Πολλά τά μηνύματα τοῦ Θεοῦ, ἀλλά…

Ἡ ἐκπομπὴ τοῦ Διονύση Μακρῆ  20/11/2020

Διαθέσιμη καί στο youtube

Συντάκτης

5 σχόλια για “Πολλά τά μηνύματα τοῦ Θεοῦ, ἀλλά…

 1. Κύριε Μακρή μια φίλη με ρώτησε αν είναι κακό να εχει μάσκα στην εκκλησία,και που το γράφει.Της είπα είναι αμαρτία αλλά δεν ξέρω σε ποιο κείμενο στηρίζεται αυτό.Αν θυμάστε καποιο κείμενο πατέρων που νατο αναφέρει ,παρακαλώ θυμείστε μου.Ευχαριστώ

  1. ἕνας χαριτωμένος γέροντας μᾶς εἶπε καλή μου Μαρία ὅτι εἶναι θέμα πίστης καὶ δὲν πρέπει νὰ ἐρχόμαστε σὲ ἀντιπαράθεση μ’αὐτούς που δεν φοροῦν μάσκα.
   Σἐ ὅτι ἀφορᾶ τό ἐρώτημα σε παραπέμπω στήν πολυσέλιδη εργασία τοῦ καθηγητή-πρωτοπρεσβυτέρου Θεοδώρου Ζήση, την οποία τμηματικά δημοσιεύουμε στό Στύλο Ορθοδοξίας. Ἐκεῖ ὑπάρχει ἡ απάντηση πού ἀναζητᾶς.

 2. ΠΕΝΘΕΚΤΗ ΕΝ ΤΡΟΥΛΛΩ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ

  Κανὼν ΞΒ’
  Τάς οὕτω λεγομένας Καλάνδας, καὶ τὰ λεγόμενα Βοτά, καὶ τὰ καλούμενα Βρουμάλια, καὶ τὴν ἐν τῇ πρώτῃ τοῦ Μαρτίου μηνὸς ἡμέρᾳ ἐπιτελουμένην πανήγυριν, καθάπαξ ἐκ τῆς τῶν πιστῶν πολιτείας περιαιρεθῆναι βουλόμεθα. Ἀλλὰ μὴν καὶ τὰς τῶν γυναίων δημοσίας ὀρχήσεις, ὡς ἀσέμνους, καὶ πολλὴν λύμην καὶ βλάβην ἐμποιεῖν δυναμένας, ἔτι μὴν καὶ τὰς ὀνόματι τῶν παρ’ Ἕλλησι ψευδῶς ὀνομασθέντων θεῶν ἢ ἐξ ἀνδρῶν, ἢ γυναικῶν γινομένας ὀρχήσεις, καὶ τελετάς, κατά τι ἔθος παλαιόν, καὶ ἀλλότριον τοῦ τῶν Χριστιανῶν βίου, ἀποπεμπόμεθα, ὁρίζοντες, μηδένα ἄνδρα γυναικείαν στολὴν ἐνδιδύσκεσθαι, ἢ γυναῖκα τὴν ἀνδράσιν ἁρμόδιον. Ἀλλὰ μήτε προσωπεῖα κωμικά, ἢ σατυρικά, ἢ τραγικὰ ὑποδύεσθαι· μήτε τὸ τοῦ βδελυκτοῦ Διονύσου ὄνομα, τὴν σταφυλὴν ἐκθλίβοντας ἐν ταῖς ληνοῖς, ἐπιβοᾷν· μηδὲ τὸν οἶνον ἐν τοῖς πίθοις ἐπιχέοντας γέλωτα ἐπικινεῖν, ἀγνοίας τρόπῳ ἢ ματαιότητος, τὰ τῆς δαιμονιώδους πλάνης ἐνεργοῦντας. Τοὺς οὖν ἀπὸ τοῦ νύν τι τῶν προειρημένων ἐπιτελεὶν ἐγχειροῦντας, ἐν γνώσει τούτων καθισταμένους, τούτους, εἰ μὲν κληρικοὶ εἶεν, καθαιρεῖσθαι προστάσσομεν· εἰ δὲ λαϊκοί, ἀφορίζεσθαι.

 3. ΔΕΝ ΒΑΖΕΤΕ ΠΑΛΙ ΕΚΕΙΝΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΥΛΗΤΗΣΕΩΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΑΣΟΝΙΑ;;;;;;

 4. ΤΟ ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ ΕΙΝΑΙ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΣΤΟ ΒΑΤΙΚΑΝΟ ΑΛΛΟΙΜΟΝΟ ΜΑΣ, ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΤΟ ΕΚΑΝΑΝ;;;;;;

  ἀρκεῖ ἐδῶ μετάνοια πού δυστυχῶς δέν βλέπω!

