Ἐντός τῆς χώρας θὰ ἔχουμε πολλὲς ἀναταραχές…

Γέροντας Βασίλειος Καυσοκαλυβίτης:
Οἱ Ἀγαρηνοὶ θὰ παρελάσουν ἐντός τῆς Ἑλλάδος. Θὰ κτίσουν τζαμιὰ!

Οὐαὶ καὶ ἀλίμονο σ’ αὐτοὺς ποὺ προδίδουν τὴν Ὀρθοδοξία. Οἱ προδίδοντες τὴν Ὀρθοδοξία θὰ γευτοῦν πλῆθος ἀσθενειῶν, ὡς δεῖγμα τῆς ἀποστασίας τους ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ ὡς σημάδι παντελοῦς ἀπουσίας τῆς μετανοίας. Πολλὰ ἄσχημα θὰ ἀκολουθήσουν μετὰ τὴ συνάθροιση ἐπισκόπων στὴν Κρήτη. Θὰ γίνει σχίσμα καὶ θὰ κλονισθεῖ ἡ πίστη πολλῶν χριστιανῶν. Κι αὐτό γιατί ἀλλόθρησκοι ἐπιδιώκουν νὰ χτυπήσουν τὴ ρίζα τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ ἔχουν ἁπλώσει τὰ πλοκάμια τους καὶ ἐντὸς αὐτῆς. Ἡ Ὀρθοδοξία χτυπιέται ἀνηλεῶς καὶ δυστυχῶς τὸ λυπηρὸ εἶναι ὅτι χτυπιέται ἀπὸ τοὺς ἴδιους τούς Ὀρθοδόξους.  Πολλοὶ θέλουν νὰ διασαλέψουν τὴν Ἐκκλησία. Αὐτοὶ ποὺ ἐπεξεργάζονται σχέδια κατὰ τῆς Ἐκκλησίας θὰ πάρουν σκληρὰ τὸ μάθημά τους. Θέλουν νὰ χτυπήσουν ἀλύπητα τὴν πατρίδα μας. Τόσο ἄσχημα ποὺ δὲν θὰ γνωρίζει ὁ ἄνθρωπος τὸν ἄνθρωπο.  Πρόκειται παιδιά μου νὰ διεξαχθεῖ πόλεμος σὲ γειτονικὰ κράτη. Ἐντός τῆς χώρας θὰ γίνουν πολλὲς ἀναταραχές. Οἱ Ἀγαρηνοὶ θὰ παρελάσουν ἐντός τῆς Ἑλλάδος. Θὰ χτίσουν τζαμιά. Πλησιάζει ὁ καιρὸς ποὺ οἱ Τοῦρκοι θὰ πάρουν τὰ τρία νησιά μας, τή…, τή… καὶ τὴν ….! Προσευχηθεῖτε πρὸς ἀποφυγὴν τοῦ κακοῦ. Αὐτὸς ὁ πόλεμος θὰ ἔχει θύματα ἂν καὶ ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστὸς ἀγωνίζεται καὶ ἐπιθυμεῖ καὶ θέλει νὰ σωθοῦν ὅλοι καὶ νὰ ἔρθουν σὲ ἐπίγνωση. «Οἱ ἄνθρωποι βλασφημοῦν τὸ Ὄνομά μου. Βλασφημοῦν τὸ ὄνομα τῆς Μητρός μου. Βλασφημοῦν τὸ ὄνομα τοῦ Πατρός μου. Κἀγώ θέλω ἀνταποδώσω αὐτοῖς κατὰ τὰ ἔργα αὐτῶν» μᾶς προειδοποιεῖ ὁ Κύριός μας. Κι ἐμεῖς κωφεύουμε καὶ δὲν διδασκόμεθα. Ἐ! τότε εἶναι φυσικὸ νὰ διδαχθοῦμε μέσα ἀπὸ μία μεγάλη δοκιμασία, ἡ ὁποία ὅπως προαναγγέλλει ὁ οὐρανὸς θὰ λάβουν οἱ ἄνθρωποι λίαν συντόμως.

