Πῶς ἐπηρεάζονται τὰ παιδιά ἀπὸ τὶς διαστροφικὲς ἐπιλογὲς τῶν γονέων

Κοκκορεύονται τὴν ξετσιπωσιά…

Ἡ στοματικὴ καὶ πρωκτική διαστροφὴ βασικὲς αἰτίες πρόκλησης καρκίνου καὶ αὐτοάνοσων.

Γιατροὶ ποὺ ἐργάζονται σὲ ἀντικαρκινικὰ νοσοκομεῖα διαβεβαιώνουν σήμερα ὅτι μέγα μέρος τῶν καρκίνων πάνω ἀπὸ τὸ λαιμό, ὀφείλονται στὸν «ἰὸ  τῶν θηλωμάτων», ἰὸ ποὺ ἐκκολάπτεται στὸ γεννετήσιο χῶρο καὶ ποὺ μεταφέρεται ἀπὸ τὴν διαστροφικὴ λειτουργία τῆς σεξουαλικῆς λειτουργίας στὰ στόματα τῶν ἀνθρώπων..

Ὁ διεθνούς φήμης Ἀμερικάνος ἠθοποιὸς Μάϊκλ Ντάκλας, προέβη σὲ δημόσια ὁμολογία, μὲ τὴν ὁποία γνωστοποίησε στὴν παγκόσμια κοινότητα, ποὺ ὀφείλεται, κατὰ τὴν ἐπιστήμη, ἡ καρκινοπάθεια του στὸ φάρυγγα, λάρυγγα, ὑπερώα καὶ στοματικὴ κοιλότητα. Μὲ αὐτὴ του τὴν γενναία πράξη, κατόρθωσε καὶ ἀφύπνισε πολλούς…

Γράφει ὁ Διονύσης Μακρῆς

Θεολόγος-Δημοσιογράφος

Ἕνα ἀπὸ τὰ πλέον καυτὰ καὶ ἐπίκαιρα σύγχρονα προβλήματα τῆς σύγχρονης κοινωνίας ἀποτελοῦν τά παρά φύσιν ἁμαρτήματα (στοματική καὶ πρωκτικὴ διαστροφή). Δυστυχῶς πολλοί πνευματικοί κυρίως ἀπό ἄγνοια ἤ καὶ ἀπό ἀτυχεῖς παρεμβάσεις Ἐπισκόπων ἀδυνατοῦν ὄχι μόνο νὰ τὸ ἀντιμετωπίσουν στὸ πνεῦμα τῶν διδαχῶν τοῦ Εὐαγγελίου ἀλλά ἐπιπλέον καὶ νά δώσουν τὴν κατάλληλη λύση, ὥστε νὰ ἀποφευχθοῦν ἑκατοντάδες ἀσθένειες, ποὺ ἐκ τῆς παρεκτροπῆς αὐτῆς ταλανίζουν τὴν ἑλληνικὴ κοινωνία καὶ ἐπιφέρουν ἀκόμη καὶ τὸν θάνατο. Ἀφορμή γιὰ τὸ ἄρθρο τοῦτο ἀποτέλεσε ἡ παράλογη καὶ ἀτυχής παρέμβαση Ἐπισκόπου νησιωτικῆς ἐπαρχίας, ὁ ὁποῖος μιλώντας παλαιότερα σὲ ἱερατικὴ σύναξη χαρακτήρισε τὴ στοματική διαστροφὴ ὡς ἕνα «ἁπλό φιλί»(!!!) προκαλώντας σύγχυση καὶ εὔλογη ἀπορία στοὺς παρισταμένους πνευματικούς τῆς σύναξης…

