Φάρμακο καὶ πηγὴ ἰάσεως τὸ ψαλτήριο

Ὁ Μητροπολίτης Μόρφου Νεόφυτος ἐνόψει αὐτῶν ποὺ πρόκειται νὰ ἀκολουθήσουν παρακαλεῖ, ἱκετεύει καὶ προτρέπει τοὺς Χριστιανοὺς νὰ διαβάζουν καθημερινὰ τὸ ψαλτήριο προκειμένου νὰ θωρακιστοῦν οἱ ἴδιοι, νὰ θωρακίσουν τὰ σπίτια τους, τὴν οἰκογένειά τους, τὰ χωριὰ τους καὶ τὶς πόλεις τους.

Ὁ φόβος, ἡ ταραχή, ἡ ἀπογοήτευση, ἡ ἀπόγνωση, ἡ ἀνασφάλεια καὶ τὰ συνεχῆ ἀδιέξοδα ἀποτελοῦν δυστυχῶς σ’ αὐτοὺς τοὺς δύσκολους καιροὺς τῶν ἀλλεπάλληλων ἐγκλεισμῶν, μόνιμους «συντρόφους» πολλῶν ἀνθρώπων. Πολλοὶ ἐξ αὐτῶν ἐπιχειροῦν νὰ ἀντιμετωπίσουν τοὺς λογισμοὺς ποὺ προκαλοῦν τὰ ἀνωτέρω συναισθήματα μὲ σωρεία ψυχοφαρμάκων καὶ ἄλλων ἐπικίνδυνων ναρκωτικῶν οὐσιῶν. Τρανὴ ἀπόδειξη ἡ αὔξηση κατὰ 80% τῶν ἀνωτέρω οὐσιῶν ποὺ προέκυψε ἀπὸ τὴν ἐξέταση τῶν λυμάτων στὸ νομὸ Ἀττικῆς. Κάτι ἀντίστοιχο παρατηρεῖται φυσικὰ καὶ στὴν ἐπαρχία, κάτι συνέβαλε καὶ στὸν ἀνταγωνισμὸ τῶν φαρμακευτικῶν ἐταιριῶν μέσω τῆς αὔξησης διαφημιστικῆς καμπάνιας στὶς συγκεκριμένες οὐσίες.

Σὲ πνευματικὸ-θεολογικὸ ἐπίπεδο ὡστόσο ἡ ἀνωτέρω συμπτωματολογία δηλοῖ ἀμιγῶς δαιμονικὸ ἔργο. Οἱ λογισμοὶ ἄλλωστε ποὺ δημιουργοῦν τὰ συναισθήματα καθορίζουν καὶ τὸ βαθμὸ τῆς πίστης ἀλλὰ καὶ ὁλάκερη τὴ ζωή μας. Γι’ αὐτὸ ἡ Ἐκκλησία καθόρισε ἀπὸ ἀρχαιοτάτων χρόνων τὰ ἀνίκητα ὅπλα κατὰ τῶν δαιμονικῶν ἐπιδράσεων καὶ ἐπιρροῶν στὴ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου. Προκειμένου νὰ κατανοήσουμε τὸ γεγονὸς αὐτὸ θὰ ἀνατρέξουμε στὸ μεγάλο ἅγιο τῆς ἐποχῆς μας Πορφύριο Καυσοκαλυβίτη. Ἦταν στὰ μέσα τῆς δεκαετίας τοῦ 80 ὅταν μία ἀπελπισμένη οἰκογένεια ἐπισκέφθηκε τὸν Ὅσιο καὶ κλαίγοντας ζητοῦσε τὴ βοήθειά του. Ὁ 25χρονος γιὸς τους ἔπασχε ἀπὸ βαριᾶς μορφῆς κατάθλιψη, ἦταν ἀρνητικὸς στὴ ζωή. Δὲν μποροῦσε νὰ κοιμηθεῖ τὸ βράδυ ἀπὸ τὶς ἀνεξέλεγκτες ἀϋπνίες καὶ εἶχε λογισμοὺς ἀπογοήτευσης ποὺ ἔφθαναν μέχρι τὸ σημεῖο τῆς αὐτοκτονίας. Ἡ εἰκόνα τοῦ νεαροῦ ποὺ συνόδευε τοὺς γονεῖς του ἦταν ἐνδεικτική τῆς θλιβερῆς κατάστασης ποὺ βίωνε. Ὁ Ὅσιος τὸν ἀγκάλιασε μὲ συμπόνια καὶ τὸν παρακάλεσε νὰ μείνει λίγες ἡμέρες κοντά του, προκειμένου νὰ βοηθήσει στὶς κηπουρικὲς ἐργασίες τοῦ μοναστηριοῦ. Ὁ νεαρὸς δέχθηκε καὶ οἱ γονεῖς συναίνεσαν στὴν πρόταση τοῦ Ὁσίου γέροντα. Μετὰ τρεῖς ἡμέρες ὁ νεαρὸς ἀνακοίνωσε στὸν Ὅσιο Πορφύριο, πὼς ἐπιθυμεῖ νὰ φύγει. Μὲ τὸ διορατικὸ χάρισμα ποὺ τοῦ εἶχε χαρίσει ὁ Θεὸς ὁ γέροντας διέκρινε πὼς ἡ ἐπιθυμία αὐτὴ προέρχεται ἀπὸ δαιμονικὸ λογισμό.

