Δὲν ἔχουμε μήτε ΛΑΟΚΡΑΤΙΑ μήτε ΔΕΣΠΟΤΟΚΡΑΤΙΑ. Ἐκκλησία εἶναι Κλῆρος καὶ Λαός

Ἐπιστολὴ τῆς Πρωτοβουλίας Γονέων καὶ Ἐκπαιδευτικῶν  Περιφερειακῆς Ἑνότητας Καβάλας

 

Πρὸς

Τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμο

Τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Φιλίππων, Νεαπόλεως καὶ Θάσου κ.κ. Στέφανο

Τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ἐλευθερουπόλεως κ.κ. Χρυσόστομο

Τὸν Πρόεδρο καὶ τὰ μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς Βιοηθικῆς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

 

Διὰ τοῦ Μητροπολίτου Φιλίππων, Νεαπόλεως καὶ Θάσου κ. κ. Στεφάνου

 

Καβάλα 22-12-2021

 

Μακαριώτατε,

Σεβασμιώτατοι Ἀρχιερεῖς,

Τὴν Εὐχή Σας,

 

Σεβαστοὶ Πατέρες καὶ μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς Βιοηθικῆς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος,

 

Καθὼς πλησιάζουν οἱ ἡμέρες γιὰ τὸν ἑορτασμὸ τῆς τοῦ Χριστοῦ Γεννήσεως , ὡς τέκνα τῆς Ἐκκλησίας καὶ παιδιὰ τῆς πρώτης χρονικὰ συσταθείσης σὲ εὐρωπαϊκὸ ἔδαφος Ἐκκλησίας, τῶν Φιλίππων, ἀπὸ τὸν φωτιστὴ μας Ἀπόστολο Παῦλο θέλουμε νὰ μοιραστοῦμε μαζί σας κάποιους σοβαροὺς προβληματισμοὺς σχετικὰ μὲ τὸ ἐμβόλιο κατὰ τοῦ Κορωνοϊοῦ καὶ τὴν ὑποχρεωτικότητα ποὺ ἡ Πολιτεία ἐπιβάλλει βασιζόμενοι στὰ λόγια τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας, αὐτὰ δηλαδὴ ποὺ ἐσεῖς ἐπὶ πολλὰ ἔτη μὲ σύνεση καὶ ἀγάπη μᾶς διδάσκετε.

Ὁ Μ. Βασίλειος στὸν Β΄ Κανόνα του ἀναφέρει: «ἀκριβολογία δὲ ἐκμεμορφωμένου καὶ ἀνεξεικονίστου παρ’ ἡμῖν οὐκ ἔστιν!»[1] δηλώνοντας τοιουτοτρόπως ὅτι τὸ ἔμβρυο λογίζεται ὡς ἄνθρωπος «ἐξ ἄκρας συλλήψεως».

Ἡ Ἐκκλησία ἐπιτιμάει ὡς βαρυτάτη ἁμαρτία τὴν ἔκτρωση. Κατὰ τὸν Μ. Βασίλειο «φόνου δίκην ἐπέχει»[1].

Πολλοὶ ἀκόμη κανόνες ἐπιτιμοῦν τὴν ἔκτρωση, καθὼς καὶ ὅσους ἔχουν συνέργεια σὲ αὐτήν. Δὲν ἑξαιροῦνται οἱ συνευδοκοῦντες καὶ ἀπεκδεχόμενοι.

Οἱ Κανόνες τῶν Ἁγίων Πατέρων ἔχουν λάβει ἐπικύρωση ἐκ τῆς Πενθέκτης Οἰκουμενικῆς Συνόδου μὲ τὸν Β΄ Κανόνα.

Πλῆθος ἐπιστημονικῶν ἐρευνῶν ἐπιβεβαιώνουν τὴν χρήση κυτταρικῶν σειρῶν ἀπὸ ἐκτρωμμένα ἔμβρυα στὰ στάδια ἔρευνας, παραγωγῆς ἢ ἀκόμη καὶ στὸ τελικὸ φάρμακο ποὺ προκύπτει καὶ χορηγεῖται στὸν ἄνθρωπο.

