«Διεθνεῖς Σιωνιστές: Οἱ τυφλοπόντικες τῆς Νέας Ἐποχῆς»

Προδημοσίευση ἀπὸ τὸ ὑπὸ ἔκδοση βιβλίο τοῦ Ἠλία Δ. Καλλιώρα

 «Διεθνεῖς Σιωνιστές: Οἱ τυφλοπόντικες τῆς Νέας Ἐποχῆς»

Ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις «ΑΓΑΘΟΣ ΛΟΓΟΣ»

 

Ἀποδείξεις μέσα ἀπὸ τὴν ἐπίσημη σελίδα τῶν Ἰλλουμινάτι

 

Γιὰ τοῦ λόγου τοῦ ἀληθές, καὶ γιὰ νὰ πάψουν ὁριστικὰ καὶ ἀμετάκλητα κάποιοι νὰ ὑποστηρίζουν ὅτι οἱ Ἰλλουμινάτι εἶναι δῆθεν ἢ τάχα ἀνύπαρκτοι σήμερα καὶ ὅτι ὅλοι ἐμεῖς γράφουμε πλανεμένα ἢ διαδίδουμε μεγάλα συνωμοσιολογικὰ ψεύδη, ἀνυπόστατες θέσεις, αὐθαίρετες θεωρίες, κλπ, στὶς ἑπόμενες παραγράφους θὰ σᾶς παρουσιάσω τοὺς Ἰλλουμινάτι μέσα ἀπὸ τὰ ἴδια τους τὰ γραπτὰ λόγια, κείμενα, χαρακτηρισμοὺς καὶ παρουσίαση.

Καὶ αὐτό μέσα ἀπὸ τὴν ἴδια τὴ δική τους καὶ ἐπίσημη ἰστοσελίδα, ποὺ περιλαμβάνει θέσεις, ἀρχές, δοξασίες, αὐτο-προσδιορισμοὺς ὅσο καὶ τὴ δική τους συνολικὴ αὐτο-παρουσίαση. Μὲ ἄλλα λόγια, στὴ συνέχεια θὰ καταγράψω, θὰ ἀποκαλύψω καὶ θὰ παρουσιάσω, λέξη-πρὸς-λέξη, κάποια ἐπιλεγμένα καὶ χαρακτηριστικὰ κείμενα, ὁρισμούς, φράσεις, ἑρμηνεῖες, σύμβολα, στόχους, σκοπούς, ἡμερήσια διάταξη, κλπ, ἀπὸ τὴν ἐπίσημη ἰστοσελίδα τῶν Ἰλλουμινάτι (https://www.illuminatiofficial.org/the-official-website-for-the-illuminati/).

Ἡ ἐπίσημη σελίδα τῶν Ἰλλουμινάτι γράφει κατὰ λέξη: «Καλῶς ἤρθατε, ἐκτιμοῦμε τὸ ἐνδιαφέρον σας γιὰ τὸν ὀργανισμό μας. Χρησιμοποιῆστε τὴν ἐδῶ ἐπίσημη ἰστοσελίδα μας γιὰ λεπτομέρειες σχετικὰ μὲ τὰ μέλη μας, μὲ πληροφορίες ἐπικοινωνίας, πῶς νὰ συμμετάσχετε στοὺς Illuminati, τὶς πεποιθήσεις μας, τὰ ἀρχεῖα μηνυμάτων καὶ πολλὰ ἄλλα. Οἱ Illuminati εἶναι μία ἐλὶτ ὀργάνωση παγκόσμιων ἡγετῶν, ἐπιχειρηματικῶν ἀρχῶν, πρωτοπόρων, καλλιτεχνῶν καὶ ἄλλων σημαντικῶν μελῶν αὐτοῦ τοῦ πλανήτη. Ὁ συνασπισμὸς μας ἑνώνει ὅλους τοὺς πολιτικούς, θρησκευτικοὺς καὶ γεωγραφικοὺς παράγοντες ποὺ ἐπηρεάζουν τὴν εὐημερία τοῦ συνόλου τοῦ ἀνθρώπινου εἴδους».

Σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τὸν κεντρικὸ σκοπὸ τῶν Illuminati, ἡ δική τους ἐπίσημη ἰστοσελίδα γράφει ὅτι: «εἶναι νὰ ἐξασφαλίσουν τὴ συνεχῆ ἐπιβίωση τοῦ ἀνθρώπινου εἴδους. Ὅπως ὅλοι οἱ ὀργανισμοί, ἔτσι καὶ τὸ ἀνθρώπινο εἶδος καταπολεμᾶ τὴν φυσικὴ ἐξαφάνιση. Ἂν καὶ οἱ χῶρες σας ἔχουν σύνορα καὶ οἱ γλῶσσες σας ἔχουν ἐμπόδια, ἐν τούτοις, ὅλοι οἱ ἄνθρωποι σὲ ὅλα τὰ μέρη εἶναι μέλη τῆς ἴδιας βιολογικῆς οἰκογένειας. Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι εἶναι κομμάτια μίας καὶ μόνον συλλογικῆς ὁμάδας ποὺ κρατάει τὴν ἀνθρωπότητα στὴν ὕπαρξη καὶ τὴν διατήρησή της».

Σὲ ἄλλο σημεῖο, καὶ αὐτὸ προσέξτε τὸ πολύ, ἡ ἐν λόγω ἰστοσελίδα ἀναφέρει: «Γιατί εἴμαστε μία μυστικὴ κοινωνία; Ἡ ἐλευθερία εἶναι ἕνα εἴδωλο τοῦ ἀνθρώπινου εἴδους. Οἱ Illuminati λειτουργοῦν γιὰ τὴν ὑπεράσπισή σας ὅσο καὶ ὅλων τῶν ἀνθρώπων, σὲ ὅλα τὰ μέρη καὶ γιὰ ὅλες τὶς γενεές. Τὸ καθῆκον μας σὲ αὐτὸν τὸν πλανήτη ἔχει διαρκέσει ἑκατοντάδες χρόνια καὶ ἐπέζησε ἀκόμη καὶ μὲ τὶς πιὸ ἑδραιωμένες κυβερνητικὲς ὀντότητες. Ἀλλὰ ἡ καλλιέργεια δισεκατομμυρίων ἀνθρώπινων ζωῶν εἶναι μία ἀποθαρρυντικὴ εὐθύνη. Καὶ ἐνῶ

ὁ ἄνθρωπος δὲν θὰ ὑπῆρχε σήμερα χωρὶς τὴν προστασία μας, πολλὲς ἄπληστες μάζες σφάλλουν στὰ περὶ τῆς καθοδήγησής μας καὶ τὴν ἐκλαμβάνουν ὡς περιορισμὸ τῆς ἐλευθερίας».

Λίγο παρακάτω, σὲ σχέση μὲ τοὺς λόγους καὶ τὴν ἑρμηνεία περὶ τῆς ἀνωνυμίας τους, οἱ ἴδιοι ἐπεξηγοῦν: «Αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος πίσω ἀπὸ τὴν ἀνωνυμία μας. Γιὰ νὰ συνεχίσουν νὰ λειτουργοῦν σὲ κοινωνικὲς ἀλλαγὲς καὶ διαφορὲς γενεῶν, οἱ Illuminati πρέπει νὰ παραμείνουν πίσω ἀπὸ τὴν κουρτίνα – ἕνας ἄγνωστος καὶ ἀθέατος ξένος, ποὺ δὲν ἀνήκει σὲ κανένα ἀποκλειστικὰ καὶ ποὺ εἶναι πιστὸς σὲ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους τῆς γῆς. Μπορεῖ νὰ μὴν καταλάβετε ποτὲ σας πῶς ἡ ζωὴ σας μπορεῖ νὰ εἶναι μὲν ἐλεύθερη, ἐνῶ ὅμως, ἀπὸ τὴν ἄλλη, καθοδηγεῖται ἀπὸ τὴν ὀργάνωσή μας (!). Μπορεῖ νὰ μὴν κατανοήσετε πλήρως τὸν σκοπό μας οὔτε καὶ τὸ γιατί εἶστε ἀσφαλέστεροι καὶ πιὸ εὐτυχισμένοι μαζί μας. Ἁπλὰ ἀνοῖξτε τὸ μυαλό σας καὶ ἀφῆστε τὶς ἀνησυχίες σας. Καὶ θὰ βρεῖτε τὴν ἀνακούφιση τῆς ἀλήθειας».