Πρὶν τριάντα χρόνια τὸ πρόβλημα ἦταν σπανιώτατο ἢ καὶ ἄγνωστο. Σήμερα εἶναι πολὺ διαδεδομένο λόγω τῆς ἠλεκτρονικῆς καὶ τηλεοπτικῆς διακίνησης καὶ τῶν σατανικῶν ἐπιρροῶν ποὺ ἀσκεῖ ἡ συναναστροφὴ καὶ ἡ ἀνταλλαγὴ ἐμπειριῶν γύρω ἀπὸ τὰ σαρκικὰ θέματα. Κοκορεύονται τὴν ξετσιπωσιὰ καὶ θεωροῦν εὔσημα παλληκαριᾶς καὶ παράσημα ἀνδρείας τὰ κατορθώματα τῆς ἔσχατης κατάπτωσης καὶ διαφθορᾶς. Ἐκεῖ ὁδηγεῖ, ὄχι μόνο τὸ πορνοθέαμα καὶ ἡ ἀλληλοεπίδραση τῶν μελῶν μίας παρέας, ἀλλὰ καὶ ὁ κορεσμὸς ποὺ ὁδηγεῖ στὴν ἀνικανοποίηση, καὶ ἡ ἀνικανοποίηση πάντα στὴν ἀποτυχία. Ὅ,τι εἶναι ἔξω τῆς φυσικῆς ὁδοῦ, μπλοκάρεται ἀπὸ τὸν σατανᾶ καὶ φέρνει ἀφόρητη κόλαση καὶ ἀπ’ αὐτὴ ἀκόμη τὴ ζωή. Τὸ φρικτὸ τοῦτο ἁμάρτημα (στοματικὴ διαστροφὴ) δύσκολα μπορεῖ κάποιος νὰ τὸ συζητήσει ἄνετα, ὅπως καὶ τὴν χειροτέρα τούτου σοδομιτικὴ ἁμαρτία (πρωκτικὴ διαστροφή), λόγω τῆς ἀηδίας, τῆς μεγίστης ἐντροπῆς ποὺ δημιουργεῖ ἡ τελεία ἀπομείωση τῆς ἀνθρώπινης ἀξίας μέσω τῶν εἰδεχθῶν αὐτῶν πράξεων, τῆς φρίκης καὶ τοῦ ἐξευτελισμοῦ ποὺ ἐπιφέρει ἡ διάπραξή του. Βέβαια, ἀπαντῶ στὸ ἐρώτημα ποὺ ἀπασχολεῖ πολλούς πνευματικοὺς καὶ λέγω, ὅτι βεβαίως καὶ τὸ συναντᾶμε στὴν Ἁγία Γραφή. Ἦταν φρικαλέα πράξη τῶν αἱρετικῶν  «Βορβοριτῶν» ποὺ κάνουν τὴν ἐμφάνισή τους ἀπὸ τὸν Α’ μ. Χ. αἰῶνα.

