Προκαλεῖ καί τόν Θεό… ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος!

Σέ σχίσμα ὁδηγοῦν Κωνσταντινούπολη καί Ἀθήνα τήν Ὀρθοδοξία

 

Τὸ Οὐκρανικὸ ζήτημα ἀποτελεῖ τὸ πρῶτο βῆμα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καὶ δὴ τοῦ νῦν Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου γιὰ νὰ ἐπαναφέρει τὴν διοικητικὴ κατάσταση, ποὺ ἴσχυε τὸν καιρὸ τῆς μεγάλης αὐτοκρατορίας τῆς Ρωμανίας, ποὺ κακῶς μᾶς τὴν μετέδωσαν ὡς δῆθεν βυζαντινὴ αὐτοκρατορία. Στὴν οὐσία ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Βαρθολομαῖος θέτει ἀπροκάλυπτα τὶς βάσεις ἵδρυσης μίας νέας πολυεθνικῆς ἐκκλησιαστικῆς ἐταιρίας στὰ πρότυπα τοῦ Βατικανοῦ! Μὲ λίγα λόγια ἡ «αὐτοκεφαλία» στὴν Οὐκρανία καὶ ὁ τρόπος χορήγησης αὐτῆς μὲ ἕναν τόμο ἀπαράδεκτο ἀπὸ πάσης ἀπόψεως καὶ ἐν ἀγνοία τῆς κανονικῆς κυρίαρχης νόμιμης Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, ἀποτελεῖ τὴν ἀφετηρία γιὰ μία σειρὰ ἄλλων διασπαστικῶν κινήσεων καὶ ἀπαράδεκτων ἐνεργειῶν ποὺ πρόκειται νὰ ἀκολουθήσουν καὶ σχετίζονται ἐκτὸς τῶν ἄλλων καὶ μὲ τὴν χορήγηση ἐλεγχόμενης «αὐτοκεφαλίας» στὰ Σκόπια, στὸ Μαυροβούνι, στὶς λεγόμενες Ν. Χῶρες κ.ο.κ.

Εἶναι σαφὲς ἀπὸ τὰ λεγόμενα ἱεραρχῶν ποὺ προωθήθηκαν σὲ θέσεις κλειδιὰ τὸν τελευταῖο καιρό, ὅπως ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρος καὶ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Αὐστραλίας Μακάριος, ὅτι ὁ νῦν Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἐπιθυμεῖ διακαῶς νὰ καταλύσει παντελῶς τὸ ἰσχῦον Συνοδικὸ Σύστημα, ποὺ ἐφαρμόζεται ἐδῶ καί αἰῶνες σὲ Πανορθόδοξο ἐπίπεδο καὶ νὰ ἐξελιχθεῖ σὲ «Πάπα» τῆς Ἀνατολῆς. Αὐτὸ ἀκριβῶς ἐξηγεῖ τὶς παράλογες τοποθετήσεις τῶν δύο προαναφερθέντων Ἀρχιεπισκόπων Ἀμερικῆς καὶ Αὐστραλίας περὶ τῆς ἐννοίας τοῦ «πρώτου μεταξὺ ἴσων», οἱ ὁποῖες οὐσιαστικὰ τορπιλίζουν τὸ Συνοδικὸ σύστημα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἀφοῦ ἀπροκάλυπτα τὸ θέτουν ὑπὸ ἀμφισβήτηση. Ἡ ρήση τοῦ «ἀνήκομεν εἰς τὴν Δύσην» ἐπεξηγεῖ τὶς βεβιασμένες κινήσεις τοῦ Φαναρίου, νὰ προσεγγίσει τάχιστα τὸ Βατικανὸ καὶ νὰ ἀποδεχθεῖ μία χαλαρὴ ἀρχικὰ ἕνωση. Μία ἕνωση πού θὰ ἀγνοεῖ τὶς δογματικὲς διαφορὲς καὶ τὶς ἀδιαπραγμάτευτες ἀλήθειες τῆς ὀρθόδοξης πίστης καὶ θὰ στηρίζεται σὲ μία ἀπαράδεκτη ἀγαπολογία! Τήν ἴδια ἀκριβῶς ἀγαπολογία πού φαίνεται νὰ κυριαρχεῖ στὴν τεκτονικὴ –μασωνικὴ κοινότητα, στό πλαίσιο τῆς πανθρησκείας. Ἄλλωστε ἡ μασωνία εἶναι ἡλίου φαεινότερον ὅτι ἔχει ἁπλώσει τὰ πλοκάμια της καὶ στὶς ἀνώτατες βαθμίδες τῆς Ὀρθοδόξου Ἱεραρχίας, (βλ. Δελτίον τύπου τεκτονικῆς στοᾶς γιὰ πανηγυρικὴ τελετὴ μυήσεως ἑλληνικῆς καταγωγῆς Ἱεράρχου τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στὸν 18ο βαθμὸ τῆς μασωνίας).

