Ἔμπρακτες λύσεις ἀντιμετώπισης τῆς οἰκονομικῆς κρίσης

Πῶς ἡ Ἑλλάδα μπορεῖ νὰ ξεφύγει τάχιστα
ἀπὸ τὶς πονηρὲς παγίδες τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων

Εἶναι γεγονὸς ὅτι ἡ Ἑλλάδα ἀποτελεῖ ἐδῶ καὶ ἀρκετὰ χρόνια τὸ πειραματόζωο τῆς λεγόμενης Νέας Τάξης Πραγμάτων, ἡ ὁποία συστηματικὰ ἐπιχειρεῖ νὰ ἐπιβάλλει μία παγκόσμια κυριαρχία. Μέσα στὸ πλαίσιο αὐτὸ ἐδῶ καὶ δεκαετίες διεξάγεται διαχρονικὰ ἕνα μεγάλο ἔγκλημα στήν Ἑλλάδα, τὸ ὁποῖο περιλαμβάνει πολλοὺς τομεῖς τόσο πνευματικῆς ὑφῆς, ὅσο καὶ οἰκονομικῆς. Κατὰ τὶς μυστικὲς ἐπιταγὲς μάλιστα τῶν γνωστῶν- ἀγνώστων ἀφεντικῶν τοῦ χρηματοπιστωτικοῦ παγκόσμιου συστήματος οἱ ἑλληνικὲς κυβερνήσεις σὲ συνεργασία μὲ τὶς Βρυξέλλες κατάφεραν νὰ ἀλλοιώσουν συνήθειες καὶ βασικοὺς τρόπους διαβίωσης τοῦ εὐλογημένου ἀπό τόν Θεό ἐλληνικοῦ λαοῦ. Συνήθειες ποὺ συντελοῦσαν κατά πολύ καί τοῦ ἐξασφάλιζαν θά ὑποστηρίζαμε τὸ εὖ ζῆν.

Γιὰ τὰ πνευματικὰ θέματα καὶ τὴ συστηματικὴ ἀλλοίωση τῶν ἠθικῶν ἀξιῶν καὶ τῶν ἰδανικῶν τῆς φυλῆς μας εἶναι ἄλλοι πιὸ ἁρμόδιοι ἀπὸ ἐμένα νὰ γράψουν καὶ ἤδη πολλοὶ ἐξ αὐτῶν στηλιτεύουν τὰ κακῶς γενόμενα… Τρανὸ παράδειγμα ἀποτελεῖ γιὰ παράδειγμα ἡ ἀπομάκρυνση τοῦ δασκάλου καὶ τοῦ παπᾶ ἀπὸ τὰ χωριὰ μας γεγονὸς ποὺ ἔπαιξε καί θά παίξει σημαντικὸ ρόλο στὴν κατηφορικὴ διαδρομὴ τοῦ τόπου, ἀφοῦ ἀπομακρύνονται δύο θεμελιώδεις πηγές ἀνάπτυξης καί ἀπονευρώνονται κατά πολύ τά ρηγμαμένα ἀπό τή μεθοδική ἀστυφιλία χωριά τῆς ὑπαίθρου.