Τοῦ εἶπε  τότε ἤρεμα πὼς θὰ φροντίσει νὰ γυρίσει στοὺς γονεῖς του καὶ ταυτόχρονα τὸν παρακάλεσε λόγω τοῦ ὅτι πλέον ἀντιμετώπιζε σοβαρότατα προβλήματα ὅρασης νὰ παραμείνει ἐκεῖνο τὸ βράδυ γιὰ νὰ τοῦ διαβάσει λίγους ψαλμοὺς ἀπὸ τὸ ψαλτήριο, μιᾶς καὶ ὁ ἴδιος δὲν ἔβλεπε! Ὁ νεαρὸς συναίνεσε καὶ ἄρχισε τὸ βράδυ νὰ διαβάζει ψαλμοὺς στὸν γέροντα Πορφύριο. Ξαφνικὰ καθὼς διάβαζε διέκοψε τὴν ἀνάγνωση καὶ ἀνακοίνωσε στὸν Ὅσιο πὼς δὲν ἐπιθυμεῖ πλέον νὰ φύγει ἀλλὰ νὰ παραμείνει στὸ μοναστήρι λίγες ἡμέρες ἀκόμη γιὰ νὰ ἐξυπηρετεῖ τὸν γέροντα μὲ τὴν ἀνάγνωση τοῦ ψαλτηρίου καὶ τὴ φροντίδα τοῦ κήπου. Ὁλοκληρώνοντας τὴν ἀνάγνωση τοῦ ψαλτηρίου μὲ τὴν εὐχὴ καὶ εὐλογία τοῦ θαυματουργοῦ Ὁσίου εἶχε ἀπαλλαγεῖ παντελῶς ἀπὸ τοὺς δαιμονικοὺς λογισμοὺς ποὺ τὸν καθήλωναν στὴ ζωή! Ξεκίνησε μία πνευματικὴ ζωὴ μὲ ἐξομολόγηση, νηστεία, προσευχὴ ἐνῶ ἡ  ἀνάγνωση ψαλτηρίου ἀπὸ τότε καὶ μέχρι σήμερα συμβάλλει θετικὰ στὴν ἐν Χριστῷ πλέον πορεία του. Ἡ ἐλπίδα, ἡ χαρά, ἡ ἀγαλλίαση καὶ ἡ αἰσιοδοξία ἀντικατέστησαν τοὺς δαιμονικοὺς λογισμούς. Τὸ περιστατικὸ αὐτὸ μᾶς διηγήθηκε χαριτωμένος μοναχός, πνευματικό παιδί τοῦ γέροντα Πορφυρίου.

