Ἰσραήλ καὶ ΗΠΑ ἑτοιμάζονται νὰ κτυπήσουν τὸ Ἰρὰν

ΜΠΑΪΝΤΕΝ : «Τὸ Ἰρὰν δὲν πρόκειται νὰ ἀποκτήσει πυρηνικὰ ὅπλα»

ΜΠΕΝΕΤ: «Τὸ πυρηνικὸ ἐξοπλιστικὸ πρόγραμμα τοῦ Ἰρὰν εἶναι σὲ ἕνα κρίσιμο σημεῖο, ὅλες οἱ κόκκινες γραμμὲς ἔχουν ξεπεραστεῖ..»

 

Τὸ Ἰράν ἔχει ἔκταση 1.648.195 τ.χλμ. καὶ πληθυσμὸ περίπου 88,5 ἑκατ. κατοίκους. Ἡ πρωτεύουσά του, ἡ Τεχεράνη, ἔχει πληθυσμὸ 8,7 ἑκατ. κατοίκους. Στὸ Ἰρὰν ὑπάρχουν πολλὲς ἐθνοτικὲς καὶ γλωσσικὲς ὁμάδες: Πέρσες 62%, Ἀζέροι 16 %, Κοῦρδοι 10 %, κλπ. Οἱ Ἰρανοὶ εἶναι σιίτες μουσουλμάνοι. Μετὰ τὴν Ἰρανικὴ Ἐπανάσταση κατὰ τοῦ Σάχη Μοχαμὰντ Ρεζὰ Παχλαβί, τὸ 1979, ἱδρύθηκε ἡ σημερινὴ Ἰσλαμικὴ Προεδρικὴ Δημοκρατία (θεοκρατία) ἀπὸ τὸν Ἀγιατολὰχ Ρουχολὰχ Χομεϊνὶ (1990-1989), ὁ ὁποῖος ἔγινε ὁ πρῶτος Ἀνώτατος Ἡγέτης τῆς χώρας.

Τὰ παλαιότερα ἐπιβεβαιωμένα ἀρχαιολογικὰ ἀντικείμενα στὸ Ἰρὰν, ὅπως αὐτὰ ποὺ ἀνασκάφηκαν στὸ Kashafrud καὶ στὸ Ganj Par στὸ βόρειο Ἰρὰν καὶ στὴν περιοχὴ τῆς ὁροσειρᾶς Zagros στὸ δυτικὸ Ἰρὰν, ἐπιβεβαιώνουν τὴν ἀνθρώπινη παρουσία στὸ Ἰρὰν ἀπὸ τὴ δέκατη χιλιετία π.Χ. Ὑπάρχουν δεκάδες προϊστορικὲς τοποθεσίες σὲ ὅλο τὸ ἰρανικὸ ὀροπέδιο ποὺ δείχνουν τὴν ὕπαρξη ἀρχαίων πολιτισμῶν καὶ ἀστικῶν οἰκισμῶν τὴν τέταρτη χιλιετία π.Χ.

Κατὰ τὴν Ἐποχὴ τοῦ Χαλκοῦ (3200-600 π.Χ.), ἡ ἐπικράτεια τοῦ σημερινοῦ Ἰρὰν ἦταν τὸ σπίτι πολλῶν πολιτισμῶν, συμπεριλαμβανομένων τῶν Elam, Jiroft καὶ Zayanderud. Ἀπὸ τὸ 3400 π.Χ., οἱ Ἀσσύριοι ἐγκαταστάθηκαν σὲ περιοχὲς τοῦ δυτικοῦ Ἰρὰν καὶ ἐνσωμάτωσαν τὴν περιοχὴ στὰ ἐδάφη τους. Μέχρι τὸ 2000 π.Χ., οἱ ἀρχαῖοι ἰρανικοὶ λαοὶ ἔφτασαν στὸ σημερινὸ Ἰρὰν ἀπὸ τὴν εὐρασιατικὴ στέπα καὶ τὰ ὅρια τοῦ σημερινοῦ Ἰρὰν κυριαρχοῦνταν ἀπὸ Μηδικές, Περσικὲς καὶ Παρθικὲς φυλές.