Λογιστικές ἀλχημεῖες

Ἀπὸ μέρους μου ὡστόσο θὰ ἐπιχειρήσω νὰ καταθέτω τοὺς προβληματισμούς, τὴν ἐμπειρία καὶ τὶς προτάσεις μου σὲ ὅτι ἀφορᾶ τὸν τομέα μου. Ἐργάζομαι λοιπόν ὡς Κτηνίατρος στὴν Κτηνοτροφία καὶ Γεωργία μαζὶ μὲ πολλοὺς ἄλλους συναδέλφους Γεωπόνους καὶ Κτηνιάτρους ἐπὶ 30 συναπτὰ ἔτη.
Ἐκ τῆς δραστηριότητας αὐτῆς πιστεύω ἀκράδαντα ὅτι ὁ μεγαλύτερος κλάδος ποὺ φέρνει πλοῦτο στὴν χώρα μας εἶναι τὰ προϊόντα τῆς πρωτογενοῦς παραγωγῆς γεωργίας – πτηνοτροφίας -ἁλιείας καθώς καὶ οἱ βιοτεχνίες ἢ βιομηχανίες ποὺ στήνονται γιὰ τήν ἀξιοποίηση καὶ μεταποίηση αὐτῶν τῶν προϊόντων.
Δυστυχῶς τὰ τελευταῖα 20 χρόνια μὲ διάφορες λογισμικὲς ἀλχημεῖες τῆς ΟΝΕ καί μὲ ὅπλο τὸ εὐρὼ σταματήσαμε νὰ παράγουμε καὶ ἀρχίσαμε νά εἰσάγουμε ὅλα τὰ εὐτελῆ προϊόντα διατροφῆς τῆς Εὐρώπης μέ τό αἰτιολογικό ὅτι δῆθεν εἶναι φθηνότερα. Αὐτό ὡστόσο ἀποκρύπτει τό στόχο τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων νά καταστήσει τόν εὐλογημένο αὐτό λαό ἐξάρτημα ἀπόλυτο μέ ὅτι αὐτό συνεπάγεται. Κι αὐτό διαπιστώνεται ἀπό τή νομοθεσία πού συνόδευε τίς πονηρές ἐπιδοτήσεις…
Ἀξιοσημείωτο εἶναι ὅτι πρὶν 20 χρόνια ἡ ἐγχώρια παραγωγὴ κάλυπτε τὸ 60% τῶν προϊόντων διατροφῆς μας καί κάλλιστα θά μποροῦσε μέ τόν ἀνάλογο προγραμματισμό νά καλύψει μέχρι καί τό 90% τῶν βασικῶν προϊόντων τῆς διατροφῆς. Τό τραγικό εἶναι πώς σήμερα, λόγω τῶν μεθοδευμένων εὐρωπαϊκῶν ἐπιδοτήσεων καί τῆς κατευθυνόμενης ἀπὸ κέντρα ἀνόμων παραγωγῆς καλύπτεται μόνο τὸ 20% ἀπὸ τὴν ἐγχώρια παραγωγή.
Αὐτὴ τὴ μείωση θεωροῦμε τὴν κυριότερη αἰτία τῆς οἰκονομικῆς κρίσης ποὺ προκλήθηκε στὴν χώρα μας. Κι αὐτὸ διότι δὲν φεύγουν μόνο εὐρὼ ἀπὸ τὸν εὐλογημένο αὐτὸ τόπο γιὰ εἰσαγωγὴ προϊόντων πρώτης ἀνάγκης, ποὺ κάλλιστα μποροῦμε νὰ τὰ παράγουμε ἀλλὰ ἐπιπλέον χάνουμε καὶ δισεκατομμύρια εὐρὼ ἀπὸ ἔλλειψη ἐξαγωγῶν λόγω τῆς μειωμένης παραγωγῆς. Εἶναι ἄλλωστε γνωστὸ ὅτι τὰ ἑλληνικὰ προϊόντα τὰ ἔχουν ἀπόλυτη ἀνάγκη εἰδικὰ οἱ χῶρες τῆς Βόρειας Εὐρώπης, Γερμανία, Ὀλλανδία κ.λ.π. Μέσα στὸν κρίκο τῆς διατροφικῆς τους ἁλυσίδας κάποια προϊόντα ἐκλαμβάνονται ὡς ἄκρως ἀπαραίτητα γιατί ἀπ’ αὐτὰ ἐξαρτᾶται ἡ παραγωγὴ τῶν ἄλλων. Καὶ τὰ προϊόντα αὐτὰ ἐπὶ τὸ πλεῖστον εἰσάγονται ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα ὅπως λ. χ. τὸ ἑλληνικὸ ἐλαιόλαδο ποὺ κατὰ κόρον χρησιμοποιεῖται γιὰ νὰ ἐμπλουτίζονται τὰ σπορέλαια.
Ὡς ἐκ τούτου ἡ μείωση αὐτῆς τῆς παραγωγῆς ἔχει πολλαπλὲς ἀρνητικὲς ἐπιπτώσεις ἁλυσιδωτὰ σὲ πολλούς τομεῖς τῆς ζωῆς τῶν Ἑλλήνων. Ἐνδεικτικὰ ἀναφέρω ὅτι τὰ μειωμένης ποιότητας εἰσαγόμενα τρόφιμα μὲ τὰ πολλὰ συντηρητικὰ προκαλοῦν σήμερα στὸν Ἕλληνα τὶς περισσότερες ἀσθένειες διατροφικῆς αἰτιολογίας (ὑψηλὴ χοληστερίνη, ἐγκεφαλικά, καρδιοπάθειες, παχυσαρκία κλπ.). Ἡ μείωση δηλαδὴ τῆς πρώτης ποιότητας προϊόντων, ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ γῆ ποὺ ἀποτελεῖ τὴ βασικὴ αἰτία προκαλεῖ μύρια κακὰ (οἰκονομικὴ κρίση, ὑγεία τοῦ λαοῦ κλπ.) στόν τόπο μας.
Γερμανοὶ στὸν ἐργασιακό μας χῶρο μᾶς λένε ὅτι ἔχουν ἄμεση ἀνάγκη τὰ ἑλληνικὰ προϊόντα γιὰ νὰ ἐμπλουτίζουν τὰ δικά τους ποὺ εἶναι μειωμένης ποιότητας. Παίρνουν γύρω στὰ 200 εἴδη καὶ ὅλα αὐτὰ μὲ τοὺς δικούς τους μηχανισμοὺς σὲ πολὺ- πολὺ φτηνὲς τιμές. Ἡ ἑλληνικὴ φέτα στὰ Super Market τῆς Γερμανίας πουλιέται 4-5 εὐρὼ καὶ στὴ ἑλληνικὴ ἀγορὰ 7-8 εὐρώ!!!

