Ἐγκληματικὴ- τρομοκρατικὴ ὀργάνωση ὁ Σιωνισμὸς

Τὰ δόγματα τῆς Καμπάλα ὁδηγοῦν στὴν καταστροφή τὸν σημερινό ἄνθρωπο!

Στόχος τῶν Σιωνιστῶν πού ἔχουν ἐπικεφαλῆς τὴν οἰκογένεια Ρότσιλντ ἡ ἐξολόθρευση τῶν χριστιανῶν.

Γράφει ὁ

Διόδωρος Ράμμος, ἀρχαιολόγος..

Ἔστω καὶ ἂν σπούδασα Ἱστορία καὶ Ἀρχαιολογία (στὸ ΕΚΠΑ), δὲν μπόρεσα νὰ βρῶ ἀπαντήσεις σὲ πολλὰ ἐρωτήματα, σχετικὰ μὲ τὸ παρελθόν. Πολλὰ γεγονότα μοῦ φαίνονταν ἀκατανόητα, παράλογα. Ἡ εὐρωπαϊκὴ ἱστορία εἶναι γενικὰ παράλογη, ἔστω καὶ ἂν ὁ ὀρθολογισμὸς εἶναι δημιούργημα τῶν Εὐρωπαίων.

Γιατί οἱ Εὐρωπαῖοι, ἀπὸ τὸν 18ο αἰώνα καὶ ἔπειτα, ἐπαναστάτησαν ἐναντίον τοῦ Χριστοῦ, τῆς Θρησκείας, τοῦ Θεοῦ;

Γιατί ἡ Ἑλλάδα, ποὺ πολέμησε καὶ στοὺς Δύο Παγκόσμιους Πολέμους στὸ πλευρὸ τῶν νικητῶν, μὲ τὴν λήξη τῶν πολέμων βγῆκε κατεστραμμένη, ἀντὶ γιὰ νικήτρια;

Γιατί σὲ ὅλα τὰ ψυχαγωγικὰ μέσα προβάλλεται ἡ ἀστρολογία (ὡροσκόπια, πρόβλεψη τοῦ μέλλοντος), ἐνῶ ἡ ἐπιστήμη ἔχει ἀποδείξει ὅτι τὰ ἄστρα δὲν ἐπηρεάζουν τὴν ζωή μας;

Τὶς ἀπαντήσεις δὲν τὶς βρῆκα στὸ Πανεπιστήμιο, ἀλλὰ τουλάχιστον κάποιοι φιλότιμοι καθηγητὲς μὲ δίδαξαν νὰ ψάχνω. Νὰ σκάβω, μέχρι νὰ βρῶ τὴν ἀλήθεια. Καὶ τὴν βρῆκα σὲ μία ἁπλὴ φράση, ἑνὸς σύγχρονου ἁγίου τῆς Ἐκκλησίας μας, τοῦ Ὁσίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου: «Οἱ Σιωνιστὲς δουλεύουν τώρα, ξέρεις πόσα χρόνια; Καὶ 250!». Αὐτὸ εἰπώθηκε στὶς ἀρχὲς τῆς δεκαετίας τοῦ 1990, ὅποτε 1990 -250= 1740! Τί νὰ ἔγινε ἄραγε γύρω στὸ 1740;

Τότε ἦταν ποὺ οἱ καμπαλιστὲς Ἑβραῖοι (Σιωνιστές), ἔχοντας διεισδύσει μαζικὰ στὶς μασονικὲς στοές,  τὶς εἶχαν μετατρέψει σὲ ναοὺς τῆς καμπαλιστικῆς θρησκείας, ἡ ὁποία μέχρι τότε ἦταν «ἄστεγη»! Ταυτόχρονα ἀπέκτησαν ἕνα ὀργανωμένο δίκτυο πρακτόρων καὶ στρατιωτῶν, ποὺ ἐργάζονται μέχρι σήμερα γιὰ τὴν ἰσοπέδωση τοῦ Χριστιανισμοῦ στὴν Εὐρώπη καὶ τὴν ἀντικατάστασή του μὲ τὴν Καμπάλα.

Τί εἶναι ὁ Σιωνισμός;

Σιωνισμὸς εἶναι μυστικὴ θρησκευτικὴ ὀργάνωση ποὺ ἐπιδιώκει τὴν δημιουργία μίας παγκόσμιας καὶ αἰώνιας αὐτοκρατορίας, μὲ ἐπίκεντρο τὴν Ἱερουσαλὴμ (ἢ Σιὼν, ὅπως ἀλλιῶς λέγεται).