Ἀπὸ τὸν 10ο ἕως τὸ τέλος τοῦ 7ου αἰώνα π.Χ., τὰ «πρὸ-ἰρανικὰ» βασίλεια (Μῆδοι, Πέρσες, Βαβυλώνιοι, κλπ), ποὺ ὅλα τους ἦταν ὑπὸ τὴν κυριαρχία τῆς Ἀσσυριακῆς Αὐτοκρατορίας, συνασπίσθηκαν ὑπὸ τὸν βασιλιὰ Κυαξάρη, ἐπιτέθηκαν, ἀπελευθερώθηκαν καὶ ἐν τέλει κατέστρεψαν τὴν Ἀσσυριακὴ Αὐτοκρατορία. Ἀκολούθησε ἡ ἵδρυση τῆς Μηδικῆς Αὐτοκρατορίας (728-612 π.Χ.).

Τὸ 550 π.Χ., ὁ Κύρος ὁ Μέγας (600-530 π.Χ.) ἀνέλαβε τὴ Μηδικὴ Αὐτοκρατορία καὶ ἵδρυσε τὴν Αὐτοκρατορία τῶν Ἀχαιμενιδῶν, ἑνώνοντας ἄλλες πόλεις-κράτη, φτάνοντας μέχρι τὴν Ἀνατολικὴ Εὐρώπη, τὴν Αἴγυπτο καὶ τὸν Ἰνδὸ ποταμὸ στὴν Ἀσία. Τὸ 499 π.Χ., ξεκίνησε στὰ δυτικὰ σύνορα ἡ Ἰωνικὴ Ἐπανάσταση ποὺ ὁδήγησε στοὺς Ἑλληνοπερσικοὺς Πολέμους (499-449 π.Χ.), οἱ ὁποῖοι ἔληξαν μὲ τὴν ἥττα καὶ τὴν ἀποχώρηση τῶν Ἀχαιμενιδῶν Περσῶν ἀπὸ ὅλα τὰ ἐδάφη στὰ Βαλκάνια καὶ στὴν Ἀνατολικὴ Εὐρώπη.

Τὸ 334 π.Χ., ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος εἰσέβαλε στὴν Αὐτοκρατορία τῶν Ἀχαιμενιδῶν Περσῶν, νικώντας τὸν τελευταῖο αὐτοκράτορα βασιλιὰ Δαρεῖο Γ’ στὴ μάχη τῆς Ἰσσοῦ. Μετὰ τὸν θάνατο τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου (356-323 π.Χ.), τὸ Ἰρὰν τέθηκε ὑπὸ τὸν ἔλεγχο τῆς ἑλληνιστικῆς αὐτοκρατορίας τῶν Σελευκιδῶν.

Ἀκολούθησε ἡ Παρθικὴ Αὐτοκρατορία (247 π.Χ.-224 μ.Χ) καὶ ἡ Σασανικὴ Αὐτοκρατορία (224-651 μ.Χ). Τὸ μεγαλύτερο μέρος τῆς ἐποχῆς τῆς Σασανικῆς Αὐτοκρατορίας ἐπισκιάστηκε ἀπὸ τοὺς Ρωμαιο-Περσικοὺς Πολέμους. Αὐτοὶ οἱ πόλεμοι ἐξάντλησαν τόσο τοὺς Ρωμαίους ὅσο ἐπίσης καὶ τοὺς Σασάνους καὶ ὁδήγησαν στὴν ἥττα καὶ τῶν δύο ἀπὸ τὴ μουσουλμανικὴ εἰσβολὴ τῶν ἀραβόφωνων.

