Κηρύσσει ἐπισήμως κακοδοξίες ἡ Ἱερά Σύνοδος

Κατάπτυστη, ἀπαράδεκτη, ἡ ἐγκύκλιος τῆς Εκκλησίας γιὰ τὸν ἐμβολιασμὸ  κακόβουλο καὶ αἱρετικὸ τό φυλλάδιο «Πρὸς τὸ Λαὸ»

Γράφει ὁ Διονύσης Μακρῆς,

Θεολόγος-Δημοσιογράφος

 

 

«Ἐδῶ εἶναι τὸ ἐμβόλιο, ἐκεῖ εἶναι ὁ τάφος. Διάλεξε καὶ πάρε…».

Ἡ δήλωση αὐτὴ δὲν προῆλθε ἀπὸ  κάποιο πολιτικὸ πρόσωπο ἢ ἀπὸ κάποιον ἄθεο ἀλλὰ ἀπὸ τὸν Προκαθήμενο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν Ἱερώνυμο!!! Ἡ ἀπὸ μέρους του ἀπόλυτη ἀνάδειξη ἑνὸς ἀντιχριστιανικοῦ, δοκιμαστικοῦ- πειραματικοῦ ἐμβολίου, ὡς μοναδικὸ μέσο σωτηρίας (σωματικῆς) δεικνύει ἤ μὴ τί ἄλλο ἀπουσία ὀρθῆς πίστης καὶ ὀλιγοπιστία! Ὡς Ἐπίσκοπος ὀφείλει νὰ γνωρίζει σύμφωνα μὲ τὴ διδασκαλία τοῦ Κυρίου μας ὅτι προέχει πάντοτε ἡ πίστη, ἡ ὁποία ἀκόμη καὶ στὴν παρομοίωσή της ἀπὸ τὸν Ἰησοῦ Χριστό, ὡς κόκκο σινάπεως (μικρότερος σὲ μέγεθος σπόρος)  ὄχι μόνο ἐμπεριέχει ἰάσιμο χαρακτήρα ἔναντι κάθε νόσου καὶ κάθε ἀσθένειας ἀλλὰ μετακινεῖ καὶ ὁλόκληρα βουνά.

Ἡ ἀτυχὴς ἄλλωστε δήλωση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἀλλὰ καὶ πολλῶν ὁμοιοπαθῶν στὴν ὀλιγοπιστία συνεπισκόπων του, ὅπως λ. χ. τοῦ Ἰλιοῦ Ἀθηναγόρα ἐμμέσως ἀναδεικνύει τὴν ἐπιστήμη καὶ δὴ τὴν ἰατρικὴ στὸ ὕψος τοῦ Θεοῦ, ἤτοι τὴν θεοποιεῖ. Αὐτὸ θεολογικῶς ἐξεταζόμενο ἀντιτίθεται στὶς εὐαγγελικὲς διδαχὲς καὶ συνιστᾶ καθαρὴ αἵρεση. Ἐνώπιον λοιπὸν τοῦ ἔντονου φόβου τοῦ θανάτου, ποὺ δηλοῖ σωρεία βαρύτατων πνευματικῶν ὑποκειμένων νοσημάτων, οἱ περισσότεροι Ἀρχιερεῖς μας, δίχως τὴν παραμικρὴ τσίπα (ντροπή), ἔχουν ἀναλάβει σὲ ρόλο τῶν ἄριστων διαφημιστῶν, πιθανὸν καὶ ἔναντι ἀδρᾶς ἀμοιβῆς (βλ. λ. χ. ΕΣΠΑ), ὡς φημολογεῖται, νὰ διαφημίσουν ὡς μοναδικὸ μέσο σωτηρίας ἔναντι τῆς λαίλαπας τοῦ κορωνοϊοῦ, ἕνα ἀμιγῶς πειραματικὸ ἐμβόλιο. Λησμόνησαν ὡς φαίνεται τὴν προσφάτως ἀναγνωσθεῖσα εὐαγγελικὴ περικοπή, περὶ τῆς αἱμορροούσης γυναικός, ἡ ὁποία ἐπὶ 12 συναπτὰ ἔτη ἔτρεχε στοὺς ἐπιστήμονες –εἰδικούς τῆς ἐποχῆς γιὰ νὰ βρεῖ γιατρειὰ καὶ γιατρειὰ δὲν ἔβρισκε. Καὶ ἀρκοῦσε μόνο ἕνα ἁπλὸ ἄγγιγμα τοῦ ἱματίου τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ γιὰ νὰ βρεῖ τὴν ἴαση, ποὺ ἐπιμόνως ἀναζητοῦσε. Λησμόνησαν τὴ ρήση τοῦ Κυρίου μας πρὸς τὴν αἱμορροοῦσα γυναίκα «ἡ πίστη σου σὲ ἀπήλλαξε ἀπὸ τὴ μάστιγά σου»!

