Ἡ Πενταρχία τοῦ σκότους

Διεθνὴς Σιωνισμός: Ἡ ἀνθρωποκτόνα μυστικὴ παγκόσμια ὀργάνωση

(Προδημοσίευση ἀπὸ τὸ ὑπὸ ἔκδοση βιβλίο τοῦ Ἠλία Δ. Καλλιώρα ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις «Ἀγαθός Λόγος»)

 

Ὁ Σιωνισμὸς ἐξωτερικά, ἐπιφανειακά, φαινομενικὰ καὶ γιὰ τὰ μάτια τοῦ ἁγνοῦ καὶ ἄδολου κόσμου εἶναι ἕνα ἐθνο-πατριωτικὸ κίνημα τοῦ Ἑβραϊκοῦ λαοῦ. Ἕνα εὐρύτατο κίνημα ποὺ ὑποστηρίζει τὴν ἵδρυση μίας Ἑβραϊκῆς πατρίδας στὸ ἔδαφος ποὺ ὁρίστηκε βιβλικῶς ὡς ἡ ἱστορικὴ χώρα τοῦ Ἰσραήλ. Κατὰ τοὺς ἴδιους, ἡ χώρα αὐτὴ ἀντιστοιχοῦσε ἢ θὰ ἔπρεπε νὰ εὑρίσκεται γεωγραφικῶς περὶ τῆς Γῆς τῆς Χαναὰν, τῶν Ἁγίων Τόπων καὶ τῆς εὐρύτερης περιοχῆς τῆς Παλαιστίνης.

Ὁ σύγχρονος Σιωνισμὸς ἐμφανίστηκε ἢ παρουσιάστηκε δημοσίως κατὰ τὰ τέλη τοῦ 19ου αἰῶνα, ὡς ἕνα ἐθνικὸ κίνημα διαφώτισης, ἀναβίωσης καὶ ἀντίδρασης στὰ νεώτερα κύματα τοῦ ἀντισημιτισμοῦ ὅσο, ἐπίσης, καὶ ὡς μία συγκροτημένη μιμητικὴ ἀπάντηση σὲ ἄλλα παγκόσμια καὶ ἐθνικιστικὰ κινήματα τῆς τότε ἐποχῆς. Καὶ ἐνῶ ἐπὶ τῆς οὐσίας οἱ σιωνιστὲς εἶχαν καὶ ἔχουν ἀκόμη ἄλλα σχέδια καὶ πραγματικοὺς στόχους, ἐν τούτοις, οἱ ἡγέτες τοῦ ἐν λόγω κινήματος συνέδεσαν τὸν στόχο τους, σκοπίμως, παραπλανητικά, δῆθεν, καὶ καλὰ ἢ τάχατες μὲ τὴ μελλοντικὴ ἵδρυση τοῦ κράτους Ἰσραήλ.

Εἰδικότερα, μέχρι τὸ ἔτος 1948, οἱ φανεροί, ἀνακοινώσιμοι καὶ πρωταρχικοὶ στόχοι τοῦ κινήματος τοῦ Σιωνισμοῦ ἦταν: Πρῶτον, ἡ ἀποκατάσταση τῆς Ἑβραϊκῆς κυριαρχίας στὸ ὁμόσπονδο κράτος τοῦ Ἰσραήλ. Δεύτερον, ἡ συγκέντρωση τῶν ἀνὰ τὴν ὑφήλιο ἐξορισμένων Ἑβραίων σὲ μία νέα κρατικὴ ὀντότητα. Καί, τέλος, τρίτον, ἡ ἀπελευθέρωση τῶν Ἑβραίων ἀπὸ τὶς ἀντισημιτικὲς διακρίσεις ὅσο, ἐπίσης, καὶ ἀπὸ τὶς διώξεις ποὺ οἱ ἴδιοι ἔζησαν κατὰ τὰ χρόνια τῆς διασπορᾶς τους.