Ἡ Δ.Ι.Σ. τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μὲ τὸ κείμενο Πρὸς τὸν Λαὸ τοῦ Ἰουλίου 2021 καὶ ἀριθμὸ τεύχους 53 καὶ συγκεκριμμένα στὴν τετάρτη ἀπόκριση παραδέχεται τὴν χρήση κυτταρικῶν σειρῶν γιὰ τὴν παρασκευὴ τῶν ἐμβολίων. Ἡ ἀναφορὰ σὲ «θεραπευτικὴ διακοπὴ κύησης» κρίνεται ὡς «ἠθικῶς ἀπαράδεκτη» στὸ ἔργο περὶ Χριστιανικῆς Ἠθικῆς τοῦ καταξιωμένου ὁμότιμου καθηγητοῦ Θεολογικῆς Σχολῆς ΑΠΘ κ. Μαντζαρίδη, τὸ ὁποῖο ἔχει ἐκδοθεῖ ἀπὸ τὴν Ι.Μ.Μ. Βατοπαιδίου Ἁγίου Ὄρους. Ἐπιπλέον, χαρακτηρίζει τὴν γενετικὴ τροποποίηση ὡς παραβίαση τῆς ταυτότητος τοῦ ἀνθρώπου, ἡ ὁποία παραβιάζει τὸν ὑλικὸ φορέα «τῶν λόγων τῶν ὄντων», ἀδιαφορώντας γιὰ τὴν πρωταρχικὴ αἰτία καὶ τὸν σκοπό τους.[1] Δηλαδή, ἐπιχειρεῖ νὰ «διορθώσει» τὸ δημιούργημα τοῦ Θεοῦ, κάτι τὸ ὁποῖο κρίνεται ὡς ἁμαρτωλὸ καὶ ἀπαράδεκτο.

Στὴν Ὀρθοδοξία δὲν ἰσχύει ἡ γνωστὴ φράση ὅτι «ὁ σκοπὸς ἁγιάζει τὰ μέσα». Τὸ καλὸ πρέπει νὰ γίνει μὲ καλὸ τρόπο. Αὐτὸ προκύπτει ὀφθαλμοφανῶς ἀπὸ τοὺς Βίους τῶν Ἁγίων. Στοὺς Ἁγίους Μάρτυρας φανερώνεται τὸ ἀδούλωτο καὶ ἀσυμβίβαστο φρόνημα ἀπέναντι σὲ κάθε μορφὴ ἁμαρτίας καὶ ἀρνήσεως Χριστοῦ. Ἀκόμη καὶ μία φαινομενικὴ ἄρνηση ἦταν ἀδύνατη, διότι τὴν θεωροῦν διαζύγιον πρὸς Χριστόν. Τὸ πνεῦμα αὐτῆς τῆς ἀκριβείας μεταφέρουν καὶ οἱ Κανόνες τοῦ Πέτρου Ἀλεξανδρείας, ὅπου κάθε εἴδους ἄρνηση ἢ συμβιβασμὸς κατὰ τὴν περίοδο τῶν διωγμῶν, ἐλέγχεται καὶ ἐπιτιμᾶται.

Συμπερασματικῶς, ἀφοῦ ἡ ἔκτρωση ἀποτελεῖ ἁμαρτία ἀντίστοιχη τοῦ φόνου, σὲ ὁποιοδήποτε στάδιο ἐγκυμοσύνης, ἡ χρήση κυτταρικῶν σειρῶν κρίνεται ἐκ τῶν προτέρων ὡς ἐφάρμαρτη.

Ὅλα τὰ ἐπιστημονικὰ δεδομένα καὶ προϊόντα ἀπὸ μία τέτοια διαδικασία καὶ ζωντανὸ ἀνθρώπινο ὑλικὸ κρίνονται ὡς ἐφάμαρτα, διότι προϋποθέτουν τὴν ἔκτρωση.

Συνεπῶς, ὁ ὁποιοσδήποτε «καλὸς» σκοπὸς δὲν ἀναιρεῖ τὸ γεγονὸς τῆς ἁμαρτίας, ἡ ὁποία δὲν «παραγράφεται» μετὰ ἀπὸ χρόνια, ἀλλὰ παραμένει ὡς καταδικαστέα ἀπὸ τοὺς Θείους καὶ Ἱεροὺς Κανόνες τῶν Ἁγίων καὶ Θεοφόρων Πατέρων.

