ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ Τὴν ἕνωση μὲ τὸν Παπισμὸ κρύβει τὸ οὐκρανικὸ ζήτημα

Ὁ Ἀμερικανός ὑπουργός Ἐξωτερικῶν κ. Πομπέο στό Φανάρι

Οὐάσιγκτον, Βατικανὸ καὶ Φανάρι ἐργάζονται πυρετωδῶς στὸ ρυθμὸ τῆς παγκοσμιοποίησης

Γράφει ὁ Διονύσης Μακρῆς

 

Μετὰ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καὶ τὸ Ἅγιο Ὄρος, τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο διχάζει ἐξ ἀφορμῆς τοῦ οὐκρανικοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ζητήματος καὶ τὴν Ἐκκλησία τῆς Κύπρου ἐφαρμόζοντας κατὰ γράμμα τὶς ἐντολὲς τῆς Οὐάσιγκτον καὶ δὴ τοῦ λεγομένου βαθέως ἀμερικανικοῦ κράτους ἀλλὰ καὶ τοῦ Βατικανοῦ!

Ἡ παράλογη ἀπόφαση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου Χρυσοστόμου νὰ μνημονεύσει τὸν ἀχειροτόνητο σχισματικὸ καὶ λίαν ἐπικίνδυνο γιὰ τὴν ἑνότητα τῆς Ὀρθοδοξίας «Ἀρχιεπίσκοπο» Οὐκρανίας Ἐπιφάνιο καὶ νὰ ἀναγνωρίσει τὴν κατὰ παραγγελία τῆς Οὐάσιγκτον ἀντικανονικὴ Αὐτοκεφαλία τῆς ψευδο-ἐκκλησίας του προκάλεσε μείζονα προβλήματα καὶ στὴν Ἐκκλησία τῆς Κύπρου καὶ ἐπέφερε διχασμό.

Θεωροῦμε λοιπὸν σκόπιμο ἐξ ἀφορμῆς τοῦ γεγονότος αὐτοῦ νὰ ἀποκαλύψουμε σήμερα τί κρύβεται πίσω ἀπὸ τὴν ἀναγνώριση τοῦ Ἐπιφανίου καὶ τῆς ψευδὸ-ἐκκλησίας του, ἔτσι ὥστε νὰ κατανοήσει καὶ ὁ ἁπλὸς πιστὸς τὰ ἐκκλησιαστικὸ-πολιτικὰ διπλωματικὰ παιχνίδια ποὺ παίζονται γιὰ νὰ ἐξυπηρετήσουν γεωπολιτικὰ σχέδια, προσωπικὲς ἰδιοτέλειες ἐκκλησιαστικῶν παραγόντων ἀλλὰ καὶ φιλοδοξίες κρατῶν καὶ ἄλλων πρωταγωνιστῶν, ποὺ εἴθισται νὰ κινοῦνται ὑπὸ τὸν μόδιον… Καὶ ἐν συνέχεια θὰ παρουσιάσουμε τί ἀκριβῶς ἔγινε στὴν Ἐκκλησία τῆς Κύπρου.

Εὐθαρσῶς λοιπὸν ἀποκαλύπτουμε ὅτι πίσω ἀπὸ τὴν ἀναγνώριση τῆς σχισματικῆς οὐκρανικῆς Ἐκκλησίας βρίσκονται οἱ κάτωθι στόχοι:

Α. Ἡ ἐκκλησιαστικὴ ἀπομόνωση τοῦ Πατριαρχείου Ρωσίας

Β. Ἡ ἐκκλησιαστικὴ ἕνωση Ὀρθοδοξίας καὶ Παπισμοῦ

Τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο καὶ δὴ ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Βαρθολομαῖος εἶναι ἀλήθεια ὅτι ἀποτελοῦν ἐργαλεῖα καὶ ὄργανα προώθησης τῶν θρησκευτικῶν σκοπιμοτήτων τῆς Οὐάσιγκτον σὲ συνέχεια τοῦ ἐπιζήμιου γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία ἔργου τῶν δύο προκατόχων Πατριαρχῶν Ἀθηναγόρα καὶ Δημητρίου. Ἀπὸ τὴν ἐποχὴ ἄλλωστε τοῦ Τρούμαν ὁ ὑψηλά ἱστάμενος μασῶνος Πατριάρχης Ἀθηναγόρας ἀνέλαβε νὰ προωθήσει τὰ σχέδια αὐτὰ ἐρχόμενος συνειδητὰ σὲ σύγκρουση μὲ τὶς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες.

Κατ’ ἐντολὴ τῆς Οὐάσιγκτον ἄνοιξε τὸν δίαυλο ἐπικοινωνίας  μὲ τὸ Βατικανὸ ἐπιδιώκοντας μία πρώτη δῆθεν θεολογικὴ προσέγγιση. Μέσα στὸ πλαίσιο τῆς παγκοσμιοποίησης προχώρησε ἀκόμη στὴ συμμετοχὴ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στὸ Παγκόσμιο Συμβούλιο τῶν Ἐκκλησιῶν καὶ ἄλλων δῆθεν «ἐκκλησιαστικῶν» φόρουμ. Παράλληλα γαλούχησε τὰ ἐκκολαπτόμενα νέα στελέχη τοῦ Πατριαρχείου στὶς προσωπικές του ἰδέες, ποὺ ἀπέρρεαν ἀπὸ τὴν παράλληλη μὲ τὰ ποιμαντικὰ καθήκοντα συμμετοχή του καὶ ἐντρύφησή του, ὡς ὑψηλόβαθμο στέλεχος μὲ τὶς μασωνικὲς ἰδέες, στόχους καὶ σκοπούς. Ὡς ἐκ τούτου τὸ ἐκκοσμικευμένο μοντέλο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μὲ τὰ μυστικὰ ἀμερικανικὰ καὶ ὄχι μόνο κονδύλια-μπαξίσια καὶ τὶς ἀλλοιωμένες-διαστρεβλωμένες συνειδήσεις τοῦ συνόλου σχεδὸν τοῦ Πατριαρχείου κατέστησαν ὁ βασικὸς μοχλὸς τῶν ὅποιων πρωτοβουλιῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.

Ὁ οἰκουμενισμὸς δὲ ποὺ καλλιεργήθηκε μέσω τῶν προκαθορισμένων-κατευθυνόμενων διαθρησκειακῶν καὶ διαχριστιανικῶν διαλόγων συνέβαλε στὴν ἐπίτευξη τῶν στόχων τοῦ ἀμερικανικοῦ βαθέως κράτους. Αὐτὸ διαφάνηκε καὶ στὴν ψευτοσύνοδο τοῦ Κολυμπαρίου, ὅπου τὸ γενικὸ πρόσταγμα δὲν τὸ εἶχε τὸ Πατριαρχεῖο ἀλλὰ οἱ μυστικὲς ὑπηρεσίες τῶν ΗΠΑ (CIA). Αὐτὸ ἀκριβῶς τὸ στοιχεῖο ἦταν ἡ αἰτία τῆς μὴ συμμετοχῆς τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας στὴν ψευτοσύνοδο τῆς Κρήτης, ἡ ὁποία εἶχε ἕνα καὶ μοναδικὸ στόχο. Τὴν ἀναγνώριση τοῦ Παπισμοῦ ὡς Ἐκκλησία!!! Αὐτὸ ἦταν καὶ τὸ πρῶτο βῆμα. Ἡ μὴ συμμετοχὴ τῆς Μόσχας στὴν ψευτοσύνοδο τῆς Κρήτης ἐνεργοποίησε τὸ ἐπιθετικὸ σχέδιο ἀπομόνωσής της. Σ’ αὐτὸ συντελεῖ ὅτι ἡ Ρωσία τοῦ Πούτιν κατέστη καὶ πάλι ὑπερδύναμη, διαφοροποιήθηκε καὶ ἀντιστέκεται σθεναρῶς στὰ σχέδια παγκοσμιοποίησης.

