Πόλεμος τῆς Νέας Τάξης κατὰ τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας

Τί λέγει γέροντας ἀσκητής τοῦ Παγγαίου Ὄρους καί τί μᾶς συμβουλεύει νά κάνουμε…

Γιατί ἡ Ὀρθοδοξία ἐκλαμβάνεται ὡς τροχοπέδη στὴν ἀφομοίωση τοῦ ἐκκοσμικευμένου δυτικοῦ μοντέλου ζωῆς.

Ποιοὶ καὶ γιατί ἐπέλεξαν τὴν Οὐκρανία γιὰ τὴ δημιουργία τοῦ πρώτου πεδίου τῆς πολεμικῆς σὲ βάρος τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας

Ὁ ρόλος τοῦ Πάπα καὶ ἡ ἰδιότυπη αἰχμαλωσία-φυλακὴ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου καὶ τοῦ Πατριάρχη Μόσχας Κυρίλλου.

Τοῦ Διονύση Μακρῆ

Πολλοὶ εἶναι αὐτοὶ ποὺ πιστεύουν ὅτι τὸ οὐκρανικὸ πρόβλημα ποὺ ἀνέκυψε μετὰ τὴν βεβιασμένη ἀπόφαση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου νὰ χορηγήσει τὸν Τόμο τῆς Αὐτοκεφαλίας στὴν σχισματικὴ ὁμάδα τοῦ καθηρημένου πρώην Μητροπολίτη καὶ αὐτοανακηρυχθέντα ὡς Πατριάρχη Φιλάρετο, καὶ στοὺς ὑπὸ αὐτὸν μὴ ἔχοντες κανονικὴ χειροτονία «κληρικούς», ἀποτελεῖ ἁπλῶς μία νέα διαμάχη μεταξὺ Κωνσταντινούπολης καὶ Μόσχας. Ἄλλοι πάλι διακρίνουν ὅτι τὸ μεῖζον ἐκκλησιαστικὸ ζήτημα, ποὺ διχάζει τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία προκλήθηκε ἀμιγῶς ἀπὸ τὶς γεωπολιτικὲς ἀλλαγές, ποὺ προωθοῦν οἱ ΗΠΑ στὴν εὐρύτερη περιοχὴ τῆς Ἀνατολικῆς Εὐρώπης ἀλλὰ καὶ στὴ Μέση Ἀνατολή. Ἄλλοι ἀκόμη πιστεύουν πὼς οἱ ἀντίθετες προσεγγίσεις στὸ ποιὸς χορηγεῖ τὸ Αὐτοκέφαλο μεταξὺ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καὶ Πατριαρχείου Ρωσίας, ἀποτελεῖ τὴν βασικὴ αἰτία τῆς ἐπικείμενης ὄξυνσης στὶς διορθόδοξες σχέσεις τους. Μάλιστα πολλοὶ θεολόγοι καὶ μή, ἰδιοτελῶς κατὰ τὸ πλεῖστον ὑποκινούμενοι, ἐπιχειροῦν νὰ στηρίξουν ἢ νὰ ἀπορρίψουν θεολογικῶς τὴν ἀπόφαση τῆς Αὐτοκεφαλίας… τοποθετούμενοι ἀρνητικὰ ἢ θετικὰ ἔναντι τῶν ἀνωτέρω αἰτιῶν.

Πρὶν ὅμως ἀπὸ λίγα χρόνια ἡ σατανικὴ λέσχη Μπίλντερμπερκ, κατὰ τὴ συνεδρίασή της σὲ ὑπερπολυτελὲς κατάλυμα στὶς Αὐστριακὲς Ἄλπεις ἐξέτασε ἐπιμελῶς τρόπους, γιὰ νὰ ἐπιφέρει ἕνα πλῆγμα στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.