Ὁ Ἀπόστολος Ἰούδας ὁ Ἀδελφόθεος στὴν καθολικὴ ἐπιστολὴ του ἀναφέρεται καὶ σ’ αὐτὴ  τὴν ἐλεεινὴ πράξη πλὴν τὴν γράφει συγκρατημένα λεκτικά.  Γράφει: «ὁμοίως μέντοι καὶ οὗτοι ἐνυπνιαζόμενοι σάρκα μὲν μιαίνουσι, κυριότητα δὲ ἀθετοῦσι, δόξης δὲ βλασφημοῦσιν»(Ἰουδ. 8). Ὄντως δύσκολο χωρίο πρὸς ἀνάλυση. Ὁ Ἅγιος Νικόδημος «ἐπιστρατεύει» τὸν Ἅγιο Θεοφύλακτο Ἐπίσκοπο Νικομηδείας ὡς πρὸς τὴν ἑρμηνεία τοῦ ἀνωτέρου  στίχου καὶ ὁ ὁποῖος ἐπιδέξια καὶ εὔσχημα ξεσκεπάζει τὶς βδελυκτὲς πράξεις ἀνθρώπων σὲ πάθη ἀνωμαλίας. Ἑρμηνεύοντας ὁ Ἅγιος Θεοφύλακτος τὴν λέξη «ἐνυπνιαζόμενοι», λέγει ὅτι πρέπει κάποιος νὰ θαυμάσει τὸν Ἀπόστολο Ἰούδα, διότι μὲ πολλὴ σεμνὴ λέξη ἐσκίασε τὴν αἰσχρὴ πράξη ποὺ πράττουν οἱ αἱρετικοὶ «Βορβορίτες» καθὼς γράφει ὁ Ἅγιος Ἐπιφάνιος Ἐπίσκοπος Κύπρου. Γράφει ὁ Ἅγιος Ἐπιφάνιος: «Τοὺς Βορβορίτας τούτους, μὴ τὴν μήτρα τὴν γονικὴν ἐγκαταχεῖν, ἀλλ’ ἀτέλεστω τῇ βδελυρίᾳ, ταῖς ἑαυτῶν ὑπολάβοντας ταύτην χερσίν, εὐθὺς τῷ στόματι προσάγειν, μεθ’ ὧν συνεφθάρησαν γυναίων καὶ οὕτως ἀπέρχεσθαι ἀπ’ ἀλλήλων τοὺς ἀκαθάρτους, μέγα τί οἰηθέντας ἐπιτελεκέναι. Τοῦτο τὸ ἀκάθαρτον δράμα, διὰ τὸ ἀτέλεστον ἐνυπνίασμα ὁ Ἰούδας καλεῖ καὶ τοιαῦτα ἐνυπνιάσματα». Δηλαδή, οἱ Βορβορίτες αὐτοὶ, δὲν ἐκσπερματώνουν στὴ γόνιμη μήτρα ἀλλὰ –μέσα στὴν ἄσκοπη βρωμιὰ- ἀφοῦ τὴν πιάσουν μὲ τὰ χέρια τους, ἀμέσως τὴ φέρνουν  στὸ στόμα τους, καὶ ἔχουν φθαρεῖ ἔτσι μὲ τὶς γυναῖκες τους. Γι’ αὐτὸ νὰ τοὺς ἀποστρέφεσθε γνωρίζοντας ὅτι  ἔχουν διαπράξει κάτι μεγάλο. Αὐτὸ τὸ ἀκάθαρτο δράμα, λόγω  τῆς ἀναποτελεσματικότητος, ὁ Ἀπόστολος Ἰούδας ὀνομάζει ἐνυπνίασμα καὶ αὐτὰ τὰ ἐνυπνιάσματα. Διαφαίνεται λοιπόν, ἀπὸ ὅσα ἀναφέρει ὁ Ἅγιος Ἐπιφάνιος, ὅτι περὶ στοματικῶν ἀνοσιουργημάτων γίνεται ἐδῶ λόγος.

Ἡ ἐσχάτη αὐτὴ βδελυγμία καὶ ναδὶρ κατάπτωση λαμβάνει χώρα τόσον μεταξὺ τῶν ὁμοφυλοφίλων, ὅσο ἐπίσης καὶ μεταξὺ ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν, ἀσφαλῶς καὶ εὐλογημένων ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία ἀνδρογύνων δυστυχῶς…

Εἶναι μέρος τῆς γενικευμένης ὁμοφυλοφιλικῆς πρακτικῆς ποὺ ἔχει εὐρυτάτη διάδοση, λόγῳ κυρίως τῆς νεοταξικῆς προπαγάνδας ποὺ μανιωδῶς τὴν προωθεῖ…

Επί ΣΥΡΙΖΑ ο τότε πρόεδρος της Βουλής έβαλε στο Κοινοβούλιο τα χρώματα της ομοφυλοφιλίας

