Καθηγητής Ἰατρικῆς Σχολῆς ΑΠΘ Ἀπόστολος Χατζητόλιος: Μέ τό Σῶμα καί Αἷμα Χριστοῦ εἶναι δυνατόν νά μεταδοθοῦν ἀσθένειες;

Ἡ Πίστη μας εἶναι ἡ τροφή καί ἡ ὑγεία μας

 

Συνέντευξη  μέ τόν Καθηγητή Παθολογίας  κ. Χατζητόλιο Ἀπόστολο,

γιά τήν Θεία Κοινωνία, τούς διωκόμενους Ἱερεῖς καί τήν προσωπική ἐλευθερία!

Ἡ συνέντευξη δόθηκε  ἔν καιρῷ «κεκλεισμένων τῶν θυρῶν» τῶν Ἐκκλησιῶν

ἐξαιτίας τοῦ κορωνοϊοῦ…

 

Συνέντευξη, ἀντιπροσώπων τῆς ἄτυπης νεανικῆς μας ὁμάδας, τῶν τέκνων τῶν Ἁγίων Δημητρίου καί Πορφυρίου Θεσσαλονίκης, μέ τόν ἰατρό κ. Ἀπόστολο Χατζητόλιο, καθηγητή τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ., Διευθυντή τῆς Α΄ Προπαιδευτικῆς Παθολογικῆς Κλινικῆς τοῦ ΑΧΕΠΑ,  γιά ἄκρως ἐπίκαιρα θέματα.

 

 

-Χριστός Ἀνέστη κ. Καθηγητά.

 

-Άληθῶς Ἀνέστη Ἄγι μου.

 

-Εἶναι μεγάλη μας χαρά, εἶναι μεγάλη μας τιμή πού μᾶς δίνει ὁ Θεός τήν δυνατότητα νά εἴμαστε πάλι κοντά σας. Γνωρίζετε καλά πώς ὡς νεανική ὁμάδα σᾶς ἐκτιμᾶμε καί σᾶς θεωροῦμε συνεργάτη μας. Ἑπομένως σήμερα μᾶς τιμᾶτε ἰδιαίτερα πού μᾶς δεχθήκατε ἐδῶ στό γραφεῖο σας, ἔτσι ὥστε νά σᾶς ὑποβάλλουμε κάποιες ἐρωτήσεις, τίς ὁποῖες ἔθεσαν τά ἴδια τά παιδιά. Ξεκινᾶμε λοιπόν, μέ μία βασική ἐρώτηση. Τόν τελευταῖο καιρό στοχοποιήθηκε ἔντονα, ὅπως ἐξέφρασαν καί κάποια ἐκκλησιαστικά σάιτ, ἡ Θεία Κοινωνία, ὅτι πιθανόν μέσῳ αὐτῆς μπορεῖ κάποιος νά κολλήσει τόν κορωνοϊό. Θά θέλαμε ἐσεῖς, ἀπό τήν ἰατρική πλευρά τήν ὁποία γνωρίζετε πάρα πολύ καλά καί κατέχετε, νά μᾶς πεῖτε τήν δικιά σας θέση ἀπέναντι σ’ αὐτό τό θέμα.

 

-Κατ’ ἀρχάς Ἄγι νά σ’ εὐχαριστήσω γιά τήν εὐκαιρία πού μοῦ δίνεις γιά νά συζητήσουμε κάποια τέτοια πολύ σοβαρά θέματα καί νά σέ συγχαρῶ καί γιά τό ἔργο πού κάνετε ὡς ὁμάδα Νέων τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, πού εἶναι πάρα πολύ ὠφέλιμη καί γιά τά παιδιά πού παρακολουθοῦν ὅλη αὐτή τήν κατηχητική δραστηριότητα.

Πραγματικά, ζοῦμε πρωτοφανεῖς, θά ἔλεγα, στιγμές. Δέν ξέρω ἄν αὐτό-καί, πού ἐλπίζουμε πάντα στό καλό, δηλαδή στήν Θεία Πρόνοια-ἄν αὐτό εἶναι ἕνα μήνυμα ἐκ Θεοῦ γιά νά ὑπάρξει μία στροφή τῆς κοινωνίας πρός τό καλό. Διότι ὅπως βλέπουμε καί ἀπό τήν διαχείριση αὐτῆς τῆς κατάστασης ἀπό ἐπισήμους φορεῖς, ὑπάρχουνε ἀστοχίες καί ἀστοχίες οἱ ὁποῖες θίγουν τήν Ὀρθοδοξία μας, τήν Ἐκκλησία καί δυστυχῶς, θά ἔλεγα, χωρίς νά ὑπάρχει ἡ ἀντίδραση πού ἔπρεπε νά ὑπάρχει καί ἀπό τήν ἴδια τήν Ἐπίσημη Ἐκκλησία.