  εὔχωμαι νά μήν γίνη ἔτσι:

  1920-22
  Φιλόθεος Ζερβάκος: Ἔγραψα ἐπιστολὴ στὸν βασιλέα Κωνσταντῖνο. Ὁ βασιλεὺς ἀδιαφόρησε, ἀλλὰ ἡ ἀδιαφορία ἐκείνη ἐπέφερε τὴ δίκαιη ὀργὴ καὶ ἀγανάκτηση τοῦ Θεοῦ

  Γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος

  Εἶναι ἀπόλυτη ἀνάγκη νὰ ἐξαλειφθεῖ ἡ πληγὴ τῆς βλασφημίας τελείως ἀπὸ τὸ Ἔθνος γιὰ νὰ εὐτυχήσει, νὰ δοξασθεῖ καὶ νὰ ὑψωθεῖ
  Κατὰ τὸν Μικρασιατικὸ πόλεμο, ὅταν ὁ ἑλληνικὸς στρατὸς ἀγωνιζόταν γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση τῶν ἀδελφῶν μας Μικρασιατῶν, πληροφορήθηκα ὅτι πολλοί των στρατιωτῶν καὶ ὑπαξιωματικῶν καὶ μερικοί των ἀξιωματικῶν βλασφημοῦσαν τὰ θεία, κάποτε μάλιστα καὶ κατὰ τὴν ὥρα ποὺ ἄρχιζε ἡ μάχη, κατὰ τὴν ὁποίαν ὄφειλαν ὄχι νὰ βλασφημοῦν τὸν Χριστό, τὴν Παναγία καὶ τὸν Τίμιο Σταυρό, ἀλλὰ νὰ τοὺς ἐπικαλοῦνται σὲ βοήθεια καὶ συμμαχία.

  Ὅταν τὰ πληροφορήθηκα αὐτά, ὡς πνευματικὸς πατέρας καὶ ἱερεὺς τοῦ Θεοῦ λυπήθηκα πάρα πολὺ καὶ ἔγραψα ἐπιστολὴ στὸν ἀείμνηστο βασιλέα Κωνσταντῖνο, ὑπενθυμίζοντας σὲ αὐτὸν ὅτι πρέπει νὰ ἐκδώσει διαταγὴ αὐστηρότατη, νὰ πάψει τελείως ἡ βλασφημία καὶ ἀπὸ τὸν λαὸ καὶ ἰδίως ἀπὸ τὸν στρατό, καὶ νὰ γίνονται προσευχές, δεήσεις καὶ παρακλήσεις, διότι οἱ νίκες καὶ οἱ θρίαμβοι τοὺς ὁποίους πολλὲς φορὲς πέτυχαν ἀπὸ τοὺς ἀρχαιότατους χρόνους οἱ πρόγονοί μας, ἐπὶ Βυζαντινῶν αὐτοκρατόρων καὶ οἱ προπάτορές μας κατὰ τὴν ἀπελευθέρωση τῆς Ἑλλάδας τὸ 1821, ἀκόμη καὶ ἐπὶ τῶν ἡμερῶν μᾶς κατὰ τὰ ἔτη 1912-1913, δὲν ἔγιναν μὲ βλασφημίες ἐναντίον τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς Παναγίας Μητέρας Του, ἀλλὰ μὲ πίστη θερμὴ καὶ ἀληθινὴ πρὸς τὸν Θεό, μὲ προσευχές, μὲ δεήσεις καὶ παρακλήσεις, καὶ μὲ τὴ βοήθεια καὶ συμμαχία τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν προστασία τῆς Παναγίας Μητέρας Του.

  «Πιστεύω, Μεγαλειότατε, ἀναμφιβόλως», ἔγραφα τότε, «ὅτι, ἐὰν πάψει ἡ βλασφημία, πάψει ἡ διχόνοια καὶ ἡ διαίρεση (διότι ἐξακολουθοῦσε ἡ διαίρεση μεταξὺ Βασιλικῶν καὶ Βενιζελικῶν), καὶ συνδεθοῦν ὅλοι οἱ Ἕλληνες, καὶ ὁ λαὸς καὶ ὁ στρατός, διὰ τοῦ συνδέσμου τῆς ἀγάπης καὶ ἀναπέμπονται θερμὲς δεήσεις καὶ ἱκεσίες μὲ πίστη καὶ εὐλάβεια, θὰ μᾶς βοηθήσουν ὁ Θεὸς καὶ ἡ Παναγία καὶ θὰ νικήσουμε. Θὰ ἐλευθερώσουμε τοὺς ἀδελφούς μας Μικρασιάτες καὶ θὰ δοξασθοῦμε ἀπὸ Αὐτόν σε ὅλο τὸν κόσμο. Στὴν ἀντίθετη περίπτωση, καὶ ἂν δὲν πάψει ἡ βλασφημία καὶ ἡ διχόνοια, φοβοῦμαι, πολὺ φοβοῦμαι, ὅτι θὰ συμβεῖ τὸ ἀντίθετο καὶ θὰ καταισχυνθοῦμε».

  Ὁ βασιλεὺς ἀδιαφόρησε, ἀλλὰ ἡ ἀδιαφορία ἐκείνη ἐπέφερε τὴ δίκαιη ὀργὴ καὶ ἀγανάκτηση τοῦ Θεοῦ, τὴν τέλεια ἥττα τοῦ στρατοῦ, τὴν ὁλοσχερῆ καταστροφὴ τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, τὴν ἐξορία ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὸν θάνατο ἀπὸ τὴ στενοχώρια καὶ τὴν πολλὴ θλίψη τοῦ βασιλέως, τὸν θάνατο τῶν ἕξι κορυφαίων πολιτικῶν τῆς Ἑλλάδας καὶ τὰ λοιπὰ θλιβερὰ γεγονότα τῆς ἐποχῆς ἐκείνης.