Στὴ συνέχεια, οἱ παρατεταμένοι πόλεμοι μεταξύ τῆς Ρωμανίας-Βυζαντίου καὶ τοῦ Περσικοῦ Βασιλείου, μὲ κορυφαῖο τὸν πόλεμο αὐτὸν τοῦ 602-628, ἄνοιξαν τὸ δρόμο γιὰ τὴν ἀραβικὴ εἰσβολὴ στὸ Ἰρὰν. Ἡ περσικὴ αὐτοκρατορία ἡττήθηκε ἀπὸ τὸ Χαλιφάτο Ρασιντοὺν. Οἱ μουσουλμάνοι Ἄραβες κατέλυσαν τὸ περσικὸ βασίλειο τὸν 7ο αἰώνα καὶ ἀπὸ τότε ξεκίνησε σταδιακὰ ὁ ἐξισλαμισμὸς τῆς περιοχῆς. Ἡ Ἀραβικὴ κυριαρχία διήρκησε δύο περίπου αἰῶνες.

Ὁ δέκατος αἰώνας εἶδε μία μαζικὴ μετανάστευση τουρκικῶν φυλῶν ἀπὸ τὴν Κεντρικὴ Ἀσία στὸ Ὀροπέδιο τοῦ Ἰρὰν καὶ μεγάλα τμήματα τοῦ Ἰρὰν περιῆλθαν διαδοχικὰ ὑπὸ τὴν κυριαρχία τῶν τουρκικῆς καταγωγῆς Μαμελούκων, τῶν Σελτζούκων καὶ τῶν Χουερεζμίων. Ἀπὸ τὸ 1219 ἕως τὸ 1221, τὸ Ἰρὰν ὑπέστη μία καταστροφικὴ εἰσβολὴ ἀπὸ τὸν στρατὸ τῆς Μογγολικῆς Αὐτοκρατορίας τοῦ Τζένγκις Χᾶν. Ἀκολούθησε ἡ διαδοχικὴ κυριαρχία τῆς Περσίας ἀπὸ μογγολικὰ καὶ λοιπὰ βασίλεια, σουλτανάτα καὶ χαλιφάτα.

Τὸ  1452, ἡ Περσία ἑνώθηκε σὲ μία ἑνιαία πολιτικὴ ὀντότητα ποὺ τὰ ἑπόμενα χρόνια κατακτήθηκε γιὰ λίγα ἔτη ἀπὸ τοὺς Ὀθωμανοὺς Τούρκους. Τὸ 1536, ὁ σάχης Ἰσμαὴλ Α΄ τερματίζει τὴν ὀθωμανικὴ ἐξουσία καὶ ἡ Περσία ἔγινε καὶ πάλι ἀνεξάρτητη. Αὐτὴ τὴν ἐποχὴ ἡ Περσία καθιερώνει ἐπισήμως  τὸ σιιτικὸ μουσουλμανικὸ δόγμα. Κατὰ τὸν 18ο αἰώνα, ἡ Περσία ἀντιμετωπίζει τόσο τὶς ἐπιβουλὲς τῶν Ὀθωμανῶν Τούρκων ὅσο ὁμοίως καὶ τῆς Ρωσικῆς Αὐτοκρατορίας.

Τὸ 1925, ὁ Σάχης Ρεζὰ Παχλαβὶ μὲ πραξικόπημα ἀνέτρεψε τὴν παρακμάζουσα δυναστεία τῶν Καζάρων καὶ αὐτὸ-ὀνομάστηκε Σάχης. Τὸ Αὔγουστο τοῦ 1941, οἱ Βρετανοὶ καὶ οἱ Σοβιετικοὶ ἐξαπέλυσαν αἰφνιδιαστικὴ εἰσβολὴ στὸ Ἰρὰν καὶ ἡ κυβέρνηση τοῦ Σάχη Ρεζᾶ Παχλεβὶ παραδόθηκε. Ὁ Σάχης Ρεζὰ παραιτήθηκε ἀπὸ τὸ θρόνο καὶ ἀντικαταστάθηκε ἀπὸ τὸν 22χρονο γιὸ τοῦ Μοχάμεντ Ρεζᾶ Παχλεβὶ τὴν ἴδια χρονιά.