Εἴμαστε αἰχμάλωτοι παιδιά μου μέσα στὴν ἴδια τὴν πατρίδα μας ἐξ αἰτίας τῆς ἀποστασίας μας. Μόνο ἡ προσευχὴ θὰ μᾶς σώσει. Ἀλλὰ ποιὸς κάνει προσευχή; Κανένας. Σὲ λίγο καιρὸ ἡ Τουρκία θὰ διαλυθεῖ. Θὰ μποῦν καὶ θὰ βγοῦν ἀπὸ τὰ νησιά, ἀλλὰ θὰ χυθεῖ αἷμα καὶ ἀπὸ τοὺς μὲν καὶ ἀπὸ τοὺς δέ. Οἱ Ἑβραῖοι θὰ ὑπερισχύσουν. Ἀνακατεύουν ὅλον τὸν κόσμο. Ἔχουν κάνει μεγάλο κακὸ στὸν κόσμο καὶ θὰ πληρώσουν. Τελειώνουν τὰ ψωμιά τους.

Ὁ Ἕλληνας δὲν εἶναι ἕτοιμος γιὰ νὰ δεχθεῖ αὐτὰ τὰ δύσκολα καὶ ἄσχημα γεγονότα. Ἄχ, ἄχ, ὁ στεναγμὸς θὰ εἶναι μεγάλος. Θὰ θρηνοῦν καὶ δὲν θὰ ξέρουν τί νὰ κάνουν.  Δὲν ἔχουμε πίστη γι’ αὐτὸ καὶ φοβόμαστε. Κανένα αἴσιο δὲν ἔρχεται εἰ μὴ μόνον διὰ τῆς προσευχῆς καὶ τῆς ὑπακοῆς στὸν Δημιουργό μας καὶ Θεό μας. Ἔφτασε ὁ χρόνος ποὺ οἱ ἄνθρωποι θὰ δοῦν αὐτὰ τὰ ὁποῖα εἶναι γραμμένα στὴν Καινὴ Διαθήκη. Μὴν ἀμφιβάλετε γιὰ ὅσα σᾶς λέγω παιδιά μου. Ἄλλα ἐκτελοῦνται γρήγορα ἀλλὰ ἀργότερα καὶ ἄλλα πολὺ ἀργότερα. Τὰ πάντα ὅμως θὰ γίνουν. Μὴν ἐξετάζετε τὸν χρόνο. Ἤγγικεν ὁ καιρός.

Αὐτοὶ παιδιά μου, ποὺ ἀπέσυραν τὸν σταυρὸ ἀπὸ τὰ σπίτια τους, σύντομα θὰ δοῦν τὸν σταυρὸ τοῦ Κυρίου μας στὸν οὐρανό. Καὶ τότε θὰ τρέμουν σὰν τὰ φύλλα τοῦ δέντρου. Θὰ ζητοῦν σωτηρία καὶ σωτηρία δὲν θὰ ἔχουν. Ὀφείλουμε νὰ δείχνουμε μεγάλη προσοχὴ καὶ σεβασμὸ στὸν σταυρὸ καὶ στὶς ἁγίες εἰκόνες, ἐκ τῶν ὁποίων θὰ δοῦμε πολλὰ θαύματα στὶς δύσκολες ἡμέρες ποὺ ἀκολουθοῦν. Σᾶς ἱκετεύω παιδιά μου νὰ ἀγωνισθεῖτε νὰ μὴν ἀποσύρουν οἱ χριστιανοὶ τὸ σταυρὸ καὶ τὶς ἱερὲς εἰκόνες ἀπὸ τὰ σπίτια τους, ἀπὸ τὰ σχολεῖα τους, τὰ γραφεῖα, τὰ ἱδρύματα… Καλὸ εἶναι ὅλοι μας νὰ ἔχουμε πάντοτε πάνω μας τὸν τίμιο σταυρό, ξύλινο σταυρό.

