Οὐαὶ ὑμῖν Φαρισαῖοι ὑποκριτές!

Ὁ ἀναμάρτητος πρῶτος τὸν λίθον βαλέτω

Νὰ γιατί ἔστησαν στὰ τρία μέτρα καὶ πετροβολοῦν τὸν παπὰ Ἀντώνη!

Ποιὰ συμφέροντα κρύβονται πίσω ἀπὸ τὸ «σκάνδαλο» τῆς Κιβωτοῦ τοῦ Κόσμου. 

Γράφει ὁ Διονύσης Μακρῆς

Θεολόγος- Δημοσιογράφος

«Οὐαὶ τῷ κόσμω ἀπὸ τῶν σκανδάλων. ἀνάγκη γὰρ ἐστὶν ἐλθεῖν τὰ σκάνδαλα. Πλὴν οὐαὶ τῷ ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ, δι΄ οὐ τὸ σκάνδαλον ἔρχεται» (Ματθ. 18, 7).

«ὃς δ΄ ἂν σκανδαλίσει ἕνα τῶν μικρῶν τούτων τῶν πιστευόντων εἰς ἐμέ, συμφέρει αὐτῶ ἵνα κρεμασθῆ, μύλος ὀνικὸς ἐπὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ νὰ καταποντισθῆ ἐν τῷ πελάγει τῆς θαλάσσης» (Ματθ. 18, 6).

 

Εἴθισται κατὰ τὶς περιόδους τῆς νηστείας τῶν Χριστουγέννων ἀλλὰ καὶ τοῦ Πάσχα τὰ διάφορα ταγκαλάκια καὶ καλικατζαράκια, ὅπως ἔλεγε ὁ Ἅγιος Παΐσιος νὰ σκανδαλίζουν τοὺς πιστούς. Ἀποσκοποῦν κυρίως στὸ νὰ διαταράξουν τὴ σχέση τῶν χριστιανῶν μὲ τὸν Χριστό, νὰ τοὺς προκαλέσουν ψυχικὴ ἀναστάτωση, νὰ ἀποδυναμώσουν τὴν πίστη τους. Τὰ λόγια του Κυρίου μας γιὰ ὅλους αὐτοὺς ποὺ δημιουργοῦν σκάνδαλα εἶναι ὅμως σαφέστατα. «Ἀλίμονο λέγει σ’ αὐτοὺς ποὺ θὰ σκανδαλίσουν καὶ τὸν πιὸ ἐλάχιστο ποὺ πιστεύει σὲ ἐμένα. Εἶναι προτιμότερο νὰ κρεμαστοῦν ἢ νὰ βάλουν μία πέτρα στὸ λαιμό τους καὶ νὰ καταποντισθοῦν στὰ βάθη τῆς θάλασσας».

Κατά τὰ πρῶτα χρόνια ρτῆς δημοσιογραφικῆς μου ἐνασχόλησης ἐργάστηκα ὡς ἐκκλησιαστικὸς συντάκτης σὲ ἀρκετὲς ἐπώνυμες ἐφημερίδες τοῦ τόπου (Καθημερινή, Ἐξουσία, Χώρα, Καρφί, Ἀθηναϊκὴ κ.ἄ.) καὶ σὲ πολλὰ περιοδικά. Ἐνθυμοῦμαι πάντοτε ὅτι τὸ ἐρώτημα ποὺ κυριαρχοῦσε ἀπὸ τοὺς διευθυντὲς κατὰ τὶς συσκέψεις προετοιμασίας τῶν θεμάτων ἦταν «τί σκάνδαλο φέρνεις ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία»! Τὸ σκάνδαλο ὅπως εἶναι φυσικὸ στὶς ἐποχὲς ποὺ κυριαρχεῖ ἡ ἀθεΐα, ἡ ἀνηθικότητα καὶ ἡ ἀσυδοσία, νοούμενη ὡς παραβίαση τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ ἀνέβαζε καὶ ἐκτόξευε  τὶς πωλήσεις ἐνῶ ἡ καλὴ εἴδηση δὲν «πουλοῦσε» ὅπως ἔλεγαν στὴ γλώσσα τους οἱ ἐπικεφαλῆς τῆς ἐν Ἑλλάδι δημοσιογραφίας. Ἔτσι, οἱ περισσότεροι δημοσιογράφοι, μηδὲ ἑξαιρουμένου καὶ τοῦ γράφοντος εἴμεθα ἐνδεδυμένοι μὲ τὸ μανδύα τοῦ σκανδαλοποιοῦ. Ἤτοι σὰν τοὺς πλανόδιους μάγους προσπαθούσαμε νὰ βγάζουμε λαγοὺς γιὰ νὰ ἐξυπηρετήσουμε τὶς περισσότερες φορὲς ἐν γνώση ἤ ἐν ἀγνοία μας κάθε λογῆς συμφέροντα, οἰκονομικά, πολιτικά, ἐκκλησιαστικά… Καὶ στὴν οὐσία ἐνῶ ἐξυπηρετούσαμε τὰ συμφέροντα αὐτά, τὴν ἴδια στιγμὴ κλονίζαμε συνειδήσεις καὶ τὴν πίστη ἁπλῶν ἀνθρώπων! Στὴν πράξη λειτουργούσαμε ὡς στυγνοὶ ἀμετανόητοι ἐγκληματίες. Ἡ διαφορὰ εἶναι ὅτι τὸ θύμα μας ἦταν ἡ ἴδια ἡ κοινωνία… Τὰ ταγκαλάκια δὲ γιὰ τὴ συνεισφορὰ μας αὐτή, ποὺ ἦταν ἀμιγῶς ἐνάντια στὸ Θεὸ μᾶς ἐπιβράβευαν μὲ τὴν «ἀτιμωρησία» καὶ μᾶς προσέδιδαν τὸν τίτλο τοῦ κριτῆ τῶν πάντων, ἐνισχύοντας ἕναν ἄμετρο ἀπό μέρους μας  ἐγωκεντρισμό, ἀνάλογο τῶν Φαρισαίων!