Τὸ ἀνωτέρω θεολογικὸ ἀτόπημα συνιστᾶ ἀμιγῶς αἵρεση, ἀφοῦ κατ’ οὐσίαν ἡ ἔμμεση θεοποίηση τῆς ἰατρικῆς ἐπιστήμης ἀπὸ τὴν  συνεχῶς ὀλισθαίνουσα στὴν ἀπιστία  θρησκευτική μας ἡγεσία συνοδεύεται καὶ μὲ κατά συρροή ἀσύστολα ψεύδη. Ψεύδη ποὺ ἀποσκοποῦν κατὰ τρόπο ἐγκληματικὸ –ἡ ἄγνοια δὲν συγχωρεῖται στὸν ἐπισκοπικὸ  βαθμὸ- στὴ μετατροπὴ τοῦ χριστεπώνυμου ποιμνίου σὲ πειραματόζωο, πρὸς τέρψιν τῶν φαρμακοβιομηχανιῶν καὶ τῶν κάθε λογῆς ἐκφραστῶν τοῦ μυστηρίου τῆς ἀνομίας.

Οἱ συνέπειες αὐτῆς τῆς ἀποτρόπαιης ἐγκληματικῆς τους πράξης θὰ φανοῦν μελλοντικῶς καὶ τότε δὲν θὰ ἀρκεῖ, μία ἁπλὴ συγνώμη –μεταμέλεια γιὰ τὴν ἀπαλλαγή τους. Ἤδη, οἱ πολλαπλὲς παρενέργειες τῶν ἐμβολίων καὶ οἱ προκληθέντες ἐξ αὐτῶν θάνατοι, ποὺ δυστυχῶς ἀποδίδονται σὲ ἄλλες αἰτίες ἀπὸ τὴν ἰατρικὴ ἐπιστήμη (ἀνακοπὴ καρδιᾶς, ἐγκεφαλικὲς παθήσεις κ. ἄ. ) ἀπασχολοῦν πολλὲς ἑλληνικὲς οἰκογένειες, οἱ ὁποῖες παρὰ τὸν καθησυχασμὸ τῶν ἰατρῶν, ἔχουν ἀρχίσει νὰ ὑποψιάζονται. Καὶ οἱ ὑποψίες τους ἔχουν νὰ κάνουν μὲ τὰ ἐμβόλια. Προσωπικῶς γνωρίζω πέντε περιπτώσεις θανάτων ἀπὸ ἀνακοπὴ καρδιᾶς, συνανθρώπων μας ποὺ εἴτε δὲν εἶχαν καρδιακὸ νόσημα εἴτε εἶχαν πρόβλημα καὶ ἔπαιρναν ἀγωγὴ ἐπὶ σειρὰ ἐτῶν. Τὸ κοινὸ χαρακτηριστικὸ στοιχεῖο τῶν ἀνωτέρω ἦταν ὅτι εἶχαν κάνει καὶ τὶς δύο δόσεις τῶν ἀδόκιμων ἐμβολίων καὶ ἀπεβίωσαν σὲ χρονικὸ διάστημα ἀπὸ τὴ δεύτερη δόση πέντε ἡμερῶν ἕως καὶ δύο μηνῶν!