– Γέροντα εἶναι Ἰούλιος τοῦ 2012. Εἶναι φοβερὰ τὰ ὅσα μᾶς εἶπες. Δὲν σᾶς κρύβω πὼς προσωπικὰ τρόμαξα σήμερα ἀπὸ τὰ λεγόμενά σας. Μὲ κυρίεψε φόβος. Νὰ μαζέψω τρόφιμα;

– Ματθαῖε, παιδί μου τὸν χρόνο τὸν γνωρίζει ὁ Θεός. Δὲν χρειάζεται νὰ φοβόμαστε οὔτε νὰ μᾶς κυριεύει φόβος καὶ θλίψη. Νὰ μὴ λυπόμαστε, ἀλλὰ νὰ χαιρόμαστε καὶ μὲ ἀγαλλίαση νὰ τὰ δεχόμαστε. Ὅσα ἐπιτρέπει ὁ Κύριος εἶναι καλὸ γιὰ τὴ σωτηρία τῆς ψυχῆς μας.  Νὰ μὴ φοβόμαστε, νὰ ἔχουμε θάρρος. Νὰ κάνουμε προσευχή. Ὄχι πανικός, γιατί αὐτὸ εἶναι ἐκ τοῦ πειρασμοῦ, ἀλλὰ προσευχὴ καρδιακή. Καὶ  ἔτσι θὰ ἀκολουθήσουν καλὲς ἐξελίξεις σὲ ὅλα. Νὰ γρηγοροῦμε καὶ νὰ προσευχόμαστε. Νὰ μὴν φοβόμαστε. Γιατί ὁ φόβος δηλοῖ ὀλιγοπιστία. Θὰ ἐπιτρέψει ὁ καλὸς Θεὸς τὰ ἀνωτέρω, ἐπειδὴ ἐμεῖς δυστυχῶς τὰ προκαλέσαμε λόγω τῆς ἀποστασίας μας καὶ τῆς ἀποδοχῆς τοῦ μαμμωνὰ στὴ ζωή μας. Γίναμε ἐραστὲς τοῦ κακοῦ καὶ τοῦ σκότους. Ἀπομακρυνθήκαμε ἀπὸ τὸ φῶς καὶ βαδίζουμε συνειδητὰ τὴν ὁδὸ τῆς ἀπωλείας. Ἐπιλέξαμε τὴν ἀνομία καὶ ἐθελουσίως καταντήσαμε δοῦλοι τοῦ διαβόλου. Ὅσοι παιδιά μου ἀπομακρύνονται ἀπὸ τὸ φῶς τοῦ Χριστοῦ εἶναι φυσικὸ νὰ γεύονται τοὺς καρποὺς τοῦ σκότους. Μὴν φοβάστε ὅμως, ὁ Θεὸς μὴ μπορώντας νὰ βλέπει τὸ πλάσμα του νὰ ὑποφέρει, θὰ στείλει τοὺς Ἁγίους ἀγγέλους του καὶ θὰ τοὺς καταστρέψει ὅλους. Καὶ θὰ ἀνθίσει πάλι ἡ ἀρχὴ τοῦ Χριστοῦ. Οἱ ἄνθρωποι τοῦ Χριστοῦ θὰ ζήσουν καὶ θὰ βασιλεύσουν εἰς αἰώνας αἰώνων.