Ἡ Ἐπανάσταση τοῦ 1979 καὶ ὁ ἕνας χρόνος ἀπεργιῶν, συγκρούσεων καὶ διαδηλώσεων ποὺ προηγήθηκαν, παρέλυσαν τὴ χώρα καὶ τὴν οἰκονομία της. Τὸν Φεβρουάριο τοῦ 1979, ὁ Ἀγιατολὰχ Ρουχολὰχ Χομεϊνὶ ἐπιστρέφει ἀπὸ τὴν ἐξορία στὴν Τεχεράνη καὶ σχηματίζει νέα δική του κυβέρνηση. Ὁ Σάχης ἐξορίστηκε. Μετὰ τὴ διεξαγωγὴ δημοψηφίσματος, τὸν Ἰούλιο τοῦ 1979, τὸ Ἰρὰν ἔγινε ἐπίσημα Ἰσλαμικὴ Δημοκρατία. Ἕνα δεύτερο δημοψήφισμα τὸν Δεκέμβριο τοῦ 1979 ἐνέκρινε θεοκρατικὸ σύνταγμα.

Τὸ Νοέμβριο τοῦ 1979, ἔχουμε τὸ περιστατικὸ μὲ τὴν κατάληψη τῆς πρεσβείας τῶν ΗΠΑ στὴν Τεχεράνη ἀπὸ μουσουλμάνους φοιτητές, μὲ ὁμήρους 52 ἄτομα προσωπικὸ καὶ πολίτες. Τὸν Ἰούλιο τοῦ 1980, ὁ Σάχης Μοχάμεντ πεθαίνει ἐξόριστος στὴν Αἴγυπτο. Τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 1980, ὁ ἰρακινὸς στρατὸς εἰσέβαλε στὴ δυτικὴ ἰρανικὴ ἐπαρχία Khuzestan, ξεκινώντας τὸν πόλεμο Ἰρὰν-Ἰρὰκ ποὺ συνεχίστηκε μέχρι τὸ 1988.

Καθόλου τυχαῖo, τὸ Ἰρὰν ἔχει μεγάλη ἱστορία ἰσχυρότατων διαδηλώσεων καὶ διαμαρτυριῶν τόσο κατὰ τῆς κυβέρνησης ὅσο καὶ τοῦ Ἀνώτατου ἡγέτη τοὺς Ἀγιατολὰχ εἰδικὰ ἀπὸ τὸ ἔτος 2017. Μὲ τὸ τελευταῖο στὴ σειρὰ ἀόρατο σιωνιστικὸ ἀποτύπωμα-κύμα, ὅπου, ἀπὸ τὶς 16 Σεπτεμβρίου 2022, ξεκίνησαν πολὺ ἰσχυρὲς διαδηλώσεις κατὰ τῆς κυβέρνησης τοῦ Ἰρὰν μετὰ τὸν θάνατο τῆς 22χρονης Μαχσά Ἄμινι ἀπὸ τὴν ἰρανικὴ ἀστυνομία ἠθικῆς. Μέχρι σήμερα νὰ ἔχουν χάσει τὴ ζωὴ τοὺς τουλάχιστον 378 διαδηλωτές, 58 ἐκ τῶν ὁποίων ἀνήλικοι.

Γιὰ τοὺς «πεφωτισμένους» τυφλοπόντικες τῆς Νέας Ἐποχῆς, τὸ Ἰρὰν ἀποτελεῖ χώρα κλειδί, διεθνικὸ-πυροκροτητὴ καὶ γεωστρατηγικὸ ἱμάντα γιὰ νὰ περάσουμε διαχρονικὰ καὶ διαδοχικὰ ἀπὸ τὰ τρέχοντα περιφερειακὰ πολεμικὰ γεγονότα, συγκρούσεις καὶ ἐξελίξεις στὸν ἐπερχόμενο παγκόσμιο ἀρμαγεδδώνα. Κατὰ συνέπεια καὶ αὐτὸ μὲ σφιχτὸ καὶ αὐστηρὸ πρόγραμμα, τὸ Ἰρὰν πρέπει νὰ κάθεται διαρκῶς πάνω σὲ καμένα σιωνιστικὰ «κάρβουνα»:

Εἴτε αὐτὸ ἀφορᾶ τὶς ὑποδαυλισμένες ἐσωτερικὲς διαδηλώσεις καὶ αἱματοχυσία εἴτε αὐτὸ ἔχει σχέση μὲ τὶς ἐσκεμμένες ἐκρήξεις σὲ πλοῖα, ἀεροπλάνα, διυλιστήρια καὶ ἀγωγοὺς εἴτε αὐτὸ σχετίζεται μὲ δολοφονίες, βομβαρδισμοὺς καὶ δολιοφθορὲς εἴτε αὐτὸ συνδέεται μὲ στημένα πολεμικὰ γεγονότα ὅλων τῶν μορφῶν, ἐκτάσεων καὶ βαθμίδων εἴτε αὐτὸ ἔχει νὰ κάνει μὲ τὶς πυρηνικὲς ἐγκαταστάσεις καὶ τὸ πυρηνικὸ πρόγραμμα τοῦ Ἰρὰν, κλπ.

Ἐξέχουσας γεωπολιτικῆς σημασίας τροχιοδεικτικὸ γεγονὸς καὶ σημεῖο ἀναφορᾶς περαιτέρω ἐξελίξεων καὶ γεγονότων ἀποτελεῖ ἡ δολοφονία ἀπὸ τὶς ΗΠΑ, στὸ Ἰράκ, τοῦ στρατηγοῦ τῆς Ἐπαναστατικῆς Φρουρᾶς Κ. Σουλεϊμανὶ στὶς 3 Ἰανουαρίου 2020. Τρεῖς ἡμέρες μετά, τὸ Σῶμα τῶν Φρουρῶν τῆς Ἰσλαμικῆς Ἐπανάστασης τοῦ Ἰρὰν ἐξαπέλυσε ἀντίποινα ἐναντίον τῶν ἀμερικανικῶν δυνάμεων στὸ Ἰρὰκ καὶ κατὰ λάθος κατέρριψε τὴν πτήση 752 τῆς Ukraine International Airlines, σκοτώνοντας ὅλα τὰ μέλη τοῦ ἀεροπλάνου.

Ἡ δολοφονία τοῦ ἐπιφανοῦς Ἰρανοῦ στρατηγοῦ Σουλεϊμανὶ ἀποτελεῖ θεωρῶ τὴν ἄτυπη ἔναρξη τῆς προσχεδιασμένης σύγκρουσης μεταξὺ Ἰσραὴλ/ΗΠΑ καὶ Ἰρὰν. Ἔκτοτε, Ἰσραὴλ/ΗΠΑ καὶ Ἰρὰν βρίσκονται σὲ μία συνεχῆ, ὑποδαυλισμένη καὶ σιωνιστικῶς συντηρούμενη προπολεμικὴ διένεξη, σύγκρουση καὶ διαμάχη: Πού, μαθηματικά, θὰ καταλήξει σὲ ἕναν ἄνευ προηγουμένου βομβαρδισμὸ τοῦ πυρηνικοῦ προγράμματος τοῦ κράτους τοῦ Ἰρὰν ἀπὸ τὸ Ἰσραὴλ/ΗΠΑ. Παγκόσμιο γεγονὸς ἢ γίγα συμβάν, ποὺ συνεχίζει νὰ προλέγεται, νὰ διαφημίζεται ἀνοιχτά, μὲ στόμφο καὶ ἐπανειλημμένα στὸ Ἰουδαϊκὸ κράτος.