Στὴν συνέχεια λοιπὸν τὴ σκυτάλη πῆρε ἡ διπλωματία τῆς Οὐάσιγκτον, ἡ ὁποία τόσο σὲ πολιτικὸ, ὅσο καὶ σὲ ἐκκλησιαστικό ἐπίπεδο, συνεπικουρούμενη ἀπὸ τὰ πειθήνια ὄργανα ποὺ διαθέτει στὴν Εὐρώπη ἄρχισε νὰ ἐπιτίθεται στὴ Μόσχα, χτυπώντας τὴ Ρωσία στὸ ὑπογάστριο αὐτῆς τὴν Οὐκρανία! Ἐπικεφαλῆς τοῦ ὅλου σχεδίου τέθηκε ὁ τότε πρέσβης τῶν ΗΠΑ στὸ Κίεβο καὶ νῦν στὴν Ἀθήνα Τζέφρι Πάϊατ. Ὁ καλλιεργούμενος διχασμὸς σὲ πολιτικὸ ἐπίπεδο ἐπεκτάθηκε καὶ σὲ ἐκκλησιαστικὸ καὶ κατέστη ἡ γνωστὴ ἐμφύλια σύρραξη. Πρέπει νὰ λάβουμε ὑπόψη ὅτι στὴν Οὐκρανία θὰ γίνει καὶ τὸ πρῶτο βῆμα τῆς ἕνωσης μὲ τὸν Παπισμό. Αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος ποὺ ὁ ἐπικεφαλῆς τῶν Οὐνιτῶν μετὰ τὴ συνάντηση ποὺ εἶχε μὲ τὸν Πατριάρχη Βαρθολομαῖο στὴ Ρώμη ὑποστήριξε ὅτι ἔχουν γίνει ἅλματα προόδου πρὸς τὴν ἕνωση!!!

Μετὰ τὴν ἐπίτευξη τῶν διπλωματικῶν –πολιτικῶν στόχων τῶν ΗΠΑ ἀπὸ τὸν πολυπράγμονα Τζέφρι Πάϊατ κρίθηκε ἀναγκαῖο ἡ ἄμεση μετάθεσή του στὴν Ἀθήνα. Κι αὐτὸ διότι στὴν Ἑλλάδα εἶχε καλλιεργηθεῖ μία φιλορωσικὴ προσέγγιση μέσω τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας καὶ δὴ τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Καὶ ἐπιπλέον ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἦταν τὸ κλειδὶ γιὰ τὴν ὑλοποίηση τοῦ δεύτερου μέρους τοῦ ἀμερικανικοῦ σχεδίου, μετὰ τὸ Κολυμπάρι. Ἡ δεύτερη φάση τοῦ σχεδίου περιελάμβανε τὴν ἀνακήρυξη ἀπὸ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο τοῦ ἀντικανονικοῦ Αὐτοκέφαλου τῆς σχισματικῆς ὀντότητας τῶν Οὐκρανῶν καὶ τὴν ἀναγνώριση τοῦ Ἐπιφανίου. Ὁ Ἀμερικανὸς πρέσβης χρησιμοποίησε κάθε θεμιτὴ καὶ ἀθέμιτη μέθοδο προκειμένου νὰ πιέσει νὰ γίνει πάση θυσία ἀποδεκτὴ ἡ ἀποδοχὴ τοῦ νέου οὐκρανικοῦ ἐκκλησιαστικοῦ μορφώματος. Ἤδη οἱ προθέσεις τῶν ΗΠΑ εἶχαν διαφανεῖ ἀπὸ τὸ 2008, ὅταν μεθοδεύτηκε στὰ ἐργαστήρια τῆς CIA τὸ περιβόητο κατασκευασμένο δῆθεν σκάνδαλο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Βατοπεδίου. Συνεχίστηκε σὲ ἤπιους τόνους ἡ διείσδυση-ἔλεγχος τῆς θρησκευτικῆς ἡγεσίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἡ ὁποία κορυφώθηκε μὲ τὴν ἀπαράδεκτη συκοφαντικὴ ἐκστρατεία τὴν ὁποία στήριξαν τὰ συστημικὰ μέσα μαζικῆς ἐξαπάτησης ΜΜΕ περὶ χρηματισμοῦ μίας σειρᾶς Ἐπισκόπων ἀπὸ τὴ Ρωσία γιὰ νὰ διοργανωθοῦν συλλαλητήρια κατὰ τῆς συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν.