Μὴν κλίνετε τὶς καρδιὲς σας παιδιά μου στὰ λόγια τῶν φαύλων. Αὐτοὶ ἀπέχουν κατὰ πολὺ ἀπὸ τὴν ἀλήθεια. Φροντίστε νὰ κρατήσετε σταθερὴ τὴν πίστη σας. Καὶ ὁ Χριστὸς θὰ βοηθήσει, νὰ εἶστε ἀπολύτως βέβαιοι, νὰ ἀντέξουμε οἱανδήποτε φορτίο! Δὲν χρειάζεται νὰ μαζεύετε τρόφιμα. Αὐτὸ δηλοῖ ὀλιγοπιστία. Χρειάζεται νὰ βαδίζουμε τὴν ὁδὸ τοῦ φωτός, τὴν ὁδὸ τῆς μετανοίας, τὴν ὁδὸ τοῦ Χριστοῦ μας. Γι’ αὐτὸ μὲ τὸ παράδειγμά σας τὴν βιωτή σας, νὰ διδάσκετε, ὅπου καὶ νὰ βρίσκεσθε μετάνοια καὶ ταπείνωση γιὰ νὰ στερεωθεῖτε καὶ ἐσεῖς καὶ οἱ ἄνθρωποι ποὺ θὰ σᾶς συναναστρέφονται.

«Ἐγὼ θὰ σᾶς βοηθήσω γιὰ νὰ ἀντέξετε αὐτὸ τὸ φορτίο. Νὰ  μὴν ἀπελπίζεσθε καὶ ἐγὼ θὰ σᾶς δώσω τὸ αἰτούμενο. Μὴν ὀλιγοπιστεῖτε!  Φροντίστε νὰ κρατήσετε τὴν πίστη σας σώα, γιὰ νὰ λάβετε τὸν στέφανο, τοῦ φωτὸς τῆς ἀληθείας», μᾶς λέγει ὁ Χριστός μας. «Δεῦτε πρὸς με πάντες οἱ κοπιῶντες καὶ πεφορτισμένοι, κἀγώ ἀναπαύσω ὑμᾶς. ἄρατε τὸν ζυγόν μου ἐφ’ ὑμᾶς καὶ μάθετε ἀπ’ ἐμοῦ, ὅτι πραΰς εἰμι καὶ ταπεινὸς τῆ καρδία, καὶ εὐρήσετε ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν», λέγει ὁ γλυκύτατος Κύριός μας στὸ κατὰ Ματθαῖον εὐαγγέλιό του. Ὁ κόσμος ἔχει πολλὴ ἀνάγκη. Ζεῖ στὴν ἄγνοια. Ἔχει ξεφύγει ἀπὸ τὴν εὐθεία ὁδὸ καὶ κατρακυλάει σὲ δρόμο κατηφορικό. Σταματημὸ δὲν ἔχει.

Ἀπὸ δυσμῶν ἔρχεται τὸ κακό. Ἀπὸ λίγους εὐσεβεῖς χριστιανοὺς ὅμως, θὰ ἀνθίσει καὶ πάλι ἡ πίστη. Ἀπὸ λίγους εὐσεβεῖς χριστιανοὺς ποὺ ἐπέλεξε ὁ Θεὸς θὰ καρποφορήσει ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ. Ἀπὸ λίγους χριστιανοὺς ποὺ ἐπέλεξε ὁ Κύριος θά λάμψει ἡ ἀλήθεια. Νὰ συμπονᾶτε καὶ νὰ νοιάζεσθε παιδιά μου γιὰ τὸν πλησίον, τὸ συνάνθρωπό σας. Ἔφθασε ὁ καιρὸς τῶν ἐξετάσεων.

Ὁ Θεὸς θὰ δώσει σεισμούς, λοιμούς, λιμούς, καταποντισμούς! Θὰ πέσει ἄστρο ἀπὸ τὸν οὐρανὸ σὲ ἀκατοίκητο μέρος καὶ θὰ προκαλέσει σεισμό. Ἡ γῆ δὲν θὰ δώσει βλαστὸ ἐξ αἰτίας τῶν κακῶν καὶ ἄνομων ἔργων μας. Τί καλὸ κάναμε ἀδελφοί μου στὸν Θεὸ γιὰ νὰ μᾶς λυπηθεῖ καὶ νὰ μᾶς λυτρώσει; Τὸ κακὸ θὰ ἔρθει ἀπὸ τὴ Δύση καὶ γρήγορα.