Ἀναφορικὰ τώρα μὲ τὴν δική τους παγκόσμια ἡμερήσια διάταξη, καὶ γιὰ νὰ μὴ σᾶς μείνει πλέον οὔτε καὶ μία ἀμφιβολία περὶ τοῦ τελικοῦ τους στόχου, ποὺ εἶναι ἡ ἵδρυση τῆς παγκόσμιας κυβέρνησης, προσέξτε το τί ὑπογραμμίζει κατὰ λέξη ἡ ἐπίσημη ἰστοσελίδα τῶν Ἰλλουμινάτι:

«Ἡ ὀργάνωσή μας συνεχίζει τὴν προετοιμασία γιὰ τὸ ἑπόμενο στάδιο τῆς νέας καὶ παγκόσμιας τάξης τῶν Illuminati. Μὲ βάση τὶς ἀρχές μας, τοὺς αἰώνιους ὅρκους μας, ὡς προστάτες τῆς ἀνθρωπότητας, ἡ ὀργάνωσή μας ἔχει ὑποστηρίξει τὸν ἀπώτερο στόχο μας, ποὺ εἶναι ἡ παγκοσμιοποιημένη γῆ. Τὸ ὅραμά μας γιὰ τὸ μέλλον εἶναι ἕνας ἑνωμένος πλανήτης, χωρὶς ἐθνικὰ σύνορα. Κυβερνώμενος ἀπὸ τὰ καλύτερα καὶ λαμπρότερα μυαλὰ τοῦ ἀνθρώπινου εἴδους στὰ ὁποῖα, ὅλοι οἱ ἄνθρωποι, σὲ ὅλα τὰ μέρη, μποροῦν νὰ ζήσουν μέσα στὴν ἀφθονία».

Καὶ συνεχίζει ἡ ἐν λόγω ἰστοσελίδα τῶν πεφωτισμένων, ἐπεξηγηματικά, κάνοντας τώρα εὐθεία ἀναφορὰ τόσο στὴ νέα ἐποχὴ ὅσο καὶ στὴ νέα τάξη πραγμάτων: «Μία παγκοσμιοποιημένη κοινωνία θὰ σήμαινε τὴν ἐγκατάλειψη τῶν διαιρέσεων μεταξὺ τῶν χωρῶν καὶ τὸ τέλος τῶν χιλιετιῶν τῶν πολέμων ποὺ διεξήχθησαν ἀνὰ τοὺς αἰῶνες στὴ γῆ… Στὴν τρέχουσα ἐποχὴ τοῦ πολέμου καὶ τῶν συγκρούσεων, οἱ πλούσιοι πρέπει νὰ συσσωρεύουν τὶς προμήθειές τους, γιὰ νὰ ἐξασφαλίσουν τὴν ἀσφάλεια τῶν παιδιῶν τους μέσα στὴ διάρκεια τοῦ χάους… Στὴν ἐπερχόμενη νέα ἐποχὴ ὅσο καὶ στὴ νέα τάξη τῶν πεφωτισμένων, ὅλοι ὅσοι θὰ ἀναζητοῦν πλούτη θὰ λαμβάνουν τὰ πλούτη ποὺ ἀξίζουν».