Στὴν περίπτωση αὐτή, τὸ πλεῖστον ἄνδρες, σὰν ὑποκτηνώδη ἀνδρίκελα, ὅπως χαρακτηρίζει τοὺς διαστροφικούς τολμητίες ὁ Ἅγιος Παΐσιος, διότι αὐτοὶ κυρίως εἶναι ἡ αἰτία αὐτῆς τῆς καταπτώσεως, ὄντως δίποδα θηρία, πασχίζουν νὰ ἔχουν τὶς γυναῖκες τους ὄχι μὲ σεβασμὸ καὶ ἔντιμη ἀντιμετώπιση, ἀλλὰ ὡς  ὑποκείμενα  σ’ αὐτούς σαρκικά μέσα, ὡς ἁπλὰ σαρκικὰ ὄργανα, ὡς μέσα αἰσχίστης γι’ αὐτοὺς ἡδονῆς, ὡς ὑποχείρια ὄντα, ὡς κρέατα ἡδονιστικὰ γιὰ τὶς διαστροφικὲς ἐπιλογές τους καὶ τὰ ἄκρως ἀνώμαλα γοῦστα τους. Ὄντως ἀπάνθρωπη συμπεριφορὰ στὰ πρόσωπα ποὺ διὰ βίου ἔχουν συνδέσει τὴ ζωή τους. Ἐκτροχιασμὸς καὶ διαστροφὴ τοῦ χειρίστου εἴδους, ἡ πλέον βαθειὰ σήψη καὶ ἠθικὴ κατάπτωση. Ὑπάρχουν βέβαια καὶ γυναῖκες ἀλλοτριωμένες ποὺ ζητᾶνε οἱ ἴδιες αὐτὲς τὶς ὁμοφυλοφιλικὲς πρακτικὲς καὶ ἀκατονόμαστες ἀθλιότητες, ἀπὸ τοὺς συζύγους τους, ἀλλὰ δὲν ὑπάρχει ἀμφιβολία ὅτι ὑπάρχουν καὶ γυναῖκες φυσιολογικότατες, συνεσταλμένες καὶ σοβαρὲς, ποὺ ὑφίστανται ἀναγκαστικὰ καὶ πιεστικὰ καὶ διὰ τοῦ τρόπου  αὐτοῦ τὴν ἐσχάτη ταπείνωση καὶ τὸν ἀηδιαστικότερο ἐξευτελισμὸ καὶ μάλιστα ἀπὸ ποιόν; Ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο ποὺ ἰσοβίως συνέδεσαν τὴ ζωή τους! Ὅταν μάλιστα εἶναι καὶ μικρομάνες πῶς νὰ φιλήσουν τὰ παιδιά τους; Πῶς νὰ βάλουν σ’ αὐτὸ τὸ στόμα τὴ Θεία Κοινωνία; Καὶ αὐτὰ ἀπὸ τοὺς συζύγους ποὺ θέλουν νὰ ἔχουν τὸ πάνω χέρι στὶς γυναῖκες τους καὶ γιὰ δαιμονικὰ καὶ ψυχοπαθολογικὰ αἴτια, τοὺς συμπεριφέρονται βίαια καὶ ἐξευτελιστικά.

Ὁ Φρόϋντ γράφει ὅτι αὐτὰ ποὺ ντρέπονται νὰ πράξουν μὲ ἄνδρες διότι εἶναι καθαρὰ ὁμοφυλοφιλικὲς πράξεις, τὰ σκεπάζουν κάτω ἀπὸ τὸ μανδύα τῆς φυσιολογικῆς συζυγίας καὶ τὰ ζητᾶνε ἐπιμόνως ἀπὸ τὶς γυναῖκες τους…

