Οὔτε Πάσχα δὲν μᾶς ἀφήνουν νά κάνουμε!

Ἐκβιασμοί, ἀπειλές και διώξεις στοὺς Χριστιανοὺς ποὺ ἀντιτίθενται σὲ ἐμβολιασμὸ καὶ στήν μασκοφορία ἐντὸς τοῦ ναοῦ!

Οἱ «εἰδικοὶ» λοιμωξιολόγοι καὶ ἡ κυβέρνηση τῶν ἀφορισμένων ἔχουν τὸν πρῶτο λόγο ἐνῶ οἱ Ἀρχιερεῖς ἐκτὸς ἐλαχίστων ἐξαιρέσεων σηκώνουν τὰ χέρια ψηλὰ!

Φημολογεῖται ὅτι ἐνόψει τοῦ Πάσχα θὰ ἔχουν πρόσβαση στοὺς ἱεροὺς ναοὺς οἱ ἐμβολιασθέντες καὶ οἱ ἔχοντες κάνει τέστ γιὰ κορωνοϊὸ…

Χορήγηση ἐπιδόματος στοὺς ἱεροὺς ναοὺς γιὰ κάλυψη πάγιων ἀναγκῶν καὶ προγράμματα ΕΣΠΑ ἀντικείμενο συζήτησης μεταξὺ Ἀρχιεπισκόπου Ἱερωνύμου καὶ πρωθυπουργοῦ.  Ποῦ ἄραγε νὰ ἀποβλέπει τὸ δοῦναι καὶ λαβεῖν μεταξὺ τῶν δύο ἡγετῶν;

 

Γράφει ὁ Διονύσης Μακρῆς,

Δημοσιογράφος-Θεολόγος

 

Σὲ πνευματικὴ σύγχυση βρίσκεται ἡ πλειονότητα τῶν Χριστιανῶν συμπεριλαμβανομένων καὶ πλειάδας ἱερέων. Ἡ πίστη κλυδωνίζεται, ἡ Ἐκκλησία δοκιμάζεται, οἱ Ἀρχιερεῖς ὡστόσο, ἐκτὸς ἐλαχίστων ἐξαιρέσεων  σιωποῦν. Τὸ λόγο πλέον ἔχουν οἱ «εἰδικοί»! Αὐτοὶ δυστυχῶς ξεπέρασαν τὰ ἐσκαμμένα καὶ ἀνοικτὰ ἐπεμβαίνουν καὶ στὰ τῆς πίστεως θέματα. Ἀποφασίζουν τὸ πῶς καὶ τὸ πότε θὰ λειτουργοῦν οἱ ἱεροὶ ναοί. Καθορίζουν τὸν τρόπο ποὺ θὰ παρίστανται οἱ πιστοί καθώς καὶ τὸν ἀριθμὸ αὐτῶν… Ἐπιχείρησαν νὰ ἐμποδίσουν ἀκόμη καὶ τὴ μετάδοση τῆς Θείας Κοινωνίας, ὑποστηρίζοντας, ὦ τῆς βλασφημίας, ὅτι δύναται νὰ καταστεῖ ἑστία μετάδοσης τῆς ἀσθένειας τοῦ κορωνοϊοῦ!!!

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος, ἡ ὁποία μέχρι ἐκείνου τοῦ σημείου, εἶχε ἐγκαταλείψει, ὅλα τὰ ἀμιγῶς δικῆς της ἀποκλειστικῆς ἁρμοδιότητας λειτουργικὰ ζητήματα στὰ χέρια τῶν «εἰδικῶν» ἐπενέβη ἐξ ἀνάγκης τονίζοντας ὅτι ἡ Θεία Κοινωνία ἀποτελεῖ γιὰ τὴν Ἐκκλησία κόκκινη γραμμή! Τὴν ἴδια στιγμή, ὡστόσο, κυριευμένοι ἐκ τοῦ φόβου μετάδοσης τοῦ ἰοῦ, κατὰ τόπους Ἀρχιερεῖς, προέτρεπαν τοὺς ἱερεῖς τους νὰ ἀποφεύγουν νὰ κοινωνοῦν τὸν κόσμο καὶ νὰ τηροῦν τὰ μέτρα ποὺ ὅρισε ἡ Πολιτεία καὶ οἱ «εἰδικοί»! Ἡ φοβικὴ αὐτὴ στάση ἔφερε πρωτόγνωρα γεγονότα καὶ προκάλεσε μεγάλη ἀναστάτωση στὸ χριστεπώνυμο πλήρωμα. Κυρίως ὅμως, ἀποτέλεσε αἰτία ἑνὸς πρωτοφανοῦς διχασμοῦ τῶν πιστῶν καὶ ἀφορμὴ διενέξεων καὶ ὀξύνσεων ἐντὸς καὶ ἐκτὸς ναῶν.