Προσέτι, ἡ ἐπίσημη ἰστοσελίδα τῶν Ἰλλουμινάτι κάνει εἰδικὴ ἀναφορὰ καὶ στὰ πολλὰ καὶ συγκεκριμένα ὀφέλη τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων. Μὲ πηχυαῖα γράμματα, τονίζουν ὅτι στὴ Νέα Ἐποχή: «Ὑπάρχει ἕνα μέρος καὶ ἕνας σκοπὸς γιὰ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους».

Ἐπεξηγώντας οἱ ἴδιοι ὅτι: «Τὸ σχέδιό μας γιὰ αὐτὸν τὸν πλανήτη βλέπει ἀνθρώπους ποὺ δὲν χωρίζονται σὲ φυλὲς μὲ βάση τὶς γεωγραφικές τους θέσεις, τὶς φυσικές τους ἐμφανίσεις ἢ τὴν πρόσβασή τους σὲ πόρους. Ἀντ’ αὐτοῦ, κάθε ἄτομο εἶναι ἕνα μοναδιαῖο καὶ μοναδικὸ μέρος ἑνὸς παγκόσμιου οἰκοσυστήματος στὸ ὁποῖο οἱ ἐπιλογὲς του ἔχουν ἐπίδραση στὸ γενικότερο σύνολο. Κάθε ἄνθρωπος εἶναι ἕνα ζωτικὸ κομμάτι μίας μεγαλύτερης μηχανῆς ποὺ ὠφελεῖται ἀπὸ τὸ σύνολο τῆς ἀνθρωπότητας».

Σὲ ἄλλο σημεῖο, ἡ ἐπίσημη ἰστοσελίδα τῶν Ἰλλουμινάτι προσθέτει μὲ νόημα, ἑωσφορικά, νεοταξικά, νεοεποχίτικα, καμπαλιστικὰ ὅσο καὶ ἀπολύτως ξεκάθαρα καὶ τὸ ἑξῆς: «Ἡ ὁλικὴ ἐνοποίηση, ὁ ἕνας πλανήτης χωρὶς σύνορα εἶναι μέρος τοῦ οὐτοπικοῦ μας ὁράματος γιὰ τὴν πρόοδο τῆς ἀνθρωπότητας. Γιὰ μία νέα παγκόσμια τάξη πραγμάτων καὶ ἐποχῶν. Ἀλλά ὑπάρχει ἕνας μακρὺς καὶ σκληρὸς δρόμος μπροστά μας καὶ πολλὰ βήματα ποὺ πρέπει νὰ κάνουμε, πρὶν τὰ σύνορα τῆς ἀνθρωπότητας διαγραφοῦν. Ἡ ἀνθρωπότητα ἔχει ἤδη κάνει βήματα πρὸς τὴν τελικὴ ἐνοποίηση τῆς νέας παγκόσμιας τάξης τῶν Ἰλλουμινάτι(!)».

Πέραν αὐτῶν, οἱ πεφωτισμένοι δὲν μᾶς ἀφήνουν χωρὶς νὰ μᾶς ἐνημερώσουν καὶ γιὰ τὸ νέο παγκοσμιοποιημένο καὶ νεοεποχίτικο κόσμο: «Οἱ καλύτερες ἡμέρες τῆς ἀνθρωπότητας εἶναι μπροστά. Ὅλοι ὅσοι εἶδαν τὸ Φῶς (πού: γι΄ αὐτοὺς εἶναι ὁ ἐκπεσών ἑωσφόρος!) καὶ στράφηκαν γιὰ νὰ ἀκολουθήσουν τὴν λάμψη του, εἶναι οἱ πρωτοπόροι τῆς ἑπόμενης καὶ φωτεινῆς φάσης τῆς ἀνθρωπότητας. Αὐτοὶ εἶναι οἱ πρωταγωνιστὲς-ἐπιμελητὲς τῆς μεγαλύτερης μεταμόρφωσης τῆς ὑφηλίου. Στὴν ταχέως πλησιάζουσα “Ἐποχὴ τοῦ πεφωτισμένου”, κάθε ἄνθρωπος, χωριστά, θὰ εἶναι καὶ ὁ “ἕνας ἀπὸ τοὺς 8 δισ.”. Κάθε χρόνο, βῆμα πρὸς βῆμα, οἱ Illuminati συνεχίζουν νὰ καθοδηγοῦν τοὺς πολίτες αὐτοῦ τοῦ πλανήτη ὅλο καὶ πιὸ κοντὰ στὸν τελικό μας στόχο, τῆς παγκόσμιας ἐνοποίησης».