Ἡ πρότασή μας γιὰ τὴν αὔξηση τῆς παραγωγῆς

Ἡ ἐγχώρια παραγωγὴ τῶν ἀγροτοκτηνοτροφικῶν προϊόντων μπορεῖ νὰ ἐπιτευχθεῖ κατὰ τὴν ἄποψή μας καὶ νὰ φθάσει σὲ πολὺ ὑψηλὰ ἐπίπεδα μέσα σὲ διάρκεια 18 μόλις μηνῶν! Ὑπάρχει ἡ ἐπιστημονικὴ γνώση σὲ Ἕλληνες. Ὡστόσο βασικὴ προϋπόθεση τοῦ ἐπιτεύγματος αὐτοῦ ἀποτελεῖ ἡ ἐνεργοποίηση τοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῦ πρὸς τὴν κατεύθυνση ἀνεύρεσης χρηματοδοτικῶν πόρων γιὰ τὴν αὔξηση τῆς ἐγχώριας παραγωγῆς καὶ ἐμπορίας τῶν προϊόντων. Καὶ ἡ προϋπόθεση αὐτὴ εἶναι ἀναγκαία ἀφοῦ εἶναι ἡλίου φαεινότερο ὅτι συγκεκριμένοι ἐντὸς καὶ ἐκτὸς Ἑλλάδος κύκλοι ἀνόμων ἐνεργοποιοῦν μηχανισμοὺς ποὺ ἐμποδίζουν γιὰ μία σειρὰ ἰδιοτελῶν λόγων ποὺ ἔχουν νὰ κάνουν μὲ τὶς μεθοδεύσεις τῆς Νέας Τάξης τῶν Πραγμάτων τὴν ἐγχώρια παραγωγή. Εἶναι οἱ ἴδιοι μηχανισμοὶ ποὺ καταλήστεψαν τοὺς πλέον ὑγιεῖς συνεταιρισμοὺς καὶ παρουσιάζουν τὴν Ἑλλάδα Ψωροκώσταινα στὸ ἐξωτερικό.
Σήμερα οἱ περισσότερες ἀγροτικὲς οἰκογένειες στοὺς κάμπους Θεσσαλίας, Θεσσαλονίκης Ἠλείας κλπ. ἔχουν πληθώρα ἀγροτικῶν μηχανημάτων γιὰ τὴ γρήγορη καὶ εὔκολη καλλιέργεια τῆς γῆς.
Βέβαια ὅταν ὅλα δρομολογηθοῦν σωστὰ θὰ παράγεται πληθώρα ἑλληνικῶν προϊόντων. Προτείνουμε προσωπικὰ τὴν αὔξηση παραγωγῆς τεσσάρων (4) προϊόντων ποὺ θὰ ἀνακάμψουν τὴν ἑλληνικὴ οἰκονομία σὲ διάστημα μόλις 18 μηνῶν. Ἔτσι σὲ μεγάλο βαθμὸ τάχιστα θὰ καλυφθεῖ τὸ ἔλλειμμα στὸ ἰσοζύγιο πληρωμῶν. Τὰ προϊόντα δὲ τοῦ πρωτογενοῦς τομέα θὰ παράγουν ὡς γνωστὸ ὑψηλὴ ἄυλη προστιθέμενη ἀξία.