Ὅσον ἀφορᾶ στά μέτρα πού ἐλήφθησαν, κλεῖσαν οἱ Ἐκκλησίες. Τώρα ξεφεύγω ἀπό τήν ἀκριβή ἐρώτηση, ἀλλά κι αὐτό εἶναι μέσα στά πλαίσια όλων πού θά ἤθελες νά ρωτήσεις. Λοιπόν,

κλεῖσαν τίς Ἐκκλησίες λές καί οἱ Ἐκκλησίες εἶναι τό πρόβλημα καί δεν εἶναι οἱ λαϊκές ἀγορές, ἤ δέν εἶναι τά σοῦπερ μάρκετς, γιά τά ὁποῖα ἐλήφθη πρόνοια νά ἀνοίγουνε καί νά ὑπάρχει μία εὐταξία, ἔτσι ὥστε νά μήν ὑπάρχει συνωστισμός.

Τό ἴδιο πρᾶγμα θά μποροῦσε νά γίνει καί στίς Ἐκκλησίες! Νά ὑπάρχει συνεννόηση τοῦ Ἱερέως μέ τούς ἐνορίτες, νά ὑπάρχει προσέλευση περιορισμένη ἀνά ἡμέρα, νά μοιράζεται δηλαδή ὁ κόσμος καί μάλιστα τό Πάσχα! Δηλαδή στήν μεγαλύτερη γιορτή τῆς Χριστιανοσύνης κλεῖσαν οἱ Ἐκκλησίες! Καί ἐνῶ θά μποροῦσαν οἱ Ἐκκλησίες νά εἶναι ἀνοιχτές, καλά ἀεριζόμενες, μέ τόν κόσμο ὁ ὁποῖος προσέρχεται, ὅπως εἴπαμε, νά εἶναι μοιρασμένος ἔτσι ὥστε νά ὑπάρχουν οἱ ἀποστάσεις ἀσφαλείας, νά ὑπάρχει ἡ δυνατότητα αὐτῆς τῆς μάσκας πού φοράει ὁ καθένας ἔτσι ὥστε νά μήν ὑπάρχει ἠ πιθανότητα τῆς διασπορᾶς, φθάσαμε στό ἀντίθετο! Ὄχι μόνο νά κλείσουν οἱ Ἐκκλησίες, ἀλλά νά ἀπαγορεύεται νά στέκεσαι καί ἔξω ἀπό τήν Εκκλησία!

Αὐτά εἶναι τρομακτικά πράγματα καί ἰατρικῶς δέν ἔχουνε καμμία βάση! Διότι περιορίζονται οἱ μεταδοτικές ἀρρώστειες μέ μέτρα, ὅπως εἶπα προηγουμένως.

Νά μήν ὑπάρχει συνωστισμός, καλός ἀερισμός, προφύλαξη τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήματος τῶν ἀτόμων.

Καί φτάνουμε τώρα ἀπ’ τό κακό στό χειρότερο νά ἀπαγορευθεῖ καί ἡ Μετάληψις. Ἡ Θεία Κοινωνία ἡ ὁποία, τό λέει καί ἡ λέξη, εἶναι ἐπικοινωνία μέ τό Θεῖον. Ἀλλά τό Θεῖον εἶναι ζωή!

Ἀκούσαμε τό Πάσχα πώς μᾶς ἐλευθέρωσε ἀπό τόν θάνατο ὁ Χριστός μέ τήν Ἀνάστασή Του. Καί ἐμεῖς ἀπαγορεύσαμε τήν προσέλευση, γιά νά μήν γευθεῖ τήν ζωή ὁ κόσμος, φοβούμενος τόν θάνατο;

Ἐμεῖς ἀπαγορεύσαμε τήν Θεία Κοινωνία, τήν Μετάληψη γιά νά μήν ὑπάρξει μετάδοση τοῦ ἰοῦ, μέ τί; Μέ τό Σῶμα καί Αἷμα Χριστοῦ;

Ἀφοῦ πιστεύουμε ὅτι μεταλαμβάνουμε Σῶμα καί Αἷμα Χριστοῦ!