Οἱ ἐποχὲς ἀπὸ τότε ἔχουν ἀλλάξει ὄχι ὅμως πρὸς τὸ καλύτερο ἀλλὰ πρὸς τὸ χειρότερο. Εἶναι γεμάτη πλέον ἡ καθημερινότητά μας ἀπὸ σκάνδαλα κάθε εἴδους. Ἡ ἀπρόσεκτη καὶ ἀσυνεπὴς ζωὴ ἀξιωματούχων τῆς πολιτείας, καὶ μάλιστα τῆς Ἐκκλησίας, ἡ κοινωνικὴ ἀδικία καὶ ἀπάτη, ἡ δημοσίευση αἰσχρῶν φωτογραφιῶν, εἰκόνων καὶ γεγονότων ποὺ δὲν προάγουν πρὸς τὸ καλύτερο τὴν κοινωνία, ἡ προκλητικὴ ἐμφάνιση τοῦ γυμνισμοῦ, ἡ προώθηση τοῦ ἀνώμαλου ὡς φυσικοῦ, ἀκόμη καὶ στὰ σχολικὰ ἐγχειρίδια εἶναι σκάνδαλα τῆς ἐποχῆς μας, ποὺ πάντοτε συγκεντρώνουν τοὺς προβολεῖς τῶν μέσων μαζικῆς ἐνημέρωσης καὶ διατυμπανίζονται στὴ διαπασών. Ἡ ζημιὰ ποὺ γίνεται ἀπὸ τὰ σκάνδαλα εἶναι ἀφάνταστη. Ἰδιαίτερα στὴν εὔπλαστη παιδικὴ ψυχή, στὴν εὐερέθιστη ἐφηβικὴ καὶ στὴν εὐσκανδάλιστη νεανικὴ ψυχή. Ὁ Σατανᾶς μὲ κάθε μέσο ἐπιχειρεῖ νὰ χαλάσει κάθε χριστιανικὴ γιορτή. Νὰ καταστρέψει τὸ ἐκκλησιαστικὸ οἰκοδόμημα τοῦ Κυρίου μας. Νὰ ὁδηγήσει τὸν ἄνθρωπο στὴν ἀπόγνωση, στὴν ἀπογοήτευση, στὴν πνευματικὴ καὶ ἐνίοτε καὶ σωματικὴ αὐτοκτονία. Νὰ παρουσιάσει τὴν κατάφωρη ἀποστασιοποίηση τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὶς ἐντολὲς καὶ τὸ λειτουργικὸ πλαίσιο τοῦ Δημιουργοῦ Θεοῦ, ὡς ἀπαραίτητη μόδα καὶ τρόπο ζωῆς.