Ἡ θρησκεία τῶν Σιωνιστῶν εἶναι ἡ Καμπάλα (ἢ Καμπαλάχ, στὰ ἑβραϊκὰ), ὁ ἑβραϊκὸς ἀποκρυφισμὸς (σατανισμός). Τὰ ἱερὰ βιβλία τοῦ Σιωνισμοῦ εἶναι τὸ Σέφερ Γιετσιρὰχ (SeferYetzirah) καὶ τὸ Ζοχὰρ (Zohar), ἀλλὰ ἔχουν χρησιμοποιήσει καὶ ἀρκετὲς φράσεις ἀπὸ τὴν Παλαιὰ Διαθήκη, ἀφοῦ πρῶτα τὴν παραποιοῦν φρικτά.

Ἡ δράση τοῦ Σιωνισμοῦ ξεκινᾶ ἐπίσημα στὶς ἀρχὲς τοῦ 18ου αἰώνα καὶ ἐπικεφαλῆς τέθηκε ἡ οἰκογένεια τῶν Ἀσκεναζὶ Ἑβραίων τῆς Φρανκφούρτης Ρότσιλντ (Rothschild). Σημειωτέον, καμπαλιστὲς καὶ Σιωνιστὲς δὲν εἶναι ὅλοι οἱ Ἑβραῖοι, ἀλλὰ μία συγκεκριμένη ὁμάδα. Ὑπάρχουν Ἑβραῖοι ποὺ ἀντιτίθενται στὸν Σιωνισμό, μέχρι σήμερα.

Τὰ ἔργα καὶ ὁ τελικὸς σκοπὸς τῶν Σιωνιστῶν ἔχουν προφητευθεῖ ἀπὸ τὸν προφήτη Δανιὴλ (στὴν Παλαιὰ Διαθήκη), στὸ βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως (Καινὴ Διαθήκη) καὶ τὰ τελευταῖα χρόνια ἀπὸ τὸν Ὅσιο  Παΐσιο τὸν Ἁγιορείτη (1924-1994).

Δόγματα τῆς Καμπάλα

Τὸ ἑβραϊκὸ ἔθνος εἶχε γνωρίσει τὸν ἀποκρυφισμὸ τῶν πολυθεϊστῶν τῆς Ἀνατολῆς, τῶν Αἰγυπτίων, τῶν Χαναναίων καὶ τῶν Βαβυλωνίων, οἱ ὁποῖοι μὲ τὴν σειρὰ τους εἶχαν διαδεχθεῖ τοὺς ἀρχαίους Σουμερίους. Ὅλη ἡ πορεία τους στὴν Παλαιὰ Διαθήκη εἶναι μία ταραχώδης σχέση ἀνάμεσα στὸν ἀληθινὸ Θεὸ (Γιαχβὲ) καὶ τοὺς δαιμονικοὺς θεοὺς τοῦ πολυθεϊσμοῦ, σὰν τὴν γυναίκα ποὺ ἄλλοτε εἶναι πιστὴ στὸν σύζυγο καὶ ἄλλοτε μοιχεύει.

Τὸν ἀποκρυφισμὸ ἀπέφευγαν νὰ τὸν καταγράψουν, ἦταν κυρίως μυστικὴ προφορικὴ παράδοση, ἐντελῶς ἀντιφατικὴ καὶ παράλογη. Πιὸ ἔγκυρη πηγὴ εἶναι ἡ μελέτη στὴν Καμπάλα τοῦ Γκέρσομ Σόλεμ (Gerschom Scholem), ποὺ συνδέει τὴν Καμπάλα μὲ τὸν γνωστικισμὸ καὶ ἄλλα παραθρησκευτικὰ κινήματα τῆς ρωμαϊκῆς ἐποχῆς. Καταγράφηκε ἐπίσημα στὸ βιβλίο Ζοχὰρ (13ος αἵ.μ.Χ.), ἐνῶ τὸν 16ο αἰώνα ἐμφανίζεται μία νέα Καμπάλα, μὲ συγγραφέα τὸν Ἰσαὰκ Λούρια. Ἡ Καμπάλα βρίσκεται σὲ πλήρη σύγκρουση μὲ τὰ κείμενα τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, τὰ ὁποῖα ἑρμηνεύει μὲ παράλογο τρόπο.