Οἱ Θεῖοι καὶ Ἱεροὶ Κανόνες ἔχουν ὑπερσυνοδικὴ ἰσχὺ καὶ δὲν μποροῦν νὰ ἀναιρεθοῦν ἀπὸ ἀποφάσεις τῶν Ἱερῶν Συνόδων τῶν κατὰ τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν. Πάσα ἀπόφαση ἐλεγχομένη ὑπὸ τῶν Ἱερῶν Κανόνων βρίσκεται ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ παράνομος καὶ δὲν ὀφείλουν οἱ πιστοὶ ὑπακοὴ σὲ αὐτήν.

Χαρακτηριστικὸ παράδειγμα ἀποτελεῖ ἡ Ἀποστολικὴ ρήση «πειθαρχεῖν δεῖ Θεῶ μᾶλλον ἢ ἀνθρώποις», ἡ ὁποία ἀπευθυνόταν στὸν Ἀρχιερέα καὶ τὸ Συνέδριο τῶν Ἰουδαίων. Σὲ ἕναν θεσμὸ ποὺ οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι ἀναγνώριζαν καὶ ἐπιθυμοῦσαν νὰ φέρουν στὸ φῶς τῆς ἀληθείας.

Σημαντικὴ ἐπίσης εἶναι ἡ θέση τοῦ Μ. Βασιλείου στὴν «Πρὸς Νικοπολίτας ἐπιστολή», ἡ ἐπέχει ἱεροκανονικὸ κύρος ἀναγνωρισμένο ἀπὸ τὸν Β΄ Κανόνα τῆς Πενθέκτης Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ὅπου δίνει θάρρος στοὺς πιστοὺς ποὺ εἶχαν ἐκδιωχθεῖ γιὰ λόγους πίστεως ἀπὸ τοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς καὶ τελοῦσαν τὴν Λατρεία στὸ ὕπαιθρο. Ἐλέγχει δὲ τοὺς ἐπισκόπους της ἐποχῆς γιὰ τὴν συμπεριφορά τους, ἡ ὁποία χαρακτηρίζεται ἀπὸ πολιτικὴ καὶ διπλωματία τοῦ κοινῶς λεγομένου τύπου «ὅπου φυσάει ὁ ἄνεμος». Γιὰ αὐτὸ τοὺς ἀποκαλεῖ «Χριστεμπόρους καὶ ψευδολόγους». Δηλαδή, ἐλέγχει τὴν σύμπραξη τῶν ἐπισκόπων μὲ τὴν πολιτικὴ ἐξουσία εἰς βάρος τῆς πίστεως σὲ σημεῖο νὰ γράφει «οὐκ οἶδα εἰ ἐπίσκοποι εἶεν». Ξεκάθαρο ἐξάγεται τὸ συμπέρασμα ὅτι σὲ καμία ἀπόφαση τοιούτων ἐπισκόπων δὲν πραγματοποίησε ὑπακοὴ ὁ Μ. Βασίλειος. Τοὐναντίον, ἡ συμβουλὴ ἦταν νὰ μένουν οἱ πιστοὶ μακριά τους καὶ νὰ ὑπομένουν μὲ ἐλπίδα στὸν Θεό.

Ὁ Ἅγιος Ἰωσὴφ ὁ Ἡσυχαστὴς ποὺ ἔλαμψε στὸ Ἅγιον Ὄρος τὸν περασμένο αἰώνα, ἀναφέρει στὴν Λ΄ του ἐπιστολὴ μία βαθιὰ ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου: «χωρὶς τὸ θέλημα τοῦ Κυρίου, μήτε ἀσθενοῦμεν μήτε ἀποθνήσκωμεν. Φύγε λοιπὸν μακρὰν ἀφ’ἡμῶν ὀλιγοπιστία». Ἡ ἐπιστολὴ ἀποτελεῖ μία ἐπιτομὴ τῆς ἐμπειρικῆς διδασκαλίας τῶν Πατέρων περὶ ἀσθενειῶν, ἡ ὁποία ἀπελευθερώνει τὸν πιστὸ ἀπὸ τὸν φόβο καὶ φέρει τὴν ἀγάπη καὶ τὴν ἐλπίδα στὸν Χριστό.

