Καὶ ξανὰ πρὸς ….τὴν ἀποστασία καὶ τὸν κατήφορο

Συνεχίζονται καὶ αὐξάνονται οἱ «ἔμμεσες» ἐπί τοῦ παρόντος ἀμφισβητήσεις γιὰ τή Θεία Κοινωνία.

Ὁ διαβολικὸς -ἀντιχριστιανικός  ρόλος τοῦ Πάπα καὶ τοῦ Βατικανοῦ

Γράφει ὁ Διονύσης Μακρῆς,

Δημοσιογράφος-Θεολόγος

Τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως καὶ ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μὲ τὸν πλέον κατηγορηματικὸ τρόπο καὶ μὲ βαρύγδουπες ἀνακοινώσεις  διακηρύσσουν πρὸς τοὺς πιστοὺς ὅτι τὸ Μυστήριον τῆς Θείας Κοινωνίας εἶναι ἀδιαπραγμάτευτο. Ἡ ἐνασχόληση τους ὅμως, μὲ ἕνα θέμα ποὺ ἀφορᾶ ἀμιγῶς τὴν πίστη μας, ἡ ἀνταλλαγὴ ἐπιστολῶν ἀλλὰ καὶ οἱ αὐθαίρετες βλάσφημες κατ’ οὐσίαν παραβιάσεις, εἰ μὴ τί ἄλλο δεικνύουν ὅτι στὸ παρασκήνιο ὑπάρχουν ἔντονες διεργασίες, ποὺ ἐξαναγκάζουν τὶς δύο ἀνωτέρω Ἐκκλησίες καὶ ὄχι μόνο, σὲ βολιδοσκόπηση ἀντιδράσεων τῶν χριστιανῶν καὶ ὄχι ἁπλᾶ σὲ συζητήσεις…

Αὐτὲς ἀκριβῶς οἱ συζητήσεις, οἱ ὁποῖες φανερώνουν κυρίως τὴν ὀλιγοπιστία καὶ τὸ φόβο τοῦ θανάτου λόγω τῆς πανδημίας ἐξαναγκάζουν πολλὲς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες σὲ ἀπαράδεκτες τοποθετήσεις, ἀποφάσεις καὶ πράξεις. Διὰ τοῦ φόβου ὅμως, τῶν Ἰουδαίων (βλ. χριστεπώνυμο ποίμνιο), οἱ ἀποφάσεις καὶ οἱ ἀνακοινώσεις τῶν Ἐκκλησιῶν περιλαμβάνουν ἕνα πέπλο ἀναγκαίας συγκάλυψης, ἐξ αἰτίας τῶν πιθανῶν ἀντιδράσεων. Καλὰ ἐνημερωμένες πηγὲς ἀναφέρουν ὅτι ἤδη ἀσκοῦνται πιέσεις ἀπὸ διάφορους ἐξωγενεῖς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένου σὲ αὐτοὺς καὶ τοῦ Βατικανοῦ πρὸς τὸ Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων καὶ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, νὰ ἀποδεχθοῦν –πιθανὸν καὶ μὲ τὸ ἀζημίωτο-  ἀλλαγὴ στὸν τρόπο μετάδοσης, ἐνόψει μᾶλλον ἑνὸς δύσκολου λόγω τῆς συνεχιζόμενης πανδημίας χειμώνα… Καὶ ἀναφέραμε τὶς δύο Ἐκκλησίες γιατί ἤδη τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ἔχει προβεῖ παρὰ τὶς διακηρύξεις του σὲ πολλαπλὲς ἐκπτώσεις, ἐπικαλούμενο κατὰ τὴ συνήθη πρακτική του τὴν ἐκκλησιαστικὴ οἰκονομία.

