ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Πῶς σχετίζεται τὸ ἐμβόλιο μέ τὴ μείωση τοῦ πληθυσμοῦ τῆς γῆς

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ-ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ ΑΠΟ ΤΟ 2005

Τὸ Ἀμερικανικὸ Κογκρέσσο σχεδίαζε ἀπὸ τὸ Φεβρουάριο τοῦ 1974 μὲ ποιὸ τρόπο θὰ ἐπιβάλλουν τὸν ἐμβολιασμὸ στοὺς ἀνθρώπους προκειμένου νὰ τοὺς ἐλέγχουν τὴ βούληση καὶ νὰ ἀποκτήσουν πάνω τους δικαίωμα ζωῆς καὶ θανάτου…

 

Ὅταν εἰσαχθῆ εἰς τὸν ὀργανισμὸν τὸ ἐμβόλιον, τότε οἱ νανοτρανζίστορ ἐγκέφαλοι ἐνεργοποιοῦνται διὰ εἰδικῶν κυμάτων, ποὺ ἐκπέμπονται ἀπὸ γιγαντιαῖες κεραῖες, εὑρισκόμενες σὲ εἰδικῶς κατασκευασθέντα τεράστια στάδια. Τὸ ἀποτέλεσμα τῆς ἐνεργοποιήσεως θὰ εἶναι ὁ ξαφνικὸς θάνατος λόγω καρδιακοῦ ἐπεισοδίου τοῦ ἐμβολιασθέντος ἀτόμου!

 

Πολλοὶ εἶναι αὐτοὶ ποὺ προβληματίζονται γιὰ τὸ ἐμβόλιο κατὰ τοῦ κορωνοϊοῦ καὶ ἀμφιβάλλουν γιὰ τὸ ἂν ἀποσκοπεῖ στὴν καταπολέμηση τοῦ ἰοῦ. Αὐτοὺς εἴθισται σήμερα οἱ ὑποστηρικτὲς τοῦ ἐμβολίου νὰ τοὺς ἀποκαλοῦν συνωμοσιολόγους, ψεκασμένους, φανατικοὺς κ.οκ. Ὡστόσο, ὁλοένα καὶ περισσότερο ἀποκαλύπτονται στοιχεῖα ποὺ ἐπαληθεύουν καὶ ἐπιβεβαιώνουν τοὺς δισταγμοὺς τῶν «συνωμοσιολόγων» καὶ ἀπορρίπτουν τὰ ὅσα μᾶς σερβίρουν οἱ ὄψιμοι σωτῆρες τῆς Νέας Τάξης καὶ ἔνθερμοι θιασῶτες τῆς παγκοσμιοποίησης, μέσα ἀπὸ τὰ πλήρως ἐλεγχόμενα Μέσα Μαζικῆς Ἐνημέρωσης ἤ Ἐξαπάτησης.

Στὸ σημεῖο αὐτὸ ἐπαναλαμβάνουμε τὰ ὅσα ἔχει ἐπισημάνει ὁ Ἅγιος Παΐσιος ἀπὸ τὴ δεκαετία τοῦ ’80 γιὰ τὸ ἐμβόλιο.

«…Τώρα πάλι παρουσιάσθηκε μιὰ ἀρρώστια, γιὰ τὴν ὁποία βρῆκαν ἕνα ἐμβόλιο ποὺ θὰ εἶναι ὑποχρεωτικὸ καί, γιὰ νὰ τὸ κάνη κανείς, θὰ τὸν σφραγίζουν. Ὅσοι δὲν σφραγισθοῦν, θὰ περάσουν καλύτερα ἀπὸ τοὺς ἄλλους, γιατί ὁ Χριστὸς θὰ τοὺς βοηθήση. Οἱ ἄνθρωποι ποὺ θὰ σφραγισθοῦν θὰ πάθουν τέτοια ζημιά, ποὺ θὰ μασοῦν τὴν γλώσσα τους ἀπὸ τὸν πόνο» (βλ. Σ.Ο. τεῦχ. 227 Δεκέμβριος 2020).