Ὁ διχασμὸς τοῦ ποιμνίου ἔχει νὰ κάνει μὲ τὴν πλειονότητα τῶν  ἱερέων νὰ ἐπιλέγουν ἀκόμη καὶ ἐνώπιον τῆς Ἁγίας Τραπέζης, ἐνώπιον δηλαδὴ τοῦ θυσιασθέντος βρέφους, τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ νὰ φέρουν τὴ μάσκα, ὡς προστασία, νὰ ἀσπάζονται ἀλλήλοις μασκαρεμένοι, νὰ ἐμβολιάζονται καὶ νὰ προτρέπουν καὶ τὸ ποίμνιό τους νὰ πράξει τὸ ἴδιο, νὰ ἀποφεύγουν ἀκόμη συστηματικὰ τὴν τέλεση τελετουργικῶν πράξεων καὶ μυστηρίων (!!!). Καὶ ἱερεῖς ποὺ συνεχίζουν ἀπρόσκοπτα, μυστικῶς ὅμως, λόγω τῆς περιρρέουσας κατάστασης τὸ λειτουργικό τους ἔργο, βάζοντας πάνω ἀπὸ τὰ μέτρα τῶν ἀρχόντων καὶ τῶν προτροπῶν τῶν Ἀρχιερέων τους τὴν πίστη στὸν Σωτῆρα Χριστό. Αὐτοὶ ἄφησαν διακριτικά τοὺς ἱεροὺς ναοὺς ἀνοικτοὺς στοὺς πιστούς, ἐρχόμενοι ἀντιμέτωποι μὲ τὰ ὑψηλὰ πρόστιμα, ποὺ ὅρισε ἡ κυβέρνηση γιὰ παραβίαση τῶν δῆθεν ὑγειονομικῶν μέτρων. Κάποιοι μάλιστα ἐξ αὐτῶν πρὸς παραδειγματισμό καὶ τῶν ὑπολοίπων ὁδηγήθηκαν σιδηροδέσμιοι σὲ ἀστυνομικὰ τμήματα σὲ μία ἀπέλπιδα κατατρομοκράτησης τους!

Κάτι ἀντίστοιχο ἰσχύει καὶ γιὰ τοὺς πιστούς. Ἡ πλειονότητα τῶν πιστῶν ἔχει συνειδητὰ ἐπιλέξει νὰ ἀπέχει τῶν τελετουργικῶν θρησκευτικῶν πράξεων λόγω τοῦ καλλιεργούμενου φόβου καὶ τὴς ὀλιγοπιστίας. Οἱ ὑπόλοιποι ποὺ ἐμμένουν παρὰ τὴν διὰ τῆς τηλοψίας πλύσης ἐγκεφάλου καὶ μεταβαίνουν στοὺς ἱεροὺς ναοὺς χωρίζονται σὲ ὀλιγόπιστους καὶ πιστούς, ἤτοι σ’ αὐτοὺς ποὺ ἀκράδαντα πιστεύουν ὅτι ὁ ναὸς ἀποτελεῖ ἑστία μόλυνσης καὶ προστατεύονται διὰ πολλαπλῆς μασκοφορίας καὶ πιστοὺς ποὺ ἀρνοῦνται τὴν μασκοφορία ἐντὸς τῶν ἱερῶν ναῶν, λόγω τοῦ ὅτι αὐτὴ καθ’ ἑαυτὴ ἡ μασκοφορία ἐντός τοῦ ναοῦ δηλοῖ καταφανῆ βλασφημία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Δὲν εἶναι μάλιστα λίγες οἱ περιπτώσεις ποὺ νεωκόροι καὶ ἐπίτροποι ἀλλὰ καὶ αὐτόκλητοι αὐτοδιοριζόμενοι φύλακες τῆς τάξης ἐκδιώκουν, ἐκβιάζουν καὶ ἀπειλοῦν τοὺς πιστοὺς στερώντας τους τὴ δυνατότητα νὰ δοξολογήσουν τὸν Θεὸ ἐντὸς τῶν ναῶν.

