Φέρονται σὰν …δαιμονισμένοι

Συμπεριφορές, ἀποφάσεις, ἀκραῖες ἀπόψεις καὶ ἀπειλὲς δημιουργοῦν λίαν ἐκρηκτικὸ κλίμα ἐμφύλιας σύρραξης

Γράφει ὁ Διονύσης Μακρῆς,

Θεολόγος, Δημοσιογράφος

Ἄδειασαν οἱ ἐκκλησιές μας ἀπὸ πιστούς. Οἱ ἀστοχίες δυστυχῶς τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἱερωνύμου  καὶ πλειάδας Ἱεραρχῶν μας στὸ χειρισμὸ τῆς λαίλαπας τοῦ κορωνοϊοῦ σὲ συνδυασμὸ μὲ τὶς ἀνοίκειες ἐπιθέσεις τῆς πολιτικῆς ἡγεσίας (κυβέρνησης καὶ ἀντιπολίτευσης) ἀπομάκρυναν πολλούς χριστιανοὺς ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία. Ὁ φόβος τοῦ θανάτου, ἡ ὁλοφάνερη ὀλιγοπιστία, οἱ ἔντονες ἀμφισβητήσεις τῆς Θείας Κοινωνίας ἔδειξαν περίτρανα πὼς κυριαρχεῖ ἡ ἐπιδημία τῆς ἐκκοσμίκευσης! Καὶ ὡς  φυσικό ἐπακόλουθο εἶναι ἡ λογικὴ καὶ ἡ ἐπιστήμη νὰ καθίσουν στὸν θρόνο τῆς πίστης καὶ νὰ ἀντικαταστήσουν τὸν Θεό!  Καὶ δὲν ἔφτανε αὐτό. Ἦρθε καὶ ὁ διχασμός, ὡς ἀποτέλεσμα συνεχῶν ἐκβιασμῶν καὶ ἀπειλῶν, ἀπαράδεκτων διαπληκτισμῶν ἀκόμη καὶ ἐντὸς τῶν ναῶν, ἀνοικτῶν δημοσίων διωγμῶν.

Ἐκβιασμοὶ καὶ ἀπειλές ποὺ προβάλλουν τὸ ἀγαθό τῆς ἐφήμερης τούτης ζωῆς ὡς πολυτιμότερο κάθε ἄλλου, ἀκόμη καὶ τῆς αἰώνιας ζωῆς, ποὺ εἶναι ὁ στόχος καὶ τὸ κέντρο κάθε χριστιανοῦ. Στὸ ὄνομα μάλιστα δῆθεν τῆς ἐξασφάλισης τῆς ἐφήμερης αὐτῆς ζωῆς ποδοπατοῦνται ἐλευθερίες ποὺ κερδήθηκαν στὸ διάβα τῶν αἰώνων μὲ αἷμα καὶ ἀμφισβητεῖται ἀνοικτὰ πλέον τὸ αὐτεξούσιο τοῦ ἀνθρώπου. Οἱ δύο τελευταῖες ἀποφάσεις ναζιστικοῦ-σταλινικοῦ τύπου τοῦ πρωθυπουργοῦ Κ. Μητσοτάκη, δεικνύουν γιὰ τοὺς παροικοῦντες τὴν Ἱερουσαλὴμ μέχρι ποὺ προτίθενται οἱ πολιτικοὶ νὰ φθάσουν προκειμένου νὰ ἐπιτύχουν τὸν στόχο τῆς παγκοσμιοποίησης ποὺ ἐπιμελῶς ὑπηρετοῦν καὶ διαρκῶς ὀνειρεύονται…

Ἡ πρώτη ἀπόφαση ἀφορᾶ τὸν ὑποχρεωτικὸ ἐμβολιασμὸ -ἐπὶ τοῦ παρόντος- γιὰ τοὺς ἄνω τῶν 60 ἐτῶν Ἕλληνες πολίτες, καὶ τὴν ἐπιβολὴ μηνιαίου προστίμου 100 εὐρὼ γιὰ ἐκείνους, ποὺ θὰ ἀρνηθοῦν νὰ ὑπακούσουν! Τὸ βάναυσο αὐτὸ μέτρο ἀποσκοπεῖ στὸν ἔμμεσο ἐξαναγκασμὸ τῶν συνταξιούχων νὰ ἀποδεχθοῦν τὸ «σωτήριο» γιὰ τὴν κυβέρνηση ἐμβολιασμό. Καὶ εἶναι ἐξαναγκασμὸς γιατί στὴν συντριπτικὴ πλειονότητά τους οἱ περισσότεροι εἶναι χαμηλοσυνταξιοῦχοι καὶ ζοῦν μὲ 300 καὶ 400 εὐρὼ μηνιαίως.  Ὡς ἐκ τούτου ἀδυνατοῦν νὰ πληρώνουν τὰ 100 εὐρώ! Πληροφορίες ἀναφέρουν ὅτι τὸ μέτρο πολὺ σύντομα θὰ ἐπεκταθεῖ καὶ γιὰ ἄλλες ἠλικιακὲς  ὁμάδες, οἱ ὁποῖες ἤδη πιέζονται ἀπὸ τὰ αὐξανόμενα διαγνωστικὰ τέστ, τὸ οἰκονομικὸ κόστος τῶν ὁποίων ἐπιβαρύνονται.