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος γράφει γιὰ τὸ θέμα  αὐτό: «Τὸ στόμα ἡμῶν τετίμηται (ἔχει τιμηθεῖ) δεχόμενον τὸ σῶμα τὸ Δεσποτικόν. Ἀκουέτωσαν (ἂς ἀκοῦνε) ταῦτα οἱ αἰσχρῶς φιλοῦντες…». Τί ἐννοεῖ ἐδῶ ὁ ἀνεπανάληπτος ἐκεῖνος στηλιτευτὴς τῆς διαφθορᾶς, διασαφηνίζει  πολλοὺς αἰῶνες ἀργότερα ὁ Θεόδωρος ὁ Βαλσαμὼν, ἑρμηνεύοντας τὸν 70ο κανόνα τοῦ Μεγάλου Βασιλείου. Γράφει: «Τινὲς τῶν ἀφροδισίων πυρὶ διακαῶς ἐκκαιόμενοι, ὡς κύλικι (ποτήρι) χρῶνται (χρησιμοποιοῦν) τῷ γυναικείῳ αἰδοίῳ καὶ δι’ αὐτοῦ, ὦ τοῦ μίσους κατάπτυστον πόμα πίνουσι καὶ τὰ χείλη καταμιαίνουσιν. Ἕτεροι λέγουσιν ὡς τινές, ἐρωτομανοῦντες, τὴν γυναικείαν καταφιλοῦσιν αἰσχύνην καὶ οὐκ αἰσχύνονται». Φυσικὰ τὸ αὐτὸ πράττουν καὶ γυναῖκες στοὺς ἄνδρες ἢ καὶ ταυτόχρονα γίνεται ἡ φοβερὴ αὐτὴ ἀσέλγεια μεταξύ τους. Ἔχει δώσει ὁ Θεὸς φρικτὲς ἀρρώστιες καὶ ἀφηνιασμοὺς παιδιῶν, φοβίες, δαιμονοπληξίες καὶ ἄλλα δεινὰ γιὰ νὰ θεραπεύσει αὐτὰ τα ἀπολύτως σατανοκίνητα ἐγχειρήματα. Ὁ σύγχρονος Ἅγιος Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης, ἔλεγε, ὅπως ἀπεκάλυψε σὲ πρόσφατη ραδιοφωνικὴ ἐκπομπὴ του ὁ Μητροπολίτης Μόρφου Νεόφυτος, ὅτι ἡ παρὰ φύσιν ζωὴ τῶν ἀνδρογύνων οὐσιαστικὰ καταργεῖ τὴν ἔννοια τοῦ γάμου, μπλοκάρεται ἀπὸ τὸ πειρασμικὸν πνεῦμα καὶ μεταδίδει στὰ παιδιὰ τους δαιμονικὰ μικρόβια, ποὺ ἐκδηλώνονται στὴν πορεία τῆς ζωῆς τους ὡς σεξουαλικὴ ἀπόκλιση ἀπὸ τὴ φυσικὴ ὁδό, ὡς δηλαδὴ ὁμοφυλοφιλικὴ λύσσα καὶ ὡς ποικίλες διαστροφικὲς ἰδιαιτερότητες. Ἀφηνιάζουν τὰ παιδιὰ καὶ φταῖνε οἱ γονεῖς…

Καὶ ὁ σύγχρονος τρισμακάριος Μέγας Γέρων Ἐφραὶμ τῆς Ἀριζόνας ἔλεγε, ὅτι  και μία μόνο φορὰ νὰ ἀσπασθεῖ τὰ μωρά της μία μάνα ποὺ ἔχει καταμολύνει τὰ  χείλη της μὲ αὐτὲς τὶς παμίαρες πράξεις, τοὺς μεταδίδει τόσα δαιμονικὰ μικρόβια ποὺ ἀναστατώνουν ὅλη τὴν ψυχοσωματικὴ ὁλότητα τῶν παιδιῶν.