Ἕνα τέτοιο παγκόσμιο γεγονὸς θὰ ἀνοίξει τὶς πύλες τῆς κόλασης καὶ θὰ σηματοδοτήσει ἀνεπίσημα τὴν ἔναρξη ἢ τὸ ἄνοιγμα τῆς αὐλαίας τῆς ἑπόμενης συμβατικῆς φάσης του σὲ ἐξέλιξη Γ΄ΠΠ. Διότι, ἐκτὸς ὅλων τῶν ἄλλων, τὴν ἑπόμενη ὥρα ἡ τιμὴ τοῦ πετρελαίου θὰ ἐκτοξευθεῖ, μὲ ὅτι αὐτὸ σημαίνει καὶ συνεπάγεται. Ἂς μὴν ξεχνᾶμε ὅτι οἱ διοικοῦσες σκοτεινὲς στοὲς τῶν ἁπανταχοῦ ἐωσφοριστῶν θέλουν ὁ πλανήτης προγραμματισμένα νὰ πνιγεῖ, ἐκτὸς ἀπὸ ὅλα τὰ ἄλλα, καὶ μὲ ἐνεργειακὴ μορφή, ἔννοια καὶ τρόπο. Νὰ παγώσουν τὰ σπίτια καὶ οἱ ἄνθρωποι.

Τὰ γεννήματα σιωνιστικῶν ἐχιδνῶν ἐργάζονται πυρετωδῶς σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα, διαστάσεις καὶ πεδία ἐφαρμογῆς: Ἀπὸ τὰ τάχα ἢ δῆθεν «ἐμβόλια» τοῦ Μπὶλ Γκέιτς καὶ τὶς τεχνητὲς ἐλλείψεις τροφίμων καὶ τὴν προσχεδιασμένη καὶ ἐπερχόμενη πείνα, μέχρι καὶ τὰ ἀκραῖα τεχνητὰ γεωφυσικὰ φαινόμενα καί, ἐπίσης, ἀπὸ τὰ ὑπερσύγχρονα ὅπλα μαζικῆς ἀνακοπῆς καὶ ἐξόντωσης μέσω τῶν συχνοτήτων «χὲρτζ» τοῦ 5G, τῶν δορυφόρων τοῦ Ἴλον Μάσκ καὶ τῶν ντρόουνς μέχρι καὶ τὰ πυρηνικὰ μέσα μαζικῆς καταστροφῆς καὶ παραγκοποίησης.

Οἱ σιωνιστὲς ἀπόγονοι τοῦ Ἰούδα σχεδίασαν ὁλιστικά, ἐργάζονται καὶ θὰ ἐπιμείνουν ἀνέκκλητα στὸν ὕψιστο καὶ ἀνθρωποκτόνο στόχο τους: Τὴν γιγάντια μείωση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν κατοίκων τῆς γῆς. Οἱ σιωνιστικὰ στημένοι πόλεμοι καὶ οἱ φανερὲς καὶ οἱ ὑπόγειες φωτιὲς ἤδη καῖνε ἀπὸ τὴν Λιβύη καὶ τὸ Κόσοβο μέχρι τὸ Ἀφγανιστὰν καὶ τὴν Κίνα καὶ ἀπὸ τὴν Οὐκρανία καὶ τὴν Πολωνία μέχρι τὴν Ὑεμένη καὶ τὰ Νησιὰ τοῦ Σολομώντα. Παντοῦ σιωνιστικὲς φωτιές, ἀναστάτωση, μάχες, διαμάχες, πόνος, δάκρυα καὶ ἀσταμάτητο αἷμα.

Ὅπως εἶναι λογικὸ ἑπόμενο, οἱ σιωνιστὲς Ἑβραῖοι δὲν θὰ ἄφηναν ἔξω ἀπὸ τὸ προπολεμικό τους σχέδιο καὶ παγκόσμιο κάδρο τὸ «πολυαγαπημένο» τους καὶ πετρελαιοπαραγωγὸ Ἰρὰν. Ἀπὸ τὸ 2010 περίπου, οἱ ἀόρατες καὶ ἀκροβολισμένες καμπαλιστικὲς στοὲς ἔχουν ἀνάψει, κατευθύνουν καὶ συντηροῦν μὲ ἀξιοζήλευτη μαεστρία καὶ τρόπο μία τεχνητὴ ἁλυσίδα ἀπὸ ὑποβολιμαῖες, ἀγεφύρωτες καὶ αὐξανόμενες διενέξεις, ἐχθροπραξίες, συγκρούσεις καὶ διαμάχες μεταξύ του Ἰσραὴλ καὶ Ἰρὰν.