Μέσα στὸ πλαίσιο αὐτὸ ἄλλωστε τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο στὴν τελευταία ἀνακοίνωσή του, μετὰ τὴ συνεδρίαση τῆς Συνόδου στὴν Ἐλβετία (!!!) ἀφήνει ἕνα παράθυρο ἀλλαγῆς σὲ ὅτι ἀφορᾶ τὸν τρόπο μετάδοσης, μεταθέτοντας κατὰ τὸ παράδειγμα τοῦ Ποντίου Πιλάτου τὴν εὐθύνη τῆς ἀλλαγῆς στοὺς νόμους τῆς Πολιτείας!!! Δηλαδὴ μὲ λίγα λόγια μᾶς προτρέπει νὰ ὑπακοῦμε στὰ κελεύσματα τῆς μακράν τοῦ Θεοῦ κοσμικῆς ἐξουσίας. Φανταστεῖτε τὰ πρῶτα χριστιανικὰ χρόνια οἱ θρησκευτικοὶ ταγοὶ τῶν χριστιανῶν νὰ τοὺς προέτρεπαν σέ κάτι ἀνάλογο, δηλαδή νὰ θυσιάζουν στὰ εἴδωλα γιατί αὐτὸ ἀποτελοῦσε νόμο τοῦ Καίσαρα… καὶ νὰ μὴν ἀκολουθοῦν τὸ μαρτύριο γιατί «δὲν κινδυνεύει ἡ πίστη ἀλλὰ οἱ πιστοὶ» κατὰ τὸ γνωστὸ σλόγκαν τοῦ Φαναρίου… Αὐτὰ ἀκριβῶς λέγει τὸ Πατριαρχεῖο μας!

Ἀπὸ τὴν πλευρά της ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος σκοπίμως «κλείνει τὰ μάτια» σὲ κυριευμένους ἀπὸ τὸ φόβο τοῦ Κορωνοϊοῦ ἱερεῖς, οἱ ὁποῖοι παντελῶς ἀπροκάλυπτα προβαίνουν σὲ πρωτοβουλίες, ποὺ ρητῶς παραβιάζουν τὴ σαφέστατη ἐντολὴ τῆς περὶ τοῦ ἀδιαπραγμάτευτου του Μυστηρίου τῆς Θείας Κοινωνίας.

«Ὡς πρός τόν τρόπον μεταδόσεως τῶν ἀχράντων Μυστηρίων εἰς τούς πιστούς, ἡ Ἐκκλησία, σεβομένη τήν Ἱεράν Παράδοσιν, τήν συνυφασμένην ἀρρήκτως μέ τήν καθ’ ἡμέραν ἐκκλησιαστικήν πρακτικήν καί κενωτικήν ἐμπειρίαν, διακρατεῖ τά ἀπό αἰώνων καί μέχρι σήμερον ἰσχύοντα, ὡς φύλαξ καί φρουρός ἀνύστακτος τῶν παραδοθέντων ὑπό τῶν Ἁγίων Πατέρων, καί οὐδεμίαν ἀνάγκην εὑρίσκει δι’ ἀλλαγήν τοῦ τρόπου τούτου καί μάλιστα ὑπό τήν πίεσιν ἐξωγενῶν παραγόντων.

Ἡ ὁποιαδήποτε, λοιπόν, ἐκκλησιαστική οἰκονομία, ἀσκεῖται μόνον ὅταν συντρέχουν οἱ δύο ἱκανές καὶ ἀναγκαῖες συνθῆκες:

α) νὰ ὑπάρχει ἀπό τὸν νόμο τοῦ κράτους κάποια ἀπαγόρευση σχετικά μὲ τὴ θεία λατρεία λόγω τῆς πανδημίας, καὶ β) ὕστερα ἀπό τὴ σύμφωνη γνώμη καὶ τὴν πρὸς τοῦτο ἄδεια τῆς Μητρός Ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως», ἀναφέρει τὸ ἀνακοινωθέν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου»!

Ἡ διαβεβαίωση τῆς δῆθεν πίστης καὶ τοῦ σεβασμοῦ στὴν Ἱερὰ Παράδοση, ὅμως, ἀπορρίπτεται στὴν πράξη ἀπὸ τὶς ἤδη παρεκκλίσεις ποὺ διαπιστώνονται στὶς ἐκκλησιαστικὲς ἐπαρχίες τῆς Εὐρώπης καὶ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς. Ἐκεῖ ὅπου