Μέ τό Σῶμα καί Αἷμα Χριστοῦ λοιπόν, εἶναι δυνατόν νά μεταδοθοῦν ἀσθένειες; Αὐτό ἐξάλλου, ἀκόμη καί τυπικά ἐπιστημονικά νά τό πάρει κανείς δέν ἔχει παρατηρηθεῖ! Ἐπί χρόνια, δέν ἔχει ὑπάρξει περιστατικό μόλυνσης τοῦ Ἱερέως, ὁ ὁποῖος παίρνει στό τέλος ὅ,τι ὑπολείπεται ἀπό τό Ἅγιο Δισκοπότηρο!

Κι ὅμως, ἐνῶ μεταλαμβάνουμε καί λέμε ὅτι μεταλαμβάνουμε Σῶμα καί Αἷμα Χριστοῦ «εἰς ἴασιν ψυχῆς καί σώματος», φθάσαμε νά ἀνατρέπεται ὅλο αὐτό, νά ἐπιχειρεῖται ἡ ἀνατροπή του μέ τήν «λογική» τῆς πιθανότητας μετάδοσης.

Κι ἐγώ λέω, ὡραῖα, καί δέν εἴχαμε κορωνοϊό, δέν ὑπάρχουν ἄλλες ἀσθένειες;

Ἄρα, νά ἀπαγορευθεῖ τελείως ἡ Θεία Κοινωνία, διότι εἶναι ἐπικίνδυνο νά μεταδοθοῦν οἱ ἄλλες ἀσθένειες. Γνωρίζει κανείς ὅταν πηγαίνει στήν Ἐκκλησία ποιός διπλανός του μεταλαμβάνει καί τί ἔχει αὐτός ἀπό τό ἰατρικό του ἱστορικό; Ἄν ἔχει μεταδοτικό νόσημα; Τό γνωρίζει;

         Εἰσήχθησαν καινά δαιμόνια τώρα ἐδῶ. Δέν εἶναι μόνο ὅτι ἀπαγορεύθηκε, ἀλλά ὁ κόσμος ὁδηγεῖται σέ μία σκέψη ἀνατροπῆς τῆς πραγματικότητας, αὐτοῦ πού πράγματι εἶναι ἡ Θεία Κοινωνία! Αὐτό εἶναι ἐπιεικῶς ἀπαράδεκτο!  Καί βγάζω τό «ἐπιεικῶς», ὅσον ἀφορᾶ τούς Ἱερεῖς καί τούς Ἀρχιερεῖς! Γι’ αὐτούς εἶναι ἀπολύτως ἀπαράδεκτο!

Δέν ὑπῆρχε κανένας λόγος γιά τήν Θεία Κοινωνία νά ἀπαγορευθεῖ καί θά ἔπρεπε νά ὑπάρξει ἀντίδραση στό θέμα αύτό!

 

-Κύριε Καθηγητά, κάποιοι Ἱεράρχες, καί κάποιοι Ἱερεῖς, ὅπως ὁ Μητροπολίτης Κερκύρας ἤ ὁ π. Γεώργιος Σχοινᾶς στήν Ἀθήνα πού κοινωνήσανε τόν κόσμο, μετά εἴδαμε ὅτι τά Μ.Μ.Ε. τούς στοχοποίησαν πάρα πολύ βαριά. Σ’ αὐτούς τούς ἀνθρώπους πού μέχρι καί στόν Εἰσαγγελέα ὁδηγήθηκαν τί ἔχετε νά πεῖτε; Δηλαδή, γενικά σ’ αὐτούς τούς Ἱερεῖς πού ἔκαναν, ὅπως εἶπαν οἱ ἴδιοι, αὐτό πού τούς ὅριζε ἡ ἱερατική τους συνείδηση, θέλετε νά τούς στείλετε ἕνα μήνυμα;

 

-Θεωρῶ ὅτι ἔστω οἱ λίγοι αὐτοί οἱ ὁποῖοι ἀντιστάθηκαν, έκαναν θεάρεστο ἔργο μέ βάση τήν προηγούμενη ἀνάλυσή μου.

Ἀπό κεῖ καί πέρα ἐπίσης θεωρῶ ὅτι εἶναι πρός τιμήν τους ὅτι διώκονται!