  Λίγους μῆνες πρὸ τῆς καταστροφῆς τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, βρισκόμην στὴν Αἴτζια, μιὰ ὥρα μακριὰ ἀπὸ τὸν Τσεσμέ, ὅπου ὑπάρχουν θερμὲς ἰαματικὲς πηγές. Μιὰ μέρα εἴχαμε συζήτηση μὲ κάποιον φιλοπάτριδα πλούσιο ἀπὸ τὴ Σμύρνη, ὁ ὁποῖος μου ἔλεγε: «Νὰ ξέρεις, π. Φιλόθεε, ὅτι σὲ λίγες μέρες ὁ στρατός μας θὰ εἰσέλθει στὴν Κωνσταντινούπολη». «Ξέρω», τοῦ λέω, «ὅτι σὲ λίγες μέρες θὰ βρίσκεται στὴν Ἀθήνα ἡττημένος καὶ καταδιωγμένος». «Μὴν εἶσαι», μοῦ λέει, «τόσο ἀπαισιόδοξος».

  «Δὲν εἶμαι», ἀπάντησα, «ἀλλὰ ἐφόσον πληροφορήθηκα σίγουρα ὅτι οἱ στρατιῶτες, ἀντὶ νὰ ἐπικαλοῦνται τὸν Θεὸ σὲ βοήθεια, τὸν ὑβρίζουν καὶ τὸν βλασφημοῦν, εἶναι ἀδύνατο, ἀδύνατο νὰ μὴ τιμωρηθοῦν, διότι λέει τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιο: «Φυλάσσει Κύριος πάντας τους ἀγαπώντας αὐτὸν καὶ πάντας τους ἁμαρτωλοὺς ἐξολοθρεύση». Οἱ βλάσφημοι ὄχι μόνο δὲν ἀγαποῦν τὸν Θεό, ἀλλὰ καὶ τὸν βλασφημοῦν μὲ τὶς αἰσχρότερες λέξεις. Οἱ βλάσφημοι εἶναι οἱ ἀσεβέστεροι καὶ ἁμαρτωλότεροι ὅλων. Ἑπομένως οἱ λόγοι τοῦ Κυρίου εἶναι ἀδύνατο νὰ μὴν ἐκπληρωθοῦν».

  Καὶ δὲν πέρασαν πολλὲς μέρες καὶ ἐκπληρώθηκαν. Ὁ ἑλληνικὸς στρατός, ἀφοῦ ἐγκαταλείφθηκε ἀπὸ τὸν Θεό, δείλιασε καὶ ὀπισθοχώρησε καὶ ἄφησε τοὺς ἀδελφούς μας ὑπόδουλους στὰ χέρια τῶν βαρβάρων, οἱ ὁποῖοι σκότωσαν ὅσους μπόρεσαν, καὶ τοὺς ἄλλους τοὺς ἔδιωξαν γυμνοὺς ἀπὸ τὶς οἰκίες καὶ ὅλα τους τὰ ὑπάρχοντα.

  Καὶ ὅλων αὐτῶν αἰτία καὶ ἀφορμὴ ἦταν καὶ ἄλλες ἁμαρτίες, ἀλλὰ προπάντων ἡ βλασφημία. Εἶναι ἀπόλυτη ἀνάγκη νὰ ἐξαλειφθεῖ ἡ πληγὴ τῆς βλασφημίας τελείως ἀπὸ τὸ Ἔθνος γιὰ νὰ εὐτυχήσει, νὰ δοξασθεῖ καὶ νὰ ὑψωθεῖ.

  Ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Γέροντος Φιλοθέου Ζερβάκου ΙΕΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑΣ, Θεσσαλονίκη 1994

  ΟΝΤΩΣ ΟΙ ΒΛΑΚΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΣΤΟ ΑΦΙΟΝ ΚΑΡΑΧΙΣΑΡ ΔΕΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΜΟΝΟ ΟΤΙ ΑΦΗΣΑΝ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΟΥΝ ΑΝΕΝΟΧΛΗΤΟΙ ΤΑ ΠΥΡΟΒΟΛΑ ΤΟΥΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΦΑΛΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ!
  ΟΠΟΙΑ ΤΥΦΛΩΣΙΣ
  ΠΙΣΤΕΥΩ ΤΑ “ΙΔΙΑ” ΘΑ ΠΑΘΩΜΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΑΛΛΑ ΜΑΛΛΟΝ ΟΧΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΩΝ ΠΡΕΣΒΕΩΝ ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΜΟΝΟ ΕΤΣΙ ΘΑ ΧΑΣΟΥΝ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ!

Σχολιάστε

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί.Τα απαραίτητα πεδία είναι μαρκαρισμένα *