Ὑπῆρξα αὐτόπτης μάρτυς πολλῶν τέτοιων ἐπεισοδίων ἐντὸς ἱερῶν ναῶν, τὰ ὁποῖα διαμορφώνουν ἕνα παράλογο στὴν κυριολεξία σκηνικό, ποὺ μπορεῖ νὰ ὁδηγήσει σὲ ἀνεξέλεγκτες καταστάσεις ἐνόψει τοῦ ἑορτασμοῦ τοῦ Πάσχα! Μὲ δεδομένη μάλιστα τὴν ψυχολογικὴ πίεση ποὺ ὑφίσταται λόγω τῶν συνεπειῶν ποὺ προκαλοῦν οἱ συνεχεῖς ἐγκλεισμοὶ καὶ οἱ πιέσεις χορήγησης τῶν ὁλοένα καὶ περισσότερο ἀμφισβητούμενων ἐμβολίων κατανοεῖ κανεὶς τοὺς κινδύνους ποὺ ὑπάρχουν… Ἡ στέρηση ἐξάλλου ἰδίων δικαιωμάτων μεταξὺ ἐμβολιασμένων καὶ μὴ ἐμβολιασμένων μὲ τὴν θεσμοθέτηση τῶν λεγόμενων πιστοποιητικῶν ἐμβολιασμοῦ, ποὺ θυμίζουν τὰ πάλαι ποτὲ πιστοποιητικὰ πολιτικῶν φρονημάτων καθιστοῦν τὴν κοινωνία καζάνι ποὺ βράζει, ἕτοιμο νὰ ἐκραγεῖ.

Ἤδη σὲ πλειάδα ἐκκλησιαστικῶν ἱδρυμάτων ἔχει τεθεῖ ὁ ἐμβολιασμὸς ὡς προϋπόθεση ἐργασιακῆς συνέχειας στοὺς ὑπαλλήλους ἐνῶ ἀρκετοὶ ὑπάλληλοι σὲ πρώτη φάση συμβασιοῦχοι καὶ ὅχι μόνο ἔχουν ἀπολυθεῖ, λόγω τοῦ ὅτι ἀρνήθηκαν νὰ ἐμβολιασθοῦν! Ἀτύπως μάλιστα πολλοὶ ἐξ αὐτῶν ἐξαναγκάζονται, ἐκβιαζόμενοι ἀνοικτὰ παρὰ τὴ θέλησή τους νὰ κάνουν τὸ ἐμβόλιο ἐρχόμενοι ἀντίθετοι μὲ τὰ πιστεύω τους. Ἀκόμη καὶ στὸ Ἅγιον Ὄρος, τὸ Περιβόλι τῆς Παναγίας παρατηρεῖται αὐτὸς ὁ διχασμὸς καὶ ἀντίστοιχα φαινόμενα μὲ ὅσα ἀνωτέρω περιγράψαμε. Μόνο τέσσερα μοναστήρια ἀπάντησαν θετικὰ στὸ ἔγγραφο τῆς πολιτικῆς διοίκησης γιὰ ἐμβολιασμό, ἐνῶ τὰ ὑπόλοιπα 16 ἀπέφυγαν διακριτικὰ νὰ ἀπαντήσουν στὸ ἐν λόγω ἔγγραφο. Πρόκειται γιὰ τὶς ἱερὲς μονὲς Ξενοφῶντος, Ἰβήρων, Σταυρονικήτα καὶ Παντοκράτορος. Καὶ ἄλλες μονὲς ὅπως λ.χ. ἡ Σίμωνος Πέτρας τάσσονται ὑπὲρ τοῦ ἐμβολιασμοῦ ἀφήνοντας τον στὴ διακριτικὴ εὐχέρεια τῶν μοναχῶν. Πέραν αὐτῶν οὐδεὶς προσκυνητὴς (ἱερωμένος ἢ λαϊκὸς) πλέον δὲν εἰσέρχεται στὸ Ἅγιον Ὄρος, χωρὶς τὴ διενέργεια τῶν τέστ! Μέχρι τοῦδε μόλις 120 μοναχοί συμπεριλαμβανομένων καὶ ἀρκετῶν ἐργατῶν ἔχουν ἐμβολιασθεῖ στὸ Ἅγιο Ὄρος.