Αὐτὸς ἀκριβῶς εἶναι καὶ ὁ λόγος ποὺ ὁ ψευτο-θεολογικὸς διάλογος μεταξὺ Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ τῆς παπικῆς θρησκευτικῆς κοινότητας ἔχει παραμερίσει τὶς βασικές δογματικὲς διαφορὲς καὶ ἔχει ἐπικεντρωθεῖ στὸ ζήτημα τοῦ Πρωτείου τοῦ αἱρετικοῦ «Ἐπισκόπου» Ρώμης. Αὐτὸς εἶναι καὶ ὁ λόγος ποὺ ἡ ψευτο-σύνοδος τοῦ Κολυμπαρίου ὄχι μόνο ἀποδέχθηκε τὶς θεολογικὲς ἀρλουμπολογίες τοῦ ἀμιγῶς αἱρετίζοντα ἀγαπολόγου Μητροπολίτη Περγάμου Ἰωάννη, ἀλλὰ ἔτεινε χέρι ἀναγνώρισης στὶς αἱρέσεις, ἐκλαμβάνοντας αὐτὲς ὡς δῆθεν Ἐκκλησίες!!!

Αὐτὸς εἶναι καὶ ὁ λόγος ποὺ ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Βαρθολομαῖος δὲν ἔχει πλέον κανένα ἀπολύτως κώλυμα νὰ τιμᾶται ἀπὸ γυναῖκες ἀρχιεπισκόπους, ὅπως προσφάτως ἡ τιμὴ ποὺ ἐδέχθη ἀπὸ τὴν Ἀρχιεπίσκοπο Σουηδίας, ἀναγνωρίζοντας ἐμμέσως μὲν πλὴν σαφῶς τὴν ἱεροσύνη καὶ τὸ ἀξίωμά της!!! Αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος ποὺ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρος προχώρησε προσφάτως σὲ ὁμιλία του στὸ Σικάγο σὲ μία νέα πρωτοφανῆ ὁρολογία περὶ τοῦ τί νοεῖται αἱρετικὸς καὶ αἵρεση. Αἱρετικὸς εἶπε εἶναι αὐτὸς ποὺ κάνει φασαρίες καὶ προκαλεῖ διενέξεις, δηλαδή ὁ φασαριόζος!!! Μέσα στὸ πλαίσιο αὐτὸ ὑπὸ οἰκουμενιστικὴ ἄποψη καὶ μὲ τὴ βοήθεια τῆς μασωνικῆς ἀγαπολογίας προσέγγισε καί ἕνωσε τοὺς χριστιανοὺς Ἀνατολῆς καὶ Δύσης, παραμερίζοντας τὶς ὅποιες δογματικὲς διαφορὲς καὶ ἐξισώνοντας τὸ ψέμα μὲ τὴν ἀλήθεια…

Δὲν ἀποκλείεται μὲ τὴ φόρα τῆς ἐκκλησιαστικῆς κατρακύλας ποὺ ἔχει πάρει τὸ Φανάρι πολὺ σύντομα νὰ προβεῖ σὲ ἀλλαγὲς καὶ στὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως (Πιστεύω), ἀφοῦ τώρα δὲν ἔχουμε μίαν καθολικὴν καὶ ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν ἀλλὰ πολλὲς-πολλές … Ἐκκλησίες! Ἄλλωστε στὴ Γερμανία, ὅπως μᾶς καταγγέλθηκε ὀρθόδοξοι ἱερεῖς κατηχοῦν τοὺς πιστοὺς στὸ νοσηρὸ οἰκουμενισμὸ προβάλλοντας τὴν ἀγαπολογία καὶ ἀποδέχονται ἀπὸ παπικοὺς, καὶ ὄχι μόνο, συναδέλφους τους νὰ συμμετέχουν σὲ μυστήρια, νὰ μοιράζουν τὸ ἀντίδωρο, νὰ ἁγιάζουν τοὺς ὀρθοδόξους πιστοὺς κ.ο.κ.