Στὸ φυλλάδιο «Πρὸς τὸ Λαό», λοιπόν,  ποὺ κυκλοφόρησε μαζὶ μὲ τὴν ἐπιεικῶς ἀπαράδεκτη ἐγκύκλιο ἡ Ἱερὰ Σύνοδος, καὶ ἀναγνώστηκε  μέσα στὸν Ἰούλιο δυστυχῶς στὴν πλειονότητα τῶν ἱερῶν ναῶν τῆς ἑλληνικῆς ἐπικράτειας, ἐπέτρεψε σὲ ὀλιγόπιστους στὴν καλύτερη περίπτωση (βλ. Σωτήρη Τσιόρδα) καὶ ἄθεους στὴν χειροτέρα «εἰδικοὺς» ἰατρούς, παντελῶς ξένους μὲ τὰ ὅσα διδάσκει ἡ ὀρθόδοξη πίστη νὰ προβάλλουν ξένες δοξασίες καὶ κακοδοξίες μὲ τὴν ὀρθὴ πίστη καὶ θεολογία μας. Ἀπὸ ἐπιστημονικῆς πλευρᾶς ἀπάντησε στὴν ἀπαράδεκτη καὶ αἱρετικὴ πράξη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ὁ διαπρεπὴς ἰατρὸς  Δ. Ἀντωνίου, μὲ ἕνα ἐπιστημονικὰ τεκμηριωμένο ἄριστο κείμενο (βλ. σελ 22-23). Ἕνα κείμενο ποὺ ἀνατρέπει στὴν πράξη τὰ ὅσα ἀντιεπιστημονικὰ καὶ ἐπιπόλαια ὑποστήριξαν οἱ εἰδικοὶ συνεργάτες λοιμωξιολόγοι τῆς κυβέρνησης Μητσοτάκη καὶ ἀποδέχθηκαν οἱ ὑπόδικοι ἔναντι τοῦ Θεοῦ καὶ ἐλπίζουμε πολὺ σύντομα ἔναντι καὶ τῆς ἐκκλησιαστικῆς δικαιοσύνης φαρισαΐζοντες Ἀρχιερεῖς μας. Γιατί ἤδη ἑτοιμάζεται πλήρως τεκμηριωμένη μηνυτήρια ἀναφορὰ πρὸς τὴν Ἱερὰ Σύνοδο καὶ τὸν πρόεδρο αὐτῆς Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν Ἱερώνυμο. Κάποιοι πιθανὸν νὰ ὑποστηρίξουν καὶ νὰ ἀναρωτηθοῦν πὼς εἶναι δυνατὸν οἱ Ἀρχιερεῖς νὰ δικάσουν τὸν ἑαυτό τους. Ὡστόσο, οἱ συντάκτες τῆς μήνυσης τούτης δὲν ἀποβλέπουν στὴν καταδίκη τῶν παρεκκλινόντων στὴν αἵρεση Ἀρχιερέων στὴν παροῦσα φάση ἀλλὰ προβλέπουν στὸ μελλοντικὸ ἀφορισμό τους ἀπὸ μία ὑγιαίνουσα πνευματικῶς Ἱεραρχία, ἡ ὁποία θὰ ἀποκαταστήσει τὴν ἀλήθεια καὶ θὰ καταδικάσει τὶς κακοδοξίες τους. Μία Ἱεραρχία, ποὺ δὲν θὰ ὑποφέρει ἀπὸ βαρύτατα πνευματικὰ νοσήματα, ὅπως ἡ σημερινή.