Σημαντικὸ ρόλο στὴν ἐπίτευξη τῶν ἀμερικανικῶν σχεδίων διετέλεσε τὸ ἑλληνικὸ ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν, τὸ ὁποῖο πίεζε ἀφόρητα τοὺς ἐκκλησιαστικοὺς ταγοὺς νὰ ἀποδεχθοῦν τὸ οὐκρανικὸ ἀντικανονικὸ αὐτοκέφαλο γιὰ δῆθεν λόγους ποὺ εἶχαν νὰ κάνουν μὲ διεθνῆ στήριξη στὰ ἐθνικά μας ζητήματα.

Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ «ἐκβιάστηκαν» στὴν κυριολεξία ἀρκετοὶ Μητροπολίτες τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ δὴ αὐτοὶ ποὺ εἶχαν ἀναπτύξει ἐκκλησιαστικοὺς διαύλους μὲ τὴ ρωσικὴ Ἐκκλησία καὶ τὸ ρωσικὸ λαό. Κάτι ἀντίστοιχο ἔγινε καὶ μὲ τὰ μοναστήρια τοῦ Ἁγίου Ὄρους… Δὲν εἶναι μάλιστα τυχαῖο ὅτι ὁ πρέσβης τῶν ΗΠΑ Τζεφρι Πάϊατ ἐπισκέφθηκε πάνω ἀπὸ 60 Μητροπολίτες τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ μετέβη ἀκόμη καὶ στὸ Ἅγιον Ὄρος προκειμένου νὰ σφραγίσει στόματα μὲ τὶς γνωστὲς σὲ ὅλους μας μεθόδους. Σὲ ἄλλους καλλιέργησε τὶς φιλοδοξίες, σὲ ἄλλους ὑποσχέθηκε ποικιλότροπη στήριξη καὶ σὲ ἄλλους τοὺς πίεσε ἀκόμη καὶ νὰ παρευρεθοῦν προσευχόμενοι σὲ συλλείτουργα μὲ τοὺς σχισματικούς.

Δὲν θὰ ἐπεκταθοῦμε περισσότερο καὶ μὲ λεπτομέρειες στὸ πῶς κατάφεραν οἱ ΗΠΑ νὰ ἀπομονώσουν καὶ νὰ ἐξουδετερώσουν κάθε μορφὴ ἐκκλησιαστικῆς ἀντίστασης στὸ χῶρο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος λόγω περιορισμένου χώρου. Ἐκεῖνο ὅμως ποὺ μὲ θλίψη μποροῦμε νὰ ἐπισημάνουμε εἶναι πὼς ἀπὸ τὴν ὅλη διαδικασία διαπιστώθηκε ἡ «γύμνια» καὶ τὸ χαμηλὸ θεολογικὸ ὑπόβαθρο τῆς ἐλεγχόμενης, ὅπως ἀποδείχθηκε στὴν πράξη ἐκκλησιαστικῆς ἡγεσίας μας. Ἀνάλογο παράλληλο παιχνίδι διαδραματίζεται στὴ Σερβία, στὸ Μαυροβούνιο, στὰ Ἱεροσόλυμα καὶ τὴν Κύπρο.

