ἔκανε δημόσια ἔκκληση γιὰ περισσότερο ΟΗΕ. Κατὰ τὴ διάρκεια ὁμιλίας του πρὸς τὴν Ποντιφικὴ Ἀκαδημία Κοινωνικῶν Ἐπιστημῶν, τὸν Μάιο τοῦ 2019, ὁ Πάπας τόνισε: «Τὸ κράτος-ἔθνος δὲν εἶναι πλέον σὲ θέση νὰ προμηθεύσει τὸ κοινὸ καλὸ τῶν πληθυσμῶν του μόνο». Συμπληρωματικά, σᾶς ὑπενθυμίζω ἐδῶ καὶ αὐτὸ ποὺ εἶπε ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Ποντίφικα, καθηγητὴς John Schellnhuber, τὸν Φεβρουάριο τοῦ 2020: «Ἐξαφανίστε 6 δισεκατομμύρια ἀνθρώπους καὶ καλωσορίστε τὴ Νέα Τάξη Πραγμάτων».

Στὴ συνέχεια θὰ σᾶς παραθέσω ὁρισμένους πρόσφατους τίτλους εἰδήσεων σὲ σχέση μὲ τὸν ΟΗΕ. Διαβάστε: «Οὔρσουλα φὸν ντὲρ Λάιεν, ΕΕ: Ὁ ΟΗΕ περισσότερο ἀπαραίτητος ἀπὸ ποτέ.. ΟΗΕ: Ἡ κλιματικὴ ἀλλαγὴ ἀπειλεῖ μὲ ἕνα δυστοπικό, τρομακτικὸ μέλλον λιμοῦ καὶ δεινῶν.. Προειδοποίηση ΟΗΕ γιὰ τὸ νερό: ἄμεσος κίνδυνος παγκόσμιας κρίσης.. ΟΗΕ: Καταγγέλλει ἐκτελέσεις πολιτῶν ἀπὸ Ρώσους στρατιῶτες σὲ οὐκρανικὸ ἔδαφος.. CNNi: Μπορεῖ νὰ συλληφθεῖ ὁ Πούτιν μετὰ τὸ ἔνταλμα ἀπὸ τὸ Διεθνὲς Ποινικὸ Δικαστήριο;».

Διαβάστε ἀκόμη: «Κλιματικὴ ἀλλαγὴ καὶ πανδημία στὸ ἐπίκεντρο τῆς ἐτήσιας συνέλευσης τοῦ ΟΗΕ.. ΟΗΕ: Ἑπόμενη πανδημία, ἡ ξηρασία. Καὶ δὲν ὑπάρχει ἐμβόλιο νὰ τὴ θεραπεύσει.. Ἔκκληση νὰ διπλασιαστεῖ ἡ παγκόσμια παραγωγὴ ἐμβολίων κατὰ τῆς COVID-19 ἀπευθύνει ὁ ΓΓ τοῦ ΟΗΕ.. ΟΗΕ γιὰ ἐμβόλια: Ἂν δὲν ἐμβολιαστεῖ ὁ πληθυσμὸς τῶν φτωχῶν χωρῶν στὴν Ἀφρική, δὲν θὰ νικηθεῖ ἡ πανδημία»…

Μετὰ τὰ ἀνωτέρω μποροῦμε νὰ καταλάβουμε ὅτι ὁ ΟΗΕ, ὁ ΠΟΥ τοῦ ΟΗΕ, τὸ ΔΝΤ τοῦ ΟΗΕ, τὸ WEF τῆς «Μεγάλης Ἐπανεκκίνησης» τοῦ Κλάους Σβάμπ, οἱ «σωτήριες» ἐνέσεις τοῦ Μπὶλ Γκέιτς, τὰ «φιλανθρωπικὰ» ἱδρύματα τοῦ Τζὸρτζ Σόρος, οἱ χιλιάδες «ἀθῶοι» δορυφόροι τοῦ Ἴλον Μασκ, κλπ., δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο παρὰ τὰ σκοτεινὰ καὶ σιωνιστικὰ παρακλάδια ποὺ συνεργάζονται στενότατα καὶ ὑποστηρίζουν «ἐπιστημονικὰ» τὰ ἀνθρωποκτόνα σχέδια τῶν κοσμοκρατόρων Ρότσιλντ γιὰ τὴν ραγδαία μείωση τοῦ πληθυσμοῦ τῆς γῆς.