Ἡ δεύτερη ἀπόφαση στόχευε στὸ διαχωρισμὸ τοῦ χριστεπώνυμου ποιμνίου καὶ τὴν μετατροπὴ τοῦ ἱεροῦ κλήρου καὶ τοῦ προσωπικοῦ τῶν ναῶν σὲ χωροφύλακες, ποὺ θὰ ἐλέγχουν ἂν οἱ πιστοὶ ἔχουν ἐξασφαλίσει τὸν ἀπαραίτητο διαγνωστικὸ ἔλεγχο… Εὐτυχῶς ὑπῆρξαν πολλὲς ἀντιδράσεις καὶ ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τελικῶς δὲν τὴν ἀποδέχθηκε ἐμμένοντας στὴν ἁπλὴ προτροπὴ τῶν πιστῶν σύμφωνα μὲ προγενέστερη ἐγκύκλιο…

Τὴν ἴδια στιγμὴ 7000 οἰκογένειες ὑγειονομικῶν δροῦν πραγματικὰ ἕνα δράμα ἀντιστεκόμενοι νὰ ἀποδεχθοῦν τὸν ὑποχρεωτικὸ ἐμβολιασμό! Ἀπομακρύνθηκαν ἀπὸ τὶς ἐργασίες τους καὶ βρίσκονται σὲ ἀναστολή. Ἀποτέλεσμα οἱ οἰκογένειές τους νὰ ζοῦν μία οἰκονομικὴ  ἐξαθλίωση, ἀδυνατώντας πολλὲς ἐξ αὐτῶν νὰ ἀνταπεξέλθουν ἀκόμη καὶ στὰ ἀπαραίτητα πρὸς τὸ ζῆν. Καὶ παράλληλα τὸ Ἐθνικὸ Σύστημα Ὑγείας (ΕΣΥ), στὴν κυριολεξία παρατηρεῖται νὰ μὴν ἀντέχει τὸ βάρος τῆς ἀπουσίας τους καὶ νὰ καταρρέει ἀπὸ τὶς ραγδαῖες αὐξήσεις τῶν ἀσθενῶν ποὺ ταλαιπωροῦνται ἀπὸ τὸν κορωνοϊό. Ἐνώπιον τῆς κατάστασης αὐτῆς στελέχη τῆς κυβέρνησης, ὅπως ἡ ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου Ὑγείας κάνουν ἐμμέσως ἔκκληση γιὰ ἐπιστροφὴ τῶν ὑγειονομικῶν ποὺ βρίσκονται σὲ ἀναστολή. Ὁ πρωθυπουργὸς ὅμως παρουσιάζεται ἀνένδοτος, στενοκέφαλος καὶ σκληρόκαρδος σὰν τὸν Φαραώ, τῆς ἐποχῆς τοῦ Μωυσῆ. Φαίνεται πὼς προτιμᾶ νὰ πεθαίνουν οἱ ἀσθενεῖς ἀβοήθητοι παρὰ νὰ πάρει πίσω τὴν ἀπόφασή του. Ἔτσι καὶ τὸ ΕΣΥ εἶναι πλέον στὰ ὅριά του!

Ἀλλὰ δὲν εἶναι μόνο οἱ σὲ ἀναστολὴ ὑγειονομικοὶ, ποὺ ἀντιμετωπίζουν προβλήματα. Εἶναι καὶ χιλιάδες ἄλλες οἰκογένειες ποὺ βρίσκονται σὲ μία ἐσωτερικὴ πρωτοφανῆ ἐμπόλεμη κατάσταση. Διχάζονται λόγω τοῦ ἐμβολίου καὶ ἐνίοτε διαλύονται. Ζευγάρια φθάνουν ἀκόμη καὶ σὲ διαζύγιο.