Θὰ κυριαρχήσουν οἱ ἀλλόθρησκοι. Θὰ κατοικήσουν μέσα στὶς ἑλληνικὲς πόλεις ξένες φυλές, Ἀγαρηνοί, Ἰνδοί, Κινέζοι, Ἀφρικανοί. Ὅμως θὰ μείνουν γιὰ λίγο καιρό. Θὰ φύγουν ἄρον –ἄρον πάλι ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, λόγω μεγάλης ἀρρώστιας ποὺ θὰ ρίξει ὁ οὐρανὸς πάνω τους. Αὐτοὶ ποὺ θὰ δώσουν τὰ σπίτια τους γιὰ νὰ τοὺς στεγάσουν θὰ ἔρθει ἡ στιγμὴ ποὺ ὁριστικὰ θὰ τὰ χάσουν. Οἱ Ἀγαρηνοὶ θὰ λένε ὅτι εἶναι δικά τους τὰ σπίτια καὶ θὰ τοὺς ἐκδιώκουν.  Θὰ φτιάξουν τέρατα καὶ σημεῖα οἱ αἱρέσεις.

Νὰ μὴν ἀμφιβάλλετε νὰ μὴν δυσπιστεῖτε, νὰ μὴν βραδυλογεῖτε, νὰ ἐνδυναμώνετε καθημερινὰ τὴν πίστη σας λέγοντας διαρκῶς τὴν εὐχή. Ἔφθασε ὁ καιρός! Μὴν ἐξετάζετε χρόνο, μόνον προσεύχεστε καὶ προσέχετε! Μὴν ἐξετάζετε χρόνο, οὔτε τόπο. Μὴ λέτε πότε; Ποῦ; Ἂν ἔτσι ἐξετάζετε καλέ μου Ματθαῖε βλάπτετε καὶ ζημιώνετε τοὺς ἑαυτούς σας. Νὰ ἀφουγκράζεσθε τὸ λόγο τοῦ εὐαγγελίου, νὰ συμμετέχετε ἐνεργὰ στὰ μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας, νὰ τηρεῖτε τὶς νηστεῖες, ποὺ ὅρισαν οἱ Πατέρες μας, νὰ ἀγρυπνεῖτε καὶ νὰ ἐργάζεσθε γιὰ νὰ ἐπιστρέψουν οἱ ἄνθρωποι στὸ σωστὸ δρόμο. Μὴν ἀμελεῖτε νὰ διαδίδετε τὸ λόγο τοῦ Θεοῦ καὶ τὶς ἐντολές του.  «Ἐγὼ εἶμαι τὸ φῶς καὶ ἡ ζωὴ καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ αὐτὸς ποὺ μὲ ἀκολουθεῖ καὶ ἂν ἀποθάνει θὰ ζήσει. Διδάξτε καὶ μὴ φοβάστε ἔφτασε ὁ καιρὸς καὶ ὅπως εἶπα, θὰ κολοβώσω τοὺς χρόνους τῆς συντέλειας» μᾶς λέγει ὁ Κύριός μας. Γι’ αὐτὸ διδάξτε μετάνοια, ταπείνωση, γιὰ νὰ στερεωθοῦν οἱ ἄνθρωποι. Ὁ καθένας μας ἂς πάρει τὸν Σταυρόν του στοὺς ὤμους του καὶ νὰ τὸν σηκώσει ἀγόγγυστα, μὲ ὑπομονὴ καὶ προσευχή. Νὰ κάνει προσευχὴ στὴ μανούλα μας, τὴν Παναγία μας, ποὺ νυχθημερὸν κλαίει καὶ παρακαλεῖ τὸν Υἱό της καὶ Θεό μας, νὰ μᾶς λυπηθεῖ καὶ νὰ μᾶς ἐλεήσει ὅλους μας. Καλὴ δύναμη καὶ καλὸν ἀγώνα σὲ ὅλους μας. Καὶ νὰ μὴν ξεχνᾶτε μόνο ἡ μετάνοια σώζει τὸν ἄνθρωπο.