Μέσα στὸ πλαίσιο αὐτὸ δεκάδες μοναχοὶ κυρίως ἀπὸ σκῆτες καὶ κελιὰ ἀπέστειλαν μία πολυσέλιδη ἐπιστολή, τὴν ὁποία πρῶτος ἐξ αὐτῶν ὑπογράφει ὁ ἀγωνιστὴς μοναχὸς γέροντας Γαβριὴλ ἀντιδρώντας στὶς πιέσεις, στὶς ἀπειλὲς καὶ στοὺς ἔμμεσους ἐκβιασμοὺς γιὰ τὸν ἐμβολιασμὸ τῶν μοναχῶν.

«Κατὰ τὴν παρελθοῦσα  πρώτη φάση τῆς ὀνομασθείσης «πανδημίας» οἱ Ναοὶ ἐσφραγίσθησαν, οἱ κώδωνες τῶν Ἐκκλησιῶν ἐσίγησαν, οἱ πιστοὶ ἐξωστρακίσθησαν ἀπὸ τὴν ἐν Χριστῷ, «ἐπὶ τῷ αὐτῷ», Σύναξη, τὸ Μυστήριον τῆς Θείας Εὐχαριστίας ὑβρίσθηκε ἀπὸ  βέβηλα χείλη, οἱ Χριστιανοὶ ἀποστερήθηκαν τοῦ Ζωηφόρου Ποτηρίου καὶ τὰ ἱερὰ Σκηνώματα, ἐντὸς τῶν ὁποίων, ἀπό τοὺς χρόνους ἀκόμη τῆς σκιᾶς τοῦ Νόμου, ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ ἐνεργεῖ καὶ εἰς τὰ «ἄψυχα», δηλαδὴ  στὰ «ὕδατα καὶ τοὺς λίθους καὶ τοὺς κίονας καὶ τὰ πέπλα καὶ τὰ σιδήρια»,  κατὰ τὸν ἅγιον Συμεὼν Θεσσαλονίκης, μὲ  βαρλααμιτικὴ σκέψη, θεωρήθηκαν ὡς μολυσματικὲς  ἑστίες.

Καὶ ὡς μὴ ὤφελε, κατὰ τὴν ἀκολουθήσασαν δευτέρα φάση τῆς «πανδημίας», νέα καταιγίδα  ἐνέσκηψε, μὲ τὴν ἐπίμονη  προώθηση τοῦ ἐμβολίου κατὰ τοῦ κορώνα-ἱοῦ στὸν  χριστώνυμον λαὸν τῆς Πατρίδος μας», γράφουν μεταξὺ ἄλλων στὴν ἐπιστολὴ τους οἱ Ἁγιορεῖτες μοναχοί.