Τὸ …κοινὸ παγκοσμιοποιημένο ποτήριο

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος φρόντιζε πάντοτε καθ’ όλη την ποιμαντική του πορεία να δημιουργεί προβλήματα στις σχέσεις του με το Πατριαρχείο Μόσχας

Τὸ ἑπόμενο στάδιο εἶναι ἡ «πολυπόθητη» γιὰ τὸν σπουδαγμένο στὴ Ρώμη Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη Βαρθολομαῖο ἕνωση μὲ τὸν Πάπα καὶ τὸν παπισμό. Ἤδη τὸ Φανάρι σὲ συνεργασία μὲ τὸ Βατικανὸ ἔχουν ἐκπονήσει συγκεκριμένο σχέδιο μὲ ἀπώτερο στόχο νὰ φθάσουν στὸ Κοινὸ Ποτήριο τὸ 2025 ἐξ ἀφορμῆς τῆς συμπλήρωσης 1700 ἐτῶν ἀπὸ τὴ σύγκληση τῆς πρώτης Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ποὺ πραγματοποιήθηκε τὸ 325 μ. Χ. Θὰ ἐπιχειρηθεῖ ἡ ἀνασύσταση τοῦ συστήματος τῆς πενταρχίας τῶν Ἐκκλησιῶν, ποὺ ἀποτελεῖ ἕνα ἀκόμη λόγο τῆς ταχείας ἀπομόνωσης τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας! Θὰ λειτουργεῖ κατὰ τὰ πρότυπα τοῦ μόνιμου συμβουλίου τοῦ ΟΗΕ.

Τὸ ἔδαφος τῆς ἕνωσης προλειαίνουν οἱ τακτικὲς ἐπισκέψεις τοῦ Πατριάρχη στὸ Βατικανὸ ἀλλὰ καὶ οἱ σαφεῖς ὁδηγίες πρὸς τοὺς ἐπικεφαλῆς τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἐπαρχιῶν τοῦ Φαναρίου σὲ Εὐρώπη, Ἀσία, Αὐστραλία καὶ Ἀμερικὴ νὰ συνεργάζονται ἄψογα σὲ ὅλα τὰ θέματα μὲ τοὺς παπικούς. Ἔτσι ἔχουμε τὸ φαινόμενο παπικὸς ἱερέας νὰ μοιράζει τὸ ἀντίδωρο καὶ νὰ εὐλογεῖ τοὺς πιστοὺς μετὰ τὸ πέρας ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας. Παπικὸς ἀκόμη πιστὸς ἀπὸ μικτὸ γάμο νὰ ἔχει πρόσβαση στὴ Θεία Κοινωνία. Μητροπολίτες νὰ ἐξαγιάζονται ἀπὸ «ἁγιασμὸ» παπικῶν λειτουργῶν κ.ο.κ. Θὰ ἀκολουθήσουν σύντομα τὰ συλλείτουργα καὶ ἡ προπαγάνδα ἀποδοχῆς τοῦ Πάπα ἀπὸ τοὺς Ὀρθοδόξους καθὼς καὶ τὸ βῆμα μετάβασης μοναχῶν τῆς παπικῆς «ἐκκλησίας» κατὰ τὰ ὅσα συμφωνήθηκαν στὸ Κολυμπάρι γιὰ μόνιμη ἐγκαταβίωση στὸ Ἅγιον Ὄρος, ἔτσι ὥστε νὰ γνωρίσουν δῆθεν τὸν ὀρθόδοξο μοναχισμό! Ἑτοιμάζεται ἄλλωστε καὶ πορεία τοῦ Πάπα στὴν Ἑλλάδα, στὸ πλαίσιο τοῦ προγράμματος «στὰ βήματα τοῦ Ἀποστόλου Παύλου», ὥστε νὰ ἔρθει πιὸ κοντὰ ὁ Πάπας στὸν ἑλληνικὸ λαό μὲ τὴ συνδρομή καὶ τῆς ἀνάλογης προπαγάνδας ἀπό τὰ Μαζικά Μέσα Ἐξαπάτησης…