 

Συντάκτης: Καλλιόπη Ζτούπα

Πηγή: Στῦλος Ὀρθοδοξίας τεῦχ. Νοεμβρίου 2019

 

Συντάκτης

2 σχόλια για “Ἐντός τῆς χώρας θὰ ἔχουμε πολλὲς ἀναταραχές…

 1. Τα τελευταία λόγια (παρακαταθήκη) του Ιησού Χριστού, λίγα δευτερόλεπτα πριν την ανάληψή του ήταν « Oὐχ ὑμῶν ἐστι γνῶναι χρόνους ἢ καιροὺς οὓς ὁ πατὴρ ἔθετο ἐν τῇ ἰδίᾳ ἐξουσίᾳ, ». Εμείς όμως ακόμα επιμένουμε, σε αντίθεση με την τελευταία εντολή (παρακαταθήκη) του Ιησού Χριστού, να ψάχνουμε χρόνους και καιρούς και προφητείες κ.λ.π. Και δίνουμε τροφή σε κάθε ψευδοπροφήτη να μας κάνει θύματα του και οπαδούς του.
  Ερμηνεύοντας ο Ιερός Χρυσόστομος τα λόγια του Χριστού ‘’ Περί δε της ημέρας εκείνης ουδείς γινώσκει, ουδέ οι άγγελοι, ουδέ ο Υιός ‘’. Λέει λοιπόν ότι <<Ο Χριστός λέγοντας στους μαθητές Του ‘’ ουδέ οι άγγελοι ‘’, τους αποστομώνει ώστε να μη ζητούν να μάθουν αυτά που δεν γνωρίζουν ούτε οι άγγελοι και λέγοντας ‘’ ουδέ ο Υιός ‘’, τους εμποδίζει όχι μόνο να θέλουν να μάθουν αλλά και να ερευνούν.
  Αλλά και αυτός ήταν και ο λόγος για τον οποίο αναλήφθηκε αμέσως, για να πάψουν οι μαθητές Του να τον ρωτάνε πάλι τα ίδια ΄΄ πότε θα γίνει η αποκατάσταση της βασιλείας του Ισραήλ? ‘’.
  Έτσι και εμείς αναγκάζουμε να φύγη γρήγορα και μακριά μας ο Χριστός, όταν παρά την εντολή του ψάχνουμε ημερομηνίες και προφητεύουμε.

  1. Αγαπητέ μου Εμμανουήλ,
   Ο ίδιος ο Κύριος προφητεύει την καταστροφή της Ιερουσαλήμ! Η προφητεία όπως αναφέρει ο Απόστολος Παύλος είναιδωρεά του Αγίου Πνεύματος
   Συμφωνώ με την άποψη σου σε ότι αφορά τις ημερομηνίες. Στο βιβλίο της Αποκάλυψης αναφέρονται τα σημεία όχι ο χρόνος! Και οι άγιοι γέροντες
   στα σημεία αναφέρονται στα λεγόμενά τους όχι σε ημερομηνίες και χρόνους… Ωστόσο, επειδή έβλεπαν με τα μάτια της ψυχής μπορούσαν να κατανοήσουν κατά προσέγγιση τον χρόνο χωρίς ωστόσο αυτό να είναι δεσμευτικό αφού τόνιζαν μέσω αυτών την αξία της μετάνοιας. Σε παραπέμπω στα ευαγγέλια που αναφέρονται μετά την Κυριακή του Τελώνη και Φαρισαίου τα οποία θα σε βοηθούσαν να προσεγγίσεις το θέμα της προφητείας καλύτερα

Σχολιάστε

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί.Τα απαραίτητα πεδία είναι μαρκαρισμένα *