Α. Αὔξηση παραγωγῆς αἰγοπρόβειας φέτας.
Σήμερα ἡ ἑλληνική φέτα καλύπτει τὸ 28% τῆς παγκόσμιας ἀγορᾶς καὶ μπορεῖ νὰ διπλασιασθεῖ ἐὰν αὐξηθεῖ ἡ παραγωγὴ γάλακτος. Ἄλλωστε ἡ ἑλληνικὴ φέτα εἶναι περιζήτητη στὸ ἐξωτερικό. Αὐτὸ μπορεῖ νὰ ἐπιτευχθεῖ τὸ πολὺ σὲ 6-12 μῆνες ὅταν συντονιστοῦν κάποιες ὑπηρεσίες γιὰ τακτικοὺς ἐμβολιασμοὺς καὶ ἀποπαρασιτισμοὺς τῶν αἰγοπροβάτων καὶ χρήση σὲ κάθε Νομὸ μίγματος ζωοτροφῶν χαμηλοῦ κόστους καὶ ὑψηλῶν ἀποδόσεων κατά τὴ γαλακτικὴ περίοδο. Ὑπάρχει ἡ γνώση, ὑπάρχει ἡ ἐμπειρία, ἀπαιτεῖται ἡ θέληση. Σήμερα λ.χ. τὸ γιαούρτι ἑλληνικοῦ τύπου ἀποτελεῖ διεθνῆ ἀξία ποὺ μαζὶ μὲ ὁρισμένα ἄλλα γαλακτοκομικὰ προϊόντα ἐξάγεται ἀπὸ 5-6 βιομηχανίες σὲ πάνω ἀπὸ 30 χῶρες. Πρέπει νὰ ἐνισχυθεῖ μὲ πολλοὺς τρόπους ἡ συνεργασία παραγωγῶν αἰγοπρόβειου καὶ ἀγελαδινοῦ γάλακτος μὲ αὐτὲς τὶς ἐπιχειρήσεις μὲ ἀσφαλιστικὲς δικλεῖδες ποὺ νὰ προλαμβάνουν τυχὸν δολιοφθορὲς καὶ ἀναστολὲς τῆς συνεργασίας.

Β. Μείωση τῆς εἰσαγωγῆς βοοείου κρέατος
Εἶναι ἀλήθεια ὅτι εἰσάγομε ἐτησίως σήμερα 1-1.500.000 τόνους μοσχαρίσιο κρέας. Αὐτὸ μπορεῖ νὰ παραχθεῖ ἐξ ὁλοκλήρου στὴν χώρα μας διότι δὲν ὑπόκειται σὲ ποσοστώσεις, ὅπως καὶ τὰ αἰγοπρόβατα. Καὶ ἐπὶ πλέον ἔχουμε ἄφθονες ζωοτροφὲς μὲ πολύ χαμηλὸ κόστος καὶ ὑψηλὴ ποιότητα. Ἡ ἀγορὰ εἶναι ἕτοιμη νὰ ἀπορροφήσει τὶς ποσότητες διότι οἱ Ἕλληνες γνωρίζουν πλέον ὅτι τὰ εἰσαγόμενα κρέατα ἀπὸ Βόρεια Εὐρώπη (Γερμανία, Ὀλλανδία) λόγω χρησιμοποιήσεως κρεαταλεύρων στὴ διατροφὴ τους ἔχουν τὸ πρόβλημα τῆς ἀσθένειας τῶν τρελῶν ἀγελάδων, ἀσθένεια ποὺ πλήττει ἀνεξαιρέτως καί ἀνθρώπους καὶ ζῶα. Αὐτοὶ ὡστόσο ἐπιμελῶς ἀποκρύπτουν τὶς βλαπτικὲς συνέπειες γιὰ τὸν ἄνθρωπο τῆς παραγωγῆς τους. Ἀντιθέτως μικρὰ – ἐλάχιστα καί ἀμελητέα λάθη στὴν ἑλληνικὴ παραγωγὴ, διογκώνονται καί μεγιστοποιοῦνται ἀπὸ τοὺς μηχανισμοὺς διάβρωσης μὲ ἀπώτερο στόχο τὴ διάλυση τῶν κτηνοτροφικῶν ἐγχώριων μονάδων. Ἐπὶ πλέον μὲ τὴν αὔξηση τῆς παραγωγῆς θὰ ἀναπτυχθεῖ πολλαπλῶς καὶ ὁ κλάδος τῆς βυρσοδεψίας.