Καὶ προσθέτουν σὲ ὅτι ἀφορᾶ τὸν ἐμβολιασμὸ: «Ἀποτελεῖ κοινὸν καὶ ἀδιαμφισβήτητον τόπον τὸ γεγονός, ὅτι ἡ ἐργαστηριακή  ἐπεξεργασία καὶ προπαρασκευὴ τοῦ ἐμβολίου,  πρὸ τῆς εἰσαγωγῆς του στὴν κλινικὴ πράξη, «κυοφορήθηκε» σὲ   ἀνθρώπινη ἐμβρυϊκὴ κυτταρικὴ σειρά, ἡ ὁποία προέκυψε  ἀπὸ ἄμβλωση θήλεως ἐμβρύου ἀνθρώπου, δηλαδή ἀπό προμελετηθεῖσα  δολοφονία, ὡς οἰονεὶ θυσία, ποὺ προσφέρθηκε στὸν Μολὼχ  τῆς  «ἐπιστημονικῆς» λαγνείας.

Ἡ χρήση ἐκτρωθέντος ἐμβρύου  μὲ σκοπὸ  τὴν προώθηση «φαρμακευτικῶν» ἐν γένει προϊόντων εὑρίσκεται σὲ πλήρη ἀντίθεση πρὸς τὴν εὐθεῖαν τῆς εὐαγγελικῆς ἀληθείας (Λουκ.1,31-46) καὶ τὶς ἀποφάσεις τῶν Ἁγίων καὶ Οἰκουμενικῶν Συνόδων».

 Μόνο μὲ τέστ καὶ μάσκα ἡ εἴσοδος στοὺς ναοὺς;

Δὲν ἀποκλείεται ἀπὸ ὅτι φημολογεῖται κάτι ἀντίστοιχο σὲ ὅτι ἀφορᾶ τὸ ὑποχρεωτικό τοῦ τέστ γιὰ εἴσοδο στὸ Ἅγιο Ὄρος νὰ θεσπιστεῖ ἐνόψει τῶν ἑορτασμῶν τοῦ Πάσχα καὶ γιὰ τοὺς πιστοὺς χριστιανοὺς ποὺ θὰ ἐπιθυμοῦν νὰ μεταβοῦν στοὺς ἱεροὺς ναούς. Λέγεται πώς ἡ πρόταση αὐτὴ διατυπώθηκε ἀπὸ τὸν πρωθυπουργὸ πρὸς τὸν Ἀρχιεπίσκοπο κατὰ τὴν πρόσφατη συνάντησή τους στὸ Μέγαρο Μαξίμου! Κάτι τέτοιο φυσικὰ θὰ σηματοδοτήσει σειρὰ ἀντιδράσεων καὶ θὰ πυροδοτήσει μία ἤδη ἀνεξέλεγκτη κατάσταση. Κι αὐτὸ γιατί θὰ δεικνύει ὅτι ὁ λόγος τῶν «εἰδικῶν» καὶ τῆς κυβέρνησης ὑπερτερεῖ τῆς Θείας Χάρης καὶ τοῦ διαχρονικοῦ λόγου τῶν Ἁγίων μας ποὺ ξεκάθαρα ἀναφέρει ὅτι ἀκόμη καὶ ἡ σκόνη τοῦ ἱεροῦ ναοῦ καθαγιάζει.

Ἴσως αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος ποὺ ἡ κυβέρνηση τοῦ ἀφορισμένου πρωθυπουργοῦ καὶ τῶν δύο ἀφορισμένων ὑπουργῶν ἐπιχείρησαν νὰ «χρυσώσουν τὸ χάπι» διὰ τῆς γνωστῆς ὁδοῦ τῆς χορήγησης ἐπιδόματος γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση ἀναγκῶν ποὺ ἔχουν ἀνακύψει ἀπὸ τὸ κλείσιμο γιὰ τοὺς πιστοὺς ἱερῶν ναῶν.