Ἀπὸ δὲ τὶς 6 Δεκεμβρίου τοῦ 2017, οἱ ἁπανταχοῦ τῆς γῆς Σιωνιστὲς γιορτάζουν. Καὶ μάλιστα μὲ ἰδιαίτερη λαμπρότητα. Ἑορτάζουν τὴν δεσμευτική, δημόσια καὶ διπλὴ δήλωση τοῦ Ἀμερικανοῦ Προέδρου Τράμπ: Τόσο περὶ τῆς ἀνακήρυξης τῆς Ἱερουσαλὴμ ὡς τῆς Πρωτεύουσας τοῦ Ἰσραήλ, ὅσο, ὁμοίως, καὶ περὶ τῆς μεταφορᾶς τῆς Πρεσβείας τῶν ΗΠΑ στὴν ἴδια Ἱερὴ Πόλη. Πλέον, τὸ ἔτος 2017, εἶναι ἕνα ἔτος σταθμὸς γιὰ ὅλους τοὺς ἀνὰ τὴν ὑφήλιο Σιωνιστές: Τὸ βιβλικὸ καὶ χαμένο Σοφὰρ (κέρατο κριαριοῦ), ποὺ θὰ ἀνακοινώσει τὴν ἐπικείμενη ἔλευση τοῦ Ἑβραϊκοῦ Μεσσία ἤ, δηλαδή, τοῦ ἀντίχριστου, ἤδη «σάλπισε» στὶς καρδιὲς τῶν ἁπανταχοῦ σιωνιστῶν.

Ἄς δοῦμε τώρα τὴν οὐσία τοῦ θέματος. Ἐρώτημα: Τί εἶναι πράγματι ὁ διεθνὴς Σιωνισμός; Ἀπάντηση: Ὁ Σιωνισμὸς εἶναι ἢ ἀποτελεῖ μία ἐξόχως πολυσχιδῆ, παγανιστική, διεθνική, πολυδιάστατη, σκοτεινή, ἀνθρωποκτόνα μυστικὴ ὀργάνωση καὶ παγκόσμιο θρησκευτικὸ καὶ πολιτικὸ κίνημα. Ἕνα διεθνικὸ κίνημα ποὺ ἔχει ὡς τελικό του στόχο τὴν ἵδρυση μίας παγκόσμιας κυβέρνησης. Μὲ πρωτεύουσα τὴν Ἱερουσαλὴμ καὶ θρησκευτικὸ ἐπίκεντρο τὸ ναὸ τοῦ Σολομώντα. Μὲ παγκόσμιο ἡγέτη τὸν Ἑβραῖο μεσσία. Τὸν λεγόμενο ἀντίχριστο. Αὐτὴ εἶναι ἡ μόνη, ἡ σωστή, ἡ ἀλάθητη καὶ ἡ μὲ ἀδιάσειστες καὶ ἀμέτρητες ἀποδείξεις ἔγκριτη ἀπάντηση.

Καὶ ὅλα αὐτὰ ἰσχύουν ἢ εἶναι ἀκριβῶς ἔτσι, διότι: Μᾶς τὰ ἔχουν πεῖ ἐπανειλημμένα, μᾶς τὰ ἔχουν γράψει ἀμέτρητες φορές, μᾶς τὰ ἔχουν δηλώσει, ἐκθέσει, ἐπισημοποιήσει καὶ διατυμπανίσει οἱ ἴδιοι οἱ ἀνὰ τὸν κόσμο σιωνιστές. Ναί: Οἱ ἴδιοι μᾶς τὰ ἔχουν ὑπογραμμίσει ἀναρίθμητες ἢ μυριάδες φορές. Ὅποιος ψάξει τὸ ἐν λόγῳ θέμα σὲ μεγαλύτερη ἔκταση καὶ βάθος, θὰ βαρεθεῖ νὰ καταγράφει ρητά, ἐκθέσεις, ἀναφορές, βιβλία, ἔρευνες, δηλώσεις καὶ κείμενα ποὺ ὅλα λένε ἢ τονίζουν τὸ ἴδιο πρᾶγμα: Οἱ διεθνεῖς σιωνιστὲς ὀνειρεύονται τὴν ἵδρυση τῆς παγκόσμιας Ἑβραϊκῆς κυβέρνησης.

Ἐμβόλιμα ἐδῶ ἄς μοῦ ἐπιτραπεῖ νὰ κάνω ἕνα δικό μου σχόλιο-παρατήρηση. Λοιπόν. Πάντα μοῦ προκαλοῦσε αἴσθηση καὶ συνεχίζει νὰ μοῦ προκαλεῖ πολὺ μεγάλη ἔκπληξη τὸ ἑπόμενο ἐρώτημα ποὺ συνεχίζω νὰ ἔχω μέσα μου: Μά, εἶναι δυνατό, ἀναρωτιέμαι, νὰ ὑπάρχουν ἄνθρωποι, ὁμάδες ἀνθρώπων ἢ καὶ ἔθνη ποὺ νὰ μὴ ἔχουν καταλάβει ὅτι ὁ Μεσσίας τῶν Ἱερῶν Γραφῶν ἤδη ἦρθε;