Καὶ αὐτὸ γιατί χρόνο μὲ τὸν χρόνο ἡ Ὀρθοδοξία ἀποκτοῦσε μία ἀπρόβλεπτη γι’ αὐτοὺς δυναμική, ἡ ὁποία οὐσιαστικὰ ἔθετε σὲ κίνδυνο τοὺς προγραμματισμούς τους στὴν καθιέρωση τῆς Νέας Τάξης καὶ τῆς Παγκοσμιοποίησης. Ἐκεῖ, παρουσία ἐκπροσώπου τοῦ Βατικανοῦ, ἀλλὰ καὶ ἑνὸς Ἕλληνα πρώην πρωθυπουργοῦ, καταρτίστηκαν τὰ πρῶτα σχέδια μίας πολεμικῆς, τὰ ἀποτελέσματα τῆς ὁποίας βλέπουμε πλέον ὁρατὰ σήμερα. Μέσα στὸ πλαίσιο αὐτὸ ὑπενθυμίζουμε τὴν ἐπίσημη ἀνακοίνωση τῆς Παγκόσμιας Τράπεζας Ἀνάπτυξης, πρὶν ἀπὸ δύο χρόνια ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία ἀποτελεῖ τροχοπέδη στὴν ἀφομοίωση τῶν λαῶν τῆς Ἀνατολῆς τοῦ δυτικοῦ μοντέλου διαβίωσης. Σύμφωνα μὲ πληροφορίες, τὰ σχέδια περιελάμβαναν μία σειρὰ ἐνεργειῶν, ποὺ εἶχαν νὰ κάνουν ἀρχικὰ μὲ τὶς κατὰ τόπους ὀρθόδοξες ἐκκλησίες. Ἀφοροῦσαν λ. χ. τὴν προώθηση σὲ αὐτὲς συνδέσμων καὶ χειραγωγούμενων ἐκ τῶν μυστικῶν αὐτῶν κέντρων στελεχῶν καὶ τὴ διερεύνηση καὶ καταγραφὴ τῶν ἀδυναμιῶν, κυρίως ἡγετικῶν καὶ μὴ προσώπων… Σκοτεινὰ κέντρα μάλιστα ἀνέλαβαν τὴν ἐκπόνηση εἰδικῶν ἐκθέσεων, στὶς ὁποῖες ἀναφέρονταν μέθοδοι καὶ τρόποι προώθησης τῶν σχεδίων τους.

Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι δύο χρόνια πρὶν τὸ 2013 ἡ μιαρὴ λέσχη Μπίλντερμπεργκ συνέβαλε πλεῖστα στὸν ἐξαναγκασμὸ τοῦ τέως Πάπα Βενέδικτου σὲ παραίτηση καὶ στὴν προώθηση ἑνὸς ἀπολύτως χειραγωγούμενου ἐξ αὐτῶν Πάπα, τὸν Ἀργεντινὸ Φραγκίσκο Μπερτόλιο. Ὁ νέος Πάπας θὰ χρησιμοποιοῦσε, ὅπως καὶ τὸ ἔκανε, τὸν ἐλεγχόμενο πλέον μηχανισμὸ τοῦ Βατικανοῦ, στὴν προώθηση τῶν σχεδίων τῆς Νέας Τάξης. Καὶ αὐτὸ ἐπακριβῶς ἀκολουθεῖ κατὰ γράμμα, ἐὰν ἐξετάσει λεπτομερῶς κάποιος τὶς ἀποφάσεις καὶ τὴν πολιτική του…

Πολιτικοί, λοιπόν, διπλωμάτες, δημοσιογράφοι ἀκόμη καὶ ἐλεγχόμενοι ἐξ αὐτῶν μεγιστάνες τοῦ χρήματος, ἐπιστρατεύθηκαν, προκειμένου νὰ ὑλοποιήσουν τὰ μιαρὰ σχέδια τῶν ἐκφραστῶν τοῦ μυστηρίου τῆς ἀνομίας, τὰ ὁποῖα εἶχαν ξεκινήσει πρὶν ἀπὸ πολλὰ χρόνια.  Μέσα στὸ πλαίσιο αὐτό, ἐξαγοράστηκαν σὲ ἕνα εὐρὺ φάσμα τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας συνειδήσεις μὲ διάφορους γνωστοὺς σὲ ὅλους μας τρόπους. Λαϊκοὶ καὶ κληρικοὶ ὑπέκυψαν στοὺς κάθε λογῆς πειρασμούς… Ἔτσι, δημιουργήθηκαν σὲ ὅλες σχεδὸν τὶς ὀρθόδοξες χῶρες, πυρῆνες, πάνω στὶς ὁποίους κτιζόταν σταδιακὰ ἡ πολεμικὴ σὲ βάρος τῆς Ὀρθοδοξίας.