Στὸ φυλλάδιο «Πρὸς τὸ Λαὸ» ἀναφέρεται χαρακτηριστικὰ ὡς ἀπάντηση στὸ ἐρώτημα ἐὰν τὰ ἐμβόλια ἐμπεριέχουν ἐμβρυϊκὰ κύτταρα, ἤτοι «εἰδωλόθυτα» στὴ χειροτέρα μορφὴ αὐτῶν (ἀνθρώπινος φόνος), ποὺ προῆλθαν ἀπὸ ἀμβλώσεις, κάτι ποὺ συνιστᾶ ἐγκληματικὴ πράξη στὴν πολιτικὴ δικαιοσύνη καὶ στὴν ἐκκλησιαστικὴ δικαιοσύνη, μέγα ἁμάρτημα;… Ἡ ἀπάντηση τῶν ἰατρῶν, τὴν ὁποία ἀποδέχτηκαν πλήρως οἱ Ἀρχιερεῖς μας εἶναι ΝΑΙ ἐμπεριέχουν! Ἐπιχειρώντας μάλιστα νὰ δικαιολογήσουν τὴ στυγνὴ ὁμολογία καὶ ἀποδοχή τους καὶ νὰ τῆς δώσουν σὲ αὐτὴ κάποιο ἐλαφρυντικὸ ἰσχυρίζονται ψευδῶς ὅτι «οἱ ἐμβρυακὲς κυτταρικὲς σειρές, (δηλαδὴ τὰ «εἰδωλόθυτα» ὡς προϊὸν φονευθέντος ἀνθρώπου) προέρχονται ἀπὸ ἱστοὺς ἐμβρύων ἀπὸ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ…» Ἤτοι παραδέχονται  ὅτι εἶναι προϊὸν φόνου διὰ ἐκτρώσεως. Ἐν συνέχεια ἀναφέρονται τὰ ἔτη ποὺ ἐλήφθησαν (1960, 1973, 1985) ὑποδηλώνοντας ἐμμέσως κατὰ τὴν κοσμικὴ ἀντίληψη καὶ τὴν παπική, παραγραφὴ τῶν ἐγκληματικῶν πράξεων τῶν ἐκτρώσεων λόγου χρόνου. Γιὰ τὴν ὀρθόδοξη θεολογία δὲν ὑφίσταται ὅμως παραγραφὴ τῶν ἐγκληματικῶν πράξεων…

 Δύο τινὰ λοιπὸν συμβαίνουν. Εἴτε ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἐξαπατήθηκε εἴτε ἀποδέχθηκε τὰ ἀσύστολα ψεύδη ὑποτασσόμενη συνειδητὰ στὶς ἐντολὲς τοῦ Καίσαρα, δηλαδὴ τῆς πολυπράγμονος κυβέρνησης Μητσοτάκη. «Ὦ ἀνόητοι Γαλᾶται, τὶς ὑμᾶς ἐβάσκανε τῇ ἀληθείᾳ μὴ πείθεσθαι, οἶς κατ’ ὀφθαλμοὺς  Ἰησοῦς Χριστὸς»  Γαλ. γ/, 1 θὰ τοὺς ἔλεγε ὁ Ἀπόστολος Παῦλος.

Ὁ καλός μας συνεργάτης -ἐρευνητὴς Δημήτρης Ρουμελιώτης  ἐρεύνησε διεξοδικῶς τὰ ὅσα περιλήφθησαν στὸ φυλλάδιο «Πρὸς τὸ Λαὸ» καὶ ἀνακάλυψε τὸν  ἄνθρωπο, ποὺ παρασκεύασε τὶς κυτταρικὲς σειρὲς ποὺ ἀναφέρουν οἱ «θεοποιημένοι» ἀπὸ τὴν ἐκκλησιαστική μας ἡγεσία κυβερνητικοὶ λοιμωξιολόγοι.  Πρόκειται γιὰ τὸν Alex van der Eb, ὁ ὁποῖος ἀποδέχεται εὐθαρσῶς  τὴν ἔκτρωση γιατί οἱ γονεῖς δὲν ἤθελαν τὸ παιδὶ στὴν περίπτωση τῆς κυτταρικῆς σειρᾶς PER.C6 τοῦ ἐμβολίου τῆς Jonhson & Johnson. Καὶ γιὰ τὴν περίπτωση τῆς κυτταρικῆς σειρᾶς HEK293 τοῦ ἐμβολίου τῆς Pfizer καὶ ἐνδεχομένως καὶ τῆς Moderna λέγει ὅτι προῆλθε ἀπὸ  ἔκτρωση ὑγιέστατου ἐμβρύου  18 ἑβδομάδων γιὰ τὴν ὁποία  εἴτε ἀγνοεῖ τὴν αἰτία τῆς ἐκτρώσεως εἴτε τὴ λησμόνησε ἐνῶ τότε ποὺ τὴν ἔκανε  γνώριζε ἐπακριβῶς τὴν αἰτία!1