Οἱ Μάρτυρες, ὅπως καί οἱ Νεομάρτυρες, χωρίς τούς ὁποίους δέν θά εἴχαμε Ἑλληνικό Κράτος σήμερα, ἐπεδίωξαν τό μαρτύριο. Τό ἐπεδίωξαν ἐν γνώσει τους ὅτι ὁ Τοῦρκος θά τούς καρατομοῦσε. Ἐν γνώσει τους ἐδήλωναν τήν πίστη τους δημοσίως. Ἤ καί προηγουμένως ἀπό τούς Τούρκους, τούς Ρωμαίους και λοιπούς.

Εἶναι σαφές, λοιπόν, ὅτι γι’ αὐτούς ἦταν τιμή τό γεγονός ὅτι ἐδιώχθησαν καί ἐγώ ἔχω νά πῶ ότι ἐάν ὁδηγηθοῦν στό Δικαστήριο εἶμαι πρόθυμος ὡς γιατρός νά παραστῶ καί νά μαρτυρήσω ὑπέρ αὐτῶν.

Δέν ὑπάρχει κανένα στοιχεῖο πού νά δείχνει ὅτι λαμβανομένων τῶν λογικῶν μέτρων πρόληψης καί λειτουργουμένου τοῦ ἐκκλησιάσματος καί μεταλαμβάνοντος, ὅτι ὑπῆρχε κανένας κίνδυνος μετάδοσης.

Αὐτό τό μήνυμα θά εἶχα νά στείλω στούς Ἱερεῖς καί Ἀρχιερεῖς.

Καί πράγματι ἐγώ γνωρίζω  καί στήν Θεσσαλονίκη Ἱερεῖς πού προσπάθησαν, λαμβάνοντας αὐτά τά μέτρα πρόληψης πού εἴπαμε, νά κρατήσουν τό ἐκκλησίασμα ἤ ἕνα μέρος τοῦ ἐκκλησιάσματος κοντά στήν λειτουργική τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος, κάνοντας ἕνα πολύ σημαντικό, θεάρεστο ἔργο!

Τώρα, τό ὅτι τά Μ.Μ.Ε. ἤ καί διάφοροι «καλοθελητές» στρέφονται μέ εὐκολία ἐναντίον τῶν ἀνθρώπων αὐτῶν, αὐτό γίνεται διότι εὑρίσκονται εἰς διατεταγμένην ὑπηρεσίαν, ἐξυπηρετῶντας ἄλλες σκοπιμότητες!

Καί εἴπαμε, μία σκοπιμότητα ἐνδεχομένως θά ἦταν ἡ ἀνατροπή αὐτῶν πού πιστεύει ὁ ἐκκλησιαζόμενος ὁ Χριστιανός ὁ Ὀρθόδοξος γιά τήν Θεία Κοινωνία!

Καί αὐτός, ὅπως εἶπα καί προηγουμένως, εἶναι κι ὁ μεγάλος κίνδυνος! Τό νά μπεῖ ἡ ἀμφιβολία, νά εἰσχωρήσει ἡ ἀμφιβολία, ἠ ἀνησυχία στό μυαλό τοῦ πιστοῦ, ὁ ὁποῖος προσέρχεται «εἰς ἴασιν ψυχῆς καί σώματος», νά τοῦ δημιουργήσουν τήν ἀμφιβολία ὅτι ἀντί γιά ἴαση, μπορεῖ νά ἔχει νόσο!

Καί νά πῶ ὅμως καί κάτι ἄλλο, διότι διάφοροι ἀπό αὐτούς ἐμφανίζονται καί ὡς «δημοκράτες».

Γιά ποιά δημοκρατία μιλοῦμε; Δέν μπορῶ ἐγώ λαμβάνοντας μέτρα γιά τόν διπλανό μου, ἔτσι ὥστε νά μήν μεταδώσω ἐγώ τήν ἀσθένεια, δέν μπορῶ ἐγώ νά διαχειρισθῶ τήν ἐλευθερία μου; Νά προσκυνήσω τίς εἰκόνες μου; Νά μεταλάβω;

Καί μπορῶ, ἀλλά καί πρέπει, μέ βάση τά στοιχειώδη ἀνθρώπινα δικαιώματά μου τῆς αὐτοδιάθεσής μου!