Τὰ λεγόμενα τοῦ Ἁγίου ἔρχεται νὰ ἐπιβεβαιώσει τὸ πρακτικὸ 26 τοῦ Ἀμερικανικοῦ Κογκρέσου τῆς 24ης Φεβρουαρίου 1974, τὸ ὁποῖο δημοσιεύτηκε στὴν ἐφημερίδα «Ὀρθόδοξος Τύπος» τὴν 10η Ἰουνίου 2005 σελ 3., τὸ ὁποῖο παραθέτουμε:

 

«Ἀπό τό βιβλίο «Ἡ πίστη μας σὲ διωγμό» (Ποιοί καὶ γιατί μᾶς πολεμοῦν)

 

Π.Μ. ΣΩΤΗΡΧΟΥ

ἐκδόσεις Παπαδημητρίου (2006)

σελ.35

Ἀλλὰ καὶ πάλι ὁ μέγας ὄγκος τοῦ ἀνθρωπίνου πληθυσμοῦ τῆς γῆς, ποὺ ὑπερβαίνει ἤδη τὰ ἕξ δισεκατομμύρια ἀνθρώπων, στέκει πάντοτε ἀξεπέραστο ἐμπόδιο γιὰ τὴν Νέα Τάξη Πραγμάτων καὶ οἱ διαστρόφοι ἐγκληματίες ποὺ τὴν διευθύνουν ἀπεφάσισαν νὰ μειώσουν βίαια τὸν πληθυσμὸν τῆς γῆς, μὲ τὴν βοήθεια τῆς τεχνολογίας τῶν ἐμβολίων, ὅπως ἀποκαλύπτει, μὲ πλῆθος στοιχείων, ἕνα συγκλονιστικὸν δημοσίευμα τῆς ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος» (τῆς 10ης Ἰουνίου 2005, τρίτη σελ.), τὸ ὅποιον καταχωροῦμε κατὰ λέξιν, γιὰ τὴν ἐνημέρωση τοῦ φιλόχριστου ἀναγνώστη:

ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΝΕΟΕΠΟΧΙΤΩΝ

Οἱ σκοτεινοὶ ἡγέτες τῆς Νέας Ἐποχῆς δὲν σταματοῦν νὰ συνωμοτοῦν κατὰ τῆς ἀνθρωπότητας μὲ ὅλα τὰ σύγχρονα μέσα, ποὺ ἀφθόνως διαθέτουν. Ἔτσι προσφάτως ἀνεκάλυψαν ἕνα εἰδικὸ ἐμβόλιον τὸ ὁποῖον περιέχει χιλιάδες νανορομπὸτ (vio-flesh robot), ἀόρατα ἀπὸ γυμνὸ μάτι ἀφοῦ εἶναι μικρότερα ἀπὸ τὰ βακτηρίδια! Ὅταν εἰσαχθῆ εἰς τὸν ὀργανισμὸν τὸ ἐμβόλιον, τότε οἱ νανοτρανζίστορ ἐγκέφαλοι ἐνεργοποιοῦνται διὰ εἰδικῶν κυμάτων, ποὺ ἐκπέμπονται ἀπὸ γιγαντιαῖες κεραῖες, εὑρισκόμενες σὲ εἰδικῶς κατασκευασθέντα τεράστια στάδια. Ἤδη ὑπάρχουν 40 τέτοια στάδια εἰς ὅλον τὸν κόσμον. Τὸ ἀποτέλεσμα τῆς ἐνεργοποιήσεως θὰ εἶναι ὁ ξαφνικὸς θάνατος λόγω καρδιακοῦ ἐπεισοδίου τοῦ ἐμβολιασθέντος ἀτόμου!  Ὑπάρχει ἀκόμη ἢ δυνατότης νὰ προκαλέση ἀντὶ θανάτου τὴν ψυχολογικὴν ἀλλαγὴν τοῦ ἀτόμου, κατὰ τὴν βούλησιν τοῦ χειριστοῦ τῶν εἰδικῶν αὐτῶν κυμάτων ΕΙΡ, ποὺ θὰ ἐκπέμπωνται ἀπὸ τὰ ἐν λὸγῳ στάδια. Τὰ ἀνωτέρω τὰ ἔχει ἔκφρασει ἤδη ἀπὸ τὸ 1974 ὁ διευθυντὴς τῆς Νευρο- ψυχιατρικῆς τοῦ Πανεπιστημίου Yale τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν Dr Zoze Delgado ὅταν ἔγραφε: «Πρέπει νὰ ἐλέγχωμε τὸν ἐγκέφαλον ἠλεκτρονικῶς. Κάποτε στρατοὶ καὶ στρατηγοὶ θὰ ἐλέγχωνται διὰ ἠλεκτρονικοῦ ἐρεθισμοῦ τοῦ ἐγκεφάλου, ὁ ἄνθρωπος δὲν ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ ἀναπτύσση τὸν νοῦν του κατὰ βούλησιν». Πρακτικὰ Κογκρέσσου, Νο 26, Φεβρ. 24 τοῦ 1974.