Σὲ πρόσφατη συνέντευξή του ὁ Μητροπολίτης Χαλκίδος Χρυσόστομος ἀνέφερε: «Ἀσφαλῶς, δίχως νὰ γνωρίζω ἀκόμη τὶς λεπτομέρειες. Δηλαδὴ τί θὰ μᾶς χορηγηθεῖ καὶ πῶς. Ὡστόσο, αὐτὸ δὲν μᾶς ἀρκεῖ! Μὴν μᾶς παρεξηγήσετε! Δὲν εἴμαστε ἀχάριστοι ἢ πλεονέκτες, ἀλλὰ γιά μᾶς, τοὺς ποιμένες τῆς Ἐκκλησίας, πλοῦτος ἀληθινὸς εἶναι οἱ Χριστιανοί μας. Καὶ αὐτὸν τὸν πλοῦτο τὸν στερηθήκαμε γιὰ μεγάλο χρονικὸ διάστημα καὶ συνεχίζουμε νὰ στερούμαστε!

Τοὺς Χριστιανούς μας, λοιπόν, θέλουμε καὶ τὸ δικαίωμά τους στὴν ἐλεύθερη ἄσκηση τῆς πρὸς τὸν Θεὸ λατρεία τους ὑπερασπιζόμαστε! Καὶ εὔχομαι καὶ ἐλπίζω, ὄχι εἰς ὦτα μὴ ἀκουόντων, ἐν ὄψει μάλιστα καὶ τοῦ Πάσχα! Γιατί ἀκούσθηκε, δυστυχῶς, ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις, ἡ πρόταση «νὰ θυσιάσουμε τὸ Πάσχα γιὰ νὰ κάνουμε καλοκαίρι!» Τί δίλημμα κι αὐτό; Καὶ δὲν εἶναι τὸ μόνο ἀνησυχητικὸ (πρὸ)μήνυμα…

Τὰ χρήματα ποὺ θὰ δοθοῦν στὶς Ἐκκλησίες θὰ καλύψουν λειτουργικὲς καὶ ἄλλες ὑπαρκτὲς ἀνάγκες, ἀλλὰ δὲν μποροῦν νὰ παρηγορήσουν τὶς καρδιές μας ποὺ κλαῖνε, τὴν στιγμὴ ποὺ λειτουργοῦμε σὲ ἄδειους καὶ κλειδωμένους Ναούς.

Δὲν εἴμαστε ἐκτὸς τόπου καὶ χρόνου, κατανοοῦμε ὅτι δὲν εἴμαστε οἱ μόνοι πάσχοντες καὶ ὑποφέροντες! Ἀσφαλῶς, συμμεριζόμαστε τὸν πόνο καὶ τὴν δυστυχία ὅλων τῶν ἀνθρώπων, ἀφοῦ ὅλες σχεδὸν οἱ δραστηριότητες ἔχουν ἀνασταλεῖ καὶ ἄλλες ὑπολειτουργοῦν, μὲ φοβερὲς συνέπειες ψυχολογικὲς καὶ οἰκονομικές. Γνωρίζουμε, ἐπίσης, τοὺς κινδύνους ἀπὸ τὴν πανδημία, ποὺ ἔπληξε καὶ πολλοὺς Κληρικοὺς ὅλων τῶν βαθμῶν καὶ μοναχούς, ὅμως, τηροῦμε καὶ τὰ  προβλεπόμενα μέτρα, διαθέτουμε εὐμεγέθεις Ναούς, οἱ ὁποῖοι ἔχουν καὶ μεγάλους αὔλειους χώρους. Καὶ πάνω ἀπ’ ὅλα ἐλπίζουμε στὴν θεία προστασία»!

Καὶ προσθέτει: «Γιὰ τοὺς πιστοὺς οἱ Ἱεροὶ Ναοὶ εἶναι πνεύμονες πνευματικοί, εἶναι ὀάσεις μέσα στὴν ἔρημο, εἶναι ψυχῶν καὶ σωμάτων θεραπευτήρια, καταφύγια σωστικά! Εἶναι ὁ οὐρανὸς πάνω στὴ γῆ καὶ ἐκεῖ ἀπολαμβάνουμε τὰ ἀγαθὰ τῆς θείας καὶ τῆς μεταξὺ μας Κοινωνίας. Γι’ αὐτὸ δὲν θὰ παύσουμε νὰ παρακαλοῦμε καὶ νὰ ζητοῦμε, μὲ κίνδυνο ἡ συχνὴ αὐτὴ παρακλητικὴ παρουσία μας στὰ μέσα νὰ γίνει ἀφορμὴ πολλαπλῆς, ἴσως καὶ ἀπὸ πολλούς, παρεξηγήσεώς μας.