 

-Τέλος, κύριε Καθηγητά, ἀφοῦ σᾶς εὐχαριστήσουμε καί πάλι γι’ αὐτήν τήν σύντομη συνέντευξη, θά θέλαμε ἐπειδή ὅλοι μας λίγο πολύ ἔχουμε φοβηθεῖ μέ ὅλα αὐτά τά ὁποῖα ἀκοῦμε γιά τόν κορωνοϊό, νά μᾶς στείλετε ἕνα μήνυμα αἰσιοδοξίας.

 

-Κοιτάξτε, ὅπως εἶπα καί προηγουμένως-ἔχουν βέβαια εἰπωθεῖ πολλά γιά τό πῶς προέκυψε αὐτός ὁ κορωνοϊός, δέν θά μπῶ σέ αὐτήν τήν «φιλολογία» – ἄς τό ποῦμε-σημασία ἔχει ὅτι πρόκειται γιά ἕναν νέο ἰό ὅπου δέν ὑπῆρχε ἡ ἄμυνα στόν πληθυσμό. Τό εἶπε ἄκομψα ὁ Τζόνσον στήν Ἀγγλία «ἡ ἄμυνα τῆς ἀγέλης». Ὑπῆρχε ἕνας ἰός μεταλλαγμένος πού βρῆκε ἄς ποῦμε πιό εὐαίσθητο τό ἀνοσιακό σύστημα τῶν ἀνθρώπων, τοῦ πληθυσμοῦ, μέ ἀποτέλεσμα νά μεταδίδεται εὐκολώτερα καί στίς εὐπαθεῖς τουλάχιστον ὁμάδες νά εἶναι πιό ἐπικίνδυνος. Ὥς ἐκ τούτου, ὅπως εἴπαμε καί προηγουμένως, ἔπρεπε καί θά πρέπει νά ὑπάρξουνε μέτρα πρόληψης. Ὄχι ὅμως, ἄσπρο μαῦρο. Πρόληψη μέ κάποια λογική, ὅπως τά ἀνέλυσα προηγουμένως. Δηλαδή, δέν εἶναι μέτρο να μην βγαίνει κανένας ἀπ’ τό σπίτι του. Βγαίνει, γιατί ὁ καθαρός ἀέρας καί ὁ ἥλιος κάνουν καλό. Βγαίνει, ἀλλά τηρεῖ τίς ἀποστάσεις. Τηρεῖ κάποια μέτρα. Ἐπομένως, αὐτό πού ἔγινε νά ἀστυνομεύεται κάποια περιοχή ὥστε νά μήν ὑπάρξει συνωστισμός, εἶναι καλό, ή και στά μαγαζιά. Οἱ κλειστοί χῶροι νά εἶναι κλειστοί. Δεν σημαίνει ὅμως τώρα ὅτι αὔριο ἄν βγεῖ ἡ ὁποιαδήποτε Κυβέρνηση ἤ πολιτική ἡγεσία καί πεῖ αἴρονται τά μέτρα θά πρέπει νά μποῦμε ὅλοι σέ κλειστούς χώρους ὅπως εἶναι οἱ κινηματογράφοι. Αὐτό θά ἦταν πάλι ἀνόητο. Θά πρέπει νά συνεχίσουν νά ὑπάρχουν, κατά τή γνώμη μου, τουλάχιστον μέχρι νά ἀναπτυχθοῦν καί κάποιες ἀγωγές φαρμακευτικές για την θεραπεία ἤ και την πρόληψη. ‘Όπως ἕνα καλά ἐλεγμένο, ἀκίνδυνο ἀπό παρενέργειες καί ἀσφαλές ἐμβόλιο, χωρίς τσιπάκι ὅπως ἀκούγεται ἀπό διάφορες πηγές! Νά δοῦμε ἄν θά ὑπάρξει καί ὑποτροπή τοῦ νοσήματος κατά τό φθινόπωρο, γιατί ὅπως γνωρίζουμε, ἡ μετάδοση τῶν ἰώσεων ἔχει σχέση καί μέ τίς καιρικές συνθῆκες. Μπορεῖ, ἄς ποῦμε, νά ἔχουμε κάμψη τό καλοκαίρι μέ τόν ἥλιο καί τήν ζέστη καί τό φθινόπωρο νά ἔχουμε πάλι ὑποτροπή.