Εἶναι στὸ πρόγραμμα, ἐξ ἄλλου, τῆς Νέας Ἐποχῆς νὰ ἐλαττώση τὸν παγκόσμιον πληθυσμόν, ὥστε νὰ μείνουν μόνον 500 ἑκατομμύρια ἄνθρωποι! Αὐτὸ τὸ ἔχουν δηλώσει ἐπανειλημμένως ὁ Ted Terner, ἰδιοκτήτης τοῦ CNN, καθὼς καὶ ὁ πρίγκηψ Φίλιππος τῆς Ἀγγλίας. Ἀμφότεροι ἐπιθυμοῦν νὰ ἐλαττωθῆ ὁ πληθυσμὸς τῆς γῆς κατὰ τούλαχιστον 80%, δηλαδὴ νὰ χαθοῦν 5 δισεκατομμύρια ἄνθρωποι! (Βλ. Alex Zones, descent into tyranny pp. 164, 167, USA, 2002 καὶ περιοδικόν:Rower of prophesy, The wolld Cup conspirasy Μay 2002).

Ἀσφαλῶς δημιουργεῖται κατόπιν τῶν ἀνωτέρω τὸ ἐρώτημα. Πῶς θὰ πείσουν τόσο κόσμον, ὥστε νὰ δεχθῆ τὸ ἐμβόλιον; Ἁπλούστατα, διαδίδοντας ὅτι ἔρχονται παγκόσμιοι θανατηφόροι ἐπιδημίαι (ὅπως π.χ. τοῦ ἰοῦ τῶν ὀρνίθων) καὶ θὰ πρέπει νὰ ἀντιμετωπισθοῦν διὰ τοῦ ἐμβολιασμοῦ. Γι’ αὐτὸ θὰ πρέπει ὁ κάθε πολίτης νὰ γίνη προστάτης τοῦ ἐαυτοῦ του, μὴ πιστεύων ἀκρίτως κάθε πληροφορία τῶν media, διότι αὐτοί, ποὺ τὰ διευθύνουν, αὐτοὶ ἐπιθυμοῦν σὲ παγκόσμιον κλίμακα καὶ τὴν ἐξόντωσίν του. Ὁ νοῶν νοείτω…

Ἱερομόναχος Θεοδώρητος

Κυριακή τοῦ Θωμᾶ 2005

 