οἱ ἱερεῖς φοροῦν μάσκες, οἱ πιστοὶ ἐμποδίζονται νὰ κοινωνήσουν καὶ νὰ ἐκκλησιαστοῦν, ἐκεῖ ὅπου συνιστᾶται ἡ μὴ προσκύνηση τῶν ἱερῶν εἰκόνων, ἐκεῖ ὅπου τὸ ἀντίδωρο δίδεται σὲ πλαστικὸ σακουλάκι, ἐκεῖ ὅπου προτείνεται ὁ μὴ ἀσπασμὸς τῆς χειρὸς τοῦ ἱερέως-λειτουργοῦ τοῦ Ὑψίστου, ἐκεῖ ὅπου οἱ πιστοὶ κοινωνοῦν μὲ λαβίδα μίας χρήσεως!!! Ὡς ἐκ τούτου ἡ φαναριώτικη διπλωματία ἐπὶ τοῦ συγκεκριμένου θέματος ἀποτελεῖ ἁπλῶς ἄλλοθι… ἢ  ἀλλιῶς στάχτη , ὅπως λέγει ὁ σοφὸς λαός, στὰ μάτια τῶν πιστῶν χριστιανῶν.

Οἱ «πανηγυρισμοὶ» μάλιστα τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρου ἀμέσως μετὰ τὴν ἀνακοίνωση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Πατριαρχείου καὶ ἡ πλήρης ἱκανοποίησή του γιὰ τὴν ἔμμεση ἀποδοχὴ τῆς λαβίδας μίας χρήσεως δηλοῦν τὸ ποῦ σκοπεύει νὰ ὁδηγήσει τὴν Ὀρθοδοξία ὁ νέο-φαρισαϊσμὸς ἢ οἰκουμενισμὸς ἢ νεοπατερικὴ φιλοπαπικὴ παναίρεση!

Τὴν ἱκανοποίησή της ἐξέφρασε λοιπὸν ἐπισήμως ἡ Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀμερικῆς γιὰ τὴν ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἡ ὁποία δίνει στοὺς κατὰ τόπους ἱερεῖς τὴν ἐλευθερία νὰ προσφέρουν τὴ Θεία Κοινωνία μὲ λαβίδες μίας χρήσης, λόγω τῶν ἔκτακτων ἀναγκῶν ποὺ ἔχει δημιουργήσει ἡ πανδημία. Ὅπως ἐξηγεῖ τὸ ἀνακοινωθὲν τῆς Συνόδου, οἱ λαβίδες μίας χρήσης θὰ χρησιμοποιοῦνται ἀποκλειστικὰ γι’ αὐτὸ τὸν σκοπὸ καὶ θὰ ἀνήκουν στὶς ἐνορίες.

Ἡ Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀμερικῆς ὑποδέχτηκε θετικὰ αὐτὴ τὴν ἐξέλιξη, μὲ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἐλπιδοφόρο νὰ σημειώνει ὅτι ἡ ἀπόφαση τοῦ Πατριαρχείου χαρακτηρίζεται ἀπὸ ποιμαντικὴ εὐαισθησία, εὐθύνη καὶ σύνεση. Μάλιστα ὁ ἴδιος δήλωσε ἱκανοποιημένος γιὰ τὸ γεγονὸς ὅτι λήφθηκαν ὑπόψη οἱ ἰδιαίτερες ἀνάγκες τῶν πιστῶν στὴ Διασπορά.

Ἡ ἀπόφαση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἔρχεται ἐν μέσω τῆς συνεχιζόμενης μετάδοσης τῆς πανδημίας στίς ΗΠΑ καὶ οὐσιαστικὰ συνιστᾶ δικαίωση τοῦ Ἀρχιεπίσκοπου Ἐλπιδοφόρου, ἔγραφαν τὰ φίλα προσκείμενα σ’ αὐτὸν μέσα μαζικῆς ἐνημέρωσης, ὁ ὁποῖος εἶχε σπεύσει ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς κρίσης νὰ υἱοθετήσει τὴ συγκεκριμένη πρακτικὴ ὡς ἕνα μέτρο γιὰ τὴν προστασία τῶν πιστῶν. Παρὰ τὶς ἀντιδράσεις ποὺ εἶχαν προκληθεῖ, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος εἶχε διακηρύξει ὅτι «δὲν εἶναι ὁ τρόπος ποὺ λαμβάνουμε τὴ Θεία Κοινωνία, ἀλλὰ εἶναι ἡ Θεία Κοινωνία καθ’ ἑαυτὴν ποὺ μᾶς σώζει καὶ μᾶς χαρίζει αἰώνια ζωή»!!!