Ὡς ἐκ τούτου ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος,  συνιστώντας ΑΜΒΛΩΘΡΙΩΔΗ ΕΜΒΟΛΙΑ, πρὸς μολυσμὸ  δι’  ἐνοχῆς  φόνου ἐμβρύων  σὲ κλῆρο καὶ λαὸ καὶ ἀποκρύπτοντας τὰ ἀνωτέρω οὐσιαστικὰ καθιστᾶ  τοὺς μὲν κληρικοὺς εἰς ὑποδικία καθαιρέσεως, τοὺς δὲ λαϊκοὺς εἰς ὑποδικία βαρύτατων ἐπιτιμίων, ἀφοῦ ρητῶς ἀναφέρεται ὅτι «ἔλαιον ἁμαρτωλοῦ μὴ λιπανάτω τὴν κεφαλή μου» (ψαλμ. 140,5). Ὁ προφητάναξ Δαυΐδ ἄλλωστε εἶναι κατηγορηματικὸς ὅταν ἀναφέρει: «μὴ ἐκκλίνης τὴν καρδίαν μου εἰς λόγους πονηρίας τοῦ προφασίζεσθαι προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις σὺν ἀνθρώποις ἐργαζομένοις τὴν ἀνομίαν, καὶ οὐ μὴ συνδυάσω μετὰ τῶν ἐκλεκτῶν αὐτῶν. ( Ψαλμ. 140, 4)  καὶ φύλαξόν με ἀπὸ παγίδος, ἧς συνεστήσαντό μοι, καὶ ἀπὸ σκανδάλων τῶν ἐργαζομένων τὴν ἀνομίαν. ( Ψαλμ. 140, 9).

Οἱ κληρικοὶ λοιπὸν ποὺ μετέχουν τῆς ἔνοχης τοῦ φόνου τῶν ἐν λόγῳ ἐκτρώσεων, λιπαίνουν τὴν κεφαλὴν τῶν δι΄ ἐλαίου ἁμαρτίας καὶ προφανῶς εἶναι ὑπόδικοι καθαιρέσεως, σχολίαζε χαριτωμένος γέροντας ἀσκητής.

Στὴν ἐγκύκλιο τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ἀναφέρεται ἀκόμη ψευδῶς ὅτι ὁ Ὅσιος Πορφύριος ἔστελνε τοὺς ἀνθρώπους στοὺς γιατρούς. Ἀναφερόμαστε στὸν Ὅσιο Πορφύριο ἐπειδὴ ρητῶς προέβαλλε τὴν πίστη καὶ οὐδέποτε θεοποίησε, ὅπως ἔπραξαν οἱ Ἱεράρχες τὴν ἰατρικὴ ἐπιστήμη. Ἀναγκαζόμαστε λοιπὸν νὰ παραθέσουμε ἕνα παράδειγμα ὠμῆς ἀπόρριψης ἀπὸ τὸν Ὅσιο Πορφύριο τῆς ἰατρικῆς ἐπιστήμης σὲ ἐπώνυμα καὶ μάλιστα ἐν ζωῇ πρόσωπα, τὰ ὁποῖα μποροῦν εὐθαρσῶς νὰ τὸ ἐπιβεβαιώσουν. Ἀφορᾶ τὸν ἰδιοκτήτη τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Πρακτορείου «Ρομφαία» Αἰμίλιο Πολυγένη, γνωστὸ στὸν ἐκκλησιαστικὸ χῶρο. Τὸ περιστατικὸ δὲ διηγήθηκε σὲ ἐμᾶς, πρὶν ἀπό πολλά χρόνια ἡ μητέρα του Αἰκατερίνη Πολυγένη καὶ ὁ σύζυγος της Δημήτρης. Τὸ παραθέτουμε αὐτούσιο, ἀφήνοντας τὰ ὅποια σχόλια σὲ ἐσᾶς…, ζητώντας ταπεινὰ συγγνώμη ἀπὸ τοὺς πρωταγωνιστές του.