Στὴν χώρα μας ἔχουν ἐπιτύχει, μὲ πολλοὺς τρόπους, νὰ ὁδηγήσουν τὸν λαόν μας στὴν ὀλιγοτεκνία καὶ τὴν φοβερὴ ὑπογεννητικότητα, ὥστε νὰ ἔχουμε τὸ σοβαρότερον δημογραφικὸν πρόβλημα σὲ ὅλη τὴν γύρω γεωγραφικὴ περιοχή μας καὶ σὲ ὁλόκληρη τὴν Εὐρώπη. Εἶναι δραματικὲς οἱ προοπτικὲς μειώσεως τοῦ ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ στὸ ἄμεσον μέλλον, ἐνῶ ταυτοχρόνως αὐξάνονται οἱ ἀριθμοὶ τῶν ξένων ποὺ ἔρχονται συνεχῶς στὴν χώρα μας καὶ ἤδη προσεγγίζουν τὸ ἕνα τρίτον τοῦ πληθυσμοῦ.

Γιὰ τὸν ἴδιο στόχο καὶ γιὰ τὴν ἠθικὴ διάβρωση τοῦ λαοῦ μας οἱ Νεοταξίτες προωθοῦν τρεῖς θανάσιμους ἐχθροὺς στὸν τόπον μας: Τὴν ἀσυγκράτητη καὶ ἀδιάντροπη ὁμοφυλοφιλία, τὰ ναρκωτικὰ καὶ τὸν πανσεξουαλισμό, διότι καὶ τὰ τρία αὐτά δηλητήρια τοῦ κοινωνικοῦ βίου ἀπομακρύνουν τοὺς νέους ἀπὸ τὸν γάμο καὶ τὴν συγκρότηση οἰκογένειας καὶ τὴν γέννηση παιδιῶν».

ΠΗΓΗ ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΤΕΥΧ 230 ΜΑΡΤΙΟΣ 2021

 

Συντάκτης

Μια σκέψη για το “ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Πῶς σχετίζεται τὸ ἐμβόλιο μέ τὴ μείωση τοῦ πληθυσμοῦ τῆς γῆς

  1. Δυστυχώς οι ανά τον κόσμο σιωνιστές εργάζονται σιωπηρά και μεθοδικά όλα αυτά τα χρόνια κι ως ένα μεγάλο βαθμό έχουν πετύχει τα σχέδια τους. Ελπίζουμε να επέμβει σύντομα ο Θεός γιατί πλέον έχουν αποθρασυνθει τόσο πολύ τα πιόνια της ΝΠΤ ώστε το ανθρώπινο είδος κινδυνεύει με εξαφάνιση.Όλα πλέον γίνονται προκλητικά απροκάλυπτα. Ο φόβος έχει παραλύσει σώμα και νου. Λυπάμαι γιατί φύγαμε μακριά από το Θεό και δώσαμε εξουσία στα ταγκαλακια. Και χορεύουν τον καημένο τον κοσμακη στο ταψί. Ο άγιος Παισιος μας λέει: δεν υπάρχει πλέον άγνοια μόνο αδιαφορία. Και σκέφτομαι με το φτωχό μου το μυαλό πόσοι άνθρωποι υπάρχουν ηλικιωμένοι που δεν έχουν κάποιον να τους πει ότι όλο αυτό το θέατρο που έχει στηθεί είναι μια παγίδα του σατανά, πόσοι έχουν ψυχικά, σωματικα, νοητικά προβλήματα και δεν έχουν την αντίληψη να καταλάβουν την παγίδα, πόσος πόνος, απελπισία, απογοήτευση, ασθένεια υπάρχει που έχει κλείσει κάθε παράθυρο ελπίδας. Αυτό όμως είναι το θέλημα του Κυρίου και είναι άγιο και δίκαιο και σωστό. Αυτό είναι το τίμημα της αποστασίας από την αγκαλιά του Θεού-Πατέρα. Εύχομαι ο πανάγαθος να μας ελεησει, να μας δώσει υπομονή πίστη και δύναμη. ΑΣ ΓΊΝΕΙ ΤΟ ΘΕΛΗΜΑ ΣΟΥ ΚΥΡΙΕ!

Σχολιάστε

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί.Τα απαραίτητα πεδία είναι μαρκαρισμένα *