Στὶς περιπτώσεις ὡστόσο σκανδαλισμοῦ κριτήριο εἶναι ὁ «ἀδελφὸς» μὲ τὴ σημασία τῆς πνευματικῆς συγγένειας. Ὁ ἄλλος εἶναι ἀδελφός μας, ἤτοι ὁ πλησίον μας. Ἀλλὰ φθάσαμε τὸν ἄλλο νὰ τὸν βλέπουμε ὄχι σὰν ἀδελφό μας ἀλλὰ ὡς ἀντίπαλο, ὡς κακοποιό. Τί σημασία ἔχει ὅτι τὸν ἐπαινούσαμε καὶ τὸν εἴχαμε ψηλὰ μέχρι χθές. Σήμερα τὸν ἀντιμετωπίζουμε ὡς τὸ μεγαλύτερο κακοποιό. Δὲν λέγω μπορεῖ νὰ ὑπέπεσε σὲ σφάλματα, σὲ λάθη. Καὶ ποιὸς ἄραγε ἐξ ἡμῶν δὲν κάνει λάθη;

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος γιὰ νὰ δείξει πόσο πρέπει νὰ προσέχουμε νὰ μὴ σκανδαλίζουμε, παρουσιάζει τὴν ἀξία ποὺ ἔχει ἕνας ἀδελφὸς ἐν Χριστῷ, ἕνας ἄνθρωπος. Γι’ αὐτὸν τὸν ἀδελφὸ πέθανε ὁ Χριστός. Πῶς σκανδαλίζεις λοιπὸν μία ψυχὴ γιὰ τὴν ὁποία ὁ Χριστὸς σταυρώθηκε; Ἀλλὰ φαίνεται ὅτι ἐμεῖς ὡς σύγχρονοι Φαρισαῖοι καὶ Γραμματεῖς, ἀκολουθοῦμε τὸ παράδειγμα τῶν Ἰουδαίων καὶ ἱκανοποιούμαστε μὲ τὸ νὰ σταυρώνουμε, ὅπως ἐκεῖνοι σταύρωσαν τὸν Χριστό, τὸν ἀδελφό μας.

Παραμονὲς Χριστουγέννων τὸ 2008 σταυρώσαμε τὸν ἡγούμενο καὶ τὴν ἀδελφότητα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Βατοπεδίου γιὰ νὰ ἐξυπηρετηθοῦν τότε συμφέροντα μεγάλης ὑπερδύναμης ἀλλὰ καὶ ἑνὸς μακαριστοῦ πλέον Ἕλληνα ἐπιχειρηματία, στὴ δικαιοδοσία τοῦ ὁποίου ὑπῆρχε τηλεοπτικὸς σταθμός, ραδιόφωνο κ.ο.κ.. Ὁ συγκεκριμένος ἐπιχειρηματίας, ὁ Θεὸς νὰ τὸν συγχωρέσει, κινδύνευε νὰ ἀπολέσει τὴν πλασματικὴ εἰκόνα του στὸ κοινωνικὸ γίγνεσθαι ἐπειδὴ ἐξαπάτησε χιλιάδες ἀνθρώπους τῆς ξενιτιᾶς, λεηλατώντας κυριολεκτικὰ ἐπὶ σειρὰ ἐτῶν τὸ εἰσόδημά τους μὲ τὴν ὑπόσχεση ὅτι θὰ τοὺς παράσχει σύνταξη. Τελικὰ τί ἔμεινε ἀπὸ τὸ ὑποτιθέμενο αὐτὸ σκάνδαλο τῆς Μονῆς Βατοπεδίου; Μόνο ἡ κακία τῶν ἀνθρώπων ποὺ πετροβολοῦσαν τότε  ἀσύστολα καὶ ξεστόμιζαν σωρεία συκοφαντιῶν, κατὰ τοῦ ἡγουμένου τῆς Μονῆς ἀρχιμανδρίτη π. Ἐφραὶμ καὶ τῆς ἀδελφότητας λησμονώντας τὸ ρηθὲν ἐκ τοῦ Κυρίου «ὁ ἀναμάρτητος πρῶτος τὸν λίθον βαλέτω».