Γιὰ νὰ ἐπανέλθουμε ὡστόσο, στὸ Οὐκρανικὸ ζήτημα καὶ στὴν ἀναγνώριση τῶν σχισματικῶν ὀφείλουμε νὰ τονίσουμε ὅτι τὸ Φανάρι ἐπιδιώκει τὴ σύγκρουση μὲ τὴ ρωσικὴ Ἐκκλησία γιὰ νὰ προλάβει τὶς ἔμμεσες διεισδύσεις τῆς μέσω τοῦ θρησκευτικοῦ τουρισμοῦ καὶ οἰκονομικῶν ἐνισχύσεων στὶς ὑπόλοιπες Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες. Οὐσιαστικὰ τὴ σύγκρουση τὴν ἐπεδίωξε ἡ Οὐάσιγκτον, ἡ ὁποία τάζει λαγούς μέ πετραχήλια… Κι αὐτὸ γιατί ἦταν καὶ εἶναι διάχυτος ὁ φόβος της ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία ἀποτελοῦσε ἕνα σημαντικὸ ὅπλο στὰ χέρια τῆς Μόσχας καὶ τοῦ Βλαδίμηρου Πούτιν, τὸ ὁποῖο χρησιμοποιοῦσε κατά κόρον γιὰ τὶς πολιτικὲς βλέψεις του στὰ Βαλκάνια καὶ τὴ Μ. Ἀνατολή! Μέσα στὸ πλαίσιο αὐτὸ ἄλλωστε ὁ Ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν τῆς Ρωσίας κ. Σεργκέι Λαβρὸφ κατὰ τὴν διάρκεια τῆς 16ης ἐτήσιας συνάντησης τῆς Διεθνοῦς Δεξαμενῆς Σκέψης Βαλντάι ἐξαπέλυσε δριμὺ κατηγορῶ κατὰ τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν τῆς Ἀμερικῆς γιὰ πίεση στὶς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες ὥστε νὰ ἀναγνωρίσουν τὴν λεγόμενη Αὐτοκέφαλη Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας.

«Οἱ ΗΠΑ ἀσκοῦν πίεση στὶς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες, ὅπως στὴν Μέση Ἀνατολὴ καὶ τὴν Βόρειο Ἀφρικὴ καὶ ὅταν δὲν βλέπουν τὴν ἐπιθυμία νὰ ὑπακούσουν, προσπαθοῦν μέσω ἀπειλῶν νὰ διασπάσουν τὴν Τοπική τους Ἐκκλησία», κατήγγειλε χαρακτηριστικὰ ὁ Ρῶσος ΥΠΕΞ. Κι αὐτὸ βέβαια φαίνεται ἀπὸ τὶς δραστηριότητες τῶν Ἀμερικανῶν διπλωματῶν. Μάλιστα φρόντισε νὰ ἀποστείλει ἐμμέσως καὶ ἕνα μήνυμα πρὸς τὴν Κωνσταντινούπολη μέσω τοῦ Βατικανοῦ ποὺ ἔχει νὰ κάνει μὲ τὶς διαβουλεύσεις τῆς Μόσχας μὲ τὸν νῦν Πάπα… γιὰ ἄλλου εἴδους μοιρασιές!