Τὰ σχετικὰ ἱστορικὰ παραδείγματα ἀνέρχονται σὲ δεκάδες. Ἐνδεικτικά σᾶς καταγράφω τὰ ἀκόλουθα: Ἐκρήξεις πυραύλων σὲ ἰρανικὲς βάσεις, πάνω ἀπὸ 20 ἐκρήξεις σὲ ἀγωγοὺς φυσικοῦ ἀερίου, πάνω ἀπὸ 13 ἐκρήξεις σὲ διυλιστήρια καὶ ἀγωγοὺς πετρελαίου, ἡ δολοφονία στὴν Τεχεράνη τοῦ κορυφαίου πυρηνικοῦ ἐπιστήμονας τοῦ Ἰρὰν, Mohsen Fakhrizadeh, ἡ «εἰσβολὴ» τοῦ ἰοῦ «stuxnet» στὰ ἠλεκτρονικὰ συστήματα τοῦ Ἰρὰν, κλπ.

Στὰ ἀνωτέρω, προσθέστε εἰσέτι καὶ μία σειρὰ ἀπὸ γεγονότα καὶ σχετικὰ περιστατικά, ὅπως εἶναι λόγου χάρη: Ἡ ἔκρηξη στὸ ἐμπορικὸ πλοῖο Helios Ray, τὰ ἰσραηλινῆς ἰδιοκτησίας πλοῖα Lori καὶ Hyperion Ray ποὺ δέχθηκαν πλήγματα ἀπὸ πύραυλο, ἡ βύθιση τοῦ γιγάντιου ἰρανικοῦ πλοίου ναυτικῆς ὑποστήριξης Kharg, ἡ ἐπίθεση μὲ drone στὸ ὑπὸ ἰσραηλινὴ διαχείριση πετρελαιοφόρο Merser Street,κ.λ.π.

Σὲ ὅτι ἀφορᾶ τὴν τελευταία ἑβδομάδα, θὰ σᾶς καταγράψω, ἐνδεικτικά, καὶ κάποιους ἐπιλεγμένους τίτλους καὶ ὑπότιτλους διεθνῶν εἰδήσεων: «Ἰρὰν: Διεθνὴς Ὀργανισμὸς Ἀτομικῆς Ἐνέργειας: “Τὸ Ἰρὰν παράγει ἐμπλουτισμένο οὐράνιο ἱκανὸ γιὰ παραγωγὴ ἀτομικῆς βόμβας”.. Καταδικάζει τὴν ἐπέκταση τοῦ πυρηνικοῦ προγράμματος τοῦ Ἰρὰν ἡ Δύση». «Παγκόσμιος συναγερμός: Μὲ ἐμπλουτισμὸ οὐρανίου, στὶς ὑπόγειες πυρηνικὲς ἐγκαταστάσεις του, ἀπαντᾶ τὸ Ἰρὰν στὸ ψήφισμα τοῦ ΟΗΕ». «Δολοφονήθηκε συνταγματάρχης τῶν Ἰρανῶν Φρουρῶν τῆς Ἐπανάστασης στὴ Δαμασκό. Οἱ Φρουροὶ τῆς Ἐπανάστασης κατηγοροῦν τὸ Ἰσραήλ». «ΗΠΑ: Ἰρανικῆς κατασκευῆς drone ἔπληξε τὸ τάνκερ Pacific Zircon στὸ Ὀμὰν». «Ἐκστρατεία τοῦ Ἰσραὴλ γιὰ νὰ μὴν ὑπογραφεῖ συμφωνία γιὰ τὸ ἰρανικὸ πυρηνικὸ πρόγραμμα.. Ὁ πρώην ἰσραηλινὸς πρωθυπουργὸς Γ. Λαπὶντ (24/8/2022): Μία συμφωνία θὰ ἐπιτρέψει στὸ Ἰρὰν νὰ κερδίσει δισ. δολάρια καὶ θὰ ἀποσταθεροποιήσει τὴ Μ. Ἀνατολή». «Ἄσκηση ἐναέριας ἐπίθεσης στὸ Ἰρὰν ἀπὸ ΗΠΑ καὶ Ἰσραήλ: Τὸ Τὲλ Ἀβὶβ πιέζει γιὰ πραγματικὴ δράση πρὶν ἀποκτήσει πυρηνικὰ τὸ Ἰρὰν».