Λίγα χρόνια πρὶν καὶ πάλι παραμονὲς Χριστουγέννων εἶχε ἐπιχειρηθεῖ ἀπὸ τὶς ἴδιες σκοτεινὲς δυνάμεις ἡ ἀμαύρωση τοῦ κύρους τοῦ τότε Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν Χριστοδούλου. Κάποια μικρὰ λάθη του σὲ ἐπιλογὲς προσώπων διογκώθηκαν καὶ συνοδεύτηκαν ἀπὸ σωρεία συκοφαντιῶν. Ἐνοχλοῦσε βλέπετε ὁ λόγος καὶ ἡ ὅλη παρουσία τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου τὸ σύστημα τῆς ἀνομίας, τὸ ὁποῖο κυβερνᾶ καὶ τὸν τόπο μας. Ἡ ἀντίδρασή του λ. χ. στὴν ἀπόφαση τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου τῶν Ἑβραίων νὰ διαγραφεῖ τὸ θρήσκευμα ἀπὸ τὶς ταυτότητες χάλασε πρὸς στιγμὴ τὰ σχέδια τῶν ἐκφραστῶν τοῦ μυστηρίου τῆς ἀνομίας. Οἱ ἐπιχώριοι ἐφιάλτες ἔσπευσαν νὰ ἀποκαταστήσουν τὴ βλάβη. Ὁ μηχανισμὸς ἀποκατάστασης ἐμπεριεῖχε ἐκτὸς τῶν ἄλλων καὶ τὸ «σκάνδαλο» σὲ ὅλες τὶς μορφές του ποὺ στόχευε στὸν κλονισμὸ καὶ τὴ σύγχυση τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας… (βλ. ὑπόθεση Βαβύλη)!

Καὶ ἐρχόμαστε στὸ σήμερα. Πρὶν ἀπὸ 25 χρόνια ἕνας νεαρὸς ἱερέας ἀπὸ τὴ Χίο ὁ π. Ἀντώνιος Παπανικολάου ξεκίνησε στὴν ἐνορία του στὸ Κολωνὸ ἕνα ἔργο φροντίδας τῶν ὀρφανῶν παιδιῶν. Προσπάθησε μὲ τὴν πρεσβυτέρα του νὰ ἀποκτήσουν παιδιὰ ἀλλὰ δὲν τὰ κατάφεραν. Ἡ ἀγάπη τους ὅμως γι’ αὐτὰ τοὺς ἔκανε νὰ ἀφιερωθοῦν ψυχὴ καὶ σώματι μὲ ἐγκαταλελειμμένα παιδιὰ προβληματικῶν οἰκογενειῶν καὶ ὀρφανά. Κατὰ τὰ πρῶτα βήματα τῆς προσπάθειας τοὺς ὑπῆρχαν πάμπολλες οἰκονομικὲς καὶ ὄχι μόνο δυσκολίες. Ἁπλοὶ ἄνθρωποι βοηθοῦσαν μὲ κάθε τρόπο εἴτε παρέχοντας ἐθελοντικὴ ἐργασία εἴτε συνεισφέροντας οἰκονομικά, εἴτε προσφέροντας τρόφιμα καὶ εἴδη πρώτης ἀνάγκης… Πολλὰ παιδιὰ βρῆκαν τὴν οἰκογενειακὴ θαλπωρή.

Τὸ ἔργο του ὁλοένα καὶ περισσότερο γινόταν πιὸ γνωστὸ ὄχι μόνο στὸ Πανελλήνιο ἀλλὰ καὶ στὸ ἐξωτερικό. Κι αὐτὸ γιατί ὁ π. Ἀντώνιος ἀγκάλιαζε παιδιὰ ἀνεξαρτήτου θρησκεύματος, πολλὰ ἀπὸ τὰ ὁποῖα διαπιστώνοντας στὴν πράξη τὴν χριστιανικὴ ἠθικὴ καὶ ἀγάπη βαπτίσθηκαν. Ὅσο τὸ ἔργο αὐτὸ εἶχε ὡς ὁδηγὸ τὴν ταπείνωση προσέλκυε τὴν χάρη τοῦ Θεοῦ καὶ ὅλα κυλοῦσαν μία χαρά.

Ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ κάποιοι ἐπιχειρώντας δῆθεν νὰ τὸ ἐνισχύσουν παρότρυναν τὸν π. Ἀντώνιο καὶ τοὺς συνεργάτες του νὰ τὸ ἐντάξει ὑπὸ τὴ σκέπη μίας Μὴ Κυβερνητικῆς Ὀργάνωσης (ΜΚΟ) προκειμένου νὰ δέχεται νόμιμα οἰκονομικὲς ἐνισχύσεις ἄρχισε νὰ κλυδωνίζεται. Ὁ ἀρχικὸς σκοπὸς περίθαλψης καὶ χριστιανικῆς ἀγωγῆς τῶν παιδιῶν ὑποβαθμίστηκε σὲ δευτερεύουσα προτεραιότητα. Πρωτεύουσα πλέον ὑπῆρξε, ὅπως σὲ ὅλες ἀνεξαιρέτως τὶς ΜΚΟ ἡ λεγόμενη ἀνάπτυξη! Διαφημίσεις, οἰκονομικὲς ἐξορμήσεις, διαφημιστικὲς καμπάνιες μπορεῖ νὰ κατέληξαν σὲ μία ἰσχυρὴ οἰκονομικὰ δομὴ ἀλλὰ ἀπομάκρυναν τὴν χάρη τοῦ Θεοῦ… Τὸ πεδίο ἐλευθερώθηκε γιὰ νὰ διεκδικήσουν τὰ γνωστὰ γεράκια τῆς ἀπληστίας ὄχι ἕνα ἁπλὸ μερίδιο τῆς νοσηρῆς νοούμενης ἀνάπτυξης ἀλλὰ ὁλόκληρο τὸ ἔργο τῆς δομῆς.  Ἐκτὸς τῶν ἄλλων ἡ ΜΚΟ «Κιβωτὸς τοῦ κόσμου» λειτουργοῦσε καὶ ἀνταγωνιστικὰ  καὶ δημιουργοῦσε κωλύματα στὴν «ἀνάπτυξη» ἀνάλογων ΜΚΟ, ὅπως λ. χ. τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς «Ἀποστολή», τῆς Action Aid Hellas (λέγεται ὅτι διευθύνεται ἀπὸ συγγενικὸ πρόσωπο πρώτου βαθμοῦ τοῦ νῦν πρωθυπουργοῦ), τῆς Solidarity (τοῦ George Soros), τὸ «Χαμόγελο τοῦ Παιδιοῦ» κ. ἄ. Ἔπαιρνε μεγάλο μερίδιο τῆς πίττας καὶ αὐτὸ ἐνοχλοῦσε!

Σύμφωνα μὲ πληροφορίες ἔγιναν προσπάθειες ἀπορρόφησης τοῦ ἔργου τῆς ΜΚΟ «Κιβωτὸς τοῦ κόσμου» καὶ ἀπολύτου ἐλέγχου αὐτῆς. Ἀπέβησαν ὅμως ἄκαρπες λόγω τῆς ἄτεγκτης στάσης τοῦ π. Ἀντωνίου! Ἔτσι τὸ «σκάνδαλο» ἀποτέλεσε πλέον μονόδρομο γιὰ τοὺς ἐπίδοξους μνηστῆρες, οἱ ὁποῖοι γνώριζαν ἐμπειρικὰ τὰ λάθη καὶ τὶς ἀστοχίες ποὺ δημιουργεῖ ὁ τρόπος λειτουργίας τῶν ΜΚΟ (Μπίζνες Καλὰ Ὀργανωμένες, ὅπως τὶς ἀποκαλοῦν χαριτολογώντας οἱ κατοικοῦντες τὴν Ἱερουσαλήμ)! Κι αὐτὸ ἀκριβῶς ἐκμεταλλεύθηκαν οἱ ἀνωτέρω… Δὲν εἶναι τυχαῖο μάλιστα ὅτι ἐπέλεξαν νὰ τραβήξουν τὴν προσοχὴ τοῦ κοινωνικοῦ συνόλου στὸ «σκάνδαλο» «Κιβωτὸς τοῦ κόσμου» γιὰ νὰ καλύψουν μεγαλύτερα ἐξ αὐτῶν σκάνδαλα, ὅπως λ. χ. αὐτὸ τῶν ὑποκλοπῶν, ἤτοι τῆς παρακολούθησης πολιτικῶν προσώπων φίλων καὶ ἀντιπάλων του πρωθυπουργοῦ, στρατιωτικῶν, δημοσιογράφων, δικαστικῶν κ.α. καθὼς καὶ αὐτὸ τῆς σεξουαλικῆς κακοποίησης ἀνηλίκων ἀπὸ κομματικὸ στέλεχος τοῦ κυβερνῶντος κόμματος καὶ τῶν φίλων αὐτοῦ, τῆς γεωγραφικῶς ἀναπτυσσόμενης ἀκρίβειας εἰδῶν πρώτης ἀνάγκης, τῶν συνεχιζόμενων δωρεῶν πάσης φύσεως (στρατιωτικῆς καὶ οἰκονομικῆς βοήθειας) στὴν Οὐκρανία κ. α.