«Ὁ διάλογος ποὺ ξεκίνησε ὁ Πατριάρχης Μόσχας καὶ ὁ Πάπας θὰ μποροῦσε νὰ συνεχιστεῖ ἀκριβῶς ἀπὸ τὴν ἄποψη τῆς προστασίας τῆς θρησκείας ἀπὸ τὰ πολιτικὰ παιχνίδια, παιχνίδια ποὺ ἐκτυλίσσονται σὲ περιοχὲς ὅπου ξέσπασαν συγκρούσεις καὶ κρίσεις» τόνισε μὲ νόημα. Ἠθελημένα φυσικά παραμερίζει διακριτικά-διπλωματικά τό γεγονός ὅτι ὁ Πάπας εἶναι καί πολιτικός ἀρχηγός τοῦ Βατικανοῦ.

Ἐξέφρασε μάλιστα τὴν ἐπιθυμία καὶ τὴν ἐλπίδα «ὅτι μαζὶ μὲ τὴν Ρωσικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, τὶς ἄλλες θρησκεῖες καὶ σὲ συνεργασία μὲ τοὺς σχετικοὺς ξένους ἑταίρους, θὰ εἴμαστε σὲ θέση νὰ προστατέψουμε πιὸ ἐνεργὰ τὰ θρησκευτικὰ συναισθήματα ἀπὸ τὴν πολιτικοποίηση»!

Τὴν ἴδια στιγμὴ ἡ ρωσικὴ Ἐκκλησία ἐνισχύει τὴν παρουσία της στὴ Δυτικὴ Εὐρώπη ἐντάσσοντας τὴν πλειονότητα τῶν ἐκεῖ ἐνοριῶν στὴ δικαιοδοσία της. Ἤδη ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ντουμὶνσκ Ἰωάννης, ὁ ὁποῖος ἡγήθηκε τῆς ὅλης προσπάθειας ἀποτελεῖ ἀπὸ τὶς ἀρχὲς Ὀκτωβρίου μέλος τῆς Ἱεραρχίας τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας. Θὰ πρέπει νὰ ἐπισημανθεῖ ὅτι πολλοὶ Ὀρθόδοξοι πιστοὶ, ἑλληνικῆς καταγωγῆς ἀπὸ τὸ Μόναχο, Βερολίνο καὶ ἐν γένει ὁλόκληρη τὴ Γερμανία καὶ ἐνορίες τῆς Γαλλίας, ἀποφεύγουν συνειδητά νά ἐκκλησιάζονταισέ ἑλληνορθόδοξες Ἐκκλησίες και προτιμοῦν τὶς ρωσικὲς Ἐκκλησίες. Κι αὐτὸ γιατί ἀντιδροῦν στὰ οἰκουμενιστικὰ ἀνοίγματα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τὰ ὁποῖα δυστυχῶς ἐφαρμόζονται ἐμπράκτως στὶς ἐνορίες τῶν Μητροπόλεων τοῦ Οἰκουμενικοῦ θρόνου… Ἡ ἔνταξη στὴ δικαιοδοσία τῆς Μόσχας τῶν ρωσικῶν ἐκκλησιῶν τῆς διασπορᾶς ἀποτελεῖ τὴ βάση γιὰ τὴν περαιτέρω διείσδυση της ὄχι μόνο στὴ Δύση ἀλλὰ καὶ στὴν εὐρύτερη Ἀνατολή! Ὅλα θὰ ἐξαρτηθοῦν ἀπὸ τὶς ἐξελίξεις στὸ Οὐκρανικὸ ζήτημα, τὸ ὁποῖο ἔχει πέραν τῶν ἐκκλησιαστικῶν καὶ πολιτικὲς διαστάσεις, τὶς ὁποῖες θὰ πρέπει νὰ κατανοήσει ἡ πολιτικὴ μας ἡγεσία πρὶν εἶναι ἀργά…

Συντάκτης: ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΜΑΚΡΗΣ, Θεολόγος, Δημοσιογράφος
Πηγή: ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019

 

Συντάκτης

Μια σκέψη για το “Προκαλεῖ καί τόν Θεό… ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος!

  1. Καλώς η Ουκρανία απέκτησε την αυτοκεφαλια της να ελευθερωθεί απο ζυγό της Μόσχας και κακώς που η Ελληνική Ορθόδοξη εκκλησία αποχώρησε απο την μήτρα της την Κωνσταντινούπολη.ιδού και τα αποτελέσματα σημερα

Σχολιάστε

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί.Τα απαραίτητα πεδία είναι μαρκαρισμένα *