Καὶ γιὰ νὰ γίνουν τὰ πράγματα νεοταξικῶς ὁλοκάθαρα, στὶς 23 Μαρτίου 2023, ὑπῆρξε ἐπίσημο ἀνακοινωθὲν τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Συμβουλίου μὲ τὸν Γ.Γ. τοῦ ΟΗΕ κ. Antonio Guterres ὅπου: Τὸ Εὐρωπαϊκὸ Συμβούλιο ἐπιβεβαίωσε τὴν προσήλωσή του στὴν «Ἀτζέντα τοῦ 2030» τῆς Νέας Ἐποχῆς τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν, γιὰ τὴν καραμέλα-κώνειο τῆς δῆθεν Βιώσιμης Ἀνάπτυξης. Ἄσχετα ἐάν, ἀντιστρόφως, μὲ φρικτὰ σχέδια, ὑπογείως καὶ δολίως, ἐργάζονται τόσο γιὰ τὴν παγκόσμια γενοκτονία ὅσο καὶ γιὰ τὴν ὑποδούλωση τοῦ ἀνθρώπινου γένους (τὰ «γκόιμ», ὅπως μᾶς λένε οἱ Ἑβραῖοι σιωνιστὲς) σὲ ὑπερπολυτελεῖς ἀνθρώπινες φάρμες.

Μία σκοτεινότατη πραγματικότητα καὶ μία πρωτόγνωρη σιωνιστικὴ μπόχα ἀναδύεται μέσα ἀπὸ τὸ Ἑβραῖο-σιωνιστικὸ ἐργαλεῖο ποὺ ὀνομάζεται ΟΗΕ. Ὑπάρχει ἡ δήλωση, λόγου χάρη, τοῦ ΟΗΕ ὅτι «ὁ δημόσιος ἔλεγχος τῆς χρήσης γῆς εἶναι ἑπομένως ἀπαραίτητος» (Διακήρυξη τοῦ Βανκοῦβερ), μία φράση ποὺ ἀποτελεῖ τὸ δίδυμο προοίμιο τῆς ἄλλης καὶ περιβόητης «πρόβλεψης» τοῦ Κλάους Σβὰμπ ὅτι μέχρι τὸ 2030 «δὲν θὰ σᾶς ἀνήκει τίποτα». Μὲ τὴν ἀπάτη τῆς τάχα ἀειφορίας, ὁ στόχος 13 τοῦ ΟΗΕ καλεῖ τὶς κυβερνήσεις νὰ «ἐνσωματώσουν τὰ μέτρα γιὰ τὴν κλιματικὴ ἀλλαγὴ στὶς ἐθνικὲς πολιτικές, στρατηγικὲς καὶ σχεδιασμό».

Ὁ διάσημος σιωνιστὴς David Rockfeller μὲ μία καὶ μόνον φράση τὰ εἶπε ὅλα σὲ σχέση μὲ τὴν στοχευόμενη παγκόσμια Ἑβραϊκὴ κυβέρνηση: «Ἐκεῖνο ποὺ χρειαζόμαστε εἶναι μία μεγάλη παγκόσμια κρίση καὶ τὰ Ἔθνη τῆς Γῆς θὰ ἀποδεχθοῦν τὴ Νέα Παγκόσμια Τάξη». Ὁ David Spangler, Διευθυντὴς τῆς Πλανητικῆς Πρωτοβουλίας τοῦ ΟΗΕ, εἶναι ἀκόμη πιὸ σαφής: «Κανεὶς δὲν θὰ εἰσέλθει στὴ Νέα Παγκόσμια Τάξη ἂν δὲν ὁρκιστεῖ νὰ λατρεύει τὸν Ἑωσφόρο. Κανεὶς δὲν θὰ εἰσέλθει στὴ Νέα Ἐποχὴ ἂν δὲν πάρει μία Ἑωσφορικὴ Μύηση».

Ἐν κατακλείδι, ἐνῶ ἀπὸ τὴ μία πλευρὰ ἤδη ἔχουν ἐγκρίνει ἐπισήμως νὰ τρῶμε τὰ ἔντομα, νὰ βιώνουμε «ρατσιστικὰ» κάθε λογῆς παιδοβιασμοὺς καὶ κιναιδισμούς, νὰ μᾶς ψεκάζουν ἀσταμάτητα μὲ νάνο βαρέα μέταλλα, νὰ μᾶς μπολιάζουν πάλι καὶ ξανὰ μὲ γραφένιο, νὰ προωθοῦν τὴν ἀνωμαλία στὰ σχολεῖα, νὰ μιλοῦν γιὰ τὴ δῆθεν κλιματικὴ ἀλλαγή, κλπ, ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, οἱ σκοτεινὲς δυνάμεις ἑτοιμάζουν καὶ τὴν ταχεία ἀπομείωση τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας. Διότι, ὁ τελικὸς στόχος τῶν τέκνων κατάρας εἶναι νὰ μειωθεῖ ἡ κυριαρχία τόσο σὲ μεμονωμένα ἔθνη ὅσο καὶ σὲ λαοὺς καὶ νὰ ἱδρυθεῖ μία Ἑβραϊκὴ παγκόσμια κυβέρνηση-δικτατορία.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100000270536476

Συντάκτης

Σχολιάστε

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί.Τα απαραίτητα πεδία είναι μαρκαρισμένα *