Αὐτό, ὡστόσο, ποὺ ἀνησυχοῦσε κατὰ πολὺ τὰ κέντρα τῆς ἀνομίας ἦταν ἡ ταχεία δυναμικὴ ποὺ ἀποκτοῦσε, μετὰ τὸν χρόνιο διωγμό της ἀπὸ τὰ κομμουνιστικὰ καθεστῶτα, ἡ Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας. Δυναμικὴ ποὺ ἄμεσα ἢ ἔμμεσα γινόταν ἐφαλτήριο πολιτικῆς διείσδυσης τῆς Μόσχας σὲ Δύση καὶ Ἀνατολή. Ὡς ἐκ τούτου αὐτὸ πάση θυσία ἔπρεπε νὰ ἀντιμετωπισθεῖ ἡ κατάσταση αὐτὴ τάχιστα μὲ οἱανδήποτε τίμημα. Ἡ διαφοροποίηση τῆς Μόσχας καὶ ἡ μὴ συμμετοχή της στὴν ψευτοσύνοδο τοῦ Κολυμπαρίου τῆς Κρήτης, ἡ ὁποία σὲ μεγάλο βαθμὸ ἐλεγχόταν παρασκηνιακὰ ἀπὸ τὰ ἄνομα αὐτὰ παρασκηνιακὰ κέντρα, συνέβαλε στὴν ἐπιτάχυνση τοῦ σχεδίου ἀπομόνωσής της.

Ὡς «πεδίο μάχης» ἢ πρώτης ἀνοικτῆς-δημόσιας σύγκρουσης ἐπιλέχθηκε ἡ Οὐκρανία. Ἡ ἐκεῖ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ὑπὸ τὸν Μητροπολίτη Κιέβου Ὀνούφριο κάθε ἄλλο παρὰ φάνηκε διατεθειμένη νὰ ἐξυπηρετήσει τὶς πολιτικὲς ἀλλαγὲς ποὺ προωθοῦσε ἡ Δύση γιὰ τὴν Οὐκρανία.

Ἀντιθέτως μάλιστα βοηθοῦσε κατὰ πολὺ στὴν καλλιέργεια τῶν μακροχρόνιων δεσμῶν μὲ τὴ Μόσχα. Αὐτὸ ἀκριβῶς τὴν κατέστησε ἐχθρικὴ ἐνῶ ἡ Οὐνιτικὴ κοινότητα καὶ ἡ ὁμάδα τοῦ Οὐκρανοῦ «Πατριάρχη» Φιλάρετου δήλωσαν συνεργάσιμοι… Ἡ Οὐάσιγκτον προωθοῦσε σχέδια εἰσόδου τῆς Οὐκρανίας σὲ ΕΕ καὶ ΝΑΤΟ προκειμένου νὰ ἀποκτήσει μία ἰσχυρὴ βάση στὸ ὑπογάστριο τῆς Ρωσίας. Ἡ ἀπρόσμενη ὡστόσο, κίνηση τοῦ Πούτιν σὲ Κριμαία καὶ στὶς δύο αὐτόνομες Δημοκρατίες ἐντός τῆς Οὐκρανίας τοῦ Λουγκὰνσκ καὶ τοῦ Ντονέσκ ἀπέτρεψαν τὰ σχέδια τῶν ΗΠΑ…

Ἔπειτα ἀπὸ τὴν ἀποσταθεροποίηση τῆς χώρας καὶ τῆς τοποθέτησης φιλοδυτικῶν κυβερνήσεων ἔπρεπε ἡ Οὐκρανία νὰ ἀπεγκλωβιστεῖ καὶ ἀπὸ τοὺς διαχρονικοὺς δεσμοὺς ποὺ καλλιεργοῦσε ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μέ τή Μόσχα. Γι’ αὐτὸ καὶ ἐπιλέχθηκε νὰ ἀποτελέσει τὸ πρῶτο πεδίο, στὸ ὁποῖο τὸ σύστημα τῆς ἀνομίας θὰ ἐπέφερε τὸ πρῶτο πλῆγμα στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.

Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Βαρθολομαῖος πιέστηκε ποικιλοτρόπως, νὰ ὑποστηρίξει τὰ σχέδια τῆς λέσχης, τὰ ὁποῖα προώθησε ἡ ἀμερικανικὴ διπλωματία ὑπὸ τὸν τότε πρέσβη τῶν ΗΠΑ στὴν Οὐκρανία καὶ νῦν πρέσβη στὴν χώρα μας Τζέφρι Πάϊατ καὶ τοὺς συνεργάτες του. Ἡ φιλοδυτικὴ κυβέρνηση τοῦ Ποροσένκο ἀνέλαβε κατ’ ἐντολὴ τῶν κέντρων αὐτῶν καὶ φυσικὰ μὲ τὸ ἀζημίωτο τὴν ἔμπρακτη ἐφαρμογὴ τῶν σχεδίων ἐκκλησιαστικῆς ἀπεξάρτησης τῆς Οὐκρανίας ἀπὸ τὴ Μόσχα. Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι ἀρχικὰ ἡ Κωνσταντινούπολη ἦταν παντελῶς ἀρνητικὴ στὶς πιέσεις τῆς Οὐάσιγκτον. Εἶχε ἤδη νὰ ἀντιμετωπίσει ἕνα μεῖζον πρόβλημα ποὺ δημιουργήθηκε ἀπὸ τὴ διαφοροποίηση πολλῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν στὶς ἀποφάσεις τῆς ψευτοσυνόδου τοῦ Κολυμπαρίου. Ἐπ’ οὐδενὶ ἤθελε ὁ Πατριάρχης τὴν παροῦσα στιγμὴ νὰ προκαλέσει ἕναν ἀκόμη πονοκέφαλο γιὰ τὸ Φανάρι. Οἱ πιέσεις, ὅμως, ἦταν ἀφόρητες καὶ σκοπίμως ἡ προπαγάνδα τοῦ καλλιεργοῦσε τὴν εἰκόνα ἀνάληψης πρωτοβουλίας τῆς Μόσχας, ποὺ θὰ ἀνέτρεπε τὶς ἀποφάσεις τοῦ Κολυμπαρίου καὶ θὰ ἔθετε τό Φανάρι ὑπὸ ἀμφισβήτηση! Κάτι τέτοιο, ὅμως, στὴν πραγματικότητα δὲν ὑφίστατο! Ἁπλῶς ἔντεχνα τοῦ μεταφέρονταν εἰδήσεις ποὺ ἐνίσχυαν τὸ φόβο μίας κίνησης ἐντυπωσιασμοῦ ἀπὸ τὴ Μόσχα.

Ἐκεῖνο ἀκριβῶς τὸ διάστημα, καὶ προκειμένου νὰ καμφθοῦν οἱ ἀντιρρήσεις τοῦ Φαναρίου, ὅπως ἀναφέρουν καλὰ ἐνημερωμένες πηγές, ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Βαρθολομαῖος, ἀπειλήθηκε ἐμμέσως πὼς θὰ εἶχε τὴν τύχη τοῦ παραιτηθέντος Πάπα Βενέδικτου. Νά γιατί ἐκείνη τὴν χρονικὴ περίοδο πλήθυναν τὰ δημοσιεύματα περὶ διαδοχῆς του, σὲ ἐλεγχόμενα ἀπὸ τοὺς κύκλους τῆς ἀνομίας ἀμερικανικὰ ΜΜΕ εὐρείας κυκλοφορίας, τὰ ὁποῖα φωτογράφιζαν ὡς διάδοχό του τὸν νῦν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρο κ. ἄ.  Πιθανὸν, λοιπὸν, ἀπὸ τὴ μία νὰ ἤθελε νὰ ἀποτρέψει νὰ εἰσέλθει τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο σὲ περιπέτειες καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη νὰ προστατεύσει τὸν ἴδιο τὸν τότε Μητροπολίτη Προύσσης καὶ νῦν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρο…

Κάπως ἔτσι φέρεται νὰ ἔδωσε τὸ πράσινο φῶς νὰ προχωρήσουν γρήγορα οἱ διαδικασίες ἀναγνώρισης καὶ ἀποδέχθηκε τὸ αἴτημα Αὐτοκεφαλίας, ποὺ μετέφερε ἐπισήμως ὁ τότε Οὐκρανὸς πρόεδρος Ποροσένκο. Στὴν οὐσία ἄνοιξε τὸν ἀσκὸ τοῦ Αἰόλου καὶ ἤδη θερίζει θύελλες καὶ ἀνεξέλεγκτους τυφῶνες, μὲ μεγαλύτερο αὐτῶν, τὸν ἔλεγχο τῆς συνειδήσεως του ἔναντι τῶν ὅρκων, ποὺ ἔδωσε μὲ τὴν ἀνάληψη τῶν καθηκόντων του ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. Καὶ ὁ τελευταῖος γι’ αὐτοὺς ποὺ ἔζησαν ἀπὸ κοντὰ τὸν νῦν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη εἶναι καὶ ὁ πιὸ δυνατός.