Στὴν Σοδομιτικὴ ἁμαρτία (πρωκτικὴ διαστροφὴ) λέγει ὁ Ἅγιος Γέροντας ὀφείλεται τὸ πλεῖστον οἱ ὁμοφυλοφιλικὲς ροπές καὶ ἀποκλίσεις τῶν ἐπιγόνων τῶν διεφθαρμένων ἀνδρογύνων καὶ στὴν στοματικὴ διαστροφὴ ὀφείλονται ὑπὲρ τὶς δέκα νεοφανεῖς μορφὲς αὐτισμοῦ ποὺ δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο, παρὰ μπλοκάρισμα τοῦ DNA ἀπὸ τὴ δαιμονικὴ ἐνέργεια αὐτῆς τῆς βδελυροτάτης ἀφύσικης πράξεως! Φάρμακο καὶ ἁγνισμός, μόνο ἡ εἰλικρινὴς καὶ ἐν μετανοία ἐξομολόγησις. Εἶναι βέβαια, δυστυχῶς,  τὸ πιὸ διαδεδομένο ἀνοσιούργημα τῆς ἐποχῆς. Τὴν παλαιὰ ἐποχὴ τὸ ἔκαναν κατά κόρον οἱ αἱρετικοὶ «βορβορίτες» στοὺς ὁποίους ἀναφέρεται συγκεκαλυμένα ὁ Ἀπόστολος Ἰούδας, φανερὰ δὲ ὁ Ἅγιος Ἐπιφάνιος Κύπρου. Δὲν ὁμίλησαν ξεκάθαρα τότε, γιατί ἦταν πράξη μόνο τοῦ βορβόρου τῶν ἔργων τῶν συγκεκριμένων αἱρετικῶν, (γι’ αὐτὸ καὶ Βορβορίτες ἐπονομάσθησαν) καὶ προφανῶς δὲν ἤθελαν νὰ καταμολύνουν οἱ Ἀπόστολοι τὸ νοῦ τῶν ὑπολοίπων χριστιανῶν μὲ τὴν παράσταση τοῦ φοβεροῦ τούτου ἀνοσιουργήματος. Τὸ ἀναφέρει καὶ ἡ ἕκτη εὐχὴ τοῦ εὐχελαίου ὡς βασικὴ αἰτία βαρυτάτων ἀσθενειῶν: «… εἴτε γεύσει κατεπόρνευσαν… κ.λπ.»

Στὴν ἐποχή μας, τὰ πληρώνουν μὲ φοβερὲς δαιμονικὲς καταστάσεις καὶ φρικτὲς ἀρρώστιες ἀλλὰ «ὁ παράνομος Ἰούδας οὐκ ἠβουλήθη συνιέναι». Εἶναι ὁ ἐθισμὸς στὴ διαφθορὰ καὶ ἡ ἀπώλεια τοῦ Ἁγίου Πνεύματος λόγῳ τῆς μεγάλης ἀκαθαρσίας ποὺ ὁδηγεῖ  στὴν πλήρη  ἀπονέκρωση  τῆς συνειδήσεως, εἶναι ἡ ὑποκτηνώδης ἠθικὴ ποὺ προωθεῖ  παγκοσμίως ἡ «Νέα Τάξη Πραγμάτων» ποὺ θέλει τὴν ἀποδόμηση τῆς ἀνθρώπινης ὀντολογίας καὶ φυσιολογίας καὶ τὴν δημιουργία μίας ἀσυνείδητης ἀνθρώπινης καὶ κατὰ προέκταση κοινωνικῆς μάζας, ποὺ θὰ λειτουργεῖ  στοὺς ρυθμοὺς ποὺ ἐκπέμπει ἡ καταχθόνια  μηχανὴ τοῦ διεθνοῦς σιωνισμοῦ. Καὶ ἡ κατεύθυνση ποὺ ὁδηγεῖ εἶναι:  Κατάρριψη κάθε ἰδανικοῦ,  ὁμογενοποίηση καὶ ὁ ἔλεγχος τῶν ἀγορῶν, θρησκευτικὴ ὁμοιογένεια ὡς ἀπόληξη τῆς ἐργώδους προσπάθειας τοῦ μασσωνοκίνητου οἰκουμενισμοῦ καὶ τέλος παγκόσμια διακυβέρνηση..  Εἶναι καὶ ὁ «κόρος», ὅπως ἔλεγε ὁ Ὅσιος Γέρων Πορφύριος, ποὺ ὁδηγεῖ τὸν ἄνθρωπο σὲ διαρκεῖς ἐναλλαγὲς καὶ λυσσαλέες ἀναζητήσεις, ὁδηγώντὰς τον σὲ πολὺ κατώτερη ποιοτικὴ στάθμη ἀπ’ αὐτὴ τῶν ἀλόγων ζώων..!