Ἀξίζει πάντως νὰ σημειωθεῖ ὅτι ἡ ἀποκάλυψη τοῦ «σκανδάλου» καὶ ἡ στοχοποίηση τοῦ π. Ἀντωνίου Παπανικολάου τοῦ ἐπικεφαλῆς τῆς ΜΚΟ «Κιβωτὸς τοῦ κόσμου» συνοδεύτηκε κι ἀπὸ ἕνα μεγάλο θαῦμα, ποὺ ἐλπίζουμε νὰ ἔχει διάρκεια… Αὐτὸ ἔχει νὰ κάνει μὲ τὴ μετατροπὴ τοῦ σιωπηλοῦ ἔναντι τῶν κοινωνικῶν προβλημάτων Προκαθημένου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος σὲ λαλίστατο… Ἡ ἄμεση ἀντίδραση του μετὰ τὸ λήθαργο διαρκείας καθ’ ὅλη τὴν ποιμαντική του διακονία, μὲ ἀνακοίνωση ποὺ ἐξέδωσε καὶ τὴν τιμωρία ποὺ ἐπέβαλλε στὸν π. Ἀντώνιο ἐκλήφθηκε καὶ κρίθηκε ἀπὸ τοὺς παρακολουθοῦντες τὴν ἐκκλησιαστική του πολιτικὴ ὡς μέγα θαῦμα!!!

Εἶναι ἀλήθεια ὅτι ζοῦμε στὴ ζωὴ τοῦ παραλόγου. Τὰ πάντα ἰσοπεδώνονται ἐνώπιον τῆς κυριαρχίας ἑνὸς ἐγωκεντρικοῦ πλαισίου, ποὺ δυστυχῶς ἐπιβάλλεται σὲ ὅλους μας ἀπὸ τὸ σύστημα τῶν ἐκφραστῶν τοῦ μυστηρίου τῆς ἀνομίας καὶ τῶν ἐπίδοξων σχεδίων τους νὰ ἱδρύσουν μία Νέα Τάξη Πραγμάτων. Ἡ λογικὴ ὁλοένα καὶ περισσότερο ἐξαφανίζεται. Τὸ φυσικὸ ἀντικαθίσταται ἀπὸ τὸ παρὰ φύσιν καὶ τὸ μέχρι προτινὸς παράνομο ἀκόμη καὶ ὁ φόνος (βλ. λ.χ. ἔκτρωση) γίνεται νόμος. Ὡς ἐκ τούτου ἡ θυσία τοῦ Χριστοῦ γιὰ μία ψυχὴ ἐκλαμβάνεται ἁπλῶς ὡς τρέλα. Ἂν ὅμως Ἐκεῖνος, ὅπως λέγει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος θυσίασε τὴ ζωή του γιὰ τὴ σωτηρία μιᾶς ψυχῆς, τί εἶναι γιὰ μᾶς νὰ θυσιάσουμε ἕνα δικαίωμά μας γιὰ μία ψυχὴ εὐσκανδάλιστη;

Τὰ κάθε λογῆς καλικατζαράκια καὶ τὰ ὄργανα αὐτῶν δύνανται νὰ φαντασιώνονται, ἰδιαίτερα αὐτὴ τὴν χρονικὴ περίοδο ὅτι κυβερνοῦν καὶ ὁρίζουν τὰ πάντα. Ξεχνοῦν καὶ δὲν κατανοοῦν ὅτι τὰ σκοτάδια τους διαλύονται πολὺ εὔκολα ἀπὸ τὸν ἐρχομὸ τοῦ Φωτός, ἀπὸ τὴ Γέννηση τοῦ Ἰησοῦ καὶ Θεοῦ ἡμῶν. Ἡ ἔλευσή Του γι’ αὐτὰ ἀποτελεῖ μέγα «σκάνδαλο» γιατί γίνεται ἡ αἰτία τῆς ἐπιστροφῆς τους στὴν μόνιμη κατοικία τους, στὰ ἔγκατα τῆς γῆς. Γιὰ μᾶς ὅμως ἀποτελεῖ τὴν ἀρχὴ τῆς ἐν Χριστῷ πορείας σωτηρίας, μέσα ἀπὸ τὴν προσωπικὴ μας ἀναγέννηση ἐν πνεύματι καὶ ἀληθεία.  Γένοιτο! 

ΠΗΓΗ: ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΤΕΥΧ. 249 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022 (ΣΕΛ 4-5)

Συντάκτης

Σχολιάστε

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί.Τα απαραίτητα πεδία είναι μαρκαρισμένα *