Ἄρα, κάποια μέτρα, λογικά ὅπως εἶπα, θά πρέπει νά διατηρηθοῦν μέχρι τουλάχιστον νά ἔχουμε καί μία ἀπάντηση ἀπό πλευρᾶς ἰατρικῆς ἔρευνας σχετικά μέ τήν ἀντιμετώπιση καί τήν πρόληψη ἄν χρειασθεῖ μέ ἀσφαλή ἐμβολιασμό τῆς μετάδοσης καί τῆς νόσησης ἀπό τόν συγκεκριμένο ἰό, με σεβασμό πάντα τήν ὑγεία καί τήν προσωπική ἐλευθερία τοῦ κάθε ἀνθρώπου!

Ἄρα, τό μήνυμα εἶναι ὄχι ἄσπρο μαῦρο. Τό μήνυμα εἶναι λαμβάνουμε μέτρα πρόληψης, ὅπως οὔτως ἤ ἄλλως ἔπρεπε νά λαμβάνουμε, πόσο μᾶλλον ὅταν ἔχουμε μπροστά μας ἕναν ἰό ὁ ὁποῖος εἶναι νέος ἰός, ὁ πληθυσμός δέν ἔχει ἀναπτύξει ἄμυνες ἀπέναντι σ’ αὐτόν τόν ἰό καί δέν ἔχουμε ἀκόμη καί ἀπάντηση ἀπό πλευρᾶς θεραπευτικῆς ἀγωγῆς και ἄν χρειασθεῖ του κατάλληλου και ασφαλούς όπως προειπώθηκε ἐμβολιασμοῦ.

Νομίζω πάντως ὅτι ἡ Θεία Πρόνοια δέν θά ἀφήσει, μιλῶ γιά τήν Ἑλλάδα μας καί παγκοσμίως βέβαια, ἀλλά γιά τήν Ἑλλάδας μας ὡς πιό κοντά στήν Ὀρθόδοξη Παράδοση, νά καταστραφεῖ.

Τό μήνυμα μου δηλαδή εἶναι αἰσιόδοξο μέ τήν ἐπιβαλλόμενη, ὅπως πάντα γιά τούς σώφρονες ἀνθρώπους, λογική συμπεριφορά καί ἐν προκειμένῳ στοιχειώδη τουλάχιστον μέτρα πρόληψης.

¨Οσον ἀφορᾶ τό θέμα τοῦ ἐμβολίου, ἴσως χρειασθεῖ ἰδιαίτερη συζήτηση ἐν εὐθέτῳ χρόνῳ, διότι διαπιστώνω ὅτι ἀπασχολεῖ πολύ τόν κόσμο ἐντός κι ἐκτός Ἑλλάδας κι ἐγείρονται και κάποιες εύλογες επιφυλάξεις.

-Εὐχαριστοῦμε πάρα πολύ. Χριστός Ἀνέστη καί πάλι.

-Ἀληθῶς Ἀνέστη. Νά δώσετε τούς χαιρετισμούς στά παιδιά τοῦ Ἁγίου Δημητρίου καί πάλι ἐπαναλαμβάνω ἡ Πίστη μας εἶναι ἡ τροφή καί ἡ ὑγεία μας! Καί ἠ Μετάληψη εἶναι «εἰς ἴασιν ψυχῆς καί σώματος» καί ἄρα, οὐδεμίαν σχέσιν μπορεῖ ἔχει μέ τήν ἀσθένεια!

 

 

Συντάκτης

Μια σκέψη για το “Καθηγητής Ἰατρικῆς Σχολῆς ΑΠΘ Ἀπόστολος Χατζητόλιος: Μέ τό Σῶμα καί Αἷμα Χριστοῦ εἶναι δυνατόν νά μεταδοθοῦν ἀσθένειες;

  1. ΧΡΙΣΤΌΣ ΑΝΕΣΤΗ!!μα το πρόβλημα τους δεν είναι αν κολλάς κάτι από Το Σώμα και Αίμα Του Κυρίου!! αυτό το γνωρίζει καλύτερα αυτός που υπηρετούν κ του παρέδωσαν την ψυχή τους ο πονηρός κ αυτοί βέβαια!! το πρόβλημα τους είναι ότι σαν σύγχρονοι Φαρισαίοι , προσπαθούν να εξαφανίσουν την απόδειξη του ότι ΔΕΝ κολλάς τίποτα άλλο εκτός από ΖΩΗ!!δηλ όπως τότε με την ανάσταση του Λαζάρου, ακριβώς αυτό ,που τόν είδαν αναστημένο κ ήθελαν να τόν σκοτώσουν ώστε να εξαφανίστει η..”απόδειξη”

Σχολιάστε

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί.Τα απαραίτητα πεδία είναι μαρκαρισμένα *