Τοὺς πιστούς μας θέλουμε, αὐτοὺς λαχταροῦμε. Καὶ αὐτοί, μὲ τὴν πίστη τους καὶ τὸ φιλότιμό τους, ἀπὸ τὸ ὑστέρημά τους, ὅπως ἔπρατταν μέχρι τώρα, θὰ συνεχίσουν νὰ λειτουργοῦν καὶ τοὺς Ι. Ναοὺς καὶ τὰ φιλάνθρωπα ἔργα, διὰ τῶν ὁποίων δοξάζεται ὁ Θεὸς καὶ ξεκουράζεται ὁ ἄνθρωπος!

Ἐάν, ὁ μὴ γένοιτο, δὲν ἀνοίξουν οἱ Ἐκκλησίες, γιατί πιθανὸν νὰ προτιμηθεῖ τὸ καλοκαίρι ἀπὸ τὸ Πάσχα, θὰ φανεῖ ἐκ μέρους τῶν ἁρμοδίων δυσκολία κατανοήσεως τῶν πραγματικῶν ἀναγκῶν τοῦ Λαοῦ, ἐνῶ ὑπάρχει, μεταξὺ ἄλλων, καὶ ὁ κίνδυνος νὰ θεωρηθοῦν, ἀπὸ τυχὸν καχυπόπτους, οἱ οἰκονομικὲς αὐτὲς ἐνισχύσεις, ὡς ἀνταπόδοση συναλλαγῆς καὶ ἐξαγορᾶς συμβιβαστικῆς-ἀνεκτικῆς συμπεριφορᾶς.

Καὶ τοῦτο τὸ τελευταῖο ἀδικεῖ καὶ τὴν Πολιτεία καὶ τὴν Ἐκκλησία»!

Δὲν πέρασε τέλος ἀπαρατήρητη ἡ πρόσφατη συνάντηση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἱερωνύμου μὲ τὸν πρωθυπουργὸ Κ. Μητσοτάκη στὸ Μέγαρο Μαξίμου, ὅσο κι ἂν ἀπὸ κοινοῦ ἐπιχείρησαν νὰ τὴν δικαιολογήσουν καὶ νὰ τὴν ὑποβαθμίσουν σὲ ὅτι ἀφορᾶ τὸ περιεχόμενο τῆς συνομιλίας τους. Αὐτὰ ποὺ μέχρι στιγμῆς ἔχουν γίνει γνωστὰ εἶναι ἡ χορήγηση ἐπιδόματος καὶ ἡ ἔγκριση μέσω τοῦ ΕΣΠΑ προγράμματος ψηφιοποίησης τῶν γάμων καὶ τῶν βαπτίσεων κόστους 1.000.000 εὐρὼ γιὰ τὴν Ἀρχιεπισκοπή. Δὲν ἔγινε ἀκόμη γνωστὸ ἂν Ἀρχιεπίσκοπος καὶ πρωθυπουργὸς συζήτησαν καὶ τὰ περὶ τῆς ἔντονης φημολογίας τῶν τελευταίων ἑβδομάδων ποὺ φέρει κύκλους τῆς κυβέρνησης νὰ προωθοῦν ἐνόψει του Πάσχα δῆθεν καταγγελίες περὶ παιδεραστίας σὲ βάρος Ἀρχιερέων καὶ μία ἔντονη σκανδαλολογία γιὰ εὐνόητους πρὸς αὐτοὺς πολιτικοὺς ἐπὶ τὸ πλεῖστον λόγους…

 

ΠΗΓΗ: ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΤΕΥΧ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 (Κυκλοφόρησε την 10η Ἀπριλίου)

Συντάκτης

Σχολιάστε

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί.Τα απαραίτητα πεδία είναι μαρκαρισμένα *