Εἴθε οἱ πρεσβεῖες τῶν σύγχρονων ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας, ὅπως τοῦ Ὁσίου Ἰακώβου τοῦ ἐν Εὐβοία (Τσαλίκη) καὶ τοῦ Ἁγίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτη ποὺ προέβλεψαν τὴν ἐκλογή του καὶ προσευχήθηκαν γι’ αὐτὸν νὰ δώσουν τὴν ἀπαραίτητη εἰρήνευση στὴν καρδιὰ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη. Καὶ εἰρήνευση φυσικά χωρὶς νὰ προηγηθεῖ ἡ ἀπαραίτητη ταπείνωση δὲν ὑφίσταται.

Καὶ ἡ ταπείνωση, ὅπως λέγει χαριτωμένος γέροντας ἀσκητὴς τοῦ Παγγαίου Ὄρους ἐμπεριέχει τὴν ἐπ-ανάσταση καὶ σειρὰ ἀνάλογων ἄθλων τῆς ὁδοῦ τῆς ἀρετῆς ποὺ ἐπέλεξε ὁ Ἡρακλῆς. Χρειάζεται κότσια, ὅπως λέγει ὁ λαός, νὰ κτυπήσεις τὸ δέντρο τοῦ ἐγωϊσμοῦ, τὸ ὁποῖο λίγο-πολὺ ταλαιπωρεῖ λίγο πολύ ὅλους μας.

Κι αὐτὸ φυσικὰ ἰσχύει καὶ γιὰ τὸν Πατριάρχη Μόσχας Κύριλλο, ὁ ὁποῖος σαγηνευμένος ἀπὸ τὴ Σειρήνα τῆς ἰσχύος καὶ τῆς ἐξουσίας, ἐνίοτε καλλιεργεῖ καὶ ἐμμένει στὴν ἐγωϊστικὴ προβολή της, βλάπτοντας τὸν ἴδιο προσωπικὰ ἀλλὰ καὶ τὸ χριστεπώνυμο ποίμνιό του.

Ὀρθῶς, λοιπόν, σημειώνει ὁ γέροντας ἀσκητής, πὼς ἂν καὶ οἱ δύο Προκαθήμενοι δὲν συνειδητοποιήσουν τάχιστα τὶς συνέπειες ποὺ προκαλεῖ ὁ ὑπέρμετρος ἐγωισμός, μὲ ὅλα τὰ ἐπακόλουθα αὐτοῦ, τότε θὰ συνεχίσουν νὰ διχάζουν καὶ νὰ ταλαιπωροῦν τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Θὰ συνεχίζουν νὰ γίνονται περίγελοι στὰ διάφορα ταγκαλάκια, τὰ ὁποῖα χειροκροτοῦν καὶ πανηγυρίζουν ἀπὸ τὶς ἀποφάσεις καὶ τὶς πράξεις τους… Τὸ δυστύχημα εἶναι πὼς οἱ πράξεις καὶ οἱ ἀποφάσεις τους δὲν ἔχουν νὰ κάνουν μὲ τὴν συνεισφορά τους στὸ ἔργο τῆς σωτηρίας τῶν πιστῶν. Κάθε ἄλλο! Ὁ Θεὸς νὰ τοὺς ἐλεήσει γιατί γνωρίζουν καλὰ καὶ οἱ ἴδιοι, πέραν ἀπὸ τὰ ἐκκοσμικευμένα προσχήματα ποὺ διατηροῦν, ὅτι δὲν ἔχουν ἀνοίξει μία ἁπλὴ κερκόπορτα στὶς ποιμαίνουσες ἐξ αὐτῶν Ἐκκλησίες ἀλλὰ ἔχουν ἀνοίξει διάπλατα τὴν κεντρικὴ εἴσοδο καὶ τὰ παράθυρα γιὰ νὰ εἰσέρχεται ὁ ἐχθρὸς ἀνελέητα καὶ νὰ προκαλεῖ κάθε λογῆς λεηλασίες καὶ βανδαλισμούς. Λεηλασίες καὶ βανδαλισμοὺς ποὺ μὲ τὴ μορφὴ ἐπιδημίας ἐξαπλώνονται καὶ ταλαιπωροῦν κι ἄλλες ἀδελφὲς Ἐκκλησίες.