Οἱ δαιμονικὲς ἀποφάσεις τοῦ πρωθυπουργοῦ ἔχουν δημιουργήσει στὴν ἑλληνικὴ κοινωνία ἕνα λίαν ἐκρηκτικὸ κλίμα, ποὺ θυμίζει προεόρτια ἐμφύλιας σύρραξης. Ἡ ἐμμονὴ τοῦ πρωθυπουργοῦ νὰ καταστεῖ ΣΩΤΗΡΑΣ ἔχει δημιουργήσει κάθε εἴδους καὶ πάσης φύσεως ἀδιέξοδα

Ἡ ἀπόγνωση, ἡ ἀπελπισία, ἡ ἀπογοήτευση καὶ ὁ φόβος ἔχουν ἀλλοιώσει τὰ πρόσωπα τῶν ἀνθρώπων. Κανεὶς δὲν εἶναι σὲ θέση νὰ περιγράψει μὲ ἀκρίβεια αὐτὸ ποὺ πραγματικὰ συμβαίνει. Μπορεῖ λοιπὸν ἡ πτώση τῶν Δίδυμων Πύργων στὴν Ν. Ὑόρκη τὸ 2001 νὰ ἄλλαξε τὸν ροῦν τῆς πολιτικῆς σὲ ὁλάκερο τὸν πλανήτη ἀλλὰ ὁ φυτευτός, ἀπὸ γνωστοὺς-ἀγνώστους τυφλοπόντικες τῶν μυστικῶν στοῶν καὶ λεσχῶν, ἰὸς τῆς κορώνας, ἀλλάζει τὸ ροῦν τῆς κοινωνίας, προκαλώντας ἀνεξέλεγκτες καταστάσεις καὶ κοινωνικὲς ἐκρήξεις! Τὸ ποιὸς κρύβεται πίσω ἀπὸ ὅλα αὐτὰ ὁ κοινὸς νοῦς τὸ ἀντιλαμβάνεται!

Ἐπίσκοποι ὑπόδουλοι τοῦ Καίσαρα

Μπροστὰ σὲ αὐτὴν τὴν δραματικὴ κατάσταση οἱ ἐκκλησιαστικοί μας ταγοί, ὄχι μόνον σηκώνουν ἀδύναμοι καὶ ἀνήμποροι τὰ χέρια ψηλά, ὄχι μόνον ὑποτάσσονται κυριολεκτικῶς ἄνευ ὅρων στὸν Καίσαρα-Φαραὼ ἀλλὰ φθάνουν στὸ σημεῖο νὰ ὑπερθεματίζουν καὶ τὶς κυβερνητικὲς ἐπιλογές. Ἐπέλεξαν δηλαδὴ νὰ ἀκολουθοῦν σὰν πιστὰ σκυλάκια ἕνα ἀμφισβητούμενο πλέον πρόσωπο-ἀφεντικό, ποὺ εἴτε πιστεύει πὼς θὰ καταστεῖ ΣΩΤΗΡΑΣ, εἴτε εἶναι ἐντολοδόχος τῶν γνωστῶν ἐκφραστῶν τοῦ μυστηρίου τῆς ἀνομίας. Νὰ κάθονται προσοχὴ σὰν στρατιωτάκια μπροστά του… ἀκόμη καὶ ὅταν τοὺς καλεῖ ἀπὸ τὸ Μέγαρο Μαξίμου στὸ τηλέφωνο!

Ἂν καὶ ἐπικαλοῦνται τὴν ἑνότητα τῆς πίστεως κατὰ τὴν τέλεση τῆς Θείας Λειτουργίας κατ’ οὐσίαν ἐργάζονται στὸν καλοστημένο ἐπιμελῶς ἀργαλειὸ τοῦ διχασμοῦ. Μάλιστα προσάπτουν μία σειρὰ χαρακτηρισμῶν ὅπως λ.χ. σχισματικούς, ἀδελφοκτόνους, μικρόμυαλους, δολοφόνους, συνωμοσιολόγους, ἀνόητους καὶ αὐτόχειρες, σ’ αὐτοὺς ποὺ δὲν ἀποδέχονται τὸν ἐξαναγκαστικὸ-ὑποχρεωτικὸ ἐμβολιασμὸ καὶ δὲν ἐπικροτοῦν τὶς δικτατορικὲς ἀντιλήψεις τοῦ ἐκλεγμένου δημοκρατικὰ πρωθυπουργοῦ. Τί κι ἂν ἔκλεισε τοὺς ναούς, τί κι ἂν ἀμφισβήτησε ἐμπράκτως τὴν ἱερότητα τῆς Ἐκκλησίας, τί κι ἂν δὲν ἄφησε νὰ γιορτάσουν οἱ χριστιανοὶ τὸ Πάσχα, τί κι ἂν τὰ καρναβάλια, ὅπως προφητικὰ προέβλεψε πρὸ δεκαετίας ὁ ἅγιος γέροντας Βασίλειος Καυσοκαλυβίτης, εἰσῆλθαν μὲ νόμο στὴν Ἐκκλησία, τὶ κι ἄν ἀπαγόρευσε τὶς λιτανεῖες…