«Ὅταν ἔμεινα ἔγκυος στὸν Αἰμίλιο ἐπισκέφθηκα τὸ γιατρό μου στὰ Τρίκαλα, ὁ ὁποῖος μοῦ συνέστησε μία σειρὰ ἐξετάσεων, προκειμένου νὰ δεῖ τὴν κατάσταση τοῦ ἐμβρύου. Οἱ ἐξετάσεις ἔδειχναν ὅτι τὸ κυοφορούμενο ἔμβρυο ἔπασχε ἀπὸ σύνδρομο Down. Ὁ γιατρός μοῦ συνέστησε νὰ προχωρήσω στὴν διακοπὴ τῆς κύησης, δηλαδὴ σὲ ἔκτρωση. Κατηγορηματικὰ ἀρνήθηκα. Πρότεινα στὸ σύζυγό μου, ὁ ὁποῖος ὁμολογουμένως εἶχε πεισθεῖ ἀπὸ τὸ ἀποτέλεσμα τῆς ἰατρικῆς ἐπιστήμης καὶ συνηγοροῦσε στὴν «θεραπευτικὴ» διακοπὴ τῆς κύησης, νὰ ἐπαναλάβουμε τὶς ἴδιες ἐξετάσεις στὴν Ἀθήνα. Ἐπισκεφθήκαμε τὴν Ἀθήνα καὶ ἐπαναλάβαμε τὴ σειρὰ τῶν ἐξετάσεων, οἱ ὁποῖες ἔφεραν τὸ ἴδιο ἀποτέλεσμα. Παρακάλεσα τότε τὸ σύζυγό μου, ποὺ εἶχε παρασυρθεῖ ἀπὸ τὶς γνωματεύσεις τῶν γιατρῶν, νὰ ἐπισκεφθοῦμε πρὶν ἀποφασίσουμε ὁτιδήποτε τὸν γέροντα, σήμερα ὅσιο Πορφύριο. Μὲ δυσκολία συμφώνησε. Ὅταν φθάσαμε στὸ κελὶ τοῦ γέροντα, περίμεναν γύρω στὰ εἴκοσι ἄτομα. Δὲν εἴχαμε προλάβει νὰ κάτσουμε ὅταν ἀκούσαμε μιά μοναχὴ νὰ φωνάζει: «νὰ περάσει ἡ ἐγκυμονοῦσα πρώτη». Ὅλοι κοίταξαν νὰ δοῦν ποιὰ ἦταν ἡ ἐγκυμονοῦσα, ἀκόμη καὶ ἐγώ, γιατί ἡ κοιλιά μου ἀκόμη δὲν ἦταν τόσο μεγάλη, ποὺ νὰ διακρίνεται. Τελικὰ κατάλαβα πὼς ἐννοοῦσε ἐμένα ὁ παππούλης. Ὁ σύζυγός μου τότε μοῦ εἶπε θυμωμένος: «πρόλαβες καὶ ἐνημέρωσες τὸν γέροντα, πότε τοῦ τηλεφώνησες;» Δὲν τοῦ ἀπάντησα γιατί ἤδη ἤμουν στὴν πόρτα τοῦ κελιοῦ τοῦ γέροντα. «Καλῶς τὴν Κατερίνα. Ἔλα κάτσε», μοῦ εἶπε καὶ ἀπευθυνόμενος στὸ σύζυγό μου εἶπε: «ἐσὺ μεῖνε ἔξω δὲν ἔχεις πίστη»!