Ἡ Ἐκκλησία λοιπόν ἀπὸ ἀρχαιοτάτων χρόνων συμπεριλάμβανε τὸ ψαλτήριο ὡς ὅπλο ἐκδίωξης τῶν δαιμονικῶν ἐπιδράσεων. Καὶ γι’ αὐτὸ φρόντιζε σὲ ὅλα τὰ λειτουργικὰ κείμενα νὰ μὴν ἀπουσιάζουν οἱ ψαλμοὶ, ἐνῶ παλαιότερα προϋπόθεση γιὰ νὰ ἀποκτήσει κάποιος τὸ ἐπισκοπικὸ ἀξίωμα  ἦταν νὰ γνωρίζει ἀπταίστως ὅλους τούς ψαλμούς!

Κι αὐτὸ ἔχει τὴν ἑρμηνεία του. Παλαιοὶ καὶ σύγχρονοι ἅγιοι ἄλλωστε προτρέπουν ὡς λύση ἴασης άσθενειῶν καἰ ψυχολογικῶν προβλημάτων τὴν ἀνάγνωση τοῦ ψαλτηρίου. Ὡς ἐκ τούτου ὅταν μία οἰκογένεια καθημερινὰ διαβάζει ψαλμοὺς θωρακίζεται, ἀφοῦ ἐκδιώκονται τὰ ταγκαλάκια, ὅπως ὀνόμαζε τὰ δαιμόνια ὁ Ἅγιος Παΐσιος.

Γέροντας ἀπὸ τὰ Ἄγραφα προέτρεψε πρὶν ἀπὸ χρόνια πνευματικά του παιδιὰ νὰ μεταβοῦν ἔξω ἀπὸ τὸ στάδιο τοῦ Π. Φαλήρου καὶ νὰ διαβάσουν τοὺς ψαλμοὺς τοῦ Δαυὶδ κατὰ τὴ διάρκεια τῆς παράστασης ποὺ ἔδιδε ὁ γνωστὸς μάγος Ντέϊβιντ Κόπερφιλντ. Ἐκεῖνο τὸ βράδυ, ὅπως ὁμολόγησε ἀργότερα σὲ συνέντευξή του  σὲ τηλεοπτικὸ δίκτυο τῶν ΗΠΑ ὁ ἴδιος, τοῦ πῆγαν ὅλα στραβά, μ’ ἀποτέλεσμα νὰ ὑποστηρίζει ὅτι «ἡ Ἀθήνα εἶχε ἰσχυρὸ ἀρνητικὸ πεδίο (!!!) γεγονὸς ποὺ τὸν ἐμπόδισε νὰ δείξει τὶς … δαιμονικὲς ἱκανότητές του»! Κάτι ἀντίστοιχο ἔγινε πρὶν ἀπὸ λίγα χρόνια καὶ στὸ ἑλληνικὸ Κοινοβούλιο, κατὰ τὴ συζήτηση ἀντιχριστιανικοῦ νομοσχεδίου. Μία μικρὴ ὁμάδα δέκα ἀτόμων κύκλωσαν τὴ Βουλὴ καὶ ἄρχισαν νὰ διαβάζουν τὸ ψαλτήριο. Ἀξιοσημείωτο εἶναι ὅτι ὁ τότε λαλίστατος πρωθυπουργὸς Ἀλέξης Τσίπρας δὲν μποροῦσε νὰ ἀρθρώσει λέξη, κάτι ποὺ σχολιάστηκε δυσμενῶς ἀπὸ τοὺς βουλευτές, οἱ ὁποῖοι στὰ πηγαδάκια σχολίαζαν περιπαικτικὰ πὼς ἀνέβηκε στὸ βῆμα τῆς Βουλῆς νὰ μιλήσει μεθυσμένος.