Γ. Ἄμεση μείωση τῆς εἰσαγωγῆς χοιρινοῦ κρέατος!
Μέσα σὲ λιγότερο ἀπό 18 μῆνες μπορεῖ νὰ παραχθεῖ ὁλόκληρη ἡ ποσότητα τοῦ χοιρινοῦ κρέατος ποὺ σήμερα εἰσάγουμε. Οἱ ἐγχώριες ζωοτροφὲς δίδουν Α’ ποιότητας κρέας. Ἐὰν δὲ χρησιμοποιηθεῖ ὡς μέρος τῆς διατροφῆς τὸ τυρόγαλα (1.000.000 τόνοι τυρόγαλα πετιοῦνται στὰ ποτάμια ἀπὸ τὰ τυροκομεῖα) τότε τὸ κόστος παραγωγῆς θὰ εἶναι πολὺ χαμηλότερο τοῦ εἰσαγομένου καὶ ἡ ποιότητα ἀρίστη. Οἱ ἐγκαταστάσεις τῶν χοιροτροφείων ὑπάρχουν ἀλλὰ ὑπολειτουργοῦν ἢ εἶναι κλειστές. Ἔκλεισαν μὲ τὰ περιβόητα ΝΕΠ μὲ τὸ σκεπτικὸ ὅτι δῆθεν τὰ εἰσαγόμενα εἶναι φθηνότερα!!! Οἱ Εὐρωπαῖοι ἂν καὶ ἀποκρύπτουν τὴν κάκιστη ποιότητα (τὰ δικά τους χοιρινὰ ταΐζονται μὲ ὑποπροϊόντα καὶ καμένα ὀρυκτέλαια) ἐν τούτοις κατάφεραν νὰ κερδίσουν μὲ τοὺς γνωστοὺς μηχανισμοὺς τῆς ἀνομίας – προδοσίας τὸ μεγαλύτερο μέρος τῆς ἑλληνικῆς ἀγορᾶς. Βασικὴ τροφὴ τῶν μονάδων παραγωγῆς χοιρινοῦ κρέατος στὴν Ἑλλάδα ἀποτελεῖ τὸ κριθάρι καὶ τὸ καλαμπόκι καὶ ἕνα μικρό μέρος τυρόγαλα.