Τελειώνοντας, ἀναφέρω τὰ ἐπιγραμματικὰ λόγια τοῦ καυστικοῦ γύρω ἀπ’ αὐτὰ τὰ θέματα  Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου: «Οἱ παρὰ φύσιν τολμήσαντες τρομάξατε, ἐὰν μὴ ἐμπόνως μετανοήσητε. Νῦν πρὸς διόρθωσιν τὰ γινόμενα, τότε δὲ πρὸς τιμωρίαν». Δηλαδή, ὅσοι διαπράξατε παρὰ φύσιν πράξεις (τὴν Σοδομιτικὴ- πρωκτικὴ ἁμαρτία (ποὺ εἶναι καὶ βαρύτερη) καὶ τὴν στοματικὴ) νὰ τρομάξετε. Τώρα αὐτὰ ποὺ περνᾶτε εἶναι γιὰ κάθαρση  καὶ διόρθωση. Στὴν αἰώνια ζωή, ἂν πᾶτε ἀμετανόητοι, αὐτὰ ποὺ θὰ ἀντιμετωπίσετε θὰ εἶναι κόλαση καὶ τιμωρία».

Γιατροὶ ποὺ ἐργάζονται σὲ ἀντικαρκινικὰ νοσοκομεῖα διαβεβαιώνουν σήμερα ὅτι μέγα μέρος τῶν καρκίνων πάνω ἀπὸ τὸ λαιμό, ὀφείλονται στὸν «ἰὸ  τῶν θηλωμάτων»,ἰὸ ποὺ ἐκκολάπτεται στὸ γεννετήσιο χῶρο καὶ ποὺ μεταφέρεται ἀπὸ τὴν διαστροφικὴ παρέκκλιση  τῆς σεξουαλικῆς λειτουργίας στὰ στόματα τῶν ἀνθρώπων..

 Οἱ γιατροὶ φοβοῦνται νὰ ὁμιλήσουν γιατί προσκρούουν στὴ γραμμὴ τεραστίων συμφερόντων ποὺ τροφοδοτοῦν τὰ ἀόρατα ἀλλὰ τόσο πραγματικὰ «φαντάσματα» τῶν παγκοσμιοποιητῶν…

Ὁ διεθνούς φήμης Ἀμερικάνος ἠθοποιὸς Μάϊκλ Ντάκλας, προέβη σὲ δημόσια ὁμολογία, μὲ τὴν ὁποία γνωστοποίησε στὴν παγκόσμια κοινότητα, ποὺ ὀφείλεται, κατὰ τὴν ἐπιστήμη, ἡ καρκινοπάθεια του στὸ φάρυγγα, λάρυγγα, ὑπερώα καὶ στοματικὴ κοιλότητα. Μὲ αὐτὴ του τὴν γενναία πράξη,κατόρθωσε και ἀφύπνισε πολλούς… Ἐξυπακούεται λοιπὸν ὅτι ὑπάρχει ἡ ἑξῆς συνάρτηση: Παράχρηση-Ἐπίπτωση! Οἱ πνευματικοὶ καὶ βιολογικοὶ νόμοι ὅταν παραβιάζονται, ἐκδικοῦνται θανάσιμα.. «Ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω»!

ΠΗΓΗ: ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΤΕΥΧ. 230 ΜΑΡΤΙΟΣ 2021 σελ. 23-24

Συντάκτης

Μια σκέψη για το “Πῶς ἐπηρεάζονται τὰ παιδιά ἀπὸ τὶς διαστροφικὲς ἐπιλογὲς τῶν γονέων

  1. Καλημέρα σας. το άρθρο είναι το κλειδί για να μπορέσουμε όλοι οι έγγαμοι και μη, να καταλάβουμε την καταστροφή που προκαλούμε στον εαυτό μας αλλά και στους αγαπημένους μας γύρο μας χωρίς να το καταλάβουμε.Μπράβο σας, είναι καταπληκτικό και σωτήριο για την συνέχιση της κατά θεό ζωής μας.

Σχολιάστε

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί.Τα απαραίτητα πεδία είναι μαρκαρισμένα *