Μόνη διέξοδος καὶ γιατρειὰ στὶς πληγὲς εἶναι ἡ μετάνοια καὶ ἡ ἐν Χριστῷ μαρτυρία- μαρτύριο… Τότε, ὁ ἴδιος ὁ οὐρανὸς θὰ καθαρίσει καὶ θὰ ἐπουλώσει τὶς πληγὲς καὶ θὰ καταστρέψει τὰ μικρόβια, ποὺ ἐξαπολύουν οἱ κάθε λογῆς οἶκοι τῶν ἀνόμων-ἐκφραστῶν τοῦ μυστηρίου τῆς ἀνομίας.

Σὲ ἐρώτησή μας γιὰ τὸ τί μέλλει γενέσθαι καὶ πὼς ἐμεῖς ὀφείλουμε νὰ τοποθετούμαστε ἔναντι τῶν ἀνωτέρω ὁ γέροντας ἀσκητὴς τόνισε: «Πέραν τῶν ὅποιων συμφωνιῶν ἢ διαφωνιῶν στὸ μέγα τοῦτο ζήτημα, ποὺ ἔχει προκύψει, ἐμεῖς ὀφείλουμε γονυπετεῖς, νὰ ἱκετεύσουμε τὸν Κύριό μας καὶ Σωτῆρα Χριστό, ὡς καλοὶ Χριστιανοί, νὰ ἐπέμβει, οὕτως ὥστε νὰ ἀπεγκλωβίσουν ἀπὸ τὴν ἰδιότυπη αἰχμαλωσία-φυλακὴ τοὺς δύο σύγχρονους ἱεραποστόλους του, διαδόχους τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, νὰ τοὺς ἐλευθερώσει ἀπὸ τὰ δεσμὰ καὶ τὶς ἁλυσίδες, ὅπως ἐλευθέρωσε τὸν Ἀπόστολο Πέτρο, ὥστε εἰρηνεύοντες πλέον νὰ ἐργαστοῦν συστηματικὰ καὶ νὰ συνεισφέρουν στὸ κέντημα τῆς ἐν Χριστῶ σωτηρίας. Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, μπορεῖ νὰ κλυδωνίζεται κατὰ καιρούς, λόγω τῆς ἀποστασίας μας ἀλλὰ στὸ τέλος ὁδηγεῖται πάντα σὲ γαλήνια νερά, ἀφοῦ τὸ τιμόνι Της, τὸ ἔχει ὁ Χριστός μας. Εὐτυχῶς στὸν εὐλογημένο αὐτὸ τόπο μας, τὴν Ἑλλάδα μας, ὑπάρχουν πολλοὶ προσευχόμενοι, οἱ ὁποῖοι ἱκετεύουν τὸ Θεό, νὰ μὴν μεταφερθεῖ ἡ διαμάχη τῆς Οὐκρανίας ὡς ἐπιδημία καὶ στὴν Ἑλλάδα, ἡ ὁποία παρὰ τὰ ὅποια προβλήματα τῆς παραμένει πρωτοπόρος κοιτίδα τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς».

ΠΗΓΗ:ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΤΕΥΧ. ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

 

Συντάκτης

Μια σκέψη για το “Πόλεμος τῆς Νέας Τάξης κατὰ τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας

  1. Εάν είχαν καταλάβει οι συνειδητοί Ορθόδοξοι Χριστιανοί, ποια είναι η ΑΞΙΑ και η ΔΥΝΑΜΗ της ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ, θα προσευχόντουσαν όσο γίνεται περισσότερο, για να επέμβει αυτοπροσώπως ο ίδιος ο παντοδύναμος Θεός.

    Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησε τον κόσμο σου (έτσι προσευχόταν ένας Αγιορείτης ασκητής).

Σχολιάστε

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί.Τα απαραίτητα πεδία είναι μαρκαρισμένα *