Στὴ συνέχεια δὲν περίμενε κἄν νὰ τοῦ ἐξηγήσω τὸ λόγο τῆς ἐπίσκεψής μου καὶ ἄρχισε νὰ μοῦ λέει: «Κατερίνα μου οἱ γιατροὶ καὶ τὰ μηχανήματα τους κάνουν καὶ λάθη. Τὸ παιδὶ ποὺ κυοφορεῖς εἶναι ὑγιέστατο. Εἶναι ἀγόρι καὶ θὰ τὸν ὀνομάσεις Αἰμίλιο». Ἔμεινα παντελῶς ἄφωνη. Ὁ γέροντας σταύρωσε τὴν κοιλιά μου καὶ μὲ ξεπροβόδισε λέγοντάς μου «Μὴν φοβᾶσαι, ὅλα θὰ πᾶνε καλά. Οἱ γιατροὶ ἔχουν κάνει λάθος». Πετοῦσα ἀπὸ τὴν χαρά μου. Κατηγορηματικὰ εἶπα στὸν ἄνδρα μου πὼς δὲν θὰ προχωρήσω σὲ καμιὰ διακοπὴ κύησης. Μετὰ λίγους μῆνες γέννησα ἕνα ὑγιέστατο ἀγόρι. Ὡστόσο, προβληματιζόμουν γιὰ τὸ ὄνομα, ἀφοῦ στὴν οἰκογένειά μας δὲν ὑπῆρχε τέτοιο ὄνομα. Ἐπιλέξαμε νὰ τὸ βαπτίσει μία φίλη μου, ἡ ὁποία μᾶς παρακάλεσε ἐὰν μπορούσαμε νὰ τὸν ὀνομάσουμε Αἰμίλιο, σὲ ἀνάμνηση κάποιου συγγενικοῦ προσώπου της, ὅπως κι ἔγινε»!

Θεωρήσαμε σκόπιμο ἐπωνύμως νὰ ἀναφερθοῦμε στὴ μαρτυρία τῆς κ. Κατερίνας Πολυγένη γιατί ἀποδεικνύεται ἀπὸ τὸ βίωμά της ὅτι ὁ Ὅσιος Πορφύριος σεβόταν μὲν τὴν ἰατρικὴ ἐπιστήμη, ἀλλὰ οὐδέποτε τὴ θεοποίησε καὶ πάντοτε μπροστὰ ἀπ’ αὐτὴν πρότασσε τὴν ἔνθερμη καὶ ζωντανὴ πίστη, νοούμενη ὡς ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη στὸν γλυκύτατο Ἰησοῦ Χριστό, ὡς ἔλεγε.

ΠΗΓΗ :ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΤΕΥΧ. ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

 

  1. Τὰ πρακτικὰ τῆς ὁμολογίας τοῦ Alex van der Eb ἐνώπιον τῆς ἐπιτροπῆς τοῦ FDA https://web.archive.org/web/20170516050447/https://www.fda.gov/ohrms/dockets/ac/01/transcripts/3750tpdf

Συντάκτης

Μια σκέψη για το “Κηρύσσει ἐπισήμως κακοδοξίες ἡ Ἱερά Σύνοδος

  1. Αποτειχιση τώρα!!! Οι ιεράρχες της διοικούσας εκκλησίας έχουν πέσει σε αίρεση όλοι τους σχεδόν οικουμενιστες δεν περιμένουμε τίποτα πλέον απ’ αυτούς… Ή μάλλον περιμένουμε…μόνο κακο,ψέμα,αποστασία και βλασφημία !!! ανίκανοι και ανάξιοι

Σχολιάστε

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί.Τα απαραίτητα πεδία είναι μαρκαρισμένα *