Στὴν οὐσία οἱ διαφοροποιήσεις στὴ Θεία Λατρεία καὶ στὸ Μυστήριο τῆς Θείας Κοινωνίας ἀνατρέπουν ὁλόκληρη τὴν ὀρθόδοξη Θεολογία, ἀφοῦ ὑπερθεματίζουν τὴ λογικὴ καὶ ἀποδυναμώνουν τὴν πίστη.

Ἡ μὴ προσκύνηση τῶν ἱερῶν εἰκόνων λ.χ. καὶ δὴ τῶν θαυματουργῶν εἰκόνων ἐπαναφέρει τὶς ἀπόψεις τῶν εἰκονομάχων τοῦ 8ου αἰώνα! Ἡ πανδημία τοῦ Κορωνοϊοῦ λοιπόν ἀρκοῦσε γιὰ νὰ διαπιστωθεῖ ἡ ἀπουσία τῆς κατήχησης, ἡ ἀποδυνάμωση τῆς πίστης καὶ ἡ «γύμνια» τῆς σύγχρονης θεολογικῆς ἰδιοτελοῦς ἀμιγῶς σκέψης, ὅπως αὐτὴ ἐκφράζεται ἐπισήμως ἀπὸ τὴν ὁμάδα τοῦ Μητροπολίτη Περγάμου Ἰωάννη.

Καὶ αὐτὸ δὲν ἀποτελεῖ θέμα τῆς διασπορᾶς ἀλλὰ ταλανίζει καὶ τὴ χώρα μας, ὅπου φοβισμένοι Ἐπίσκοποι, ὀλιγόπιστοι στὴν πράξη συστήνουν στοὺς πιστοὺς νὰ φοροῦν γάντια καὶ μάσκα μέσα στὸ ναό, νὰ ἀπολυμαίνουν τὰ χέρια τους κατὰ τὴν εἴσοδο τοὺς σ’αὐτόν, ποὺ ἀποτελεῖ οἶκο τοῦ Θεοῦ καὶ νὰ κάνουν ὑπόκλιση ἐνώπιον τῶν Ἱερῶν Εἰκόνων. Τὸ τελευταῖο περιστατικὸ συνέβη κατὰ τὸν πανηγυρικὸ ἑορτασμὸ τὴν ἡμέρα τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων, ἀπὸ Ἐπίσκοπο τῆς περιφέρειας Ἀττικῆς! Μὲ πρόσχημα λοιπὸν τὴν πανδημία ἐπιχειροῦν μία ἀκόμη προσέγγιση πρὸς τὸ θεομίσητο παπισμό, ἐξυπηρετώντας μύχιες προσωπικὲς κοσμικὲς ἐπιδιώξεις τους. Ἐπιδιώξεις ξένες πρὸς τὴν προσδοκώμενη γιὰ κάθε Χριστιανὸ Βασιλεία τῶν οὐρανῶν.

Διὰ τοῦ λόγου τὸ ἀληθὲς ἐρωτῶ μήπως εἴδατε ἢ ἀκούσατε κάποιον ἀπὸ τοὺς ἐν Ἑλλάδι ἐπισκόπους μας νὰ καταγγέλλουν ἢ νὰ διαμαρτύρονται γιὰ τὴν ἐπικείμενη ἔλευση τοῦ Πάπα στὴν Ἑλλάδα; Μήπως δὲν πληροφορήθηκαν γιὰ τὴν ἐπίσημη πρόσκληση τῆς κυβερνήσεως; Μήπως δὲν ἔμαθαν γιὰ τὶς πυρετώδεις προεργασίες τῆς ἐπίσκεψης καὶ γιὰ τὶς συναντήσεις πολιτικῶν καὶ ἐκκλησιαστικῶν ἀξιωματούχων μὲ παπικούς; Δὲν ἀναρωτιέστε γιατί ποιοῦν τὴ νήσσαν; Εὔλογη ἡ ἀπάντηση. «Εἶναι … πολλὰ τὰ λεφτὰ Ἄρη», φράση δανειζόμενη ἀπὸ τὴ γνωστὴ ἑλληνικὴ ταινία!