Βασικὰ καμπαλιστικὰ δόγματα εἶναι τὰ ἑξῆς παρανοϊκά:

Τὰ  πάντα εἶναι θεὸς (πανθεϊσμός, λατρεία τῆς φύσης), ὅπως καὶ ὁ ἄνθρωπος, ποὺ εἶναι θεὸς ἀπὸ μόνος του! Ἡ μελέτη καὶ ἄσκηση τῆς Καμπάλα ὑπόσχεται ὅτι θὰ ὁδηγήσει τὸν ἄνθρωπο στὴν τέλεια γνώση, νὰ ἀνακαλύψει τὸν θεὸ ποὺ κρύβει μέσα του. Θεὸς καὶ Δημιουργία εἶναι διεσπασμένα, ὁ θεὸς (Κετὲρ) ἔχει 10 ἰδιότητες, τὰ σεφιρότ, εἶναι ἄνδρας καὶ γυναίκα μαζί (!), ἀλλὰ διασπάστηκε σὲ ἀνδρικὴ καὶ θηλυκὴ θεότητα, ὅπως καὶ ὁ πρῶτος ἄνθρωπος, ὁ Adam Kadmon, ποὺ ἦταν ἀνδρόγυνος, ποὺ παρασύρεται ἀπὸ πτώση σὲ πτώση.

Στὸ Σύμπαν συνυπάρχουν δύο θεοί, ὁ καλὸς Ἑωσφόρος (Lucifer) καὶ ὁ κακὸς Ἀδονάι (τῶν Χριστιανῶν).O Ἑωσφόρος φέρνει τὴν γνώση στὸν ἄνθρωπο, ὁ Ἀδονάι τὴν τυραννία, τὸ κακὸ στὸν κόσμο, ποὺ πηγάζει ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία. Οἱ ὀπαδοὶ τοῦ Ἑωσφόρου (ἰλλουμινάτοι, μασόνοι) θὰ παλέψουν μέχρι νὰ νικήσουν τοὺς πιστούς του Ἀδονάι.

Στὸ τέλος θὰ ἔρθει ὁ καμπαλιστικὸς μεσσίας, θὰ ἀποκαταστήσει τὰ συντρίμμια τῆς καταστροφῆς, θὰ λυτρώσει τὸ ἀνθρώπινο γένος καὶ τὸ ἴδιο τὸ σύμπαν ἀπὸ τὸν Ἀδονάι, δίνοντας τέλος στὸν δυισμό, τὴν πάλη καλοῦ καὶ κακοῦ.

Ἡ σημερινὴ γῆ καὶ ὁ ἄνθρωπος θεωροῦνται ξεπεσμός, δημιούργημα τοῦ κακοῦ Ἀδονάι (ἀντίπαος θεὸς τοῦ Ἑωσφόρου), ποὺ πρέπει νὰ καταστραφοῦν. Ὁ ἀληθινὸς θεὸς δὲν ἔχει σχέση μὲ τὸν κόσμο καὶ τὴν ζωή του, ἀλλὰ μὲ τὸν ἀνώτερο, ὑπερφυσικὸ κόσμο. Ἡ λύτρωση (tikkun) ἔρχεται μέσα ἀπὸ τὴν μετενσάρκωση (gilgul), ὄχι ἀπὸ τὴν μετάνοια καὶ ἀπὸ κάποιον σωτήρα.

Τὰ ἄστρα εἶναι θεοί, ποὺ ἐπηρεάζουν τοὺς θνητοὺς ἀνθρώπους, καὶ ὑπάρχουν καὶ ἐξωγήινες μορφὲς ζωῆς. Οἱ ἄλλοι λαοί, οἱ goyim, εἶναι κατώτερα πλάσματα, ἀνθρωπόμορφα ζῶα, ποὺ πρέπει νὰ εἶναι δοῦλοι στοὺς καμπαλιστὲς Ἑβραίους.

Καμία θρησκεία δὲν λέει μόνη της τὴν ἀλήθεια, ὅλες πηγάζουν ἀπὸ τὴν Καμπάλα καὶ καταλήγουν σὲ αὐτὴν (πανθρησκεία). Με τὴν γνώση θὰ ἔρθει ἡ νέα ἐποχή, ἡ μεσσιανικὴ ἐποχή, ποὺ θὰ εἶναι σταθερὴ καὶ αἰώνια. Θὰ προηγηθεῖ, ὅμως, ἡ πάλη καλοῦ καὶ κακοῦ.