Ἀναρωτιέμαι κατόπιν αὐτῶν πὼς ὁ λόγος τους νὰ ἐνισχύσει καὶ νὰ παρηγορήσει τοὺς χριστιανούς; Πῶς νὰ ἐπιφέρει εἰρήνη; Πῶς νὰ ἐργαστεῖ στὴν ἑνότητα; Πῶς νὰ ἐνδυναμώσει τὴν πίστη;

Ἐνδεικτικό της νοσηρῆς πρωτοφανοῦς πνευματικῆς κατάστασης ποὺ ἐπικρατεῖ ἀποτελεῖ πρόσφατη συνέντευξη τοῦ Μητροπολίτη Δράμας Παύλου στὸν τηλεοπτικὸ σταθμὸ STAR Β. Ἑλλάδος. Ἀρκοῦν τὰ ὅσα ὑποστήριξε  γιὰ νὰ κατανοηθεῖ τὸ μέγεθος τῆς ἐκκοσμικεύσεως καὶ τῆς ὀλιγοπιστίας, ποὺ δυστυχῶς δὲν ἐπικρατεῖ μόνο στὸν λαὸ ἀλλὰ καὶ σὲ ὅλες τὶς βαθμίδες τοῦ ἱεροῦ κλήρου. Μεταξὺ ἄλλων ὁ ἐν λόγω Ἐπίσκοπος χαρακτήρισε αὐτόχειρες ὅσους ἀντιδροῦν στὸν ἐμβολιασμὸ καὶ πρότεινε νὰ ἀντιμετωπίζονται ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία ὡς αὐτόχειρες καὶ νὰ ἑξαιροῦνται τῆς νεκρώσιμης ἀκολουθίας!!! Ἐπιπλέον ζήτησε τὴν διακοπὴ καταβολῆς τοῦ μισθοῦ σὲ ἀνεμβολίαστους ἱερεῖς καὶ πρότεινε ὁ μισθός τους νὰ παραχωρεῖται ἀπὸ τὴν Πολιτεία στὰ νοσοκομεῖα! Γιὰ μία ἀκόμη φορὰ χαρακτήρισε ὡς δολοφόνους αὐτοὺς ποὺ ἀντιδροῦν… Σημειωτέον ὅτι σὲ ἱερατικὴ σύναξη ὁ ἴδιος ἀποκάλεσε ὡς ἠθικὸ αὐτουργὸ καὶ δολοφόνο τὸν γέροντα ἱερομόναχο Εὐθύμιο ποὺ ἔχει ἀντίθετη ἄποψη! Ἀντίστοιχες δηλώσεις ἔκανε καὶ ὁ Μητροπολίτης Δωδώνης Χρυσόστομος, πρωτοσύγκελος τῆς Ι. Μ. Ζακύνθου. Δὲν ἀξίζουν ὡστόσο κανένα σχολιασμό. Πῶς ἄλλωστε νὰ σχολιάσεις τὸ παράλογο;

Καὶ ὡς κερασάκι στὴν τούρτα ἦρθε στὴν Ἑλλάδα καὶ τὸ «θηρίο» τοῦ Ἀντίχριστου, ὁ Πάπας, ὅπως χαρακτηρίζεται στὰ συγγράμματα τοῦ Ἁγίου Ἀναστασίου τοῦ Γόρδιου. Τὸν ἔφεραν ἀπὸ κοινοῦ τὸ Μαξίμου καὶ ἡ Ἀρχιεπισκοπὴ γιατί μεταξὺ τῶν ἄλλων ἐπιβάλλεται λόγω τῆς παγκοσμιοποίησης νὰ προωθεῖται καὶ τὸ σχέδιο τῆς συμπόρευσης τῆς ἀλήθειας μὲ τὸ ψέμα, τῆς ψευτο-ἕνωσης… Πίσω ἀπὸ τὸ θηρίο ἔχει ἀποδειχθεῖ πὼς ἀκολουθοῦν δαιμόνια, τὰ ὁποῖα σκορποῦν πολλὰ δεινὰ καὶ φέρουν τὴν καταστροφή. Μὴ γένοιτο Θεέ μου!

ΠΗΓΗ ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΤΕΥΧ 238 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

Συντάκτης

3 σχόλια για “Φέρονται σὰν …δαιμονισμένοι

  1. Ο Θεός να μας λυπηθεί για αυτή μας την κατάντια να έχουμε τέτοιους αντίΧριστους επισκόπους κ πατριάρχη αιρετικούς κ μαριονέτες της Ν.Τ.Π. !!!

  2. Πραγματικότητα που την ζούμε καθημερινά , Διονύση ! Ας επίσπευση ο Κύριος το έργο της αποκατάστασης της Ειρήνης και της Αγάπης, στις καρδιές μας . Αμην

Σχολιάστε

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί.Τα απαραίτητα πεδία είναι μαρκαρισμένα *