Χαριτωμένος σύγχρονος γέροντας ἀσκητὴς ἔλεγε προσφάτως, ὅτι τὰ δάκρυα τῆς μετανοίας ποὺ χύθηκαν κατὰ τὴ διάρκεια τῆς καραντίνας ἐξαλείφθηκαν ἀπὸ τὴν ἀμφισβήτηση τοῦ μυστηρίου τῆς Θείας Κοινωνίας, ἀπὸ πλειάδα ρασοφόρων κάθε βαθμίδας ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὸν πολλαπλασιασμὸ τῶν  ἐκτρώσεων ποὺ ἀκολούθησαν τῆς πανδημίας.

Ἡ ἔξοδος ἀπὸ τὴν καραντίνα μᾶς ἐπανέφερε στὴν ἀμετανοησία καὶ στὴν ἀποστασία ἐκ τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ. Καὶ αὐτὸ ἀκριβῶς συνιστᾶ ἐπιστροφὴ στὸν ὀλισθηρὸ κατηφορικὸ δρόμο ποὺ ἀκολουθοῦμε ὡς χώρα, ἰδιαίτερα τὶς τελευταῖες δεκαετίες.

Ἀπομακρυνόμαστε μὲ γοργὰ βήματα ἀπὸ τὴν ἀσφάλεια καὶ προστασία τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ σύντομα θὰ γίνουμε μάρτυρες τῶν ὅσων προφητεύουν γιὰ τὸν εὐλογημένο αὐτὸ τόπο σπουδαῖοι σύγχρονοι ἅγιοι γέροντες, ὅπως ὁ  Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, ὁ Ἅγιος Παΐσιος, ὁ Ὅσιος Ἰάκωβος ὁ νέος ἀσκητής, ὁ Ὅσιος Γεώργιος Καρσλίδης, ὁ γέροντας Βασίλειος Καυσοκαλυβίτης, Ἰωσὴφ Βατοπεδινός, π. Ἰωάννης Καλαϊδής, π. Σεραφεὶμ Δημόπουλος καὶ πλειάδα ἄλλων.

Ὁ προφητικὸς ἄλλωστε λόγος ἀποβλέπει στὴν ἐπιστροφὴ τῶν πιστῶν στὴ μετάνοια καὶ δὲν συνιστᾶ, ὅπως πολλοὶ τὸν ἑρμηνεύουν τιμωρία ἢ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ. Γιατί ὅταν ἀνοίγεις διάπλατα τὶς πόρτες καὶ τὰ παράθυρα τοῦ σπιτιοῦ σου, τότε καιροφυλαχθοῦν κλέφτες καὶ ληστὲς καὶ κάθε εἴδους κακοποιοὶ γιὰ νὰ ἁρπάξουν τοὺς θησαυρούς σου, ὄχι μόνο τοὺς ὑλικοὺς ἀλλὰ κυρίως τοὺς πνευματικοὺς θησαυρούς, αὐτούς ποὺ ἔχουν νὰ κάνουν μὲ τὴν πίστη.

Ὁ Θεὸς ὅμως οὐδέποτε ἐγκατέλειψε τὰ παιδιά Του. Ἀναμένει καὶ προσδοκᾶ τὴν ἐπιστροφή τους στὶς ὁδοὺς τῆς εὐτυχίας, τῆς ἀσφάλειας καὶ τῆς προστασίας, ποὺ μοναδικὰ προσφέρουν οἱ Ἀσώματες Δυνάμεις.

Ἰδοὺ λοιπὸν καιρὸς ὁμολογίας! Ἰδοὺ καιρὸς νὰ δείξουμε τὴν προσήλωσή μας στὶς εὐαγγελικὲς διδαχές, στοὺς ἱεροὺς κανόνες καὶ στὰ δόγματα τῆς ὀρθόδοξης ἀμόλυντης πίστεώς μας. Αὐτῆς τῆς πίστεως ποὺ ἀντιτίθεται στὶς ἀντίχριστες κοσμικὲς ἐξουσίες, μὲ τὶς ὁποῖες δυστυχῶς ταυτίζεται ἡ πλειονότητα τῶν ἐκκλησιαστικῶν ταγῶν, κλονίζοντας καὶ προβληματίζοντας τὸ χριστεπώνυμο ὀρθόδοξο ποίμνιο.

ΠΗΓΗ ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2020

Συντάκτης

Σχολιάστε

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί.Τα απαραίτητα πεδία είναι μαρκαρισμένα *