Μὰ ἄραγε: Τίποτε δὲν ἔμαθαν ἢ πῆραν ἔστω κάποια μυρωδιὰ ὁρισμένοι μετὰ ἀπὸ δύο χιλιάδες ὁλόκληρα χρόνια!; Τί κάνουν, ποὺ χάνονται, πὼς προοδεύουν ἢ ποὺ ψάχνουν οἱ ἴδιοι καὶ οἱ πρόγονοί τους ἐδῶ καὶ δύο γεμάτες χιλιετίες; Ἀκόμη δὲν κατάλαβαν οἱ ἴδιοι τὸ τόσο προφανὲς ὅτι: ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς εἶναι ὁ ἕνας, ὁ μόνος ἀληθινὸς Θεός, Δημιουργὸς καὶ Σωτήρας; Μὲ τόσα πολλὰ διεθνῆ ΜΜΕ ποὺ ἡ φωνὴ τους φτάνει σὲ ὁλόκληρο τὸν πλανήτη; Ἔπειτα ἀπὸ τόσα ἀδιάσειστα στοιχεῖα, σχετικὲς ἔρευνες καὶ ἀμέτρητες ἀποδείξεις; Ἄραγε: Τόσο τυφλὰ ἢ πλήρως ἀνεπίδεκτα μαθήσεως εἶναι αὐτὰ τὰ ἔθνη ἢ τὰ ἄτομα; Τόσο δῆθεν πολὺ εὔστροφα καὶ εὐφυῆ εἶναι; Τόσο μεγάλοι καὶ τάχα δαιμόνιοι φωστῆρες εἶναι; Μὰ τόσο πολύ;

Ἡ πραγματικὴ θρησκεία τῶν διεθνῶν Σιωνιστῶν δὲν εἶναι ὁ Ἰουδαϊσμὸς τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ἔτσι ὅπως καὶ ἄκρως λαθεμένα νομίζουν, θεωροῦν ἢ πιστεύουν οἱ περισσότεροι ἀπὸ ἐμᾶς. Ὄχι. Αὐτὸ εἶναι πάρα πολὺ μεγάλο λάθος. Θρησκεία τους εἶναι ἡ παγανιστική, ἑωσφορικὴ καὶ Ἰουδαϊκὴ Καμπάλα. Εἶναι ὁ ἑβραϊκὸς ἀποκρυφισμὸς-σατανισμός. Οἱ Σιωνιστὲς εἶναι ἀκραῖοι ταλμουδιστὲς καὶ φανατικοὶ εἰδωλολάτρες. Μὲ θυσίες κάθε λογῆς πρὸς τὸν ἑωσφόρο, κλπ. Ἐπίσης, τὰ ἱερὰ βιβλία τοῦ Σιωνισμοῦ εἶναι τὸ Σέφερ Γιετσιρὰχ καὶ τὸ Ζοχάρ. Δύο διαβόητα παγανιστικὰ καὶ ἀποκρυφιστικὰ βιβλία καὶ τόμοι.

Βεβαίως, ἔξυπνα, δολίως, σκοπίμως καὶ γιὰ νὰ μπορέσουν νὰ παραπλανήσουν εὔκολα τὸν κόσμο, οἱ ἴδιοι ἔχουν τεχνηέντως σμίξει ἢ χρησιμοποιήσει ἀρκετὲς παραποιημένες φράσεις, πρόσωπα καὶ σχετικὰ χωρία ἀπὸ τὴν Παλαιὰ Διαθήκη. Καὶ τοῦτο, γιὰ νὰ δύνανται νὰ καταδείξουν οἱ ἴδιοι τὸν ἀπαιτούμενο ἐξωτερικὸ καὶ εἰκονικὸ σεβασμὸ ὅσο, παρομοίως, καὶ τὴ δῆθεν θεία προσκόλλησή τους στὴ μονοθεϊστικὴ θρησκεία τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ. Καὶ ὅλα αὐτά: Γιὰ τὰ μάτια τῶν ἁγνῶν, ἀδαῶν, καλοπροαίρετων καὶ ἀπονήρευτων ἀνθρώπων…  [Κλπ.]