Ἀφοῦ πρῶτα σᾶς θυμίσω ὅτι ὁ Τζὸ Μπάιντεν καὶ ὁ πρώην Ἰσραηλινὸς πρωθυπουργός, Γιαΐρ Λαπίντ, ὑπέγραψαν κοινὴ δέσμευση ὅτι τὸ Ἰρὰν δὲν πρόκειται νὰ ἀποκτήσει πυρηνικὰ ὅπλα (14/7/2022), θὰ σᾶς προσθέσω, ἐπίσης, καὶ τὴν δήλωση τοῦ πρώην πρωθυπουργοῦ τοῦ Ἰσραὴλ κ. Ναφτάλι Μπένετ ἀπὸ τὸ βῆμα τοῦ ΟΗΕ (26-9-2021): «Τὸ πυρηνικὸ ἐξοπλιστικὸ πρόγραμμα τοῦ Ἰρὰν εἶναι σὲ ἕνα κρίσιμο σημεῖο, ὅλες οἱ κόκκινες γραμμὲς ἔχουν ξεπεραστεῖ.. Τὸ πυρηνικὸ πρόγραμμα τοῦ Ἰρὰν ἔφθασε σὲ μία στιγμὴ-ὁρόσημο, ὅπως καὶ ἡ ἀνοχή μας… Οἱ λέξεις δὲν σταματοῦν τὶς συσκευὲς φυγοκέντρησης ἀπὸ τὸ νὰ γυρίζουν».

Τέλος, ὁ τέως πρωθυπουργὸς τοῦ Ἰσραὴλ Γιαΐρ Λαπὶντ δήλωσε (22/9/2022): «Ὁ μόνος τρόπος τὸ Ἰρὰν νὰ μὴν ἀναπτύξει πυρηνικὰ εἶναι νὰ ἀπειληθεῖ στρατιωτικά». Καὶ ὁ νικητὴς τῶν πρόσφατων ἐκλογῶν καὶ πρώην πρωθυπουργὸς τοῦ Ἰσραὴλ Μπένζαμιν Νετανιάχου ἔχει τονίσει (12/4/2021): «Τὸ Ἰρὰν δὲν ἐγκατέλειψε ποτὲ τὴν ἐπιδίωξη νὰ ἀποκτήσει πυρηνικὰ ὅπλα καὶ τοὺς πυραύλους ποὺ θὰ τὰ μεταφέρουν. Δὲν θὰ ἐπιτρέψω ποτὲ στὸ Ἰρὰν νὰ ἀποκτήσει πυρηνικὲς ἱκανότητες καὶ νὰ ἐκπληρώσει τὸν γενοκτόνο στόχο του τῆς ἐξάλειψης τοῦ Ἰσραήλ». Κοντὸς ψαλμός…

https://www.facebook.com/profile.php?id=100000270536476

ΠΗΓΗ: ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Συντάκτης

Μια σκέψη για το “Ἰσραήλ καὶ ΗΠΑ ἑτοιμάζονται νὰ κτυπήσουν τὸ Ἰρὰν

  1. Η πτήση 752 δεν έπεσε κατά λάθος. Εχει αποδειχθεί και με έγγραφα του ΟΗΕ ότι ήταν ένα προσχεδιασμένο χτύπημα.

Σχολιάστε

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί.Τα απαραίτητα πεδία είναι μαρκαρισμένα *