Μὲ ἔντεχνο λοιπὸν τρόπο ἐπιχειρεῖται ἡ ἀνύψωση τῆς αἵρεσης καὶ τοῦ ψεύδους, ἔτσι ὥστε νὰ καταστοῦν ἰσότιμα τῆς ἀληθείας, ἀπὸ πρόσωπα ποὺ κινοῦν σήμερα τὰ νήματα τῆς πολιτικῆς καὶ ἐκκλησιαστικῆς ἡγεσίας, στὸ πλαίσιο τῆς παγκοσμιοποίησης. Τὸ βέβαιο εἶναι πὼς ἤδη ἔχει παρέμβει παιδαγωγικὰ ὁ Θεός, ἀποστέλλοντας προσωπικὰ μηνύματα μετανοίας πρὸς ὅλους τοὺς ἐμπλεκόμενους. Ἀλλὰ αὐτοὶ ἀγρὸν ἠγόραζαν.

Ἡ παρέμβαση τοῦ Θεοῦ σημαίνει πὼς τὸ ὅλο θρησκευτικὸ σκέλος τῆς παγκοσμιοποίησης θὰ πάει στράφι καὶ θὰ καταστραφεῖ ὁλοσχερῶς, μαζὶ μὲ τοὺς θιασῶτες καὶ πρωταγωνιστές της. Πολλοὶ ἄλλωστε καὶ κατὰ τὸ παρελθὸν ἐπιχείρησαν νὰ διαμορφώσουν μία κοσμοκρατορία καὶ τελικὰ γελοιοποιήθηκαν. Αὐτὸ θὰ γίνει καὶ τώρα… γεγονὸς ποὺ θὰ ἐπιβεβαιώσει καὶ τὶς προφητεῖες ἁγίων περὶ τῆς τύχης τοῦ παπισμοῦ ἀλλὰ καὶ τὴν ἐξάπλωση τῆς Ὀρθοδοξίας σὲ ὅλον πλέον τὸν πλανήτη.

Τί ἔγινε στὴν Κύπρο

Μετὰ τὴν ἀπαράδεκτη μνημόνευση τοῦ Ἐπιφανίου ἀπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Κύπρου Χρυσόστομο ἀκολούθησε ἔκτακτη σύγκληση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου γιὰ τὸ οὐκρανικὸ στὶς 25 Νοεμβρίου.

Ὑπὲρ τῆς ἐνέργειας τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου Β’ νὰ μνημονεύσει τὸν Ἐπιφάνιο τάχθηκαν σύμφωνα μὲ δημοσιεύματα:

-Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος Β΄

-Μητροπολίτης Πάφου Γεώργιος

-Μητροπολίτης Κιτίου Νεκτάριος

-Μητροπολίτης Κυρηνείας Χρυσόστομος

-Μητροπολίτης Κωνσταντίας – Ἀμμοχώστου Βασίλειος

-Μητροπολίτης Τριμυθοῦντος καὶ Λευκάρων Βαρνάβας

-Ἐπίσκοπος Καρπασίας Χριστοφόρος

-Ἐπίσκοπος Ἀρσινόης

-Ἐπίσκοπος Χύτρων Λεόντιος

-Ἐπίσκοπος Μεσαορίας Γρηγόριος

Κατὰ τῆς μνημόνευσης καὶ κατὰ συνέπεια μὴ ἀναγνώρισης τοῦ αὐτοκέφαλου τῆς σχισματικῆς Οὐκρανικῆς Ἐκκλησίας τάχθηκαν:

-Μητροπολίτης Λεμεσοῦ Ἀθανάσιος

-Μητροπολίτης Μόρφου Νεόφυτος

-Μητροπολίτης Κύκκου καὶ Τηλλυρίας Νικηφόρος

-Μητροπολίτης Ταμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς Ἠσαΐας

-Ἐπίσκοπος Ἀμαθοῦντος Νικόλαος

-Ἐπίσκοπος Λήδρας Ἐπιφάνιος

-Ἐπίσκοπος Νεαπόλεως Πορφύριος

Ὁ Μητροπολίτης Κύκκου τόνισε ὅτι κατ’ οἰκονομία θὰ μνημονεύει τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο, ἐφόσον δὲν συλλειτουργήσει μὲ τὸν μητροπολίτη Ἐπιφάνιο.

«Ἄν συλλειτουργήσει μὲ τὸν Ἐπιφάνιο θὰ ἔχουμε κάθετο σχίσμα. Τώρα ἔχουμε ἐν δυνάμει σχίσμα, ὅμως ἐγὼ θὰ μνημονεύω τὸν ἀρχιεπίσκοπο, ἐφόσον δὲν συλλειτουργεῖ μὲ σχισματικούς. Θὰ τὸν μνημονεύω κὰτ΄οἰκονομίαν.

Θὰ σκεφτῶ πολὺ ὅμως τὴν συλλειτουργία μαζί του. Δὲν μπορεῖ νὰ μᾶς ἀπειλεῖ μὲ καθαιρέσεις. Δὲν μποροῦμε νὰ ἐπισείομε τὸν μπαμπούλα τῆς καθαίρεσης. Ἂν μᾶς καθαιρέσει θὰ εἶναι στέφανος δόξης ἐν τῇ κεφαλῇ μας.

Δὲν εἶναι δεσμευτικὴ ἡ ἀπόφαση τῆς Συνόδου. Ὅταν εἶναι γιὰ θέματα κανόνων, πίστεως ἔχουμε δικαίωμα νὰ ἀρνηθοῦμε. Δὲν θὰ δεχτῶ τὴν ἀπόφαση τῆς Συνόδου γιατί ἅπτεται θεμάτων πίστεως καὶ θίγεται ἡ πίστη μας. Ὄχι γιατί θίγεται ἡ καθαρότητα ἑνὸς προσώπου ἀλλὰ γιατί θίγεται ἡ ὀντολογικὴ ὑπόσταση τοῦ Μυστηρίου τῆς ἀρχιερωσύνης. Ὅλοι αὐτοὶ ποὺ ἀναγνωρίσθηκαν δὲν ἔχουν ἀποστολικὴ διαδοχή. Διερωτώμεθα κι ἐμεῖς γιατί νὰ ἐνεργήσει ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο. Λέγουν ὁρισμένοι ὅτι αὐτὸ γίνεται, ἐπειδὴ δὲν ἦρθε στὴν Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδο τῆς Κρήτης ὁ Πατριάρχης Μόσχας»…

ΠΗΓΗ ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΤΕΥΧ 227 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

 

Συντάκτης

2 σχόλια για “ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ Τὴν ἕνωση μὲ τὸν Παπισμὸ κρύβει τὸ οὐκρανικὸ ζήτημα

  1. Να είναι ευλογημένα τα λόγια του Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας κι όσων συνακολουθούν τη στάση του.
    Η Παναγιά μαζί τους και μαζί μας!

  2. Οσο κι αν ο Βαρθολομαιος δεν θέλει την Ρωσία η Ρωσία θα αποδειχθεί η κορωνίδα της Ορθοδοξία αλλά και γενικότερα της χριστιανικής πίστεως βγάζοντας για μια ακομα φορά ασπροπρόσωπο τον χριστιανισμο ανα τον κόσμο και ντροπιάζοντας τους προδότες πατριάρχες και μητρο πολιτάδες!!

Σχολιάστε

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί.Τα απαραίτητα πεδία είναι μαρκαρισμένα *