===

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟΥ:

 

Πρόλογος

 

Ἰλλουμινάτι ἢ «Πεφωτισμένοι»

Μάγερ Ἄμσκελ Ρόθστσιλντ, Ἀδὰμ Βάϊσχαουπ καὶ Ἀλβέρτος Πάϊκ

Ἀπὸ τὴν ἐπίσημη σελίδα τῶν Ἰλλουμινάτι

Ἡ πραγματικὴ ἱεραρχία τῶν ἡγετῶν τοῦ Δυτικοῦ Κόσμου

ΟΗΕ: Ὀργανισμὸς Ἡνωμένων Ἐωσφοριστῶν

Τὸ Μανιφέστο τοῦ Τζέιμς Ρόθστσιλντ τοῦ 3ου

ΜΑΤΣ: Μασονία ἢ Ἐλευθεροτεκτονισμός ἤ τεκτονισμὸς

Διεθνὴς Σιωνισμός: Ἡ ἀνθρωποκτόνα μυστικὴ παγκόσμια ὀργάνωση

Οἱ σιωνιστὲς Ἑβραῖοι καὶ τὰ ἐπίχρυσα ὑποζύγιά τους ἀνὰ τοὺς αἰῶνες

Τὸ νεοταξικὸ σχέδιο Coundenhove-Kalergi

Ἡ διαβόητη νεοταξικὴ Σχολὴ τῆς Φρανκφούρτης

Παγκόσμια Τράπεζα τῶν Ρόθστσιλντ: Οἱ κοινωνίες δὲν πλουτίζουν μὲ προσευχὴ

Σιωνιστικὸς παπισμὸς καὶ Ρωμαιοκαθολικὴ «ἐκκλησία»

Τζὸρτζ Σόρος: Ὁ πλέον διαβόητος ἀνὰ τὴν ὑφήλιο σιωνιστὴς ἰλλουμινάτος

Σιωνιστές: Ἀφαιρέστε ἀπὸ τὸ Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδος τὸν Ἰησοῦ Χριστό!

Ἑβραϊκὸ Κογκρέσο καὶ τὸ Παγκόσμιο Σύμφωνο τοῦ ΟΗΕ γιὰ τὴν Μετανάστευση

Μπὶλ Γκέιτς: Ὁ πρωτοστάτης σιωνιστὴς καὶ ὁ μέγας «φιλάνθρωπος»

Νέα Ἐποχή, μουσουλμάνοι πρόσφυγες καὶ ἡ στοχευμένη ἀλλοίωση τῆς Ἑλλάδας

Ἕνας εἶναι ὁ θανάσιμος, ἀόρατος καὶ ὑπεραιώνιος ἐχθρός μας: Οἱ Διεθνεῖς Σιωνιστὲς

Νεοεποχίτικες σκοτεινὲς δυνάμεις καὶ ὁ κατασκευασμένος κορωνοϊὸς

Τὸ σχέδιο τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων: Ἡ στρατηγικὴ περικύκλωση τῆς Ἑλλάδας

Ἡ νεοταξικῶς προσχεδιασμένη σύγκρουση Ἑλλάδας – Τουρκίας

Δεύτερο κύμα κορωνοϊοῦ τὸ Φθινόπωρο 2020: Διωγμοὶ καὶ νέες κατακόμβες

Συνεκμετάλλευση-Σιωνιστές: Παραδῶστε ἐθνικὴ κυριαρχία!

Κοσμικὴ καὶ πνευματικὴ προσέγγιση τοῦ ἐπερχόμενου ἐπίγειου ἀρμαγεδδώνα

Ὀρθόδοξοι Ἅγιοι καὶ Ἑβραῖοι Ραββίνοι γιὰ τὰ Σημεῖα τῶν Καιρῶν

Προδρομικὰ ἔσχατα: Τὰ ἀσύλληπτα καὶ φρικτὰ ἐπερχόμενα

Ἡ Ἑλλάδα καὶ ὁ κόσμος μέσα στὸν πυρηνικὸ ἀρμαγεδδώνα

Ἑλλάδα, Τουρκία, κορωνοϊὸς καὶ τὰ σιωνο-ἐξαγορασμένα ΜΜΕ-ξαπάτησης

Ψηφιακὰ πιστοποιητικὰ καὶ ἡ «Νέα Ἐπανεκκίνηση» («The Great Reset»)

Ἀντὶ ἐπιλόγου

Σημαντικὴ παρατήρηση-ὑστερόγραφο

Ἐνδεικτικὴ Βιβλιογραφία

 

ΥΠΟΣ. Τὸ βιβλίο θα κυκλοφορηθεῖ μέσα σὸν Ἰανουάριο ἀπό τὶς ἐκδόσεις Ἀγαθός Λόγος τηλ. (0030)2109212574, 2109212315 FAX (0030) 2109226970 email info@agathos-logos.gr

Συντάκτης

2 σχόλια για “Ἡ Πενταρχία τοῦ σκότους

  1. ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΩ ΜΟΛΙΣ ΕΚΔΟΘΕΙ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ.
    ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

Σχολιάστε

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί.Τα απαραίτητα πεδία είναι μαρκαρισμένα *