Τέλος, θὰ γίνει ἀναφορὰ στὴν σχετικὴ προφητεία τοῦ Ἁγίου Παϊσίου, ἡ ὁποία ὁμιλεῖ γιὰ μία «μικρὴ κατοχὴ τοῦ Ἀντιχρίστου». Ἡ ἀσθένεια ποὺ βιώνει ὁ κόσμος σήμερα, εἶχε κατασκευαστεῖ ἤδη ἀπὸ τότε, κάτι ποὺ γνώριζε ὁ Ἅγιος μὲ τὸ μέγα προφητικὸ χάρισμα ποὺ εἶχε λάβει ἐκ Θεοῦ.

Ἐνῶ αὐτὰ μᾶς διδάσκει ἡ Ἐκκλησία, καθημερινὰ γινόμαστε μάρτυρες ἀφενὸς τῆς προσπάθειας τῆς Πολιτείας νὰ ἐπιβάλλει τὸ ἐμβόλιο στὸν πιστὸ Λαό, μὴ σεβομένη τὴν Ἐλευθερία καὶ τὸ Αὐτεξούσιο ποὺ ὁ Χριστὸς ὡς Δημιουργός μας σέβεται, ἀφετέρου ἡ Διοίκηση τῆς Ἐκκλησίας μας δὲν ἀντιδρᾶ, σωπαίνει στὴν πλειοψηφία της, ἐνῶ διαπιστώνεται μὲ θλίψη, ὅτι ὑπάρχει μερίδα Ἀρχιερέων ποὺ μὲ κάθε τρόπο προσπαθεῖ νὰ ἐπιβάλλει τὸ ἐμβόλιο στὸν πιστὸ Λαό. Ἀλήθεια εἶναι δυνατὸν ὁ Βασιλεὺς Χριστὸς νὰ σέβεται τὴν Ἐλευθερία μας καὶ οἱ Στρατηγοὶ Του (δηλαδὴ οἱ κατὰ τόπον Ἐπίσκοποι) ΟΧΙ; Βέβαια γιὰ νὰ εἴμαστε δίκαιοι, αὐτὸ δὲν συμβαίνει μὲ ὅλους τοὺς ἀρχιερεῖς. Εὐτυχῶς.

Ἀλγεινὴ ἐντύπωση μᾶς προκάλεσε τὸ γεγονὸς πῶς παραμονὲς τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων ἀφαιρέθηκε ἡ πνευματικὴ πατρότητα ἀπὸ πνευματικούς, ὄχι γιατί παραβίασαν κάτι ἀπὸ ὅλα ὅσα ὁρίζουν οἱ Ἱεροὶ Κανόνες, ἀλλὰ ἐπειδὴ εἶναι ἀνεμβολίαστοι. Ἀλήθεια τί λόγο θὰ δώσουμε στὸν Χριστὸ γιὰ τέτοιες ἀποφάσεις(;), Ἀρχιερεῖς καὶ πιστὸς Λαός, καθὼς σύμφωνα μὲ τὴν Διδασκαλία τῆς Ὀρθοδόξου Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας μας, Ἐκκλησία εἶναι Κλῆρος καὶ Λαός. Δὲν ἔχουμε μήτε ΛΑΟΚΡΑΤΙΑ μήτε ΔΕΣΠΟΤΟΚΡΑΤΙΑ.

Τὸ Ἅγιο Πνεῦμα σᾶς ὅρισε Ἐπισκόπους τοῦ συνόλου τοῦ σώματος τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ (δηλαδὴ καὶ τῶν ἐμβολιασμένων καὶ τῶν ἀνεμβολίαστων). Γιατί δυσμενῆ μεταχείριση στοὺς ἀνεμβολίαστους; Γιατί νὰ διχάζεται ἡ Ἐκκλησία; Γιατί ἐμφανίζονται ποιμαντικὲς ἐνέργειες ποὺ δείχνουν τὴν πόρτα ἐξόδου ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία(καὶ ἐκκλησία) ὅλων τῶν ἀνεμβολίαστων; Δὲν θὰ δώσετε λόγο γιὰ τὶς ψυχές τους στὸν Χριστὸ ποὺ σᾶς τὶς ἐμπιστεύτηκε;