Φανταστεῖτε λοιπόν, τί θὰ γινόταν ἐὰν συστηματικὰ καὶ σὲ καθημερινὴ βάση σὲ πόλεις καὶ χωριὰ διαβαζόταν ὁλόκληρο τὸ ψαλτήριο! Τὰ ταγκαλάκια δὲν θὰ μποροῦσαν νὰ σταθοῦν καὶ θὰ ἐπέστρεφαν καὶ πάλι στὰ βουνὰ καὶ στὰ λαγκάδια κατατρομαγμένα, ἀφήνοντας ἥσυχους τοὺς ἀνθρώπους. Τὸ θετικὸ πάντως εἶναι πὼς ὁλοένα καὶ περισσότεροι χριστιανοὶ σὲ ὁλόκληρη τὴν Ἑλλάδα, τὴν Κύπρο ἀλλὰ καὶ στὴν ἀλλοδαπή, ὅπου ζοῦν Ἕλληνες ἔχουν συνειδητοποιήσει τὴν ἀξία τοῦ ψαλτηρίου καὶ ξεκίνησαν δειλὰ-δειλὰ νὰ ἐπεξεργάζονται καὶ νὰ χρησιμοποιοῦν τὸ ὅπλο αὐτό, γεγονὸς ποὺ λειτουργεῖ ὡς κάρβουνο ποὺ εἰσέρχεται στὸ στόμα τοῦ σκύλου (διαβόλου) καὶ τὸν κάνει νὰ τρέχουν ἀνεξέλεγκτα τὰ σάλια του, ὅπως σχολίασε προσφάτως μία ἁγία γερόντισσα ἀπὸ τὴν Κρήτη.

Εἰδικὰ τὴν περίοδο τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ὅπου δοκιμάζονται οἱ Χριστιανοὶ στὸ στίβο τῶν ἀρετῶν καὶ τῆς ἐν Χριστῷ βιωτῆς ἡ Ἁγία Ἐκκλησία μας ἔχει διπλασιάσει τὴν ἀνάγνωση τῶν ψαλμῶν (καθίσματα) ἀποβλέποντας στὴ θωράκιση τῶν ἀγωνιζομένων Χριστιανῶν στὸ στάδιο τῶν ἀρετῶν! Καὶ ταυτόχρονα φροντίζει νὰ θωρακίζει τοὺς Χριστιανοὺς μὲ τὰ ὅπλα τῆς προσευχῆς, τῆς νηστείας, τῆς ταπείνωσης καθώς καὶ τὸ ἀήττητο ὅπλο τοῦ Σταυροῦ.

Νὰ γιατί ὁ Μητροπολίτης Μόρφου Νεόφυτος ἐνόψει αὐτῶν ποὺ πρόκειται νὰ ἀκολουθήσουν παρακαλεῖ, ἱκετεύει καὶ προτρέπει τοὺς Χριστιανοὺς νὰ διαβάζουν καθημερινὰ τὸ ψαλτήριο προκειμένου νὰ θωρακιστοῦν οἱ ἴδιοι, νὰ θωρακίσουν τὰ σπίτια τους, τὴν οἰκογένειά τους, τὰ χωριὰ τους καὶ τὶς πόλεις τους. Καὶ ἤδη στὴν πρόσκληση αὐτὴ ἔχουν ἀνταποκριθεῖ χιλιάδες Χριστιανοὶ σὲ ὁλάκερη τὴν οἰκουμένη, οἱ ὁποῖοι ἤδη ἡ συντριπτικὴ πλειονότητα αὐτῶν ἔχουν ἀρχίσει νὰ βιώνουν θαύματα στὴν καθημερινότητά τους.

Νὰ γιατί οἱ ἐκφραστὲς τοῦ μυστηρίου τῆς ἀνομίας, τὰ ὄργανα τοῦ διαβόλου ὁλοένα καὶ περισσότερο κυριεύονται ἀπὸ τὸ φόβο τῆς ἀποκάλυψης τοῦ ἀποτρόπαιου σχεδίου τους καὶ βιάζονται … μὴ τυχὸν καὶ προλάβουν νὰ ὁλοκληρώσουν τὸ ἔγκλημά τους. Ἀλλά ὅπως λέγει ὁ σοφός λαὸς «ὅποιος βιάζεται σκοντάφτει»… καὶ γκρεμοτσακίζεται!

Καλό Πάσχα

Συντακτική ὁμάδα Στύλου Ὀρθοδοξίας

ΠΗΓΗ: ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021

Συντάκτης

Μια σκέψη για το “Φάρμακο καὶ πηγὴ ἰάσεως τὸ ψαλτήριο

Σχολιάστε

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί.Τα απαραίτητα πεδία είναι μαρκαρισμένα *