Στὴν παρανοϊκὴ σκέψη τῶν Σιωνιστῶν, τὸ κακὸ εἶναι ἡ θρησκεία τῆς Εὐρώπης, ὁ Χριστιανισμός, ποὺ ὁδηγεῖ στὴν δυστυχία τὸν ἄνθρωπο. Οἱ Σιωνιστὲς ἔχουν ἱερὸ καθῆκον νὰ συντρίψουν τὸν Ἀδονάι, τὸν Θεὸ τοῦ Χριστιανισμοῦ, ἀλλὰ καὶ τὰ κατώτερα πλάσματα, τοὺς Χριστιανούς. Θὰ ἐπικρατήσει ὁ Ἑωσφόρος, ποὺ θὰ βασιλεύσει πάνω στὰ συντρίμμια τοῦ παρελθόντος. Ἂν ἐπιζήσουν goyim, αὐτοὶ θὰ προσκυνοῦν αἰώνια τὸν καμπαλιστικὸ μεσσία στὴν Ἱερουσαλήμ.

Ὅλη αὐτὴ ἡ θρησκευτικὴ παράνοια εἶναι ἡ φλόγα ποὺ καίει μέσα στὶς καρδιὲς τῶν καμπαλιστῶν Ἑβραίων, ἐδῶ καὶ αἰῶνες. Αὐτὴ θὰ ἐμπνεύσει τοὺς Ρότσιλντ, τὸν Μάρξ, τὸν Φρόυντ, τοὺς μασόνους, τοὺς ἰλλουμινάτους. Στὴν συνείδησή τους εἶναι μαχητὲς στὸν στρατὸ τοῦ Ἑωσφόρου, τὸ ἔργο τους εἶναι ἱερό, εἶναι θρησκευτικὸ καθῆκον νὰ ἐπιβάλουν τὴν Καμπάλα σὲ ὅλη τὴν ὑφήλιο, ἀλλὰ κυρίως στὴν Εὐρώπη τοῦ Ἀδονάι.

Αὐτὸς ὁ κόσμος εἶναι ἕνα σκουπίδι, ἕνα κουρέλι τοῦ ἀρχικοῦ τέλειου κόσμου. Σκοτώνοντας Χριστιανοὺς ἢ καταστρέφοντας τὶς χῶρες τους, τὶς συνειδήσεις τους, τοὺς θεσμούς τους, καθαρίζεις τὸν κόσμο ἀπὸ κάποια σκουπίδια, βοηθᾶς τὸν μεσσία στὸ τελικό του ἔργο! Δὲν εἶναι ἱερὸ καὶ ἅγιο καὶ θεάρεστο τὸ ἔργο τῶν καμπαλιστῶν;

Ἡ δηλητηρίαση τῆς εὐρωπαϊκῆς σκέψης

Ἡ κυριαρχία τῶν Σιωνιστῶν στὴν Εὐρώπη δὲν ὀφείλεται μόνο στὴν ὀργανωμένη καὶ μεθοδικὴ δράση τους, ἀλλὰ καὶ στὸ ὅτι οἱ Εὐρωπαῖοι γοητεύτηκαν ἀπὸ τὴν ἑβραϊκὴ Καμπάλα καὶ γενικότερα ἀπὸ τὸν ἀποκρυφισμό. Τὸ κακὸ ξεκίνησε στὴν Φλωρεντία τὸ 1462 μὲ τὸν παπικὸ (Ρωμαιοκαθολικὸ) κληρικὸ Μαρσίλιο Φιτσίνο (Ficino), ὁ ὁποῖος ἄρχισε νὰ μελετᾶ καὶ νὰ διδάσκει ἀποκρυφιστικὰ κείμενα, λέγοντας ὅτι ἡ μαγεία ἦταν ἀρχαία ἐπιστημονικὴ γνώση. Ἀκολουθώντας τὸν Φιτσίνο, ὁ μαθητής του, ὁ Τζοβάννι Μιράντολα (Giovanni Pico della Mirandola), συνδύασε τὴν μελέτη τῆς Καμπάλα μὲ τὸν Ἑρμητισμὸ (ἀρχαία αἰγυπτιακὴ μαγεία).

Ἀπὸ τότε ξεκινᾶ ἡ λεγόμενη Ἰταλικὴ Ἀναγέννηση, ἡ ὁποία στὴν πραγματικότητα ἦταν ἡ ἐντατικὴ ἐνασχόληση μὲ τὴν Καμπάλα. Καμπαλιστικὰ κείμενα μεταφράστηκαν ἐπίσημα τὸ 1517 ἀπὸ τὸν Γερμανὸ φιλόλογο Καπνίωνα (Johann Reuchlin) μὲ τὸν τίτλο «De Arte Cabbalistica». Ἀπὸ τότε, οἱ περισσότεροι διάσημοι διανοούμενοι καὶ ἐπιστήμονες τῆς Εὐρώπης μελέτησαν τὴν Καμπάλα, ἀπὸ τὸν Νεύτωνα καὶ τὸν Παράκελσο μέχρι τὸν Λάιμπνιτς, τὸν Λὸκ καὶ τὸν Ρουσσῶ.