Διαβάστε, ἐν κατακλείδι, καὶ πάλι ἀπὸ τὴν ἐπίσημη ἰστοσελίδα τους καὶ τὴ δική τους δημόσια, ξεκάθαρη καὶ ἄκρως τρομακτικὴ δήλωση ἢ φρικτὴ προειδοποίηση-δίλημμα: «Μὴ φοβάστε γιὰ τὸ μέλλον τῆς ἀνθρωπότητας. Μὴ φοβηθεῖτε γιὰ τοὺς ἐκρηκτικοὺς ἤχους(!) ποὺ ἀντηχοῦν στοὺς κόκκινους ὁρίζοντές σας, καθὼς τὰ μνημεῖα τῶν ὑποδουλωμένων σας γίνονται σκόνη. Μὴ φοβηθεῖτε καθὼς ταξιδεύετε στὸ δρόμο μπροστὰ καὶ τὰ μονοπάτια του σκουραίνουν κάτω ἀπὸ τὴν πτώση τῆς μακρᾶς νύχτας. Τὸ σκοτάδι σηματοδοτεῖ ἕνα νέο ξημέρωμα μπροστά. Δὲν θὰ χαθεῖτε ποτὲ ἂν ἀκολουθήσετε τὸ Φῶς (ἤ, δηλαδή, κὰτ΄ αὐτοὺς τὸν Ἑωσφόρο ἢ Σατανᾶ)»… [κλπ…].

 

Συντάκτης

2 σχόλια για “«Διεθνεῖς Σιωνιστές: Οἱ τυφλοπόντικες τῆς Νέας Ἐποχῆς»

  1. Πολύ ωραία έχει και τα καλά του ο κορόνας πολύ άνθρωποι καταλαβαίνουν τώρα τη γίνεται μπράβο στον κύριο Ηλία και στον Διονύση.αυτή είναι η πραγματική πληγή και τα σκουπίδια σε όλη τη γη που τους προσκυνούν. αλλά πιστεύω ότι ο Χριστος έχει άνοιξη τη άγιες ματαρες του και θα τους πάρει και θα τους σηκώσει.αν σταματήσουν με ύπουλα σχέδια τη Θεια κοινωνία και δεν μιλήσουμε τότε μεγάλο μαντίλι για την Ελλάδα .

  2. Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος:
    “Σας παρακαλώ θερμά όλους για μία ακόμη φορά: τηρήστε ευλαβικά τους κανόνες και τα μέτρα των αρμοδίων υγειονομικών αρχών της Πολιτείας. Αυτοπεριοριστείτε, πειθαρχήστε και προστατεύστε, με την στάση σας και με την συμπεριφορά σας, την υγεία και την ζωή την δική σας και των αγαπημένων σας”.
    “Αυτή τη στιγμή ανάβω, στο Παρεκκλήσιο του Αγίου Παύλου στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών, ένα κερί για όλους τους Έλληνες και για όλες τις Ελληνίδες και για όλους τους συνανθρώπους μας, που δίνουν τον προσωπικό τους αγώνα απέναντι σε αυτόν τον επικίνδυνο και ύπουλο εχθρό. Έναν εχθρό τον οποίο θα υπερνικήσουμε με την βοήθεια του Θεού και της Επιστήμης.”

Σχολιάστε

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί.Τα απαραίτητα πεδία είναι μαρκαρισμένα *