Δ. Προγράμματα παραγωγῆς ἀραβοσίτου καὶ σανοῦ
Ἡ καθιέρωση προγράμματος παραγωγῆς στοὺς κάμπους Θεσσαλίας, Θεσσαλονίκης, Ἠλείας κλπ. ἐνσιρώματος ἀραβοσίτου καὶ σανοῦ εἶναι θά ὑποστήριζα μοναδικὲς τροφὲς, πλούσιες γιὰ ἀνάπτυξη βοοειδῶν καὶ αἰγοπροβάτων. Τὸ ἐνσίρωμα ἀραβοσίτου (ὅλη ἡ καλαμποκιὰ μαζὶ μὲ τὸν καρπὸ) ἀποδίδει 6-8 τόνους τὸ στρέμμα τὸ ὁποῖο ἐὰν πουληθεῖ ἀπὸ τὸν ἀγρότη παραγωγὸ 5 λεπτὰ τὸ κιλὸ ὁ μὲν παραγωγὸς θὰ πάρει 300-400 € τὸ στρέμμα, ὁ δὲ κτηνοτρόφος μὲ 8 τόνους ἐνσίρωμα ἀξίας 400 € θὰ μεγαλώσει ἕνα μοσχάρι 500 κιλῶν τὸ ὁποῖο τιμᾶται ζωντανὸ μὲ 4 € τὸ κιλὸ ἤτοι 2.000 €. Ἐξασφαλίζονται ἔτσι ἱκανοποιητικὰ κέρδη καὶ στὸν ἀγρότη καὶ στὸν κτηνοτρόφο. Στοὺς τομεῖς αὐτοὺς τὰ τελευταῖα 20 χρόνια ἔγιναν πολλὰ τραγικὰ θὰ ὑποστηρίζαμε λάθη. Ἐμπιστευτήκαμε τὰ ἀμφιβόλου ποιότητος καὶ ἀπόδοσης εἰσαγόμενα φυράματα καὶ ἀφήσαμε τὶς πατροπαράδοτες δικές μας μεθόδους. Ὑπάρχει ἡ γνώση γιὰ νὰ γίνουν ἄμεσα οἱ κατάλληλες ἐπανορθώσεις. Αὐτὲς οἱ τροφὲς ἴσως εἶναι καὶ τὸ δυνατὸ χαρτὶ τῆς Ἑλλάδος γιὰ τοὺς Γερμανοὺς καὶ Ὀλλανδοὺς ποὺ τὰ 20.000.000 τῶν χοίρων καὶ τὰ 5.000.000 βοοειδῆ ποὺ ἔχουν ἐξ αἰτίας τῶν φτωχῶν τους φυτικῶν ζωοτροφῶν, ἀδυνατοῦν νὰ τὰ ταΐσουν σωστά. Ἀναγκαστικὰ λοιπὸν χρησιμοποιοῦν κρεατάλευρα μὲ μεγάλο κίνδυνο στὴν ὑγεία τόσο τῶν ζώων ὅσο καὶ τῶν ἀνθρώπων (βλ. λ.χ. ἰὸς τῶν χοίρων). Στὰ βοοειδῆ εἶναι σύνηθες φαινόμενο νὰ προκαλεῖται ἡ νόσος τῶν τρελῶν ἀγελάδων ποὺ πάντα ἐνδημεῖ στὶς χῶρες αὐτές. Μόνο ὅταν ταΐζονται τὰ ζῶα μὲ πλούσιες τροφὲς φυτικῆς προέλευσης ἐξαφανίζεται ἡ ἀσθένεια. Καὶ ἀκριβῶς σ’ αὐτὸ τὸν τομέα ἡ Ἑλλάδα μπορεῖ νὰ τοὺς καλύψει σὲ μεγάλο ποσοστό. Μόνο μὲ αὐτὰ νομίζομε ὅτι ἡ Ἑλλάδα σὲ 18 μῆνες μπορεῖ νὰ ἀλλάξει τὰ ὑπάρχοντα δεδομένα. Καὶ ἐκτός τῆς δραστικῆς μείωσης τῆς εἰσαγωγῆς κρέατος νὰ διαδραματίσει πρωταγωνιστικὸ ρόλο στὸν τομέα τῆς διατροφῆς τῆς Βόρειας Εὐρώπης, τομέας ποὺ εἶναι κατὰ πολὺ ἀνώτερος ἀπὸ τὸν ἐνεργειακό. Φυσικὰ πρέπει νὰ ἀπομονωθοῦν τὰ σχέδια τῆς Νέας Τάξης τῶν Πραγμάτων ποὺ προωθοῦν προκειμένου νὰ ἐξοντώσουν- μειώσουν τὸν πληθυσμὸ τῆς γῆς διάφορα μεταλλαγμένα προϊόντα στὴ διατροφὴ τοῦ ἀνθρώπου μὲ ἐκβιαστικὲς συμβάσεις ποὺ συνάπτουν μὲ τὶς κυβερνήσεις… οἱ ὁποῖες δῆθεν νοιάζονται γιὰ τὴν ὑγεία μας.
Γεωπόνοι καὶ Κτηνίατροι πάντως εἴμαστε πρόθυμοι νὰ βοηθήσουμε. Ἡ ἰσχὺς ἐν τῆ ἐνώσει…
Γένοιτο!

(Απόσπασμα από το νέο βιβλίο ΕΥ ΖΗΝ των εκδόσεων ΑΓΑΘΟΣ ΛΟΓΟΣ,

που κυκλοφορεί μαζί με τον ΣΤΥΛΟ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ (Αρ.φύλλου 222, ΙΟΥΝΙΟΣ 2020)

Συντάκτης

Μια σκέψη για το “Ἔμπρακτες λύσεις ἀντιμετώπισης τῆς οἰκονομικῆς κρίσης

  1. Δεν είμαι γεωπόνος ή κτηνίατρος, αλλά επιστήμων της βιομηχανικής παραγωγής και δη σε προϊόντα υψηλής τεχνολογίας. Φωνάζω όμως στο περιβάλλον μου ότι η πατρίδα μας πρωτίστως χρειάζεται πρωτογενή παραγωγή και μεταποίηση για να επιβιώσει. Δυστυχώς σχεδόν πάντα αντιμετωπίζομαι με σκεπτικισμό. Στην γερμανική κατοχή η Ελλάδα έθρεψε τον λαό της και τους κατακτητές,χωρίς εισαγωγές τροφίμων, και τώρα εισάγει … τρόφιμα, Κρίμα…

Σχολιάστε

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί.Τα απαραίτητα πεδία είναι μαρκαρισμένα *