Ἡ Καμπάλα δηλητηρίασε τὸν χῶρο τῆς εὐρωπαϊκῆς διανόησης καὶ διαμόρφωσε τὸν μηχανισμὸ σκέψης τῶν ἐπιστημόνων, ἐνῶ παράλληλα ἄνοιξε διάπλατα τὸν δρόμο γιὰ τὴν κατοπινὴ κυριαρχία τῶν καμπαλιστῶν-Σιωνιστῶν στοὺς δύο τελευταίους αἰῶνες.

Ἡ κατάκτηση τῆς Βρετανίας

Ὁ βασιλιὰς τῆς Ἀγγλίας Edward Ι μὲ διάταγμα τὸ 1290 ἔδιωξε ὅλους τους Ἑβραίους, ποὺ κατοικοῦσαν στὸ τότε βασίλειο τῆς Ἀγγλίας. Αὐτὸ κράτησε μέχρι τὸ 1657, ὅταν μία ὁμάδα Ἑβραίων ζήτησε ἀπὸ τὸν Oliver Cromwell νὰ τοὺς ἐπιτρέψει νὰ ἐπανέλθουν στὴν Ἀγγλία, μὲ ἀντάλλαγμα νὰ φέρουν χρῆμα καὶ ἐπενδύσεις, τὴν περίφημη οἰκονομικὴ ἀνάπτυξη!

Ἐν τῷ μεταξύ, ἡ καμπαλιστικὴ θρησκεία εἶχε πρὸ πολλοῦ διεισδύσει στὴν Ἀγγλία, μέσω ἄλλων καμπαλιστῶν Εὐρωπαίων. Χαρακτηριστικὸ παράδειγμα τῆς πνευματικῆς παρακμῆς τῆς ἀγγλικῆς ἡγεσίας ἦταν ὅτι ἡ διάσημη βασίλισσα Ἐλισάβετ Α’ εἶχε προσωπικὸ σύμβουλο τὸν φανατικὸ καμπαλιστὴ καὶ ἀστρολόγο John Dee.

Ἡ μεγάλη ἐπιτυχία τῶν Ἑβραίων στὰ ἀγγλικὰ ἐδάφη ἦταν ὅτι πέτυχαν (προφανῶς μὲ κάποιο οἰκονομικὸ ἀντάλλαγμα) νὰ τοὺς ἐπιτραπεῖ ἡ εἴσοδος καὶ στὶς ἀγγλικὲς μασονικὲς στοές, ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ βασιλιᾶ Γεωργίου Α’ (1717), ἐνῶ μέχρι τότε ἐπιτρεπόταν μόνο σὲ Βρετανούς. Αὐτὴ ἦταν ἡ ἀρχὴ τῆς κατάκτησης τῆς Μεγάλης Βρετανίας ἀπὸ τοὺς Σιωνιστές, κάτι ποὺ ἦταν ὀλέθριο τόσο γιὰ τὴν Ἑλλάδα, ὅσο καὶ γιὰ τὴν Κύπρο, καθὼς ἀπὸ τότε ἡ βρετανικὴ πολιτικὴ ἐξυπηρετεῖ τὰ συμφέροντα τῶν Σιωνιστῶν.

Οἱ, κατὰ τὰ ἄλλα σύμμαχοι καὶ ἑταῖροι μας, Ἄγγλοι ἔπαιξαν ὀλέθριο ρόλο στὴν ἱστορία τῶν Ἑλλήνων, ἤδη ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῆς ἐπανάστασης τοῦ 1821 (δολοφονία τοῦ Καποδίστρια), ὄχι λόγω τοῦ ἁπλοῦ ἀγγλικοῦ λαοῦ, ὅπου ὑπῆρχαν καὶ πολλοὶ φιλέλληνες, ἀλλὰ λόγω τοῦ ὅτι ἡ βρετανικὴ ἡγεσία ἐλεγχόταν ἀπὸ τοὺς καμπαλιστὲς Ἑβραίους.

ΠΗΓΗ: ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2023 ΣΕΛ 28-29

Συντάκτης

Σχολιάστε

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί.Τα απαραίτητα πεδία είναι μαρκαρισμένα *