Ἐπίσης στὸ θέμα τῆς μάσκας μέσα στὸν Ἱερὸ Ναό, πλῆθος πιστοῦ Λαοῦ ἀντιδρᾶ, διότι τὸ θεωρεῖ Ἀσέβεια πρὸς τὸν Χριστό. Ὁπουδήποτε μπορεῖς νὰ κολλήσεις τὸν κορωνοϊό. Ὄχι ὅμως στὸν Ἱερὸ Ναό. Ἐκεῖ εἶναι ὁ Χριστὸς καὶ οἱ Ἅγιοι. Ἐκεῖ βιώνουμε τὶς ἄκτιστες ἐνέργειες τῆς Θείας Χάριτος. Δὲν εἶναι θεατρικὴ παράσταση, οὔτε αἴθουσα σχολείου ἢ χῶρος ἀναμονῆς στὸ ΚΤΕΛ. Πολλοὶ πιστοὶ σκέπτονται ὅτι ἀφοῦ εἶναι ὁ Χριστὸς παρὼν καὶ Ἱερουργεῖ διὰ τῶν κληρικῶν, ἐγὼ ἂν δὲν φορέσω μάσκα θὰ κολλήσω τὸν Χριστό; Τελικὰ μήπως ὁ Χριστὸς εἶναι ἀδύναμος καὶ δὲν μπορεῖ νὰ προστατέψει αὐτὸν ποὺ φορεῖ τὴν μάσκα ἀπὸ μένα ποὺ δὲν τὴν φορῶ καὶ εἶμαι ἀνεμβολίαστος; Σᾶς θυμίζουμε, πῶς μὲ ἔκπληξη βλέπουμε ἀνθρώπους, ποὺ ἀντὶ νὰ ἀσπάζονται τὶς Ἅγιες Εἰκόνες καὶ τὰ Λείψανα τῶν Ἁγίων μας, ἀσπάζονται τὴν μάσκα τους. Τελικὰ ποιὸς ἀποφασίζει γιὰ τὴν Ζωὴ καὶ τὸν Θάνατο, ὁ Χριστὸς ἢ ὁ Κορωνοϊός; Πῶς ἐξηγεῖται πῶς ἔχουμε διπλὰ καὶ τριπλὰ ἐμβολιασμένους γιὰ τὸν  κορωνοϊὸ μὲ ἐπικείμενο θάνατο, πολλὲς φορὲς ἀπὸ τὴν ἴδια τὴν ἀσθένεια ποὺ «ὑποτίθεται» εἶχαν λάβει ἀνοσία; Σᾶς παραπέμπουμε σὲ στοιχεῖα τοῦ ΕΟΔΥ ποὺ σὲ ἀνακοίνωσή του στὶς 26/7/2021, ἀναφέρει 182 νεκρούς.

Τελειώνοντας τοὺς προβληματισμούς μας:

Σᾶς ζητοῦμε Συγγνώμη ἂν σᾶς στενοχωρήσαμε μὲ ὅλα ὅσα γράφουμε, ἀλλὰ ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ πρέπει νὰ ποῦμε ὁλόκληρη τὴν Ἀλήθεια. Ἡ φράση «ὀλίγον ἔγκυος» εἶναι γιὰ τοὺς κοσμικούς, ὄχι γιὰ τοὺς συνειδητοὺς Χριστιανούς.

Σᾶς εὐχόμαστε ἀπὸ καρδίας Εὐλογημένα Χριστούγεννα, Λυτρωτικὰ καὶ ὁ Γεννηθεὶς ἐν τῷ Σπηλαίῳ τῆς Βηθλεὲμ Χριστὸς νὰ σᾶς Φωτίζει νὰ πράττετε τὸ Πανάγιο Θέλημά Του καὶ οἱ ἀποφάσεις Σας νὰ εἶναι ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ καὶ νὰ  ΈΧΟΥΝ ΜΕΣΑ ΤΟΥΣ ΤΟΝ ΣΩΤΗΡΑ ΜΑΣ ΧΡΙΣΤΟ.

 

Ἐκ μέρους τῆς Πρωτοβουλίας Γονέων καὶ Ἐκπαιδευτικῶν Καβάλας

ΜΕΡΟΠΗ ΚΟΥΜΠΗ

Συντάκτης

Μια σκέψη για το “Δὲν ἔχουμε μήτε ΛΑΟΚΡΑΤΙΑ μήτε ΔΕΣΠΟΤΟΚΡΑΤΙΑ. Ἐκκλησία εἶναι Κλῆρος καὶ Λαός

Σχολιάστε

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί.Τα απαραίτητα πεδία είναι μαρκαρισμένα *